logo

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: 851&852-09/2020
  Số hiệu: 17/2020/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: 05/09/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 20/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/07/2021 Tình trạng hiệu lực: Chưa áp dụng
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  ________

  Số: 17/2020/TT-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2”

  __________

   

  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghị định số 7872018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127720077NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (QCVN 63:2020/BTTTT).

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

  2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, Ký hiệu QCVN 63:2012/BTTTT quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

  - Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

  - Lưu: VT, KHCN (250).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

   

   

   

   

   

  CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  QCVN 63:2020/BTTTT

   

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2

  National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HÀ NỘI -2020

   

   

   

  Mục lục

   

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1.1. Phạm vi điều chỉnh

  1.2. Đối tượng áp dụng

  1.3. Tài liệu viện dẫn

  1.4, Giải thích từ ngữ

  1.5. Chữ viết tắt

  2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

  2.1. Yêu cầu chung

  2.1.1. Yêu cầu thu và giải mã tín hiệu

  2.1.2.  Yêu cầu về nguồn điện đối với STB

  2.1.3. Nâng cấp phần mềm

  2.2. Yêu cầu tính năng

  2.2.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

  2.2.2. Thông tin dịch vụ

  2.2.3. Bộ quản lý chương trình

  2.2.4. Phụ đề

  2.2.5. Đánh số kênh logic

  2.3. Yêu cầu giao diện

  2.3.1. Cổng kết nối đầu vào RF

  2.3.2. HDMI

  2.3.4. Đầu ra video tổng hợp

  2.3.5. Giao diện âm thanh RCA

  2.3.6. Giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện

  2.4. Yêu cầu kỹ thuật

  2 4.1. Tần số và băng thông kênh

  2.4.2. Băng thông tín hiệu

  2.4.3. Các chế độ RF

  2.4.4. Hỗ trợ Multi PLP

  2.4.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

  2.4.6. Hỗ trợ Normal Mode

  2.4.7. Khả năng thích ứng khi thay đổi các tham số điều chế

  2.4.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

  2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

  2.4.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

  2.4.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0dB

  2.4.12. Hệ số tạp âm (NF) trên kênh Gauss

  2.4.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

  2.4.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

  2.4.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

  2.4.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

  2.4.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

  2.4.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  2.4.19. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu ngoài khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  2.4.20. Bộ giải ghép MPEG

  2.4.21. Bộ giải mã video

  2.4.22. Bộ giải mã audio

  3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

  3.1. Yêu cầu tính năng

  3.1.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

  3.1.2. Thông tin dịch vụ

  3.1.3. Bộ quản lý chương trình

  3.1.4. Phụ đề

  3.1.5. Đánh số kênh logic

  3.2. Yêu cầu kỹ thuật

  3.2.1. Tần số

  3.2.2. Băng thông tín hiệu

  3.2.3. Các chế độ RF

  3.2.4. Hỗ trợ Multi PLP

  3.2.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

  3.2.6. Hỗ trợ Normal Mode

  3.2.7. Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong các tham số điều chế

  3.2.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

  3.2.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

  3.2.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

  3.2.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

  3.2.12. Hệ số tạp âm trên kênh Gauss

  3.2.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

  3.2.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác.

  3.2.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

  3.2.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

  3.2.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

  3.2.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  3.2.19. Yêu cầu C/(N+I) ngoài khoảng bảo vệ trong các SFN

  3.2.20. Yêu cầu đối với bộ giải ghép MPEG

  3.2.21. Giải mã video

  3.2.22. Giải mã Audio

  4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

  5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

  6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Phụ lục A (Quy định) Yêu cầu đối với các phép đo

  Phụ lục B (Quy định) Mã số HS cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

  Thư mục tài liệu tham khảo

   

   

  Lời nói đầu

  QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTTT.

  QCVN 63:2020/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT ngày 20 tháng 8 năm 2020.

   

   

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2

  National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting

   

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1.1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam.

  Quy chuẩn này áp dụng cho cả thiết bị thu hoạt động độc lập (STB) và thiết bị thu được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và /hoặc HDTV.

  Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có mã số HS quy định tại Phụ lục B.

  1.2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam

  1.3. Tài liệu viện dẫn

  TCVN 5712:1999, Công nghệ thông tin, Bộ mã ký tự tiếng Việt 8 bit.

  Cl Plus Specification V1.3.

  ETSI EN 300 468 V1.15.1 (2016-03), Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems.

  ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-07), Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems.

  ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

  ETSI EN 302 755 V1.4.1 (2015-07), Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

  ETSI EN 50221, Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital Video Broadcasting Decoder APPlications, Feb. 1997.

  ETSI TR 101 154 V2.4.1 (2018-02), Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting APPlications.

  ETSI TR 101 211 V1.12.1 (2013-12), Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI).

  ETSI TS 102 114, DTS Coherent Acoustics; Core and Extensions with Additional Profiles.

  IEC48Bsec316 RCA.

  IEC 60603-14, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards.

  IEC 6169-2, Radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specif ication - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52.

  ISO/IEC 11172-3, Information technology- Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 Mb/s.

  ISO/IEC 13818-1, Information technology- Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems.

  ISO/IEC 13818-2, Information technology- Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video.

  ISO/IEC 14496-3, Information technology- Coding of audio-visual objects- Part 3: Audio.

  ISO/IEC 14496-10, Information technology- Coding of audio-visual objects- Part 10: Advanced Video Coding.

  1.4. Giải thích từ ngữ

  1.4.1. Chế độ A (mode A)

  Chế độ tín hiệu DVB-T2 sử dụng Single PLP.

  1.4.2. Chế độ B (mode B)

  Chế độ tín hiệu DVB-T2 có sử dụng Multi PLP. Chế độ B có thể có Multi PLP nhưng không sử dụng Common PLP hoặc có thể có Multi PLP và Common PLP.

  1.4.3. iDTV (integrated Digital Television)

  Là thiết bị đầu cuối người dùng có màn hình hiển thị, cổng kết nối đầu vào RF có giao diện kiểu giắc cái trở kháng 75 Ohm, đầu ra dịch vụ được giải mã đưa đến màn hình hiển thị của thiết bị.

  1.4.4. STB (Set-Top-Box)

  Thiết bị đầu cuối người dùng không có màn hình hiển thị, đầu ra của dịch vụ được giải mã đưa đến màn hình bên ngoài thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (ví dụ: HDMI).

  1.4.5. Thiết bị thu (receiver)

  Thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất phát theo chuẩn DVB-T2. Thiết bị thu phải có bộ dò kênh RF, bộ giải điều chế, giải ghép kênh và giải mã. Thiết bị thu có thể là thiết bị độc lập (STB) hoặc thiết bị tích hợp trong máy thu hình (iDTV). Thiết bị thu cũng có thể là loại chỉ hỗ trợ SDTV (thiết bị thu SDTV) hoặc hỗ trợ đồng thời SDTV và HDTV (thiết bị thu HDTV).

  1.4.6. Thiết bị thu HDTV (HDTV level receiver)

  Thiết bị thu hỗ trợ thu tín hiệu có độ phân giải cao (HDTV) và độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV) để hiển thị trên màn hình với độ phân giải nguyên gốc.

  1.4.7. Thiết bị thu SDTV (SDTV level receiver)

  Thiết bị thu chi hỗ trợ thu tín hiệu có độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV) để hiển thị trên màn hình với độ phân giải nguyên gốc, không hỗ trợ độ phân giải cao (HDTV).

  1.4.8. Up Converter

  Bộ chuyển đổi nâng tần.

  1.4.9. Đánh giá QEF (Quasi Error Free)

  Đánh giá chất lượng đạt yêu cầu khi có không quá một sự kiện lỗi không mong muốn trong 1 h, tương ứng với BER=10-11 trong dữ liệu truyền tải TS tại đầu vào của bộ giải mã MPEG-2.

  1.5. Chữ viết tắt

  AAC

  Mã hóa âm thanh AAC

  Advanced Audio Coding

  ACE

  Mở rộng chòm sao tín hiệu

  Active Constellation Extension

  ATT

  Suy hao

  Attenuator

  AV

  Hình ảnh âm thanh

  Audio Visual

  AVC

  Mã hóa video AVC

  Advanced Video Coding

  BCH

  Mã sửa sai BCH

  Bose & Chaudhuri & Hocquenghem

  BER

  Tỉ lệ lỗi bit

  Bit error rate

  BW

  Băng thông

  Bandwidth

  CA

  Phần truy nhập có điều kiện

  Conditional Access

  CAT

  Bảng truy nhập có điều kiện

  Conditional Access Table

  CBR

  Tốc độ bit không đổi

  Constant Bit Rate

  CH

  Kênh

  Channel

  Cl

  Giao diện Cl

  Common Interface

  COFDM

  Điều chế OFDM có mã hóa

  Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing

  CVBS

  Tín hiệu video băng cơ sở tổng hợp

  Composite Video Baseband Signal

  DTT

  Hệ thống truyền hình số mặt đất

  Digital terrestrial television

  EIT

  Bảng thông tin sự kiện

  Event Information Table

  EN

  Tiêu chuẩn châu Âu

  European Norm

  EPG

  Bảng chương trình điện tử

  Electronic Programming Guide

  ETSI

  Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu

  European Telecommunication Standards Institute

  FEC

  Mã hóa sửa sai FEC

  Forward error correction

  FEF

  Khung DVB-T2 dự trữ

  Future Extension Frame

  FFT

  Biến đổi Fourier nhanh

  Fast Fourier Transform

  FM

  Điều chế tần số

  Frequency modulation

  GI

  Khoảng bảo vệ

  Guard Interval

  HDMI

  Giao diện HDMI

  High-Definition Multimedia Interface

  HDTV

  Truyền hình độ phân giải cao

  High Definition Television

  HE-AAC

  Mã hóa âm thanh HE-AAC

  High Efficiency AAC

  HEM

  Chế độ phát hiệu suất cao HEM

  High Efficiency Mode

  iDTV

  Thiết bị thu tích hợp trong máy thu hình

  Integrated Digital TV set

  IEC

  Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

  International Electrotechnical Commission

  IF

  Trung tần

  Intermediate Frequency

  LDPC

  Mã sửa sai LDPC

  Low-density parity-check

  MFN

  Mạng đa tần

  Multi Frequency Network

  MISO

  Kỹ thuật xử lý MISO

  Multiple-Input Single-Output

  MPEG

  Mã hóa MPEG

  Moving Pictures Expert Group

  NF

  Hệ số tạp âm

  Noise Figure

  NIT

  Bảng thông tin mạng lưới

  Network Information Table

  NM

  Chế độ bình thường

  Normal Mode

  PAL

  Chuẩn phát hình PAL

  Phase Alternating Line

  PAPR

  Tỉ số công suất đỉnh và công suất trung bình

  Peak-to-Average Power Ratio

  PAT

  Bảng chương trình liên quan

  Program Association Table

  PCM

  Điều chế PCM

  Pulse Coded Modulation

  PLP

  Chế độ ghép lớp PLP

  Physical Layer Pipes

  PMT

  Bảng ánh xạ chương trình

  Program Map Table

  PP

  Mẫu pilot

  Pilot pattern

  PSI

  Thông tin đặc trưng chương trình

  Program Specific Information

  QAM

  Điều chế QAM

  Quadrature Amplitude Modulation

  QEF

  Yêu cầu độ chính xác thông tin gần tuyệt đối

  Quasi Error Free

  QMP

  Phương pháp đánh giá chất lượng

  Quality Measurement Method

  QPSK

  Điều chế QPSK

  Quaternary Phase Shift Keying

  RA

  Vô tuyến

  Radio

  RCA

  Chuẩn kết nối RCA

  Radio Corporation of America

  RF

  Tần số vô tuyến

  Radio Frequency

  RGB

  Kiểu hiện màu RGB

  Red Green Blue

  RS

  Mã sửa sai RS

  Reed-Solomon

  S/PDIF

  Giao diện S/PDIF

  Sony/Philips Digitalinterface Format

  SDT

  Bảng mô tả dịch vụ

  Service Description Table

  SDTV

  Truyền hình độ nét tiêu chuẩn

  Standard Definition Television

  SFN

  Mạng đơn tần

  Single Frequency Network

  SI

  Thông tin dịch vụ

  Service Information

  SISO

  Kỹ thuật xử lý SISO

  Single-Input Single-Output

  SQI

  Chỉ thị chất lượng tín hiệu

  Signal Quality Indicator

  SSI

  Chỉ thị cưỡng độ tín hiệu

  Signal strength Indicator

  SSU

  Cập nhật phần mềm hệ thống

  Systems Software Update

  STB

  Bộ STB

  Set-Top-Box

  SW

  Phần mềm

  Software

  T2GW

  Gateway kết nối DVB-T2

  DVB-T2 Gateway

  T2MI

  Giao diện bộ điều chế

  Modulator Interface

  TDT

  Bảng dữ liệu ngày và thời gian

  Time and Date Table

  TOT

  Bảng độ lệch thời gian

  Time Offset Table

  TR

  Kiểu xử lý giữ tone (TR-PAPR)

  Tone Reservation

  TS

  Luồng dữ liệu truyền tải

  Transport stream

  TTX

  Teletext

  Teletext

  UHF

  Tần số UHF

  Ultra-high frequency

  VHF

  Tần số VHF

  Very high frequency

   

   

  2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

   

  2.1. Yêu cầu chung

  2.1.1. Yêu cầu thu và giải mã tín hiệu

  Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa tần.

  2.1.2. Yêu cầu về nguồn điện đối với STB

  STB phải có khả năng hoạt động trong các điều kiện về nguồn điện như sau:

  - Điện áp: từ 100 VAC tới 240 VAC;

  - Tần số điện áp: 47,5 Hz đến 52 Hz.

  2.1.3. Nâng cấp phần mềm

  Thiết bị thu phải có ít nhất một cơ chế để nâng cấp phần mềm hệ thống.

  Thiết bị thu phải có cơ chế phát hiện phần mềm hệ thống được tải về bị lỗi trước khi phần mềm này được sử dụng để thay thế phần mềm làm việc hiện tại. Nếu phần mềm hệ thống nhận được bị lỗi, thiết bị thu phải giữ nguyên phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại để hoạt động bình thường. Trong trường hợp tải về mất quá nhiều thời gian do đường truyền kém, thiết bị thu phải hỗ trợ người sử dụng hủy bỏ việc tải xuống và tiếp tục sử dụng phiên bản phần mềm hiện tại.

  Đối với mỗi phiên bản mới của phần mềm hệ thống, các nhà sản xuất phải cung cấp phần hướng dẫn cách tải về phần mềm mới. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm cung cấp và phân phối các phiên bản mới của phần mềm hệ thống.

  2.2. Yêu cầu tính năng

  2.2.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

  Thiết bị thu phải có hỗ trợ khả năng hiển thị về chất lượng tín hiệu (SQI) và về cường độ tín hiệu (SSI) trên màn hình máy thu hình. Phương thức hiển thị thông tin SQI, SSI do nhà sản xuất tự thực hiện.

  2.2.2. Thông tin dịch vụ

  2.2.2.1. Xử lý các bảng báo hiệu PSI/SI

  Thiết bị thu phải có phần mềm hệ thống để phân tích và xử lý các thông tin dịch vụ đang hoạt động đồng thời kiểm soát các phần cứng/ phần mềm theo các chuẩn EN 300 468 và ETSITR 104211.

  Thiết bị thu phải có khả năng xử lý các bảng sau: NIT, PAT, PMT, SDT, EIT, TDT. Các bảng thông tin trên được mô tả trong quy chuẩn đối với phần tín hiệu phát của DVB-T2.

  Thiết bị có khả năng giám sát, cập nhật đúng và đủ trạng thái kênh hoặc dịch vụ mà không cần có sự tác động của người sử dụng trong các trường hợp sau:

  - Trường hợp không có sự thay đổi trạng thái kênh hoặc dịch vụ: Thiết bị thu phải giữ nguyên trạng thái kênh hoặc dịch vụ.

  - Trường hợp có sự thay đổi tên kênh: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi thay đổi tên kênh thiết bị thu phải tự cập nhật đúng tên mới của kênh.

  - Trường hợp xóa 1 kênh chương trình: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi xóa 1 kênh, thiết bị thu phải xóa kênh đó khỏi danh sách kênh.

  - Trường hợp xóa 1 kênh chương trình đồng thời thay đổi vị trí 1 kênh: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi xóa 1 kênh và thay đổi vị trí 1 kênh, thiết bị thu phải xóa được kênh bị xóa đồng thời cập nhật đúng vị trí mới của kênh đã được thay đổi vị trí trong danh sách kênh.

  - Trường hợp kênh chỉ có 1 kênh âm thanh: Thiết bị thu phải thu được đúng 1 kênh âm thanh và giải mã đúng tên nhãn của kênh âm thanh đó.

  - Trường hợp chèn thêm 1 kênh âm thanh mới vào 1 kênh chương trình: Trong khoảng thời gian 40 s kể từ khi chèn thêm 1 kênh âm thanh vào 1 kênh chương trình, thiết bị thu phải thu được thêm 1 kênh âm thanh mới và giải mã đúng tên nhãn của kênh âm thanh đó.

  2.2.2.2. Đồng hồ thời gian thực

  Thiết bị thu phải có một đồng hồ thời gian thực và đồng hồ này phải được cập nhật bởi các dữ liệu từ các bảng TDT.

  2.2.2.3. Các tính năng của EPG cho bảng EIT thực và các bảng EIT khác

  Thiết bị thu phải cung cấp các chức năng cơ bản của EPG như sau:

  - EIT thực (hiện tại/tiếp theo/lịch trình);

  - EIT khác (hiện tại/tiép theo/lịch trình).

  Tính năng EPG của thiết bị thu phải có khả năng cung cấp thông tin về các chương trình dự kiến được phát trong ít nhất 7 ngày tiếp theo. Thông tin về chương trình gồm: tên chương trình, thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình/sự kiện, các bản tin ngắn (nếu có).

  2.2.3. Bộ quản lý chương trình

  Thiết bị thu phải có bộ quản lý chương trình cho phép người sử dụng khả năng truy cập vào thông tin hệ thống và kiểm soát các hoạt động của thiết bị thu. Bộ quản lý chương trình phải bao gồm chức năng quản lý danh sách dịch vụ và chức năng quản lý sự kiện EPG cơ bản.

  Bộ quản lý chương trình phải hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Kí tự tiếng Việt phải tuân theo bảng mã UTF-8 trong TCVN 5712:1999.

  Yêu cầu:

  - Chức năng quản lý danh sách dịch vụ: Thiết bị có khả năng dò kênh, xóa kênh, di chuyển vị trí kênh.

  - Chức năng quản lý sự kiện: Thiết bị có khả năng hiển thị được thời gian hiện tại, thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, thứ tự kênh, tên chương trình/sự kiện, các bản tin ngắn (nếu có).

  2.2.4. Phụ đề

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã và hiển thị dịch vụ phụ đề DVB được phát theo chuẩn ETSI EN 300 743. Thiết bị thu phải hỗ trợ phụ đề tiếng Việt.

  Yêu cầu:

  - Thiết bị thu có khả năng hỗ trợ ngôn ngữ phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt trong các chương trình.

  - Thiết bị có khả năng hiển thị đúng ngôn ngữ phụ đề dựa trên việc cài đặt tùy chọn ngôn ngữ.

  - Trong trường hợp không có ngôn ngữ phụ đề ưu tiên thì thiết bị thu phải hiển thị ngôn ngữ phụ đề thứ nhất có sẵn trong danh sách.

  2.2.5. Đánh số kênh logic

  Thiết bị thu phải có khả năng xử lý thông tin dịch vụ từ bảng đánh số kênh logic (LCN Logical Channel Number) để hỗ trợ đánh số, sắp xếp, tìm kiếm kênh.

  Thiết bị thu hỗ trợ LCN bằng cách sử dụng bộ mô tả kênh logic với trường đặc tả descriptor_tag bằng 0x83 với cấu trúc và cú pháp như sau:

  Cú pháp

  Kích thước (bit)

  Bộ nhận dạng

  logical_channel_descriptor(){

  descriptor_tag

  8

  Uimsbf

  descriptor-length

  8

  Uimsbf

  for (i=0;i<N;i++){

   

   

  service-id

  16

  Uimsbf

  visible_service3_flag

  1

  bslbf

  Reserved

  5

  bslbf

  logical_channel_number

  }}

  10

  Uimsbf

   

   

  Trong đó:

  descriptor_tag: đặt bằng 0x83;

  serviceid: trường 16 bit sử dụng để nhận dạng dịch vụ trong luồng dữ liệu truyền tải (TS);

  visible_service_flag: cờ báo hiển thị dịch vụ, có giá trị bằng '1’ nếu dịch vụ có thể được hiển thị và lựa chọn trong danh mục dịch vụ trên máy thu; có giá trị bằng '0' nếu dịch vụ không được hiển thị và lựa chọn trong danh mục dịch vụ trên máy thu;

  reserved: trường dự trữ để sử dụng trong tương lai, gồm 5 bit được đặt bằng '1’;

  logical_channel_number: trường 10 bit biểu thị mức độ ưu tiên khi sắp xếp thứ tự dịch vụ.

  LCN sẽ được đánh số từ 1 đến 999. Trong đó, các kênh được đánh số từ 1 đến 799 bởi nhà cung cấp dịch vụ; kênh LCN dự phòng được đánh số từ 800 đến 999.

  Yêu cầu thiết bị thu phải có khả năng đánh số thứ tự kênh, sắp xếp, dò kênh trong các trường hợp: các kênh có đủ thông tin về LCN, một số kênh không mang thông tin về LCN, 2 kênh trùng số kênh LCN.

  2.3. Yêu cầu giao diện

  2.3.1. Cổng kết nối đầu vào RF

  Thiết bị thu phải có cổng kết nối đầu vào RF theo tiêu chuẩn IEC 61169-2 kiểu giắc cái, trở kháng 75 ohm.

  2.3.2. HDMI

  STB hỗ trợ HDTV phải có giao diện đầu ra HDMI để xuất tín hiệu video audio.

  2.3.3. Đầu ra video tổng hợp

  STB phải có đầu ra video nén tương thích với yêu cầu đối với giao diện PAL trong chuẩn IEC 48B-316 (RCA phono).

  2.3.4. Giao diện âm thanh RCA

  STB phải có đầu ra âm thanh tương tự RCA, kiểu giắc cái theo chuẩn IEC 60603-14.

  2.3.5. Giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện

  Trường hợp nếu có giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện, thiết bị thu phải có ít nhất một giao diện Cl tuân thủ tiêu chuẩn ETSI EN 50221 hoặc giao diện Cl Plus phiên bản 1.3.

  2.4. Yêu cầu kỹ thuật

  2.4.1. Tần số và băng thông kênh

  Thiết bị thu phải có khả năng thu được tất cả các kênh cấp cho truyền hình số mặt đất (DTT) nằm trong quy hoạch tần số VHF/UHF của Việt Nam như trong Bảng 1.

  Bảng 1 - Bảng phân kênh tần số băng tần VHF/UHF của Việt Nam

  Băng

  Kênh

  Dải tần số (MHz)

  Tần số trung tâm (MHz)

  Băng

  Kênh

  Dải tần số

  (MHz)

  Tần số trung tâm (MHz)

  III

  6

  174-182

  178

  V

  36

  590 - 598

  594

  7

  182-190

  186

  37

  598 - 606

  602

  8

  190-198

  194

  38

  606-614

  610

  9

  198-206

  202

  39

  614-622

  618

  10

  206-214

  210

  40

  622 - 630

  626

  11

  214-222

  218

  41

  630 - 638

  634

  12

  222 - 230

  226

  42

  638 - 646

  642

  IV

  21

  470 - 478

  474

  43

  646 - 654

  650

  22

  478 - 486

  482

  44

  654 - 662

  658

  23

  486 - 494

  490

  45

  662 - 670

  666

  24

  494 - 502

  498

  46

  670 - 678

  674

   

  25

  502-510

  506

   

  47

  678 - 686

  682

  26

  510-518

  514

  48

  686 - 694

  690

  27

  518-526

  522

   

   

   

   

  28

  526 - 534

  530

   

   

   

   

  29

  534 - 542

  538

   

   

   

   

  30

  542 - 550

  546

   

   

   

   

  31

  550 - 558

  554

   

   

   

   

  32

  558 - 566

  562

   

   

   

   

  33

  566 - 574

  570

   

   

   

   

  34

  574 - 582

  578

   

   

   

   

  35

  582 - 590

  586

   

   

   

   

   

   

  Thiết bị thu phải có khả năng dò kênh trong dải tần số từ [-50 kHz; 50 kHz] so với tần số trung tâm của tín hiệu DVB-T2

  2.4.2. Băng thông tín hiệu

  Thiết bị thu đối với DVB-T2 phải hỗ trợ cả các chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn và chế độ băng thông sóng mang mở rộng. Thiết bị thu đối với DVB-T2 phải bám theo sự thay đổi tham số mạng từ chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn đến chế độ băng thông sóng mang mở rộng một cách tự động, không cần bất cứ tác động nào của người dùng.

  2.4.3. Các chế độ RF

  Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu DVB-T2 với các tham số là một tổ hợp cho phép bất kỳ của bộ tham số trong Bảng 2.

  Bảng 2 - Các chế độ RF của DVB-T2 được hỗ trợ

  Tham số

  Giá trị

   

  Kích cỡ bộ FFT

  1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

   

  Điều chế

  QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM

   

  FEC

  LDPC (mã ngoài) và BCH (mã trong), tỉ lệ mã 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

   

  Khoảng bảo vệ

  1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

   

  Băng thông tín hiệu

  7,61 MHz (chế độ băng thông sóng mang tiêu chuẩn);

  7,71 MHz (chế độ băng thông sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 1k, 2k, 4k, 8k); 7,77 MHz (chế độ băng thông sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 16k, 32k)

   

  Mẫu pilot

  PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7

   

  PAPR

  Có hoặc không sử dụng PAPR

  Xoay chòm sao điều chế tín hiệu

  Có sử dụng hoặc không sử dụng

   

   

  2.4.4. Hỗ trợ Multi PLP

  Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu đầu vào Chế độ B sử dụng Multiple PLP và không sử dụng Common PLP.

  2.4.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

  Thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu đầu vào Chế độ B sử dụng Multiple PLP và Common PLP.

  2.4.6. Hỗ trợ Normal Mode

  Thiết bị thu phải hỗ trợ Normal Mode.

  2.4.7. Khả năng thích ứng khi thay đổi các tham số điều chế

  Thiết bị thu phải có khả năng tự động thích ứng với thay đổi của tham số điều chế của dữ liệu P1, dữ liệu L1 trước và sau báo hiệu. Thời gian để luồng tín hiệu truyền tải đầu ra đạt trạng thái không bị lỗi không lớn hơn 5 s kể từ thời điểm có sự thay đổi trong tham số của dữ liệu P1 và /hoặc dữ liệu L1 trước báo hiệu. Thời gian để luồng tín hiệu truyền tải đầu ra đạt trạng thái không bị lỗi không lớn hơn 2 s kể từ thời điểm có sự thay đổi trong tham số của dữ liệu L1 sau báo hiệu.

  2.4.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

  C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF không lớn hơn giá trị tương ứng xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

  2.4.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

  C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF khi có nhiễu từ kênh vọng 0 dB không được lớn hơn giá trị tương ứng xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

  2.4.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

  Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải mã đáp ứng yêu cầu QEF đối với tín hiệu đầu vào có mức không nhỏ hơn mức xác định bằng biểu thức (Eq. 2) (với băng thông tín hiệu thường) và (Eq. 3) (với băng thông tín hiệu mở rộng) trên toàn bộ dải tần số hoạt động.

  2.4.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

  Thiết bị thu phải có khả năng thu và giải mã đáp ứng yêu cầu QEF đối với tín hiệu đầu vào có mức không nhỏ hơn mức xác định bằng biểu thức (Eq. 2) (với băng thông tín hiệu thường) và (Eq. 3) (với băng thông tín hiệu mở rộng) trên toàn bộ dải tần số hoạt động.

  2.4.12. Hệ số tạp âm (NF) trên kênh Gauss

  Thiết bị thu phải có hệ số tạp âm (NF) không lớn hơn giá trị trong Bảng A.7.

  2.4.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

  Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi tín hiệu đầu vào DVB-T2 lên đến -25 dBm.

  2.4.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

  Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có sóng mang VSB/PAL lân cận với công suất cao hơn tối đa 33 dB hoặc khi có tín hiệu tương tự trên các kênh khác ngoài kênh lân cận với công suất cao hơn tối đa 44 dB.

  Các yêu cầu trong mục này áp dụng khi thiết bị thu thu tín hiệu DVB-T2 với chế độ 32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8.

  2.4.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

  Trên các dài tần được hỗ trợ, thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có tín hiệu nhiễu DVB-T2 gây ra tỉ số nhiễu trên tín hiệu (I/C) tối thiểu như trong Bảng 3.

  Bảng 3 - I/C yêu cầu tối thiểu đối với việc thu QEF với tín hiệu DVB-T2 nhiễu nằm trên các kênh lân cận, kênh ảnh và các kênh khác

  Băng

  Băng thông tín hiệu, [MHz]

  Băng thông kênh, [MHz]

  I/C (dB)

   

   

   

  Kênh lân cận

  Kênh khác

  Kênh ảnh

  VHF III

  8

  8

  28

  38

  -

  UHF IV

  8

  8

  28

  38

  28

  UHF V

  8

  8

  28

  38

  28

   

   

  Yêu cầu trên áp dụng đối với tín hiệu DVB-T2 ở tất cả các chế độ RF có thể có như trong 2.4.3.

  2.4.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

  Thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF với mức C/I tối đa quy định trong Bảng 4 khi tín hiệu 8 MHz DVB-T2 bị gây nhiễu bởi tín hiệu PAL D/K đồng kênh bao gồm video, âm thanh FM.

  Bảng 4 - Tín hiệu trên nhiễu C/I để thu đáp ứng QEF khi tín hiệu DVB-T2 bị nhiễu bởi sóng mang TV tương tự

  Giản đồ tín hiệu

  256 QAM

  Tỉ lệ mã

  3/5

  2/3

  3/4

  C/I

  3 dB

  5 dB

  7 dB

   

   

  2.4.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

  Trên các dài tần được hỗ trợ, thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng QEF khi có tín hiệu nhiễu 4G LTE 700 MHz gây ra tỉ số nhiễu trên tín hiệu (I/C) tối thiểu như trong Bảng 5 trong khi duy trì thu QEF.

  Công suất tín hiệu nhiễu LTE, cả BS và UE thay đổi theo tải lưu lượng và loại lưu lượng. Công suất của tín hiệu LTE được định nghĩa là là công suất trong phần hoạt động của tín hiệu LTE thay đổi theo thời gian, được gọi là mức công suất được cấp phép (I).

  Các giá trị I/C phải đáp ứng cho tín hiệu LTE với tải lưu lượng từ 0% đến 100% (BS) và cho tải lưu lượng từ tốc độ bit thấp đến tốc độ bit cao (UE). Tải lưu lượng thấp có thể là yêu cầu khắt khe nhất. Yêu cầu I/C tối thiểu phải được đáp ứng để gây nhiễu mức tín hiệu mức công suất được cấp phép trong khoảng -25 dBm trong trường hợp tín hiệu UE và -15 dBm trong trường hợp tín hiệu BS được xác định là công suất được cấp phép của tín hiệu nhiễu, ở đầu vào của máy thu.

  Các yêu cầu của mục này áp dụng với các chế độ {32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8 MHz} {32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8 MHz}.

  Bảng 5 - Bảng I/C yêu cầu tối thiểu đối với việc thu QEF với tín hiệu LTE 700 MHz nhiễu trên kênh lân cận và kênh khác. Giá trị I/C được định nghĩa cho tín hiệu LTE có băng thông là 9,015 Mhz trên hệ thống LTE 10 MHz

  Băng

  Kênh

  Băng thông tín hiệu và băng thông kênh [MHz]

  I/C tối thiểu [dB] cho máy thu (Triển khai sau 1/1/2019)

  10 MHz Uplink, (FDD1&2)

  10 MHz Uplink (FDD3&4, FDD5&6)

  10 MHz Downlink (FDD1&2, FDD3&4, FDD5&6, SDL1&2, SDL3&4)

  UHF IV

  21-37

  8

  48

  48

  48

  UHF V

  3847

  8

  44

  45

  48

  UHF V

  48

  8

  42

  45

  47

   

   

  2.4.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  Đối với các chế độ DVB-T2 như trong Bảng 2, khi có nhiễu vọng với độ trễ nằm trong khoảng từ 1,95 µs đến 0,95 lần độ dài khoảng bảo vệ (Guard Interval - GI), thiết bị thu phải có khả năng thu đáp ứng yêu cầu QEF với mức C/N tối thiểu không lớn hơn mức quy định đối với profile 2 xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

  Với cường độ vọng xác định, khi độ trễ của nhiễu vọng thay đổi trong khoảng từ 1,95 µs đến 0,95 lần độ dài khoảng bảo vệ (Guard Interval - GI), giá trị C/N tối thiểu để thiết bị thu đáp ứng QEF chỉ được thay đổi không vượt quá 1 dB so với giá trị median.

  2.4.19. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu ngoài khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  Khi có tín hiệu vọng ngoài khoảng bảo vệ GI và có các mức suy hao so với tín hiệu DVB-T2 quy định trong Bảng 6, thiết bị thu phải có khả năng thu tín hiệu DVB-T2 8 MHz đáp ứng QEF.

  Bảng 6 - Tín hiệu vọng ngoài khoảng bảo vệ của tín hiệu DVB-T2 8 MHz

   

  Suy hao tín hiệu vọng so với mức chuẩn, dB

  Độ trễ (µs)

  -260

  -230

  -200

  -150

  -120

  120

  150

  200

  230

  260

  32K, 256 QAM, PP4, R=3/5, Δ/Tu=1/16,

  4

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  4

  32K, 256 QAM, PP4, R=2/3, Δ/Tu=1/16,

  6

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  6

  32K, 256 QAM, PP4, R=3/4, Δ/Tu =1/16

  8

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  8

  32K, 256 QAM, PP4,

  R=3/5, Δ/Tu=1/32

  10

  9

  7

  4

  2

  2

  4

  7

  9

  10

  32K, 256 QAM, PP4,

  R=2/3, Δ/Tu=1/32

  12

  11

  10

  6

  3

  3

  6

  10

  11

  12

  32K, 256 QAM, PP4,

  R=3/4, Δ/Tu=1/32

  14

  13

  12

  8

  4

  4

  8

  12

  13

  14

   

   

  2.4.20. Bộ giải ghép MPEG

  2.4.20.1. Tốc độ luồng dữ liệu tối đa

  Bộ giải ghép MPEG của thiết bị thu phải đáp ứng yêu cầu lớp truyền tải MPEG-2 quy định tại ISO/IEC13818-1, phù hợp với chuẩn ETSI TS 101 154 và phải có khả năng giải mã dữ liệu chuẩn ISO/IEC 13818-1 với tốc độ dữ liệu 50,34 Mbit/s đối với DVB- T2.

  2.4.20.2. Hỗ trợ tốc độ bit thay đổi (ghép kênh thống kê)

  Bộ giải ghép MPEG của thiết bị thu phải hỗ trợ tốc độ bit thay đổi trong dòng truyền tải tốc độ bit không đổi.

  2.4.21. Bộ giải mã video

  2.4.21.1. Đồng bộ video - audio

  Thiết bị thu phải đảm bảo giải mã được tín hiệu DVB-T2 sao cho audio không được đi trước 20 ms và không đi sau 20 ms so với video.

  2.4.21.2. Giải mã video MPEG - tốc độ bit tối thiểu

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video có độ phân giải 720x576 pixel và tốc độ bit 600 kbps.

  2.4.21.3. Giải mã MPEG-2 SD

  a) Yêu cầu chung

  - Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-2 SDTV “MPEG-2 Main Profile at Main Level” theo chuẩn ISO/IEC 13818-2 và phù hợp với yêu cầu trong ETSI TS 101 154:

  - Thiết bị thu phải có khả năng giải mã video có độ phân giải 720x576, 544x576, 480x576 và 352x576;

  b) Khuôn dạng hình ảnh

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-2 SDTV có tỉ lệ khuôn dạng 4:3 vâ 16:9;

  Thiết bị thu phải hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ chuyển đổi khuôn dạng hiển thị trên màn hình như sau:

  - Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 ở chế độ letterbox (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình);

  - Hiển thị nguyên dạng chiều cao và khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 (cắt bớt phần chiều rộng của hình ảnh);

  - Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 4:3 trên màn hình 16:9 ở chế độ pillarbox (hiển thị co hẹp độ rộng, giữ nguyên độ cao màn hình).

  2.4.21.4. Giải mã MPEG 4 SD

  a) Yêu cầu chung

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-4 SDTV “H.264/AVC Main Profile at Level 3” theo chuẩn ISO IEC 14496-10 và phù hợp với yêu cầu trong ETSI TS 101 154 (điều 5.5 và 5.6, quy định đối với SDTV 25 Hz);

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã video có độ phân giải 720x576, 544x576, 480x576 và 352x576;

  b) Khuôn dạng hình ảnh

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu video 25 Hz MPEG-4 SDTV “H.264/AVC Main Profile at Level 3” có tỉ lệ khuôn dạng 4:3 và 16:9

  Thiết bị thu phải hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ chuyển đổi khuôn dạng hiển thị trên màn hình như sau:

  - Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 ở chế độ letterbox (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình);

  - Hiển thị nguyên dạng chiều cao và khuôn hình tín hiệu video 16:9 trên màn hình 4:3 (cắt bớt phần chiều rộng của hình ảnh);

  - Hiển thị đầy đủ khuôn hình tín hiệu video 4:3 trên màn hình 16:9 ở chế độ pillarbox (hiển thị co hẹp độ rộng, giữ nguyên độ cao màn hình).

  2.4.21.5. Giải mã MPEG-4 HD

  Thiết bị thu phải có khả năng giải mã tín hiệu “H.264/AVC High Profile at Level 4” theo chuẩn ISO/IEC 14496-10 và phù hợp với yêu cầu trong tiêu chuẩn ETSI TS 101 154 (điều 5.7 - H.264/AVC HDTV).

  Thiết bị thu phải hỗ trợ độ phân giải 1920x1080i và 1280x720p.

  2.4.21.6. Chuyển đổi tín hiệu HD sang đầu ra SD

  STB hỗ trợ HDTV phải có khả năng chuyển đổi để xuất tín hiệu HD thu được thành tín hiệu SD có độ phân giải 720x576 qua giao diện ngoài (YPbPr hoặc giao diện khác). Tín hiệu SD được chuyển đổi phải có khả năng hiện thị dạng “letterbox" 16:9 (hiển thị co hẹp độ cao, giữ nguyên độ rộng màn hình) trên màn hình 4:3.

  2.4.22. Bộ giải mã audio

  2.4.22.1. Giải mã MPEG-1 Layer II

  Thiết bị thu phải có bộ giải mã âm thanh stereo có khả năng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về giải mã dựa trên chuẩn MPEG 1 Layer II (“Musicam”, tiêu chuẩn ISO/IEC 11172-3) và tuân thủ hướng dẫn triển khai DVB sử dụng trong hệ thống MPEG- 2, hình ảnh và âm thanh trong các ứng dụng quảng bá vệ tinh, cáp và mặt đất theo tiêu chuẩn ETSITS 101 154.

  2.4.22.2. Giải mã MPEG-4 HE-AAC

  Thiết bị thu phải có bộ giải mã HE-AAC đáp ứng các yêu cầu sau:

  - Có khả năng giải mã HE-AAC Level 2 (mono, stereo) ở tần số lấy mẫu 48 kHz tuân theo chuẩn ETSI TS 101 154, Phụ lục H.

  - Có khả năng giải mã HE-AAC Level 4 (đa kênh, lên tới 5.1) ở tần số lấy mẫu 48 kHz tuân theo chuẩn ETSI TS 101 154, Phụ lục H.

  2.4.22.3. Hỗ trợ HE-AAC trên giao diện đầu ra HDMI

  Nếu có cổng HDMI, thiết bị thu phải có khả năng cung cấp các định dạng âm thanh sau qua cổng HDMI:

  - Âm thanh HE-AAC nguyên gốc;

  - PCM stereo từ luồng bit âm thanh được giải mã hoặc downmix;

  - PCM đa kênh từ luồng bit âm thanh được giải mã.

  2.4.22.4. Hỗ trợ HE-AAC trên giao diện đầu ra audio tương tự

  Nếu có cổng audio tương tự (RCA), thiết bị thu phải có khả năng giải mã và downmix âm thanh được mã hóa HE-AAC để đưa ra cổng audio tương tự (RCA).

   

  3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

  3.1. Yêu cầu tính năng

  3.1.1. Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu và chỉ thị cường độ tín hiệu

  3.1.1.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS B

  3.1.1.2. Thủ tục đo

  1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

  3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Phát luồng truyền tải.

  6. Thực hiên dò kênh.

  7. Sau khi dò sẽ được 1 kênh.

  8. Kiểm tra trên thiết bị thu có hiển thị về cường độ tín hiệu (Signal strength) và chất lượng tín hiệu (Signal Quality).

  9. Thay đổi mức tín hiệu trong khoảng từ -60 dBm đến -99 dBm. Quan sát mức cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu.

  3.1.1.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Thiết bị thu hiển thị thông tin về cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu.

  2. Mức cường độ tín hiệu và chất lượng tín hiệu thay đổi tương ứng theo mức tín hiệu đầu vào thực tế.

  3.1.2. Thông tin dịch vụ

  3.1.2.1. Xử lý các bảng báo hiệu PSI/SI

  3.1.2.1.1. Cấu hình đo kiểm

   

  3.1.2.1.2. Thủ tục đo

  1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot patterm PP7

  3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào máy thu là -60 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Phát luồng truyền tải để kiểm tra.

  6. Thực hiện dò kênh.

  7. Kiểm tra kết quả sau khi dò kênh.

  8. Thực hiện đối vơi các luồng truyền tải còn lại.

  3.1.2.1.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các yêu cầu của 2.2.2.1.

  3.1.2.2. Đồng hồ thời gian thực

  3.1.2.2.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS B

  3.1.2.2.2. Thủ tục đo

  Các bước thực hiện:

  1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot patterm PP7.

  3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Xác định thời gian và ngày được hiển thị bên trong giao diện người sử dụng.

  6. Bật chế độ thông tin của TDT được hiển thị trong luồng truyền tải.

  7. Phát luồng truyền tải.

  8. Thực hiện dò kênh.

  9. Kiểm tra thông tin về thời gian được hiển thị trên các kênh.

  10. Bật chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải.

  11. Phát luồng truyền tải.

  12. Thực hiện dò kênh.

  13. Kiểm tra thông tin về thời gian được hiển thị trên các kênh.

  3.1.2.2.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Đối với chế độ thông tin của TDT được hiển thị trong luồng truyền tải: Thiết bị thu hiển thị thời gian là thời gian thực tế.

  2. Đối với chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải: Thiết bị thu hiển thị thời gian của luồng truyền tải.

  3.1.2.3. Các tính năng của EPG cho bảng EIT thực và các bảng EIT khác

  3.1.2.3.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS I

  3.1.2.3.2. Thủ tục đo

  Các bước thực hiện:

  1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7

  3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Thiết lập thông số đo kiểm.

  6. Bật chế độ thông tin của TDT không được hiển thị trong luồng truyền tải.

  7. Phát luồng truyền tải.

  8. Thực hiện dò kênh.

  9. Kiểm tra thông tin chương trình.

  3.1.2.3.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Thiết bị thu thu được đúng số kênh, đúng tên kênh.

  2. Với mỗi kênh, thiết bị thu hiển thị được thông tin về chương trình hiện tại, chương trình kế tiếp và bảng thông tin chương trình cho 7 ngày tiếp theo. Thông tin về chương trình bao gồm tên chương trình, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc chương trình, bản tin ngắn (nếu có).

  3.1.3. Bộ quản lý chương trình

  3.1.3.1. Cấu hình đo

  3.1.3.2. Thủ tục đo

  Các bước thực hiện:

  1. Chuẩn bị môi trường đo và thiết lập cấu hình thiết bị đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

  3. Thiết lập mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu là -60 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Phát luồng truyền tải.

  6. Thực hiện dò kênh.

  7. Kiểm tra chức năng quản lý sự kiện EPG

  8. Kiểm tra thông tin kênh chương trình.

  3.1.3.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Thiết bị thu và hiển thị được kênh trong bảng danh sách kênh, thực hiện được chức năng quản lý danh sách kênh như dò kênh, xóa kênh, di chuyển kênh.

  2. Thiết bị thu hiển thị được thời gian hiện tại, thời gian bắt đầu/kết thúc chương trình, thứ tự kênh, tên sự kiện/tên chương trình, các bản tin ngắn (nếu có).

  3. Thiết bị thu hiển thị được thông tin về sự kiện EPG trong các kênh thu được. Sự kiện phải hiển thị được bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Kí tự tiếng Việt tuân theo bảng mã UTF-8 trong TCVN 5712:1999.

  3.1.4. Phụ đề

  3.1.4.1. Cấu hình đo

  3.1.4.2. Thủ tục đo

  1. Chuẩn bị môi trường đo và cài đặt máy đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7.

  3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Phát luồng truyền tải.

  6. Thực hiện dò kênh.

  7. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Việt, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề là tiếng Việt. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Việt.

  8. Chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề sang chế độ chế độ tự động nhận phụ đề. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Việt.

  9. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Anh, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề là tiếng Anh. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Anh.

  10. Chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ phụ đề sang chế độ chế độ tự động nhận phụ đề. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề tiếng Anh.

  11. Lựa chọn kênh âm thanh ngôn ngữ gốc, chuyển cài đặt tùy chọn ngôn ngữ sang chế độ ngôn ngữ phụ đề ưu tiên 1 là tiếng Anh, ưu tiên 2 là tiếng Việt (hoặc ngược lại). Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề.

  12. Tắt cài đặt tùy chọn ngôn ngữ ưu tiên. Kiểm tra tên kênh âm thanh và khả năng hiển thị phụ đề theo ngôn ngữ gốc.

  3.1.4.3. Đánh giá kết quả đo

  Kết quả đo được đánh giá là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Thiết bị thu thu được 1 kênh chương trình, bao gồm có kênh âm thanh ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và kênh âm thanh ngôn ngữ gốc.

  2. Kết quả bước 7: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng theo ngôn ngữ tiếng Việt.

  3. Kết quả bước 8: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Việt.

  4. Kết quả bước 9: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Anh.

  5. Kết quả bước 10: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị đúng ngôn ngữ tiếng Anh.

  6. Kết quả bước 11: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị theo ngôn ngữ ưu tiên.

  7. Kết quả bước 12: Đúng tên kênh, phụ đề hiển thị theo ngôn ngữ thứ nhất có sẵn trong danh sách.

  3.1.5. Đánh số kênh logic

  3.1.5.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS Q

  3.1.5.2. Thủ tục đo

  1. Chuẩn bị môi trường đo và cài đặt máy đo.

  2. Thiết lập thông số đo kiểm FFT Size: 32K EXT, Guard Interval: 1/128, Pilot pattern: PP7

  3. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào máy thu là -50 dBm.

  4. Đặt bộ Up Converter về kênh 35 (tần số 586 MHz).

  5. Phát luồng truyền tải.

  6. Thực hiện dò kênh.

  7. Kiểm tra nội dung đánh số, sắp xếp, tìm kiếm kênh được cập nhật trong bảng danh sách kênh.

  3.1.5.3. Đánh giá kết quả đo:

  Kết quả đo được đánh giả là phù hợp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  1. Đối với kênh đầy đủ thông tin về LCN: Thiết bị đánh số, sắp xếp kênh đúng thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

  2. Trường hợp có một số kênh không mang thông tin về LCN: Kênh không mang thông tin về LCN sẽ được chuyển về nằm trong dải kênh dự phòng từ 800 đến 999, các kênh còn lại vẫn giữ nguyên số thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

  3. Trường hợp có 2 kênh trùng số kênh LCN: 1 kênh chuyển về nằm trong dải kênh dự phòng từ 800 đến 999, kênh còn lại vẫn giữ nguyên số thứ tự kênh trong bảng danh sách kênh.

  3.2. Yêu cầu kỹ thuật

  3.2.1. Tần số

  3.2.1.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS P.

  3.2.1.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 tương ứng với: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, GI 1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR.

  3. Sử dụng mức đầu vào là -50 dBm.

  4. Bắt đầu với tần số 178 MHz (Kênh 6).

  5. Sử dụng QMP1 đề đánh giá tại tần số trung tâm và các tần số với độ lệch tần -50 kHz, 50 kHz từ tần số trung tâm kênh. Trước khi thay đổi tần số và độ lệch tần số, cần ngắt kết nối tín hiệu khỏi đầu vào thiết bị thu

  6. Lặp lại bài đo từ bước 4 đến 5 đối với khoảng tần số kênh nhỏ nhất và lớn nhất của DTT.

  3.2.2. Băng thông tín hiệu

  3.2.2.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS P.

  3.2.2.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Dùng tần số phát UHF IV/V 586 MHz và mức đầu vào thiết bị thu là -50 dBm. Chọn chế độ DVB-T2 tương ứng:

  - Chế độ Single PLP;

  - UHF: 32k tiêu chuẩn/mở rộng, 256 QAM xoay, GI1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR; 32k, 256 QAM, GI1/128, PP7, R5/6.

  3. Kết nối thiết bị thu và thực hiện tìm kiếm kênh tự động hoặc nhân công. Việc tìm kiếm được thực hiện với băng thông tín hiệu khởi tạo có giá trị ngẫu nhiên, không được xác định trước.

  4. Sử dụng QMP1.

  3.2.3. Các chế độ RF

  3.2.3.1. Cấu hình đo

  3.2.3.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng tần số kênh 586 MHz và mức đầu vào -50 dBm.

  3. Đo tất cả các tổ hợp tham số DVB-T2 liệt kê trong các bảng dưới đây, sử dụng QMP1.

  Bảng 7 - Đo các chế độ DVB-T2 - Các kích cỡ FFT

  Điều chế, GI, PP, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

  Kích cỡ bộ FFT

  64 QAM xoay, GI1/8, PP2. R2/3, TR-PAPR, Lf=90

  1k

  64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  2k

  64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  4k

  64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  8k

  64 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  8k ext

  256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  16k

  256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  16k ext

  256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R3/4, TR-PAPR, Lf= 60

  32k

  256 QAM xoay, GI1/8, PP2, R3/4, TR-PAPR, Lf= 60

  32k, ext

   

   

  Bảng 8 - Đo các chế độ DVB-T2 - giản đồ tín hiệu (xoay/không xoay)

  Điều chế, GI, PP, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

  Gián đồ tín hiệu (xoay hoặc không xoay)

  32k, 256 QAM, GI1/16, PP4, R2/3, TR-PAPR, Lf=62

  Xoay

  Không xoay

   

   

  Bảng 9 - Đo các chế độ DVB-T2 - Mẫu pilot

  Điều chế, GI, tỉ lệ mã (R), PAPR, kích cỡ khung (Lf)

  Mẫu pilot

  16k, 256 QAM xoay, GI1/4,R2/3,TR-PAPR, Lf= 90

  PP1

  32k, 256 QAM xoay, GI1/8,R3/4,TR-PAPR, Lf= 60

  PP2

  16k, 256 QAM xoay, GI1/8, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  PP3

  32k, 256 QAM xoay, GI1/16, R2/3, TR-PAPR, Lf= 62

  PP4

  16k, 256 QAM xoay, G1/16, R2/3, TR-PAPR, Lf= 90

  PP5

  32k, 256 QAM xoay, GI1/32, R3/5, TR-PAPR, Lf= 62

  PP6

  32k, 256 QAM xoay, GI1/128, R2/3, TR-PAPR, Lf= 60

  PP7

  32k, 256 QAM xoay. GI1/16, R3/4, TR-PAPR, Lf= 62

  PP8

   

   

  Bảng 10 - Đo các chế độ DVB-T2 - Khoảng bảo vệ

  PAPR, xoay giản

  TR-PAPR, giản đồ tín hiệu xoay

  Kích cỡ bộ FFT

  32K,

  32K,

  32K,

  32K,

  32K,

  32K,

  8K,

  Mẫu pilot

  PP7,

  PP4,

  PP2,

  PP2,

  PP2,

  PP2,

  PP1

  PAPR, xoay giản

  TR-PAPR, giản đồ tín hiệu xoay

  Kích cỡ khung

  Lf= 60

  Lf= 60

  Lf= 60

  Lf= 60

  Lf= 60

  Lf= 60

  Lf= 60

  Điều chế

  FEC

  1/128

  1/32

  1/16

  19/256

  1/8

  19/128

  1/4

  QPSK

  1/2

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK

  3/5

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK

  2/3

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK

  3/4

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK

  4/5

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK

  5/6

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM

  1/2

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM

  3/5

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM

  2/3

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM

  3/4

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM

  4/5

   

   

   

   

   

   

   

  16QAM

  5/6

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  1/2

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  3/5

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  2/3

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  3/4

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  4/5

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM

  5/6

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  1/2

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  3/5

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  2/3

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  3/4

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  4/5

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM

  5/6

   

   

   

   

   

   

   

                                 
   

   

  Bảng 11 - Đo các chế độ DVB-T2 - Giảm PAPR

  Kích cỡ FFT, điều chế, khoảng bảo vệ, mẫu pilot, tỉ lệ mã FEC

  Phương thức giảm PAPR

  32k (băng thông tiêu chuẩn), 256 QAM không xoay, GI1/8, PP2, R3/4

  TR-PAPR

  Không sử dụng

   

   

  3.2.4. Hỗ trợ Multi PLP

  3.2.4.1. Cấu hình đo

  Bài đo sử dụng các thiết lập tham số Chế độ B (Multiple PLP) được định nghĩa trong Bảng A.4.

  3.2.4.2. Thủ tục đo

  1. Cấu hình hệ thống.

  2. Thực hiện tìm kiếm kênh tự động trong thiết bị thu.

  3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu.

  3.2.5. Hỗ trợ Multi PLP và Common PLP

  3.2.5.1. Cấu hình đo

  Bài đo dùng các thiết lập tham số Chế độ B (Multiple PLP) định nghĩa trong Bảng A.4.

  PLP0 tương ứng với Common PLP và mang thông tin thiết bị có khả năng hỗ trợ. Trong bài đo này, thông tin được sử dụng là EIT và bài đo được thực hiện để xác nhận thiết bị thu có khả năng giải mã nội dung thông tin được sử dụng

  PLP0 mang thông tin PSI/SI, TS1 được phát ở chế độ PLP1, TS2 được phát ở chế độ PLP2.

  Thiết bị thu cần có khả năng giải mã được dịch vụ và thông tin EIT của hai TS được sử dụng.

  3.2.5.2. Thủ tục đo

  1. Cấu hình hệ thống.

  2. Thực hiện tìm kênh tự động trong thiết bị thu.

  3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu.

  3.2.6. Hỗ trợ Normal Mode

  3.2.6.1. Cấu hình đo

  Bài đo sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa trong Bảng 12.

  Bảng 12 - Các tham số đối với đầu vào Chế độ A (Single PLP)

  Tham số

  Giá trị

  Kích cỡ FFT

  32k

  Chế độ băng thông sóng mang tín hiệu

  Mở rộng

  Điều chế

  256 QAM

  Khoảng bảo vệ

  1/16

  Mẫu pilot

  PP4

  PAPR

  TR-PAPR

  Lf

  62

  Tỉ lệ mã FEC

  2/3

   

   

  3.2.6.2. Thủ tục đo

  1. Cấu hình hệ thống.

  2. Thực hiện tìm kiếm kênh tự động trong thiết bị thu.

  3. Kiểm tra khả năng giải mã dịch vụ trong các TS của thiết bị thu theo QMP1.

  3.2.7. Khả năng thích ứng với sự thay đổi trong các tham số điều chế

  3.2.7.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS P.

  3.2.7.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng kênh tần số 586 MHz.

  3. Sử dụng chế độ DVB-T2: FFT size mở rộng 32k, 256 QAM xoay, GI 1/16, R 2/3 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  4. Thay đổi các tham số phát trong các trường P1 signaling theo: FFT size: 32K, 16K, 8K, 4K, 2Kvà 1K.

  5. Thay đổi các tham số phát trong các trường L1 pre-signaling như sau:

  - Chế độ băng thông sóng mang mở rộng: có/không;

  - PAPR: không sử dụng, TR;

  - Khoảng bảo vệ: G1/32, G1/16, G1/8, G1/4, G1/128, G19/128.G19/256;

  - Mẫu pilot: PP2, PP4, PP6, PP7;

  - Số kí hiệu dữ liệu trong khung: 60. 62;

  6. Thay đổi các tham số phát trong các trường L1 post-signaling như sau:

  - Tỉ lệ mã: R 3/5, R 2/3. R 3/4:

  - Điều chế: 256 QAM;

  7. Kiểm tra khả năng thích ứng với các thiết lập tham số mới trong khoảng thời gian quy định của thiết bị thu.

  3.2.8. Yêu cầu C/N đối với kênh Gauss

  3.2.8.1. Cấu hình đo

   

  Sử dụng Chế độ A (Single PLP) và thiết lập tham số với yêu cầu sau:

  Mẫu pilot

  PP7 ( 8 MHz BW)

  Giản đồ tín hiệu sau L1

  Giản đồ tín hiệu sau L1 phải có tính bền vững (khả năng chống nhiễu) tốt hơn giản đồ tín hiệu điều chế PLP

   

   

  3.2.8.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Dùng chế độ DVB-T2 theo: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, R2/3, GI1/128.

  3. Đặt Up Converter về kênh 21 (tần số 474 MHz).

  4. Đo mức đầu vào đưa đến bộ suy hao.

  5. Xác định sự suy giảm của suy hao và các dây cáp.

  6. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu bằng -50 dBm.

  7. Sử dụng giá trị C/N đối với chế độ DVB-T2 xác định bằng biểu thức (Eq. 1).

  8. Thực hiện tìm kiếm kênh.

  9. Tăng C/N từ giá trị thấp lên giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

  10. Điền giá trị dB đo được vào báo cáo đo.

  11. Lặp lại bài đo đối với các tần số, các băng thông tín hiệu và các chế độ DVB- T2 còn lại ở báo cáo đo.

  Bảng 13 - Các tần số và các băng thông tín hiệu DVB-T2 sử dụng để đo

   

  FFT

  Băng thông tín hiệu

  32k tiêu chuẩn 8 MHz

  32k mở rộng 8 MHz

  Tần số trung tâm [MHz]

  178,0

  226,0

  474,0

  522,0

  570,0

  618,0

  666,0

  QPSK R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R3/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R2/3 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R3/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R2/3 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R3/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R2/3 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R3/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R2/3 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

  3.2.9. Yêu cầu C/N đối với kênh vọng 0 dB

  3.2.9.1. Cấu hình đo

  Trung tâm kênh 0 độ phải được dùng trong bộ mô phỏng (tín hiệu vọng 0 dB). Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa ở Bảng 14.

  Bảng 14 - Các tham số chế độ DVB-T2 dùng trong các bài đo

   

  Tham số

   

   

   

   

   

  FFT

  32k

  32k

  32k

  32k

  32k

  Băng thông

  8 MHz

  8 MHz

  8 MHz

  8 MHz

  8 MHz

  Chế độ băng thông sóng mang

  Mở rộng

  Mở rộng

  Mở rộng

  Mở rộng

  Mở rộng

  Khoảng bảo vệ

  1/8

  19/256

  1/16

  1/32

  1/128

  Mẫu pilot

  PP2

  PP4

  PP4

  PP4

  PP7

  Single PLP (chế độ A)

  Lf

  20,42,62

  42,62

  20,42,62

  20,42,60

  20,42,60 (QPSK) 20,42,60 (16 QAM)

  20,40,60 (64 QAM)

  20,40,60 (256 QAM)

  Điều chế L1

  64 QAM

  64 QAM

  64 QAM

  64 QAM

  64 QAM

  Khối FEC/khung ghép xen

  67,135,185

  63,135,200

  135,200

  64,135,200

  16,34,50 (QPSK)

  33,69,100 (16 QAM)

  49,99,150 (64 QAM)

  66, 133, 200 (256 QAM)

  Tỉ lệ mã

  3/5

  3/5,273,3/4

  3/5,2/3,3/4

  All

   

  Điều chế

  256 QAM

  256 QAM

  256 QAM

  256 QAM

   

  Multiple

  PLP (chế độ B)

  Lf

   

   

  27

   

   

  Subslices

   

   

  135

   

   

  Điều chế L1

   

   

  64 QAM

   

   

   

  Chế độ PLP

   

   

  Common

  DT2

  DT2

  Khối FEC/khung ghép xen

   

   

  35

  57

  57

  Tỉ lệ mã

   

   

  2/3

  2/3

  2/3

  Điều chế

   

   

  64 QAM

  256 QAM

  256 QAM

  BUFS

   

   

  483328

  1613824

  1613824

   

   

  3.2.9.2. Thủ tục đo

  Kiểm tra trạng thái đồng bộ với SFN.

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: 32K mở rộng, 256 QAM, PP7, R2/3, G1/128 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  3. Đặt Up Converter tới tần số 586 MHz (K35).

  4. Đặt bộ mô phỏng fading về tín hiệu vọng 0 dB. (đường truyền thứ hai: trễ 1,95 µs, sai pha bằng 0 tại trung tâm kênh và suy giảm 0 dB)

  5. Đo mức đầu vào cấp tới bộ suy hao.

  6. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

  7. Cấu hình để mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu bằng -50 dBm.

  8. Tăng C/N từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

  9. Điền giá trị C/N đo được vào báo cáo đo

  10. Kiểm tra sự tìm kiếm kênh đã tìm được các dịch vụ tại C/N đo được ở trên

  11. Lặp lại bài đo đối với các tổ hợp chế độ DVB-T2 còn lại với băng thông tín hiệu là 8 MHz như trong báo cáo đo.

  Bảng 15 - Bài đo bắt buộc đối với C/N quy định cho tín hiệu vọng 0 dB, trễ 1,95 µs

   

  C/N [dB]

  Chế độ DVB-T2

  PP2

  PP4

  PP6

  PP7

  32KE 256 QAMR R3/4 G1/8 8 MHz

   

  -

  -

  -

  32KE 256 QAMR R3/4 G1/16 8 MHz

   

   

  -

  -

  32KE 256 QAMR R3/4 G1/128 8 MHz

  -

  -

  -

   

   

   

  3.2.10. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh Gauss

  3.2.10.1. Cấu hình đo

   

  Sử dụng Chế độ A (Single PLP) và các khác biệt đối với các thiết lập tham số theo định nghĩa trong Bảng 14

  Pilot pattern

  PP7 (8 MHz BW)

  Giản đồ tín hiệu sau L1

  Giản đồ tín hiệu sau L1 phải có tính bền vững (khả năng chống nhiễu) tốt hơn giản đồ tín hiệu điều chế PLP

   

   

  3.2.10.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: 32k mở rộng, 256 QAM xoay, R2/3, GI1/128.

  3. Đặt bộ Up Converter tới kênh 21.

  4. Đo mức đầu vào cấp đền bộ suy hao.

  5. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

  6. Tính toán mức tính hiệu đầu vào thiết bị thu.

  7. Thực hiện tìm kiếm kênh.

  8. Tăng mức đầu vào thiết bị thu từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

  9. Điền giá trị đo được vào báo cáo đo.

  10. Lặp lại bài đo đối với các tần số, các băng tần tín hiệu và các chế độ DVB-T2 còn lại trong báo cáo đo.

  Bảng 16 - Báo cáo đo mức đầu vào thiết bị thu thỏa mãn QMP2 - DVB-T2

  Kích thước bộ FFT

  Băng thông tín hiệu

  32k, tiêu chuẩn 8 MHz

  32k, mở rộng 8 MHz

  Tần số trung tâm [MHz]

  178,0

  226,0

  474,0

  522,0

  570,0

  618,0

  666,0

  QPSK R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R3/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R2/3G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R3/4G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R4/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  QPSK R5/6G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R1/2G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R3/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R2/3 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R4/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  16 QAM R5/6G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R1/2G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R3/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R2/3G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  64 QAM R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R1/2 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R3/5G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R2/3G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R3/4 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R4/5 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R5/6 G1/128

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

  3.2.11. Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu trên kênh vọng 0 dB

  3.2.11.1. Cấu hình đo

  Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa ở Bảng 14. TS được sử dụng: TS P.

  3.2.11.2. Thủ tục đo

  Kiểm tra trạng thái đồng bộ SFN.

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo 32K mở rộng, 256 QAM, PP7, R2/3, GI1/128 và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  3. Đặt bộ Up Converter tới tần số 586 MHz (Kênh 35).

  4. Đặt bộ mô phỏng fading về tín hiệu vọng 0 dB (trễ 1,95 µs, pha bằng 0 tại trung tâm kênh và suy hao 0 dB đối với đường truyền thứ hai)

  5. Xác định sự suy giảm của bộ suy hao và các dây cáp.

  6. Đo mức đầu vào cấp đến bộ suy hao.

  7. Tính toán mức tín hiệu đầu vào thiết bị thu

  8. Tăng mức đầu vào thiết bị thu từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi hoàn thành QMP2.

  9. Điền giá trị đo được vào báo cáo đo.

  10. Kiểm tra việc tìm kiếm kênh đã tìm đươc các dịch vụ trên mức tín hiệu đầu vào tối thiểu.

  11. Lặp lại bài đo đối với phần còn lại của các chế độ DVB-T2 với băng thông tín hiệu là 8 MHz trên báo cáo đo.

  Bảng 17 - Các tần số và các băng thông tín hiệu cần đo

   

  P [dBm]

  Độ trễ của kênh vọng 0 dB [µs]

  10

  26

  112,1

  133

  152

  212

  224

  253

  256

  289

  426

  486

  32KE 256 QAM PP7

  R2/3 G1/128 8 MHz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32KE 256 QAM PP4

  R2/3 G1/16 8 MHz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32KE 256 QAM PP4 R3/5 G19/256 8 MHz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32KE 256 QAM PP2 R3/4G1/8 8 MHZ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHÚ THÍCH: Phần bôi đen là các chế độ không cần đo.

  3.2.12. Hệ số tạp âm trên kênh Gauss

  Xác định các mức sóng mang tối thiểu Cmin đối với kênh Gauss đã được đo theo 2.4.10.

  Xác định C/Nmin yêu cầu đối với kênh Gauss đã được đo theo 2.4.8.

  Tính hệ số tạp âm NF[dB] đối với các tần số được hỗ trợ theo công thức đối với tín hiệu DVB-T2 8 MHz mở rộng:

  NF[dB] = N + 105,1dBm = Cmin- C/hU+ 105,1dBm

  Đối với tín hiệu DVB-T2 8 MHz thông thường:

  NF[dB] = N + 105,2dBm = Cmin- C/Nmin+ 105,2dBm.

  Bảng 18 - Các tần số và các băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

  Frequency

  178,0

  226,0

  474,0

  522,0

  570,0

  618,0

  666,0

  FFT

  32k tiêu chuẩn

  32k mở rộng

  Băng thông tín hiệu

  8 MHz

  Chế độ đo

  NF

  256 QAM R2/3

   

   

   

   

   

   

   

  256 QAM R3/5

  --

  --

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.13. Mức tín hiệu đầu vào tối đa

  3.2.13.1. Cấu hình đo

  TS được sử dụng: TS P (DVB-T2)

  3.2.13.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập thiết bị đo.

  2. Kiểm tra bộ suy hao (ATT).

  3. Sử dụng chế độ 32K ext, 256 QAM, PP2, R=4/5, Δ/Tu=1/8 đối với DVB-T2.

  4. Đặt bộ UP converter về kênh 35.

  5. Kiểm tra bộ suy hao và cáp nối.

  6. Bật thiết bị thu.

  7. Kiểm tra khả năng giải mã video.

  8. Xác định quan hệ giữa mức đầu vào thiết bị thu và giá trị bộ suy hao.

  9. Sử dụng bộ suy hao để thiết lập mức đầu vào thiết bị thu bằng -25 dBm.

  10. Kiểm tra khả năng đáp ứng QEF bằng thủ tục QMP1.

  11. Điền kết quả đo vào Bảng 19.

  12. Lặp lại phép đo với các chế độ khác trong Bảng 19.

  Bảng 19 - Các chế độ đo kiểm tra mức tín hiệu đầu vào tối đa

  Chế độ

  Mức tín hiệu đầu vào (dBm)

  Đánh giá kết quả

  32K ext, 256 QAM, PP2 hoặc PP8, R=4/5, Δ/Tu=1/8

  -25

   

  32K ext, 256 QAM rotated, PP7, R=3/4, Δ/Tu=1/128

  -25

   

   

   

  3.2.14. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu tương tự trong các kênh khác

  3.2.14.1. Cấu hình đo

  Luồng truyền tải: TS P (DVB-T2).

  3.2.14.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo

  2. Sử dụng tín hiệu PAL có: Colour bar 75%

  3. Điều chế sóng mang âm thanh FM với âm tần 1 kHz và độ lệch tần số điều chế là 50 kHz.

  4. Kiểm tra các mức tín hiệu của tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu tương tự có đúng không bằng máy phân tích phổ spectrum analyser.

  5. Điều chính mức của sóng mang FM đến mức -13 dB so với sóng mang hình

  6. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo:{32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  7. Đặt bộ Up Converter (mong muốn) đối với sóng mang DVB-T2 tới tần số 586,0 MHz (Kênh 35)

  8. Đặt bộ Up Converter (nhiễu) đối với sóng mang TV tương tự tới kênh 36 (594 MHz)

  9. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu TV tương tự về mức -25 dBm nhờ sử dụng "ATT I”

  10. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 nhờ dùng “ATT C" tới một mức tín hiệu để QMP2 hoàn thành.

  11. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu TV tương tự theo dB vào báo cáo đo.

  12. Lặp lại bài đo đối với TV tương tự trên tần số 578 MHz (Kênh 34).

  13. Lặp lại bài đo đối với TV tương tự trên các tần số 570 MHz (Kênh 33), 602 MHz (Kênh 37) và kênh 658 MHz (Kênh 44).

  Bảng 20 - Kết quả đo

  Tần số [MHz]

  570

  578

  594

  602

  658

  32k, 256 QAM, R=4/5, Δ/Tu=1/8

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.15. Khả năng chống nhiễu đối với các tín hiệu số trên các kênh khác

  3.2.15.1. Cấu hình đo

  Kiểm tra để đảm bảo tín hiệu TV số trên các kênh lân cận hoặc các kênh khác không gây ra phát xạ ngoài băng khi thu tín hiệu TV số mong muốn.

  Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) đã định nghĩa trong Bảng 14.

  3.2.15.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: {32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4, R=2/3, Δ/TU=1/16} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  3. Đặt bộ Up Converter kênh A đến tần số 586 MHz (Kênh 35).

  4. Đặt Up Converter kênh B đến tần số 594 MHz (Kênh 36).

  5. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 trên kênh B là -20 dBm.

  6. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 trong kênh A đến mức QMP 2 được hoàn thành.

  7. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu kênh A và kênh B theo dB vào báo cáo đo.

  8. Lặp lại bài đo khi bộ Up Converter kênh B được đặt đến các tần số 578 MHz (kênh 34), 570 MHz (Kênh 33), 602 MHz (Kênh 37).

  9. Lặp lại bài đo theo thủ tục trên đối với kênh ảnh. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 trong kênh B là -20 dBm.

  10. Đặt bộ Up Converter kênh A tới 666 MHz (Kênh 45).

  11. Đặt bộ Up Converter kênh B tới 674 MHz (Kênh 46).

  12. Đặt mức đầu vào đối với tín hiệu DVB-T2 trong kênh B là -20 dBm.

  13. Giảm mức tín hiệu DVB-T2 trong kênh A về mức tính hiệu khi QMP 2 được hoàn thành.

  14. Điền mức tín hiệu đo được khác biệt giữa các tín hiệu kênh A và kênh B theo dB vào báo cáo đo.

  15. Lặp lại bài đo khi bộ Up Converter kênh B được đặt tới các tần số 650 MHz (kênh 43), 658 MHz (Kênh 44), 682 MHz (Kênh 47).

  16. Lặp lại bài đo theo thủ tục trên đối với kênh ảnh. Đặt mức đầu vào thiết bị thu đối với tín hiệu DVB-T2 ở kênh B là -20 dBm.

  Bảng 21 - Các tần số thuộc UHF băng IV/V và băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

   

  Băng thông tín hiệu 8 MHz

  Tần số trung tâm nhiễu [MHz]

  570

  578

  594

  602

  658

  32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4,

  R=2/3, Δ/TU =1/16

   

   

   

   

   

   

  Bảng 22 - Các tần số thuộc UHF băng IV/V và băng thông tín hiệu bắt buộc hỗ trợ

   

  Băng thông tín hiệu 8 MHz

  Tần số trung tâm nhiễu [MHz]

  650

  658

  674

  682

  690

  32K mở rộng, 256 QAM xoay, PP4,

  R=2/3, Δ/TU =1/16

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.16. Khả năng chống nhiễu đồng kênh từ các tín hiệu TV tương tự

  3.2.16.1. Cấu hình đo

  Độ lệch tần số giữa sóng mang DVB-T2 và sóng mang TV tương tự là 0 Hz.

  Nguồn DVB-T2 và nguồn TV tương tự phải được kết nối với cùng tín hiệu tham chiếu (10 MHz).

  Sử dụng các thiết lập tham số Chế độ A (Single PLP) định nghĩa trong Bảng 14.

  3.2.16.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Đặt bộ Up Converter đối với DVB-T2 tới tần số 586 MHz (Kênh 35).

  3. Đặt bộ Up Converter đối với sóng mang video tương ứng của TV tương tự tới tần số 583,25 MHz (Kênh 35).

  4. Sử dụng tín hiệu PAL: Colour bar 75%.

  5. Điều chế sóng mang âm thanh FM có âm tần 1 kHz với độ lệch tần số điều chế là 50 kHz.

  6. Điều chỉnh mức của sóng mang FM đến mức -13 dB so với sóng mang hình.

  7. Sử dụng chế độ của bộ điều chế DVB-T2 theo: {32K mở rộng, PP2, 256 QAM xoay, R=3/4, Δ/TU =1/8} và băng thông tín hiệu of 8 MHz.

  8. Xác định mức C/I dùng trong các bộ suy hao "ATT C" và ”ATT I".

  9. Đo các mức của tín hiệu DVB-T2 và tín hiệu tương tự (Ví dụ: bằng máy phân tích phổ hoặc máy đo phù hợp).

  10. Đặt mức đầu vào thiết bị thu tới -50 dBm đối với tín hiệu DVB-T2.

  11. Tăng C/I từ giá trị thấp đến giá trị cao cho đến khi QMP2 được hoàn thành theo “30 s error free video ”.

  12. Điền C/I vào báo cáo đo.

  13. Lặp lại bài đo đối với chế độ DVB-T2: {32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R-2/3,

  14. Δ/TU =1/16} với băng thông tín hiệu of 8 MHz.

  15. Lặp lại bài đo đối với chế độ DVB-T2: {32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R-3/5,

  16. Δ/TU =19/256} với băng thông tín hiệu of 8 MHz

  Bảng 23 - Kết quả đo

  Chế độ DVB-T2

  C/I [dB]

  32K mở rộng, PP2, 256 QAM xoay, R=3/4, A/TU =1/8

   

  32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R=2/3, Δ/TU =1/16

   

  32K mở rộng, PP4, 256 QAM xoay, R=3/5, Δ/TU =19/256

   

   

   

  3.2.17. Khả năng chống nhiễu đối với tín hiệu LTE 700 MHz trên các kênh khác

  3.2.17.1. Cấu hình đo

  Sử dụng chế độ A (Single PLP) và các thiết lập tham số Lf được định nghĩa trong Bảng 14.

  3.2.17.2. Thủ tục đo

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 {32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, G =1/16. 8MHz}.

  3. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh A tới tần số 690 MHz (kênh 48).

  4. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh B tới tần số 708 MHz.

  5. Đặt bộ tạo nhiễu LTE tới chế độ lưu lượng hình ảnh UE

  6. Đặt mức đầu vào máy thu cho tín hiệu LTE trên kênh B là công suất được cấp phép -25 dBm (Chú ý công suất rms được đo bằng đồng hồ đo công suất trung bình đủ để loại bỏ sự giảm mạnh công suất của tín hiệu xuống -42,7 dBm).

  7. Giảm mức tín hiệu mong muốn trong kênh A xuống mức tín hiệu khi thủ tục đo kiểm chất lượng ở thủ tục 2 vẫn được thực hiện.

  8. Điền sự chênh lệch mức tín hiệu đo được giữa tín hiệu kênh A và kênh B (Công suất được cấp phép) bằng dB vào báo cáo đo.

  9. Lặp lại bài đo khi Up Converter thuộc kênh B được đặt thành tần số 718,0 MHz, 728,0 MHz

  10. Đặt bộ Up Converter thuộc kênh B tới tần số 763 MHz.

  11. Đặt bộ tạo nhiễu LTE tới chế độ tài lưu lượng BS 0%.

  12. Đặt mức tín hiệu đầu vào máy thu cho tín hiệu LTE trong kênh B tới công suất được cấp phép -15 dBm (Chú ý công suất rms được đo bằng đồng hồ đo công suất trung bình đủ để loại bỏ sự giảm mạnh công suất của tín hiệu xuống -23,3 dBm).

  13. Giảm mức tín hiệu mong muốn trong kênh A xuống mức tín hiệu khi thủ tục đo kiểm chất lượng ở thủ tục 2 vẫn được thực hiện.

  14. Điền sự chênh lệch mức tín hiệu đo được giữa tín hiệu kênh A và kênh B (Công suất được cấp phép) bằng dB vào báo cáo đo.

  15. Lặp lại bài đo khi Up Converter thuộc kênh B được đặt thành tần số 773,0 MHz, 783,0 MHz.

  16. Lặp lại bài đo cho chế độ DVB-T2 {32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, G= 19/256, 8MHz}.

  Bảng 24 - Kết quả đo nhiễu lưu lượng luồng hình ảnh UE

  Tần số trung tâm nhiễu (MHz)

  I/C [dB]

  708,0

  718,0

  728,0

  32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8MHz

   

   

   

  32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8MHz

   

   

   

   

   

  Bảng 25 - Kết quả đo nhiễu tài lưu lượng BS 0%

  Tần số trung tâm nhiễu (MHz)

  I/C [dB]

  763,0

  773,0

  783,0

  32KE, 256 QAM R, PP4, R=2/3, Δ/Tu =1/16, 8MHz

   

   

   

  32KE, 256 QAM R, PP4, R=3/5, Δ/Tu =19/256, 8MHz

   

   

   

   

   

  3.2.18. Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu trong khoảng bảo vệ trong mạng SFN

  3.2.18.1. Cấu hình đo

   

  Các thông số DVB-T2 thông thường trong bài đo này:

  Xoay giản đồ tín hiệu

  PAPR

  TR-PAPR

  SISO/MISO

  SISO

  Kích thước khung FEC

  64800

  Chế độ đầu vào

  Chế độ A

  TFS

  Không

  Chế độ hoạt động

  HEM (high efficiency mode)

  FEF

  Không sử dụng

  Dữ liệu phụ trợ

  Không sử dụng

   

   

  3.2.18.2. Thủ tục đo

  Kiểm tra trạng thái đồng bộ SFN.

  1. Thiết lập các thiết bị đo.

  2. Sử dụng chế độ DVB-T2 theo: {32K mở rộng, 256 QAM, PP4, R=2/3, Δ/TU=1/16} và băng thông tín hiệu 8 MHz.

  3. Đặt bộ Up Converter đến tần số trung tâm 586 MHz (Kênh 35).

  4. Mở công tắc switch.

  5. Đặt mức đầu vào thiết bị thu là -50 dBm đối với tín hiệu mong muốn.

  6. Đặt trễ khác biệt liên quan đến channel simulator về 1,95 µs đối với tín hiệu vọng.

  7. Đặt mức suy giảm liên quan đến channel simulator về 0 dB đối với tín hiệu vọng.

  8. Đặt C/N tới tỉ lệ mã thiết bị thu bị khóa và sự thu nhận không thể thực hiện được.

  9. Đóng công tắc switch.

  10. Tăng giá trị C/N cho đến khi hoàn thành QMP2

  11. Điền giá trị C/N yêu cầu theo dB vào báo cáo đo.

  12. Đo phần còn lại của các giá trị C/N yêu cầu đối với các tín hiệu vọng 0 dB âm và dương. Điền các kết quả vào báo cáo đo. Trong khi thay đổi trễ, tín hiệu RF đầu vào phải bị ngắt kết nối.

  13. Đo phần còn lại của các tổ hợp (không đánh dấu xám) của các trễ liên quan và các mức suy giảm liên quan. Trễ của tín hiệu vọng được bảo toàn không đổi khi sự thay đổi của suy giảm từ 21 dB về 1 dB được thực hiện. Tìm giá trị C/N yêu cầu khi việc thu nhận hoàn thành QMP2. Trong khi thay đổi trễ và mức suy giảm, tín hiệu RF đầu vào phải được ngắt kết nối.

  14. Tiếp tục đo từ bước 4 bằng cách lặp lại bài đo đối với phần còn lại của các chế độ DVB-T2 và băng thông tín hiệu 8 MHz trong báo cáo đo.

  Bảng 26 - Kết quả đo

  32k mở rộng 256 QAM PP4 R=2/3 Δ/TU=1/16, 8 MHz

  dB/µs

  1,95

  10

  28

  56

  90

  112,1

  130

  150

  170

  190

  212

  220

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  dB/µs

  -1,95

  -10

  -28

  -56

  -90

  -112,1

  -130

  -150

  -170

  -190

  -212

  -220

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32k mở rộng 256 QAM PP4 R=3/5 Δ/TU=19/256, 8 MHz

  dB/µs

  1,95

  10

  25

  33

  50

  66

  133

  150

  170

  190

  253

  266

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  dB/µs

  -1,95

  -10

  -25

  -33

  -50

  -66

  -133

  -150

  -170

  -190

  -253

  -266

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32k