logo

Quyết định 651/QĐ-QLD Danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành - Đợt 103 bổ sung lần 2

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 651/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 23/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  Số: 651/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành danh mục 47 thuốc nước ngoài
  được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2

  -----------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2, bao gồm:

  1. Danh mục 43 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 05 năm - Đợt 103 bổ sung lần 2 (tại Phụ lục I kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN-...-19 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  2. Danh mục 04 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 103 bổ sung lần 2 (tại Phụ lục II kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN3-...-19 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

  1. Cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

  2. Chấp hành đầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

  3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  4. Có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với cơ sở nhập khẩu thực hiện theo công văn số 5853/QLD-CL ngày 19/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm sartan đối với các thuốc thuộc danh mục tại Điều 1 có chứa dược chất thuộc nhóm sartan.

  5. Cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với thuốc chưa cập nhật nội dung nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

  a) Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc: chỉ được lưu hành sau khi được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung cập nhật này.

  b) Đối với các thuốc khác phải thực hiện việc cập nhật này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký lưu hành.

  6. Phối hợp với các cơ sở điều trị đề thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần về Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam đối với các thuốc thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (số đăng ký có ký hiệu VN3-....-19).

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc nhà sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  - TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

  - Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

  - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

  - Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;

  - Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;

  - Tổng Công ty Dược VN;

  - Các Công ty XNK Dược phẩm;

  - Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  - Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & MP - Cục QLD;

  - Lưu: VT, KDD, DKT (10).

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   
   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC 43 THUỐC NƯỚC NGOÀI
  ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 05 NĂM

  ĐỢT 103 BỔ SUNG LẦN 2

  (Ban hành kèm theo quyết định số: 651/QĐ-QLD, ngày 23/10/2019)

   

  1. Công ty đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemical Limited (Đ/c: 19/F, Chung Hing Commercial BLDG. 62-63 Connaught Road Central, Central - Hong Kong)

  1.1 Nhà sản xuất: Lupin Ltd. (Đ/c: A/28-1, MIDC, Chikalthana, Aurangabad 431210, Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  1

  Ethide

  Ethionamide 250mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  USP40

  Hộp 5 vỉ x10 viên

  VN-22228-19

   

  1.2 Nhà sản xuất: Lyka Labs Limited (Đ/c: Plot No. 4801/B & 4802A, G.I.D.C, Ankleshwar - 393002, Gujarat State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chỉnh - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  2

  Lykalyzop

  Zoledronic acid tương đương Zoledronic acid khan 4mg

  Bột đông khô pha tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22229-19

   

  2. Công ty đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd (Đ/c: 6 Temasek Boulevard, #26-03/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986) - Singapore)

  2.1 Nhà sản xuất: Patheon France (Đ/c: 40 Boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin Jallieu - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  3

  Feburic 80mg (Cơ sở đóng gói: Interthai Pharmaceutical Manufacturing Ltd; địa chỉ: 1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand)

  Febuxostat 80mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x10 viên

  VN-22230-19

   

  3. Công ty đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. (Đ/c: Bayan Lepas Free Industrial Zone, Plot 164, Phase 2, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang - Malaysia)

  3.1 Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG (Đ/c: Carl - Braun - Straβe 1, 34212 Melsungen - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  4

  Propofol - Lipuro 0.5% (5mg/ml)

  Propofol 5mg/ml

  Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 5 ống thủy tinh 20ml

  VN-22232-19

   

  3.2 Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG (Đ/c: Mistelweg 2, 12357 Berlin - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  5

  Etomidate-Lipuro

  Etomidate

  20mg/10ml

  Nhũ dịch tiêm

  14

  tháng

  NSX

  Hộp 10 ống thủy tinh 10ml

  VN-22231-19

  6

  Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

  Propofol 10mg/ml

  Nhũ tương truyền tĩnh mạch

  18

  tháng

  NSX

  Hộp 5 ống thủy tinh 20ml

  VN-22233-19

   

  4. Công ty đăng ký: Brawn Laboratories Ltd. (Đ/c: Delhi Stock Exchange Building 4/4B Asaf Ali Road, New Delhi 110002 - India)

  4.1 Nhà sản xuất: Brawn Laboratories Limited (Đ/c: 13, NIT, Industrial Area, Faridabad-121001 Haryana - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  7

  Chloramphenicol Sodium Succinate for injection BP

  Chloramphenicol (dưới dạng chloramphenicol natri succinat) lg

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  BP2015

  Hộp 10 lọ

  VN-22234-19

  8

  Ficyc Cream

  Aciclovir 0,5% (kl/kl)

  Kem bôi da

  36

  tháng

  BP2016

  Hộp 1 tuýp 5g

  VN-22235-19

  9

  Nalidixic acid tablets BP/USP

  Acid nalidixic

  500mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  BP2015

  Hộp 10 vỉ x10 viên

  VN-22236-19

  10

  Triamcinolone tablets BP 4mg

  Triamcinolon 4mg

  Viên nén

  36

  tháng

  BP2018

  Hộp 10 vỉ x10 viên

  VN-22237-19

   

  5. Công ty đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm) (Đ/c: No 20, Zhi Chun Road, Haidian District, Beijing - China)

  5.1. Nhà sản xuất: CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd (Đ/c: No. 47 Fengshou Road, Shijiazhuang City - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  11

  Ampicillin Sodium and sulbactam sodium for injection

  Ampicillin (dưới dạng ampicillin sodium) lg; Sulbactam (dưới dạng sulbactam sodium) 0,5g

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  USP39

  Hộp 10 lọ

  VN-22257-19

   

  6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dưọc phẩm Tenamyd (Đ/c: Lô Y01 - 02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  6.1 Nhà sản xuất: KRKA, D.D.,. Novo Mesto (Đ/c: Smarjeska Cesta 6, 8 501 Novo Mesto. - Slovenia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  12

  Ramlepsa

  Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen (Paracetamol) 325mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x10 viên

  VN-22238-19

   

  6.2 Nhà sản xuất: KRKA, D.D., Novo Mesto (Đ/c: Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  13

  Medoome 40mg Gastro-resistant capsules

  Omeprazole 40mg

  Viên nang kháng acid dạ dày

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 28 viên

  VN-22239-19

   

  7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Việt Tâm (Đ/c: 184 Bông Sao, P.5, Q.8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  7.1 Nhà sản xuất: Cian Healthcare Pvt. Ltd. (Đ/c: Kharsa No.: 248 Village, Sisona, Bhagwanpur, Tehsil- Roorkee, Distt: Haridwar, Uttarakhand-247661 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  14

  Vingoric 100

  Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 100mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x4 viên

  VN-22240-19

  15

  Vingoric 50

  Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 50mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x4 viên

  VN-22241-19

   

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T (Đ/c: Tầng 5, tòa nhà văn phòng số 110 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam)

  8.1 Nhà sản xuất: Aflofarm Farmacja Polska Sp. zo.o. (Đ/c: 95-030 Rzgów, 2 Krzywa - Poland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  16

  Kidoxol

  Ambroxol hydroclorid 15mg/5ml

  Sirô

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai 100ml

  VN-22242-19

   

  9. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Medcomtech (Đ/c: số 61, Ngõ 291 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - Việt Nam)

  9.1 Nhà sản xuất: Maco Productions (Đ/c: Rue Lorthiois, 59420 Mouvaux - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  17

  Paracetamol macopharma

  Mỗi lml dung dịch chứa: Paracetamol 10mg

  Dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  1 thùng chứa 50 túi X 50ml

  VN-22243-19

  18

  Paracetamol macopharma

  Mỗi lml dung dịch chứa: Paracetamol 10mg

  Dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  1 thùng chứa 50 túi X 100ml

  VN-22244-19

   

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco (Đ/c: số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam)

  10.1 Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: 107, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  19

  V.C.S Injection

  Vincristin sulfat 1mg/ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  USP37

  Hộp 1 lọ 1 ml

  VN-22245-19

   

  11. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương (Đ/c: số 113 đường Y Ngông, Phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk - Việt Nam)

  11.1. Nhà sản xuất: Shijiazhuang No. 4 Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development zone, Hebei - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  20

  Ringer Lactate Intravenous Infusion

  Mỗi chai chứa: sodium lactate 1,6 g; Potassium chloride 0,2 g; Calcium chloride dihydrate 0,135 g; Sodium chloride 3 g

  Dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  BP

  2005

  Chai thủy tinh 500ml

  VN-22246-19

   

  12. Công ty đăng ký: CÔNG TY TNHH DP LIÊN HỢP (Đ/c: 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM - Việt Nam)

  12.1 Nhà sản xuất: Egyptian International Pharmaceutical Industries Conpany (EIPICO.) (Đ/c: 10th of Ramadan City, Industrial Area BI - Egypt)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  21

  Asodinac

  Diclofenac natri micronized 100mg

  Viên đặt trực tràng

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ X 5 viên

  VN-22247-19

   

  13. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương (Đ/c: 113-Y Ngông, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam)

  13.1. Nhà sản xuất: Vioser S.A Parenteral Solutions Industry (Đ/c: 9th km National Road Trikala-Larisa, Taxiarches, Trikala, 42100 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  22

  Dextrose

  Mỗi 100ml dung dịch chứa: Dextrose anhydrous (dưới dạng Dextrose (glucose) monohydrate) 5g

  Dung dịch truyền

  36

  tháng

  BP

  2018

  Chai 100ml, chai 250ml, chai 500ml, chai 1000ml

  VN-22248-19

  23

  Dextrose 10%

  Mỗi 100ml dung dịch chứa: Dextrose anhydrous (dưới dạng Dextrose (glucose) monohydrate) 10g

  Dung dịch truyền

  36 tháng

  BP 2018

  Chai 500ml

  VN-22249-19

  24

  Lactated Ringer's Injections

  Mỗi 100ml dung dịch chứa: sodium lactate (dưới dạng dung dịch sodium lactate 50%) 0,3 lOg; Potasium Chlorid 0,03 Og; Calcium chloride dihydrate 0,02g; Sodium chloride 0,600g

  Dung dịch truyền

  36

  tháng

  BP

  2018

  Chai 500ml, chai 1000ml

  VN-22250-19

   

  14. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Hà Đông (Đ/c: Khu tập thể Xí nghiệp xây dựng 4, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội - Việt Nam)

  14.1 Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: No 6 Erlangshan Road, Yỉyuan County, Shandong Province - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  25

  Nimoren

  Nimodipin 2mg

  Bột đông khô pha tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 2mg

  VN-22251-19

  26

  Nimoren

  Nimodipin 4mg

  Bột đông khô pha tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 4mg

  VN-22252-19

   

  15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dưọc phẩm Nam Hân (Đ/c: Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà City View, số 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  15.1 Nhà sản xuất: Tai Guk Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 821, Geumbaek-ro, Chochon-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  27

  Bactirocin Ointment

  Mupirocin 20mg

  Thuốc mỡ

  36

  tháng

  USP36

  Hộp 1 tuýp 10 g

  VN-22253-19

   

  16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dưọc phẩm Nhất Anh (Đ/c: 122/7-9 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  16.1. Nhà sản xuất: Seid, S.A (Đ/c: Ctra, Sabadell-Granoỉlers, Km 15. 08185 LLissa de Vall (Barcellona) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  28

  Colchicina Seid lmg Tablet

  Colchicine lmg

  Viên nén

  60

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ X 20 viên

  VN-22254-19

   

  17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dưọc phẩm Việt Phú (Đ/c: 132/2 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Mỉnh - Việt Nam)

  17.1 Nhà sản xuất: Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) (Đ/c: Plot No. 128/1, G.I.D.C. Industrial Area Ankleshwar 393002 Gujarat State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  29

  Unimelo 7.5

  Meloxicam 7,5mg

  Viên nén

  24

  tháng

  BP

  2015

  Hộp 10 vỉ x10 viên

  VN-22255-19

   

  18. Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Mediae Pharma Italy (Đ/c: Khu công nghệ cao I, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại Lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội - Việt Nam)

  18.1 Nhà sản xuất: DMS Farmaceutici S.P.A (Đ/c: Via Provinciale Per Lecco, 78-22038 Tavernerio (CO) - Italy)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  30

  Stérogyl 2,000,000UI/100ml

  Ergocalciferol (Vitamin D2) 2000000 IU/100ml

  Dung dịch nhỏ giọt

  60

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 20ml

  VN-22256-19

   

  19. Công ty đăng ký: Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. (Đ/c: No. 93/1, Unit 603-604, 6th Floor, GPF Withayu Tower A, Wireless Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok Metropolis - Thailand)

  19.1. Nhà sản xuất: Bushu Pharmaceuticals Ltd. Misato Factory (Đ/c: 950, Hiroki, Ohaza, Misato-machi, Kodama-gun, Saitama-ken - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  31

  Methycobal 500mcg

  Mecobalamin

  500mcg

  Viên nén bao đường

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 50 vỉ x10 viên, hộp 3 vỉ x10 viên

   

  VN-22258-19

   

  20. Công ty đăng ký: Enter Pharm Co., Ltd (Đ/c: 51, Myeongnyun-1-ga, Jongno-gu, Seoul, 110-521 - Korea)

  20.1 Nhà sản xuất: PMG Pharm Co., Ltd (Đ/c: 59, Gyeongje-ro, Sỉheung-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  32

  Dimoxiti Cap.

  Diacerein 50mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x10 viên

  VN-22259-19

   

  21. Công ty đăng ký: Getz Pharma (Pvt) Ltd. (Đ/c: Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)

  21.1 Nhà sản xuất: Getz Pharma (Pvt) Ltd. (Đ/c: Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  33

  Alenta Tablets 10mg

  Alendronic acid (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

  Viên nén

  36

  tháng

  USP

  40

  Hộp 1 vỉ x10 viên

  VN-22260-19

   

  22. Công ty đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd. (Đ/c: 150 Beach Road, #21-00 Gateway West, Singapore 189720 - Singapore)

  22.1 Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd. (Đ/c: Lot 89, Jalan Enggang, Ampang-Ulu Kelang Industrial Estate, 54200 Selangor - Malaysia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  34

  Panadol

  Paracetamol 500mg

  Viên nén bao phim

  60

  tháng

  NSX

  Hộp 15 vỉ x10 viên ; Hộp 10 vỉ X 12 viên

  VN-22261-19

   

  23. Công ty đăng ký: Jin Yang Pharm. Co., Ltd (Đ/c: 231, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul - Korea)

  23.1 Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd. (Đ/c: 96, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-Do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  35

  Medica rebacid film-coated tablet

  Rebamipid 100mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 5 vỉ x10 viên, Hộp 10 vỉ x10 viên

  VN-22262-19

   

  24. Công ty đăng ký: Laboratoire Aguettant S.A.S (Đ/c: Parc Scientifique Tony Gamier, 1 Rue Alexander Fleming, 69007 Lyon - France)

  24.1 Nhà sản xuất: Haupt Pharma Wulfing GmbH (Đ/c: Bethelner Landstrass 18 - 31082 Gronau/Leine - Germay)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  36

  Levetiracetam Aguettant

  100 mg/ml

  Levetiracetam

  100mg/ml

  Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 ống X 5 ml

  VN-22263-19

   

  24.2 Nhà sản xuất: Sirton Pharmaceuticals S.P.A (Đ/c: Piazza XX Settembre 2 22079 Villa Guardia (CO) - Italy)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  37

  Folinate de calcium Aguettant 100mg

  Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 100mg

  Thuốc bột pha tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai

  VN-22264-19

   

  25. Công ty đăng ký: Multilateral Trading Pte Ltd (Đ/c: 1 North Bridge Road, #10-05/06 High Street Centre, Singapore (179094) - Singapore)

  25.1 Nhà sản xuất: Pell Tech Health Care Pvt Ltd (Đ/c: Plot no. 20B, Tansa Farm Estate, Village Met, Gonsai, Bhiwandi-Wada, Thane 421312, Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  38

  Lipofen 145

  Fenofibrat 145mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x10 viên

  VN-22265-19

   

  26. Công ty đăng ký: Polfarmex S.A (Đ/c: 9 Jozefow Street, 99-300 Kutno - Poland)

  26.1 Nhà sản xuất: Polfarmex S.A (Đ/c: 9 Jozefow Street, 99-300 Kutno - Poland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuôi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  39

  Polcalmex (vị dâu)

  Calcium (dưới dạng calcium glubionat và calcium lactobionat)

  114mg/ 5ml

  Sirô

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai 150ml

  VN-22266-19

   

  27. Công ty đăng ký: Saint Corporation (Đ/c: Academy Tower, Rm #718, 719 -118 Seongsui-ro, Seongdong-ro, Seoul - Korea)

  27.1 Nhà sản xuất: Schnell Biopharmaceuticals, Inc (Đ/c: 16, Dumeori-gil, Yanggang-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  40

  Eldine capsule

  Etodolac 200mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  USP

  38

  Hộp 6 vỉ x10 viên

  VN-22267-19

   

  28. Công ty đăng ký: Sava Healthcare Limited (Đ/c: 508, G.I.D.C Estate, Wadhwancity, 363035 Surendrangar, Gujarat -)

  28.1 Nhà sản xuất: Sava Healthcare Limited (Đ/c: Plot No. 507-B to 512, G.I.D.C Estate, Wadhwancity, Dist. Surendrangar-363035, Gujarat - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  41

  Bio-Cerin Capsules

  Diacerein 50 mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x10 viên

  VN-22268-19

   

  29. Công ty đăng ký: Tedis (Đ/c: 9 avenue d'Ouessant, 91140 Vỉllebon-sur-Yvette - France)

  29.1 Nhà sản xuất: Laboratoires Galéniques Vernin (Đ/c: 20, rue Louis-Charles Vernin 77190 Dammarie-les-Lys - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  42

  Meteospasmyl (Cơ sở đóng gói, kiểm soát chất lượng, xuất xưởng: Laboratoires Mayoly Spindỉer- đ/c: 6, Avenue de I'Europe - 78400 Chatou Cedex, France)

  Alverin citrat 60mg; Simethicon 300mg

  Viên nang mềm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ, 3 vỉ,

  4 vỉ x10 viên

  VN-22269-19

   

  30. Công ty đăng ký: U Square Lifescience Private Ltd. (Đ/c: B-804, Premium House, Nr. Gandhigram Station, Off. Ashram Road, Ahmedabad 380009, Gujarat - India)

  30.1 Nhà sản xuất: Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Đ/c: 192/2&3, Sokhada, Tal-Khambhat, City: Khambhat-388620, Dist: Anand, Gujarat State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  43

  Coxihope 60

  Etoricoxib 60mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x10 viên

  VN-22270-19

   

   

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

   

  Phụ lục II

  DANH MỤC 04 THUỐC NƯỚC NGOÀI
  ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 03 NĂM

  ĐỢT 103 BỔ SUNG LẦN 2

  (Ban hành kèm theo quyết định số: 651/QĐ-QLD, ngày 23/10/2019)

   

  1. Công ty đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemical Limited (Đ/c: Flat/RM 2203, 22/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai - Hong Kong)

  1.1 Nhà sản xuất: Reliance Life Sciences Pvt. Ltd (Đ/c: Dhirubhai Ambani Life Sciences Centre (DALC), Plant 3,5,6 Plot No. R-282, Thane Belapur Road, Rabale, Thane 40071 Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lưọìig

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  1

  Temorel 20mg

  Temozolomid 20 mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai thủy tinh x 5 viên

  VN3-212-19

   

  2. Công ty đăng ký: Cipla Ltd. (Đ/c: Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao, Kadam Marg. Lower Parel, Mumbai 400013 - India)

  2.1 Nhà sản xuất: Cipla Ltd. (Đ/c: Plot No. A-2, A-33 and A-37/2/2, M.I.D.C. Patalganga, Raigad 410220, Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  2

  Valgan

  Valganciclovir (dưới dạng Valganciclovir hydrochloride) 450mg

  Viên nén

  24

  tháng

  USP38

  Hộp 1 lọ HDPE 60 viên; Hộp 1 vỉ 4 viên

  VN3-213-19

   

  3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân (Đ/c: Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà City View, số 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  3.1 Nhà sản xuất: Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: 25, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  3

  Caboda tablets 500mg

  Capecitabin 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP39

  Hộp 12 vỉ x10 viên

  VN3-214-19

   

  4. Công ty đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. (Đ/c: 27/F., Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay- Hong Hong)

  4.1 Nhà sản xuất: Steri-Pharma, LLC (Đ/c: 429 s. West Street, Syracuse, NY 13202 - USA)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  4

  Zerbaxa (Cơ sở sản xuất sản phẩm trung gian Ceftolozane: ACS Dobfar, S.p.A (địa chỉ: V.LE Addetta 2a/12, 20067 Tribiano (MI), Italy)

  Ceftolozane (dưới dạng Ceftolozane sulfate) lg; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 500mg

  Bột pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền

  30

  tháng

  NSX

  Hộp 10 lọ (Cơ sở đóng gói cấp 2 và xuất xuởng: Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret , địa chỉ: Route de

  Marsat-Riom 63963 Clemont Ferrand, Cedex 9, France)

  VN3-215-19

   

   

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  Ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực: 01/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 06/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
  Ban hành: 03/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  Ban hành: 18/01/2018 Hiệu lực: 01/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  Ban hành: 04/05/2018 Hiệu lực: 20/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Công văn 511/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành
  Ban hành: 14/01/2020 Hiệu lực: 14/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản đính chính
  08
  Công văn 1727/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành
  Ban hành: 19/02/2020 Hiệu lực: 19/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản đính chính
  09
  Công văn 2647/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành
  Ban hành: 20/03/2020 Hiệu lực: 20/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản đính chính
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 651/QĐ-QLD Danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành - Đợt 103 bổ sung lần 2

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 651/QĐ-QLD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 23/10/2019
  Hiệu lực: 23/10/2019
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới