logo

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: 985&986-12/2019
  Số hiệu: 16/2019/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: 23/12/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 05/12/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  -----------------

  Số: 16/2019/TT-BTTTT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng
  về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình
  ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

  -----------------

   

  Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa (Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài có chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa; tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số, cung cấp giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước.

  2. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì rà soát, cập nhật Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này.

  3. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn thuộc Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

  2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này.

  3. Chánh Văn phòng, Vụ trưỏng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;

  - Lưu: VT, KHCN (250).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

   

   

  Phụ lục

  DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ
  VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ THEO MÔ HÌNH
  KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ KÝ SỐ TỪ XA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  Số

  TT

  Loại

  tiêu chuẩn

  Ký hiệu

  tiêu chuẩn

  Tên đầy đủ

  của tiêu chuẩn

  Quy định áp dụng

  1

  Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động (Mobile PKI)

  1.1

  Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số

  1.1.1

  Mật mã phi đối xứng và chữ ký số

  PKCS #1

  RSA Cryptography Standard

  - Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

  - Đối với tiêu chuẩn RSA:

  + Phiên bản 2.1

  + Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký.

  + Độ dài khóa tối thiểu là 1024 bit

  - Đối với tiêu chuẩn ECDSA: độ dài khóa tối thiểu là 256 bit

  ANSI X9.62-2005

  Public Key Cryptography for the Financial Sendees Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

  1.1.2

  Mật mã đối xúng

  TCVN 7816:2007

  (FIPS PUB 197)

  Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Thuật toán mã hóa dữ liệu AES

  (Advanced Encryption Standard)

  Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

  NIST 800-67

  Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

  1.13

  Hàm băm an toàn

  FIPS PUB 180-4

  Secure Hash Standard

  Áp dụng một trong các hàm băm sau:

  SHA-224,

  SHA-256,

  SHA-384,

  SHA-512,

  SHA-512/224,

  SHA-512/256,

  SHA3-224,

  SHA3-256,

  SHA3-384,

  SHA3-512,

  SHAKE128, SHAKE256

  FIPS PUB 202

  SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions

  1.2

  Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu

  1.2.1

  Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

  RFC 5280

  Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

   

  1.2.2

  Cú pháp thông điệp mật mã

  PKCS #7

  Cryptographic Message Syntax Standard

  Phiên bản 1.5

  1.2.3

  Cú pháp yêu cầu chứng thực

  PCKS#10

  Certification Request

  Syntax Standard

  Phiên bản 1.7

  1.3

  Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

  1.3.1

  Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

  RFC 3647

  Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

   

  1.4

  Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

  1.4.1

  Lược đồ Giao thức truy nhập thư mục

  RFC 2587

  RFC 4523

  Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

  Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

  1.4.2

  Giao thức truy nhập thư mục

  RFC 2251

  Lightweight Directory Access Protocol (v3)

  Áp dụng tiêu chuẩn RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn:

  RFC 4510,

  RFC 4511,

  RFC 4512,

  RFC 4513

  RFC 4510

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical specification Road Map

  RFC 4511

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

  RFC 4512

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

  RFC 4513

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

  1.5

  Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số

  1.5.1

  Giao thức truyền, nhận chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi

  RFC 2585

  Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

  Áp dụng một hoặc cà hai giao thức FTP và HTTP

  1.5.2

  Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến

  RFC 2560

  X.509 Internet Public Key Infrastructure - On-line Certificate status protocol

   

  1.6

  Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

  1.6.1

  Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

  FIPS PUB 140-2

  Security Requirements for Cryptographic Modules

  Yêu cầu tối thiểu mức 3 (level 3)

  1.7

  Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng

  1.7.1

  Yêu cầu bảo mật cho thẻ SIM

  FIPS PUB 140-2

   

   

  Security Requirements for Cryptographic Modules

  • Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.
  • Đối với tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2:

  Yêu cầu tối thiểu mức 2 (level 2)

  • Đối với tiêu chuẩn TCVN 8709 (ISO/IEC 15408):

  Yêu cầu tối thiểu EAL mức 4 (level 4)

  TCVN 8709

  (ISO/IEC 15408)

  Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin

  (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation)

  1.7.2

  Yêu cầu về chức năng, nghiệp vụ

  ETSI TR 102 203

  Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signatures; Business and Functional Requirements

  Phiên bản V1. 1.1

  1.7.3

  Giao diện dịch vụ Web

  ETSI TS 102 204

  Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Web Service Interface

  Phiên bản V1.1.4

  1.7.4

  Khung bảo mật

  ETSI TR 102 206

  Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service;

  Security Framework

  Phiên bản V1. 1.3

  1.7.5

  Thông số kỹ thuật chuyển vùng

  ETSI TS 102 207

  Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Specifications for Roaming in Mobile Signature Services

  Phiên bản V1.1.3

  2

  Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa

  (Remote signing)

  2.1

  Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số

  2.1.1

  Mật mã phi đối xứng và chữ ký số

  PKCS#1

  RSA Cryptography Standard

  - Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

  - Đối với tiêu chuẩn RSA:

  + Phiên bản 2.1

  + Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký.

  + Độ dài khóa tối thiểu là 2048 bit

  - Đối với tiêu chuẩn ECDSA: độ dài khóa tối thiểu là 256 bit

  ANSI X9.62-2005

  Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

  2.1.2

  Mật mã đối xứng

  TCVN

  7816:2007

  (FIPS PUB 197)

  Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Thuật toán mã hóa dữ liệu AES

  Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

  NIST 800-67

  Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

  2.1.3

  Hàm băm an toàn

  FIPS PUB 180-4

  Secure Hash Standard

  Áp dụng một trong các hàm băm sau:

  SHA-224,

  SHA-256,

  SHA-384,

  SHẠ-512,

  SHA-512/224,

  SHA-512/256,

  SHA3-224.

  SHA3-256

  SHA3-384,

  SHA3-512,

  SHAKE128,

  SHAKE256

  FIPS PUB 202

  SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions

  2.2

  Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu

  2.2.1

  Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

  RFC 5280

  Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

   

  2.2.2

  Cú pháp thông điệp mật mã

  PKCS #7

  Cryptographic Message Syntax Standard

  Phiên bản 1.5

  2.2.3

  Cú pháp yêu cầu chứng thực

  PCKS#10

  Certification Request

  Syntax Standard

  Phiên bản 1.7

  2.2.4

  Cú pháp thông tin khóa riêng

  PKCS #8

  Private-Key Information Syntax Standard

  Phiên bản 1.2

  2.2.5

  Giao diện giao tiếp với các thẻ mật mã

  PKCS#11

  Cryptographic token interface standard

  Phiên bản 2.20

  2.2.6

  Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân

  PKCS #12

  Personal Information Exchange Syntax Standard

  Phiên bản 1.0

  2.3

  Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

  2.3.1

  Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

  RFC 3647

  Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

   

  2.4

  Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

  2.4.1

  Lược đồ Giao thức truy nhập thư mục

  RFC 2587

  Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

  Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

  RFC 4523

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

  2.4.2

  Giao thức truy nhập thư mục

  RFC 2251

  Lightweight Directory Access Protocol (v3)

  Áp dụng tiêu chuẩn RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn:

  RFC 4510,

  RFC 4511,

  RFC 4512,

  RFC 4513

  RFC 4510

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical specification Road Map

  RFC 4511

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

  RFC 4512

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

  RFC 4513

  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

  2.5

  Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số

  2.5.1

  Giao thức truyền, nhận chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi

  RFC 2585

  Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

  Áp dụng một hoặc cả hai giao thức FTP và HTTP

  2.5.2

  Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến

  RFC 2560

  X.509 Internet Public Key Infrastructure - On-line Certificate status protocol

   

  2.6

  Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

  2.6.1

  Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

  FIPS PUB 140-2

  Security Requirements for Cryptographic Modules

  - Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

  - Đối với tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2:

  Yêu cầu tối thiểu mức 3 (level 3)

  EN 419221-5:2018

  Protection Profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

  2.7

  Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng

  2.7.1

  Yêu cầu chính sách và an ninh cho máy chủ ký số

  ETSI TS

  119 431-1

  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);

  Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD/SCDev

  Áp dụng cả bộ tiêu chuẩn 2 phần;

  Phiên bản V1.1.1 (12/2018)

  ETSI TS

  119 431-2

  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);

  Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation

  2.7.2

  Giao thức tạo chữ ký số

  ETSI TS

  119 432

  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for remote digital signature creation

  Phiên bản V1.1.1

  (03/2019)

  2.7.3

  ứng dụng ký trên máy chủ ký số

  EN 419241-1:2018

  Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General system security requirements

   

  2.7.4

  Yêu cầu cho mô đun ký số

  EN419241-

  2:2019

  Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection Profile for QSCD for Server

  Signing

   

  2.7.5

  Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

  EN 419221- 5:2018

  Protection Profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

   

                       
   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 16/2019/TT-BTTTT tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 16/2019/TT-BTTTT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 05/12/2019
  Hiệu lực: 01/04/2020
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: 23/12/2019
  Số công báo: 985&986-12/2019
  Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới