logo

Quyết định 652/QĐ-QLD Danh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành - Đợt 166

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 652/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 23/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------

  Số: 652/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 775 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 166

  -------------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

  Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166, cụ thể:

  1. Danh mục 748 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm (Phụ lục I kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VD-...-19 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  2. Danh mục 17 thuốc sản xuất trong nước quản lý đặc biệt được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm (Phụ lục II kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu QLĐB-...-19 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  3. Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm (Phụ lục III kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VD3-...-19 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  4. Danh mục 07 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm (Phụ lục IV kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu GC-...-19 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

  1. Chấp hành đúng các quy định có liên quan tới sản xuất, lưu hành thuốc và phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc.

  2. Chỉ được sản xuất, đưa ra lưu hành các thuốc kiểm soát đặc biệt khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 143 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

  3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  4. Thực hiện, phối hợp với cơ sở nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 5853/QLD-CL ngày 19/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm sartan đối với các thuốc thuộc danh mục tại Điều 1 có chứa dược chất thuộc nhóm sartan.

  5. Cập nhật nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhận thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với thuốc chưa cập nhật nội dung nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

  a) Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc: chỉ được đưa thuốc ra lưu hành trên thị trường sau khi được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung cập nhật này.

  b) Đối với các thuốc khác phải thực hiện việc cập nhật này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký lưu hành.

  6. Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần về Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam đối với các thuốc thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (số đăng ký có ký hiệu QLĐB-…..-19).

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
  - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an,
  - Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
  - Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;
  - Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
  - Tổng Công ty Dược Việt Nam;
  - Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
  - Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website;
  - Lưu: VT. ĐKT(15b).

  CỤC TRƯỞNG
  Vũ Tuấn Cường

   

  PHỤ LỤC I.

  DANH MỤC 748 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 5 NĂM - ĐỢT 166
  Ban hành kèm theo Quyết định số: 652/QĐ-QLD, ngày 23/10/2019

   

  1. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  1

  Amrfen 200

  Dexibuprofen 200mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên

  VD-33234-19

  2

  Amrfen 300

  Dexibuprofen 300mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên

  VD-33235-19

  3

  Amrfen 400

  Dexibuprofen 400mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên

  VD-33236-19

  4

  Armbalin 150

  Pregabalin 150mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên

  VD-33237-19

  5

  Armeton 750

  Nabumeton 750mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên (Al-PVC). Chai HDPE 100 viên

  VD-33238-19

  6

  Armten 200

  Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten hydrat) 200mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ x 8 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng, vỉ bấm Al/Al và vỉ Al/PVC

  VD-33239-19

  7

  Armten 90

  Mỗi gói 1,5 g chứa: Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 90mg

  Bột pha hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói x 1,5g bột pha hỗn dịch uống

  VD-33240-19

  8

  Bromhexin 8mg

  Bromhexin hydroclorid 8mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 20 vỉ x 10 viên. Chai 200 viên

  VD-33241-19

  9

  Cefaclor 250mg

  Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

  VD-33242-19

  10

  Cefixim 200 mg

  Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 200mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 10 viên (Alu-Alu); Hộp 2 vỉ x 10 viên (Alu-PVC)

  VD-33243-19

  11

  Cetirizin 10mg

  Cetirizin dihydrochlorid 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33244-19

  12

  Cophacip

  Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên

  VD-33245-19

  13

  Fefurate

  Sắt fumarat 200mg; Acid folic 1mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33246-19

  2. Công ty đăng ký: Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Mộc Hoa Tràm (Đ/c: Ấp 3, Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An- Việt Nam - Việt Nam)

  2.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Mộc Hoa Tràm (Đ/c: Ấp 3, Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tinh Long An- Việt Nam - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  14

  Dầu tràm gió - Mộc hoa tràm

  Mỗi 5 ml dầu xoa chứa: Tinh dầu tràm 40 % 4,58g

  Dầu xoa

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 5ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

  VD-33247-19

  3. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương (Đ/c: Số 27 VSIP - Đường số 6 - KCN Việt Nam-Singapore - Phường An Phú - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  3.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương (Đ/c: Số 27 VSIP - Đường số 6 - KCN Việt Nam-Singapore - Phường An Phú - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  15

  Rumafar

  Cao đặc Hải sài (tương đương 2,25g Hải sài) 150mg; Cao lỏng Xuyên khung (tương đương 0,105g Xuyên khung) 50mg; Bột Mạn kinh tử 100mg; Bột Bạch chi 50mg; Bột Địa liền 30mg; Bột Phèn phi 10mg

  Viên nén bao đường

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ x 10 viên

  VD-33248-19

  4. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San (Đ/c: Gian E22-E23 - Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế - 134/1 Tô Hiến Thành - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  4.1 Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) (Đ/c: Lô 11D đường C - KCN Tân Tạo - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  16

  Clorpheniramin 4mg

  Clorpheniramin maleat 4mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên; Chai 1000 viên

  VD-33249-19

  17

  Dogracil

  Sulpirid 50mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên

  VD-33250-19

  18

  Methylprednisolone

  Methylprednisolon 16mg

  Viên nén (màu xanh)

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên

  VD-33251-19

  19

  Stugaral

  Cinnarizin 25mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 01 vỉ x 25 viên; Hộp 02 vỉ x 10 viên; Chai 60 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên

  VD-33252-19

  5. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  5.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  20

  Cao khô chi tử (1:8,33)

  Mỗi 1g cao tương đương 8,33g quả cây chi tử

  Nguyên liệu làm thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 15kg

  VD-33253-19

  21

  Cao khô Cúc Hoa Trắng (1:10)

  Mỗi 1g cao tương đương với 10g Cúc Hoa Trắng

  Nguyên liệu làm thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg hoặc 15kg

  VD-33254-19

  22

  Cao khô Đan Sâm (1:5)

  Mỗi 1g cao tương đương 5g rễ cây Đan sâm

  Nguyên liệu làm thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10kg, 15kg

  VD-33255-19

  23

  Cao khô gừng (1:40)

  Mỗi 1g cao tương đương 40g thân rễ (củ) gừng

  Nguyên liệu làn thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10g, 15kg

  VD-33256-19

  24

  Cao khô nhân sâm (1:4,0)

  Mỗi 1g cao tương đương 4g rễ cây nhân sâm

  Nguyên liệu làm thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 15kg

  VD-33257-19

  25

  Cao khô tâm sen (1:6,5)

  Mỗi 1g cao khô tương đương 6,5g Tâm sen

  Nguyên liệu làm thuốc

  48 tháng

  TCCS

  Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg hoặc 15kg

  VD-33258-19

  6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên -)

  6.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  26

  Tralumi

  Cao hỗn hợp dược liệu 250 mg (tương ứng với 1.250 mg bao gồm: Thục địa 500 mg; Mẫu đơn bì 500 mg; Thăng ma 250 mg); Bột cao hoàng liên (tương đương 500 mg hoàng liên) 50 mg; Bột đương quy (tương đương 500 mg đương quy) 310 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33259-19

  7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đ/c: 232 Trần Phú, Thanh Hóa - Việt Nam)

  7.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đ/c: Số 04 Quang Trung, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  27

  Amoxfap 500

  Mỗi gói 3g chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg

  Bột pha hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 16 gói, hộp 30 gói, hộp 100 gói x gói 3 g

  VD-33260-19

  28

  Hovinlex

  Thiamin nitrat 200mg; Pyridoxin hydrochlorid 100mg; Cyanocobalamin 1mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  DĐVN IV

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33261-19

  29

  Vitamin C 100 mg

  Acid ascorbic 100mg

  Viên nén

  24 tháng

  DĐVN IV

  Lọ 100 viên

  VD-33262-19

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Apimed. (Đ/c: 263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  8.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed (Đ/c: Đường N1, cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  30

  Apidogrel-F

  Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg; Aspirin (dưới dạng Microencapsulated Aspirin) 100mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33263-19

  31

  Apixodin DT 120

  Fexofenadin hydroclorid 120mg

  Viên nén phân tán

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33264-19

  32

  Apizit

  Mỗi 10g chứa: Adapalen 10mg

  Gel

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 1 tuýp 5g, 10g, 15g

  VD-33265-19

  33

  Atorpa 10

  Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP XVII

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33266-19

  34

  Atorpa 20

  Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP XVII

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33267-19

  35

  Etopi 60

  Etoricoxib 60mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33268-19

  36

  Etopi 90

  Etoricoxib 90mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33269-19

  37

  Lancid 15

  Lansoprazol (dưới dạng vi hạt 8,5%) 15mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên, hộp 1 chai 200 viên

  VD-33270-19

  38

  Lyapi 100

  Pregabalin 100mg

  Viên nang cứng

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33271-19

  39

  Methyiprednisolon-Api 16

  Methylprednisolon 16mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33272-19

  40

  Omepez 20

  Omeprazol (dưới dạng vi hạt 8,5%) 20mg

  Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột

  36 tháng

  USP 39

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33273-19

  41

  Omepez 40

  Omeprazol (dưới dạng vi hạt 8,5%) 40mg

  Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột

  36 tháng

  USP 39

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33274-19

  42

  Pacilis 10

  Tadalafil 10mg

  Viên nén bao phim

  26 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 4 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

  VD-33275-19

  43

  Pacilis 20

  Tadalafil 20mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 4 viên; Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

  VD-33276-19

  44

  Rapez 10

  Rabeprazol natri 10mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33277-19

  45

  Rapez 20

  Rabeprazol natri 20mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33278-19

  46

  Simecol

  Mỗi ml chứa: Simethicon 40mg

  Hỗn dịch uống

  24 tháng

  USP 40 + TCCS

  Hộp 1 chai 10ml, 15ml, 20ml

  VD-33279-19

  47

  Stomazol - Cap 20

  Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (Esomeprazol magnesi trihydrat) 8.5% dạng vi hạt tan trong ruột) 20mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33280-19

  48

  Stomazol - Cap 40

  Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (Esomeprazol magnesi trihydrat) 8,5% dạng vi hạt tan trong ruột) 40mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33281-19

  49

  Ursopa 250

  Ursodeoxycholic acid 250mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP XVII

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33282-19

  50

  Ursopa 500

  Ursodeoxycholic acid 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP XVII

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33283-19

  9. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Đại Nam (Đ/c: 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM - Việt Nam)

  9.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex (Đ/c: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  51

  Becalim

  Ciprofibrat 100mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33284-19

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng - Việt Nam)

  10.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  52

  Citicolin 500 mg/2ml

  Mỗi ống 2ml chứa: Citicolin (tương đương 522,54 mg citicolin natri) 500 mg

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống x 2ml

  VD-33285-19

  53

  Danapha-Rosu 10

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-33286-19

  54

  Danapha-Rosu 20

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-33287-19

  55

  Danapha-Rosu 5

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VD-33288-19

  56

  Dầu xoa cao vàng

  Mỗi lọ 5 ml dung dịch chứa: menthol 1,44g; Camphor 0,45g; Tinh dầu Đinh Hương 1,25g; Tinh dầu quế 0,02g; Tinh dầu tràm 60% 0,1g

  Dung dịch dùng ngoài

  60 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ 5 ml

  VD-33289-19

  57

  Trasolu

  Tramadol HCl 100mg/2ml

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống x 2 ml

  VD-33290-19

  11. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Đồng Nai (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)

  11.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  58

  Donspavezin 60

  Alverin citrat 60mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên

  VD-33291-19

  59

  LC Stom

  Methylprednisolon 8mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên

  VD-33292-19

  60

  Prednison 20

  Prednison 20mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33293-19

  12. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)

  12.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  61

  Carudxan

  Doxazosin (dưới dạng Doxazosin mesylat) 2mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Lọ 50 viên, lọ 100 viên

  VD-33294-19

  62

  Dexamethason

  Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, 200 viên; Lọ 500 viên, lọ 1000 viên

  VD-33295-19

  63

  Dexamethasone

  Dexamethason 0,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên

  VD-33296-19

  64

  Fuxacetam

  Piracetam 800mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên

  VD-33297-19

  65

  Puzhir

  Kẽm gluconat (tương ứng 10mg kẽm) 70mg

  Viên nén phân tán

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33298-19

  66

  Triamgol

  Triamcinolon 4mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Hộp 1 lọ 200 viên

  VD-33299-19

  67

  Vitamin C

  Acid Ascobic 100mg

  Viên nén

  36 tháng

  DĐVN IV

  Hộp 1 lọ 50 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Lọ 200 viên, 500 viên, 1000 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33300-19

  12.2 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh. (Đ/c: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  68

  Bách bộ Hadiphar

  Mỗi 10ml chứa: Cao lỏng Bách bộ (tương đương với Bách bộ 4g) 0,4g

  Cao lỏng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống x 10ml; Hộp 1 lọ 30ml, 60ml, 100ml, 200ml

  VD-33301-19

  13. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Hậu Giang (Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, p. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ - Việt Nam)

  13.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang (Đ/c: Lô B2 - B3, KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  69

  Kefcin 375 SR

  Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 375mg

  Viên nén bao phim giải phóng chậm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VD-33302-19

  70

  Molukat 4

  Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

  Viên nén nhai

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33303-19

  14. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Khoa (Đ/c: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam)

  14.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Khoa (Đ/c: Lô đất III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  71

  Desloratadine

  Mỗi 1 ml siro chứa: Desloratadin 0,5 mg

  Siro thuốc

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 40ml, 50 ml

  VD-33304-19

  72

  Dessubaby

  Mỗi 1 ml siro chứa: Desloratadin 0,5 mg

  Siro thuốc

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 30ml, 60 ml

  VD-33305-19

  73

  DK-cetamol 120

  Mỗi 5 ml hỗn dịch chứa: Paracetamol 120 mg

  Hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 40 ml, 60 ml

  VD-33306-19

  74

  Dksalt

  Mỗi 60 ml dung dịch chứa: Natri clorid 540 mg

  Dung dịch xịt mũi

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 60 ml

  VD-33307-19

  75

  Dksalt

  Mỗi 70 ml dung dịch chứa: Natri clorid 630 mg

  Dung dịch xịt mũi

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 70 ml

  VD-33308-19

  15. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)

  15.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  76

  Vân Mộc Hương

  Bột Mộc hương 100mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Chai 80 viên, 100 viên, 120 viên

  VD-33309-19

  16. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược liệu Trường Xuân (Đ/c: Lô số CN-08-2, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Việt Nam)

  16.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược liệu Trường Xuân (Đ/c: Lô số CN-08-2, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  77

  Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)

  Mỗi 1 kg chứa: Bạch linh (Phục linh, bạch phục linh) 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33310-19

  78

  Bạch thược chế

  Mỗi 1 kg chứa: Bạch thược 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33311-19

  79

  Bạch truật chế

  Mỗi 1 kg chứa: Bạch truật 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33312-19

  80

  Cam thảo chế

  Mỗi 1 kg chứa: Cam thảo 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33313-19

  81

  Câu kỷ tử

  Mỗi 1 kg chứa: Câu kỷ tử 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33314-19

  82

  Cẩu tích chế

  Mỗi 1 kg chứa: cẩu tích 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33315-19

  83

  Cốt toái bổ

  Mỗi 1 kg chứa: cốt toái bổ 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33316-19

  84

  Đại táo

  Mỗi 1 kg chứa: Đại táo 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33317-19

  85

  Đan sâm chế

  Mỗi 1 kg chứa: Đan sâm 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33318-19

  86

  Dây đau xương

  Mỗi 1 kg chứa: Dây đau xương 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33319-19

  87

  Độc hoạt

  Mỗi 1 kg chứa: Độc hoạt 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33320-19

  88

  Hà thủ ô đỏ chế

  Mỗi 1 kg chứa: Hà thủ ô đỏ 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33321-19

  89

  Hoài sơn chế

  Mỗi 1 kg chứa: Hoài sơn 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33322-19

  90

  Hoàng kỳ chế

  Mỗi 1 kg chứa: Hoàng kỳ 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33323-19

  91

  Hoàng liên chế

  Mỗi 1 kg chứa: Hoàng liên 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33324-19

  92

  Hòe hoa

  Mỗi 1 kg chứa: Hòe hoa 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33325-19

  93

  Huyền sâm chế

  Mỗi 1 kg chứa: Huyền sâm 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33326-19

  94

  Kê huyết đằng

  Mỗi 1 kg chứa: Kê huyết đằng 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33327-19

  95

  Liên kiều

  Mỗi 1 kg chứa: Liên kiều 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33328-19

  96

  Liên nhục

  Mỗi 1 kg chứa: Liên nhục 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33329-19

  97

  Long nhãn

  Mỗi 1 kg chứa: Long nhãn 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (trong 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33330-19

  98

  Mạch môn

  Mỗi 1 kg chứa: Mạch môn 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33331-19

  99

  Sinh địa chế

  Mỗi 1 kg chứa: Sinh địa 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33332-19

  100

  Tần giao

  Mỗi 1 kg chứa: Tần giao 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33333-19

  101

  Tang ký sinh

  Mỗi 1 kg chứa: Tang ký sinh 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33334-19

  102

  Tế tân

  Mỗi 1 kg chứa: Tế tân 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33335-19

  103

  Thiên niên kiện

  Mỗi 1 kg chứa: Thiên niên kiện 1 kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33336-19

  104

  Thục địa

  Mỗi 1 kg chứa: Sinh địa 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33337-19

  105

  Tô mộc

  Mỗi 1 kg chứa: Tô mộc 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33338-19

  106

  Tục đoạn chế

  Mỗi 1 kg chứa: Tục đoạn 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33339-19

  107

  Uy linh tiên

  Mỗi 1 kg chứa: Uy linh tiên 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33340-19

  108

  Xuyên khung chế

  Mỗi 1 kg chứa: Xuyên khung 1kg

  Nguyên liệu làm thuốc

  18 tháng

  TCCS

  Túi 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (đóng 02 lớp túi PE hàn kín)

  VD-33341-19

  17. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần dược Medipharco (Đ/c: Số 8, Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam)

  17.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược Medipharco (Đ/c: Số 8, Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  109

  Atorvastatin 10

  Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ x 10 viên

  VD-33342-19

  110

  Atorvastatin 20

  Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ x 10 viên

  VD-33343-19

  111

  Atorvastatin 40

  Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 40mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ x 10 viên

  VD-33344-19

  112

  Medtrivit - B

  Thiamin nitrat 125mg; Pyridoxin hydroclorid 125mg; Cyanocobalamin 125mcg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên

  VD-33345-19

  113

  Vomina plus

  Dimenhydrinate 50 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 25 vỉ x 4 viên

  VD-33346-19

  18. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)

  18.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  114

  Dầu mù u

  Mỗi lọ 10ml chứa: Dầu mù u 5,4g

  Thuốc bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 01 lọ x 10ml

  VD-33347-19

  115

  Dianfagic

  Paracetamol 325mg; Tramadol 37,5mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ x 10 viên

  VD-33348-19

  116

  Nolibic 7,5 mg

  Meloxicam 7,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ x 10 viên

  VD-33349-19

  117

  Tel-gest 180mg

  Fexofenadine Hydrochloride 180mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 01 vỉ x 10 viên

  VD-33350-19

  118

  Tel-gest 60mg

  Fexofenadine Hydrochloride 60mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 01 vỉ x 10 viên

  VD-33351-19

  19. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Bảo An (Đ/c: Số 2/115, ngõ 2, đường Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam)

  19.1 Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH) (Đ/c: TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  119

  Abanuro

  Nicergolin 30mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33352-19

  120

  Abanuti

  Mỗi 10ml chứa Levocarnitin 1g

  Dung dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống, 20 ống x 10ml

  VD-33353-19

  121

  Alphaba-S

  Alpha chymotrypsin 4,2mg (4200 đơn vị USP)

  Viên nén

  24 tháng

  DĐVNV

  Hộp 02 vỉ, 03 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33354-19

  122

  Anbaluti

  Levocarnitine 330mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP40

  Hộp 09 vỉ x 10 viên

  VD-33355-19

  20. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 (Đ/c: 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  20.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 (Đ/c: 930 C4, Đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM. - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  123

  Berberal 100

  Berberin clorid 100 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 100 viên

  VD-33356-19

  124

  Ibuprofen 200

  Ibuprofen 200 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 60 viên

  VD-33357-19

  125

  Ibuprofen 400

  Ibuprofen 400mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 60 viên

  VD-33358-19

  126

  Kali Clorid

  Kali clorid 500 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33359-19

  127

  Meloxicam 7,5 mg

  Meloxicam 7,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

  VD-33360-19

  128

  Nady-axan

  Paracetamol 325mg; Ibuprofen 200mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33361-19

  21. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 (Đ/c: 601 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  21.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (Đ/c: Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái - Cụm II, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  129

  Bisoprolol 5

  Bisoprolol fumarat 5 mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33362-19

  22. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang - Việt Nam)

  22.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Bình hòa (Đ/c: Lô 4 KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  130

  Acetakan 120

  Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8 mg flavonol glycosid) 120 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC hoặc vỉ nhôm/nhôm); Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên

  VD-33363-19

  131

  Acetakan 120

  Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8 mg flavonol glycosid) 120 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC hoặc vỉ nhôm/nhôm); Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên

  VD-33364-19

  132

  Acetakan 80

  Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2 mg flavonol glycosid) 80 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC hoặc vỉ nhôm/nhôm); Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên

  VD-33365-19

  133

  Acetakan 80

  Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2 mg flavonol glycosid) 80mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC); Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/nhôm); Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên

  VD-33366-19

  134

  Diệp hạ châu Agi fort

  Mỗi viên chứa 500 mg cao khô Diệp hạ châu tương đương: Diệp hạ châu 3,5 g

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm/PVC hoặc nhôm/nhôm); Hộp 1 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên

  VD-33367-19

  22.2 Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  135

  Agiclari 500

  Clarithromycin 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 5 viên

  VD-33368-19

  136

  Agiclovir400

  Aciclovir 400 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33369-19

  137

  Agifuros 20

  Furosemid 20 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33370-19

  138

  Agimsamin F

  Glucosamin sulphat (dưới dạng Glucosamin sulphat kali clorid 663,5 mg) 500 mg; Natri chondroitin sulfat 400 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 6 vỉ x 10 viên; Chai nhựa HD chứa 60 viên nén dài bao phim

  VD-33371-19

  139

  Aginolol 100

  Atenolol 100 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33372-19

  140

  Agirisdon 2

  Risperidon 2mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33373-19

  141

  Butocox 500

  Nabumeton 500 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-33374-19

  142

  Ciramplex 10

  Escitalopram (dưới dạng Escitalopram oxalat) 10 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 14 viên

  VD-33375-19

  143

  Ciramplex 20

  Escitalopram (dưới dạng Escitalopram oxalat) 20 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 14 viên

  VD-33376-19

  144

  Dimobas 0,5

  Repaglinid 0,5 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33377-19

  145

  Dimobas 1

  Repaglinid 1 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên

  VD-33378-19

  146

  Dimobas 2

  Repaglinid 2 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên

  VD-33379-19

  147

  Imidagi 10

  Imidapril hydroclorid 10 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33380-19

  148

  Itopagi

  Itoprid hydroclorid 50 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33381-19

  149

  Kaldaloc

  Cilnidipin 10mg

  Viên nén

  36 tháng

  JP 17

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33382-19

  150

  Ostagi - D3 plus

  Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri trihydrat) 70mg; Cholecalciferol (dưới dạng dung dịch Cholecalciferol 1 M.IU/g) 5600 IU

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VD-33383-19

  151

  Spas-Agi 120

  Alverin citrat 120 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33384-19

  23. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3,4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  23.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3,4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  152

  Greadim 2g

  Ceftazidim (dưới dạng Ceftazidim pentahydrat + Natri carbonat) 2g

  Thuốc bột pha tiêm

  24 tháng

  USP41

  Hộp 1 lọ, 20 lọ

  VD-33385-19

  153

  Greaxim 2g

  Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 2g

  Thuốc bột pha tiêm

  24 tháng

  USP41

  Hộp 1 lọ, 20 lọ

  VD-33386-19

  24. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  24.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  154

  IbuAPC

  Mỗi 100 ml chứa: Ibuprofen 2000 mg

  Hỗn dịch uống

  30 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 100 ml

  VD-33387-19

  155

  Maxxacne-B 10

  Mỗi 15g gel bôi da chứa: Benzoyl peroxyd 1500 mg

  Gel bôi da

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 15g, 30g

  VD-33388-19

  156

  Methylcobalamin 500

  Methylcobalamin 500 mcg

  Viên nang mềm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 túi nhôm chứa 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33389-19

  157

  MucousAPC 100

  Mỗi gói 1,5g chứa: Carbocistein 100 mg

  Thuốc bột uống

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói, 30 gói, 100 gói x 1,5g

  VD-33390-I9

  158

  Neotazin

  Trimetazidin dihydroclorid 20mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP17

  Hộp 02 vỉ x 30 viên

  VD-33391-19

  159

  NexumAPC 20

  Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat 22,28 mg) 20 mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33392-19

  160

  NexumAPC 40

  Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi trihydrat 44, 55 mg) 40 mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33393-19

  161

  SitaAPC 25

  Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  USP 41

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33394-19

  162

  Terpin APC

  Mỗi tuýp 5g chứa: Terbinafin hydroclorid 50 mg

  kem bôi da

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 5g, 15g, 30g

  VD-33395-19

  163

  VomitAPC

  Doxylamine succinate 10mg; Pyridoxine hydrochloride 10mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33396-19

  25. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên (Đ/c: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  25.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên (Đ/c: Lô C16, đường số 9, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  164

  A.T Sodium phosphates

  Mỗi 15ml dung dịch chứa: Monobasic natri phosphat 7,2 g; Dibasic natri phosphat 2,7 g

  Dung dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 45 ml, 90 ml

  VD-33397-19

  165

  A.T Urea 20%

  Mỗi lọ 10g kem bôi da chứa Urea 2 g

  Kem bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10g, 15g, 20g, 30g

  VD-33398-19

  166

  Acheron 250mg/2ml

  Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 250mg/2ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 2ml

  VD-33399-19

  167

  Acheron 500mg/2ml

  Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 500mg/2ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 2ml

  VD-33400-19

  168

  Ademide

  Mỗi tuýp 10 g chứa Desonide 10 mg

  Kem bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10g, 15g, 20g, 30g

  VD-33401-19

  169

  Atimupicin

  Mỗi tuýp 5 g chứa: Mupirocin 100mg

  Kem bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 5g, 10g, 15g, 20g

  VD-33402-19

  170

  Atsirox

  Mỗi tuýp 10g kem chứa Ciclopirox olamine 100 mg

  Kem bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10g, 15g, 20g, 30g

  VD-33403-19

  171

  Clindamycin A.T Inj

  Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 300mg/2ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 2ml

  VD-33404-19

  172

  Derikad

  Deferoxamine mesylate 500 mg

  Thuốc tiêm đông khô

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml; Hộp 5 lọ + 5 ống nước cất pha tiêm 5ml; Hộp 5 lọ; Hộp 10 lọ

  VD-33405-19

  173

  Pallas 1g/100ml

  Mỗi 100ml dung dịch chứa: Paracetamol 1g

  Dung dịch tiêm truyền

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ, 3 lọ, 5 lọ x 100 ml

  VD-33406-19

  174

  Thuốc ho Astemix

  Mỗi ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương: Húng chanh 500 mg; Núc nác 125 mg; Cineol 0,883 mg

  Cao lỏng

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 60 ml; Hộp 1 chai 120 ml

  VD-33407-19

  26. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam)

  26.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (Đ/c: số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  175

  Amloboston 5

  Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat) 5mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 5 vỉ x 10 viên

  VD-33408-19

  176

  Bosgyno

  Mỗi 1g chứa: Clotrimazol 10mg

  Thuốc kem bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10g

  VD-33409-19

  177

  Bostocef suspension

  Sau khi pha, mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Cefdinir 125mg

  Cốm pha hỗn dịch uống

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 60ml + 1 cốc đóng 15ml; hộp 1 chai 100ml + 1 cốc đong 15ml

  VD-33410-19

  178

  Boston C 1000

  Acid Ascorbic (Vitamin C) 1000mg

  Viên nén sủi bọt

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10 viên, 20 viên

  VD-33411-19

  179

  Cefalex 250

  Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

  Cốm pha hỗn dịch uống

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 12, 24, 30 gói x 1,5g

  VD-33412-19

  180

  Cefalex 250

  Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2, 3, 5, 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC); hộp 2, 3, 5, 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-Al); hộp 1 chai 100 viên, 200 viên

  VD-33413-19

  181

  Cefalex 250

  Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2,3,5,10 vỉ (Alu-PVC) x 10 viên; hộp 2,3,5,10 vỉ (Alu-Alu) x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên, 200 viên

  VD-33414-19

  182

  Cefalex 500

  Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2, 3,5, 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-Al); Hộp 2, 3, 5, 10 vỉ x 10 viên (vỉ A1-PVC); hộp 1 chai 100, 200 viên

  VD-33415-19

  183

  Cefalex 500

  Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2, 3, 5, 10 vỉ (Alu-PVC) x 10 viên; hộp 2, 3, 5, 10 vỉ (Alu-Alu) x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên, 200 viên

  VD-33416-19

  184

  Cetiboston

  Cetirizin (dưới dạng Cetirizin hydroclorid) 10mg

  Viên nang mềm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3, 5, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33417-19

  185

  Diclofenac Boston 50

  Diclofenac natri 50mg

  Viên nén bao phim tan trong ruột

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3, 5, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33418-19

  186

  Enaboston 5 plus

  Enalapril maleat 5mg;

  Hydroclorothiazid 12,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2, 3, 10 vỉ (Alu-PVC) x 10 viên; hộp 2,3,10 vỉ (Al-Al) x 10 viên

  VD-33419-19

  187

  Etoboston

  Etodolac 400mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1, 3, 5, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100, 200 viên

  VD-33420-19

  188

  Methylboston 4

  Methylprednisolon 4mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33421-19

  27. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội (Đ/c: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  27.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Đ/c: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  189

  Clonicap

  Clonixin lysinate 250mg

  Viên nang mềm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 4 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên.

  VD-33422-19

  190

  Fonda-BFS

  Mỗi ống 0,5 ml dung dịch chứa: Fondaparinux sodium 2,5mg

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  USP 38

  Hộp 1 ống, 10 ống, 20 ống, 50 ống nhựa x 0,5ml/ống nhựa

  VD-33424-19

  191

  Fungafin

  Mỗi 1g thuốc chứa: Terbinafin hydroclorid 10mg

  Dung dịch dùng ngoài

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ 15ml, hộp 1 lọ 30ml

  VD-33425-19

  192

  Levof-BFS 500mg

  Mỗi ống 10 ml chứa: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

  Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 50 ống

  VD-33426-19

  193

  Lidrop

  Mỗi 100g dung dịch chứa: Phenazon 4g; Lidocain hydroclorid 1g

  Dung dịch nhỏ tai

  24 tháng

  TCCS

  Lọ 5ml. Lọ 10ml. Lọ 15ml. Hộp 1 lọ. Hộp 5 lọ.

  VD-33427-19

  194

  Pamol 250

  Mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Paracetamol 250mg

  Hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống. Ống 5ml, ống 10ml. Lọ 30ml. Lọ 60ml. Hộp 1 lọ

  VD-33429-19

  195

  Tranfast

  Mỗi gói bột chứa: Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,680g; Natri clorid 1,460g; Kali clorid 0,750g

  Bột pha dung dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 4 gói, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 50 gói

  VD-33430-19

  196

  Trinolon

  Mỗi 1g gel chứa: Triamcinolon acetonid 1mg

  Gel dùng ngoài

  36 tháng

  TCCS

  Tuýp 5g, Tuýp 10g

  VD-33431-19

  197

  Zentanil 500mg/5ml

  Mỗi lọ 5 ml dung dịch chứa: Acetyl leucin 500mg

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x lọ 5ml

  VD-33432-19

  28. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội (Đ/c: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  28.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Đ/c: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  198

  Dtriol

  Calcitriol 0,25 mcg

  Viên nang mềm

  24 tháng

  BP 2013

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ x 15 viên

  VD-33423-19

  199

  Lubrina

  Mỗi 1ml có chứa: Natri carboxymethylcellulose 5mg

  Dung dịch nhỏ mắt

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 ống 0,4ml. Hộp 1 ống 2ml. Hộp 1 ống 3ml. Hộp 1 ống 5ml. Hộp 1 ống 8ml. Hộp 1 ống 10ml

  VD-33428-19

  29. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)

  29.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, phường 5, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  200

  Griseofulvin 500

  Griseofulvin 500 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33433-19

  201

  Vitamin C 1000

  Acid Ascorbic 1000mg

  Viên nén sủi bọt

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp 10 viên

  VD-33434-19

  30. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Đ/c: Lô M7A, Đường D17, KCN Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  30.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Đ/c: Lô M7A, Đường D17, KCN Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  202

  Giannina-10

  Solifenacin succinat 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-33435-19

  31. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 367 Nguyễn Trãi Q1- TP Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  31.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  203

  Dầu khuynh diệp

  Mỗi 30 ml dầu chứa: Eucalyptol 18,9 g; Camphor 6 g

  Dầu xoa

  30 tháng

  TCCS

  Vỉ 1 chai 30 ml

  VD-33438-19

  32. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  32.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 1/67 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  204

  Chlorfast 2%

  Mỗi 800 ml dung dịch chứa: Clorhexidin gluconat (tương đương clorhexidin gluconat 20 %: 80 g) 16 g

  Dung dịch dùng ngoài

  24 tháng

  TCCS

  Chai 800 ml

  VD-33436-19

  205

  Cooldrop

  Mỗi 10 ml chứa: Polyvidon 500 mg

  Dung dịch nhỏ mắt

  30 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ 10 ml

  VD-33437-19

  32.2 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  206

  Halofar

  Haloperidol 2mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 20 viên

  VD-33439-19

  33. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Generic (Đ/c: Số 62 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam - Việt Nam)

  33.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An (Đ/c: 68 - Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  207

  Etofride 50

  Itoprid HCl 50mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 02 vỉ x 10 viên

  VD-33440-19

  34. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn (Đ/c: Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam)

  34.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn (Đ/c: Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  208

  Etinfo

  Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetat) 400IU

  Viên nang mềm

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33441-19

  209

  Limupic

  Mỗi 10g thuốc mỡ chứa Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrat) 0,1 %

  Thuốc mỡ bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 01 tuýp 10g

  VD-33442-19

  35. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội (Đ/c: 170 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  35.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội (Đ/c: Lô 15, KCN. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  210

  Bromhexin

  Bromhexin hydroclorid 8mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 20 viên

  VD-33443-19

  36. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (Đ/c: 10A - Quang Trung - Hà Đông -TP. Hà Nội -Việt Nam)

  36.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (Đ/c: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  211

  Alphadeka DK

  Chymotrypsin 8400 đơn vị USP

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VD-33444-19

  212

  Diasanté

  Diacerein 50 mg

  Viên nang cứng (vàng-trắng)

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33445-19

  213

  Hypeplis

  Mycophenolat mofetil 500mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

  VD-33446-19

  214

  Mentcetam 800

  Piracetam 800mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 6 vỉ x 10 viên

  VD-33447-19

  215

  Sumtavis

  Famotidin 40 mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 30 gói x 3g

  VD-33448-19

  37. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm (Đ/c: Số 04, đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam)

  37.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. (Đ/c: Số 22, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore II, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  216

  Zanimex 750mg

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 750mg

  Thuốc bột pha tiêm

  24 tháng

  BP 2018

  Hộp 1 lọ, 10 lọ

  VD-33449-19

  37.2 Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc (Đ/c: Lô B15/I-B16/I đường 2A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  217

  Biocemet tab 500mg/62,5mg

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 62,5mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  USP 41

  Hộp 1 túi nhôm x 2 vỉ x 7 viên

  VD-33450-19

  218

  Claminat IMP 500mg/62,5mg

  Mỗi 1,5g bột chứa Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat-syloid (1:1)) 62,5mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  24 tháng

  USP41

  Hộp 1 túi nhôm x 12 gói 1,5g

  VD-33451-19

  219

  Imefed 875mg/125mg

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 875mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 125mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  USP41

  Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 viên

  VD-33452-19

  220

  Lanam DT 200mg/28,5mg

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 200mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 28,5mg

  Viên nén phân tán

  24 tháng

  BP2018

  Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 viên

  VD-33453-19

  221

  Lanam DT 400mg/57mg

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 400mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 57mg

  Viên nén phân tán

  24 tháng

  BP2018

  Hộp 1 túi chứa 2 vỉ x 7 viên

  VD-33454-19

  222

  Niflad ES

  Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 600mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat kết hợp với Avicel 1:1) 42,9mg

  Viên nén phân tán

  24 tháng

  BP2018

  Hộp 1 túi nhôm chứa 02 vỉ, 03 vỉ, 04 vỉ x 7 viên

  VD-33455-19

  38. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: 74 Đường Thống Nhất, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  38.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: Đường 2 tháng 4, Khóm Đông Bắc, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  223

  Acetylcystein

  Acetylcystein 200 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  DĐVN IV

  Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 190 viên, 300 viên

  VD-33456-19

  224

  Calcium

  Calcium lactate pentahydrate (tương đương calcium (Ca+)39 mg) 300 mg

  Viên nén

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên

  VD-33457-19

  225

  Esomeprazol 20mg

  Esomeprazol (dạng vỉ hạt bao tan trong ruột chứa Esomeprazole magnesium (dưới dạng Esomeprazole magnesium trihydrate) 22,5%) 20 mg

  Viên nang cứng (màu tím - tím)

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên

  VD-33458-19

  226

  Kaciflox

  Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid 436,8 mg) 400 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 5 viên

  VD-33459-19

  227

  Kaflovo

  Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat 512,46 mg) 500 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 5 viên

  VD-33460-19

  228

  Kagasdine

  Omeprazol (dưới dạng Omeprazol pellet 8,5%) 20 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  DĐVN 4

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên, 500 viên, 1.000 viên

  VD-33461-19

  229

  Kanpo

  Sulpirid 50 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  DĐVN  IV

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33462-19

  230

  Methylprednisolone

  Methylprednisolone 4 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên

  VD-33463-19

  231

  Panactol 150 mg

  Mỗi 1,5 g bột chứa: Paracetamol 150 mg

  Thuốc bột sủi bọt

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 12 gói, 24 gói, 48 gói x 1,5 g

  VD-33464-19

  232

  Panactol 250 mg

  Mỗi 1,5 g bột chứa: Paracetamol 250 mg

  Thuốc bột sủi bọt

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 12 gói, 24 gói, 48 gói x 1,5 g

  VD-33465-19

  39. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: 74 Đường Thống Nhất, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  39.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: Đường 2 tháng 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  233

  Celecoxib

  Celecoxib 200mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên

  VD-33466-19

  40. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: Số 74 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  40.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: Đường 2 tháng 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  234

  Pruzitin

  Natri picosulfate 5mg

  Viên nén nhai

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33467-19

  235

  Spiramycin

  Spiramycin 3.000.000 IU

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  DĐVN 4

  Hộp 2 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên

  VD-33468-19

  41. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Đ/c: 521 khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  41.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Đ/c: 521 khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  236

  Abmuza

  Rivaroxaban 15 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên; Lọ 50 viên, 100 viên

  VD-33469-19

  237

  Beynit 2.5

  Ramipril 2,5mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  USP 40

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33470-19

  238

  Febgas 250

  Mỗi gói 4,4g chứa: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250 mg

  Thuốc bột pha hỗn dịch uống

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói, 20 gói x 4,4g

  VD-33471-19

  239

  Feleifen

  Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol 36,91 mg) 25 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

  VD-33472-19

  240

  Feleilor

  Ticagrelor 90,00mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 viên x 10 viên.

  VD-33473-19

  241

  Fistlow

  Clomifene citrat 50 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên

  VD-33474-19

  242

  Gacoba

  Alfuzosin HCl 2,5mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ x 10 viên. Chai 50 viên, 100 viên

  VD-33475-19

  243

  Galfit

  Ursodeoxycholic acid 500mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33476-19

  244

  Hoạt huyết-Bổ huyết M/D

  Cao khô dược liệu 0,7g tương đương: Thục địa 1,5g; Đương quy 1,5g; Ngưu tất 1,5g; Ích mẫu 1,5g; Xích thược 0,75g; Xuyên khung 0,75g

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên

  VD-33477-19

  245

  Ích mẫu-Medi

  Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Ích mẫu 4000 mg, Hương phụ 1250 mg, Ngải cứu 1000 mg) 507 mg

  Viên nang cứng (xanh)

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VD-33478-19

  246

  Lefeixin

  Etifoxin hydroclorid 50 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

  VD-33479-19

  247

  Lubicid Suspension

  Mỗi 30 ml chứa: Bismuth subsalicylat 525,6 mg

  Hỗn dịch uống

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói, 20 gói x 30 ml

  VD-33480-19

  248

  Parterol 8

  Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 8 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33481-19

  249

  Rivka 200

  Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat 217,56 mg) 200 mg

  Viên nang cứng (trắng-xanh dương)

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33482-19

  250

  Rivka 400

  Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat 435,12 mg) 400mg

  Viên nang cứng (trắng)

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33483-19

  251

  Thiocoside

  Thiocolchicosid 4mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 viên x 10 viên

  VD-33484-19

  252

  Undtas 500

  Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33485-19

  253

  Viphune

  Acemetacin 60 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33486-19

  254

  Winsbox

  Clozapin 100mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1 lọ 60 viên, 100 viên

  VD-33487-19

  255

  Wogestan 150

  Tolperison hydroclorid 150mg

  Viên nén bao phim

  48 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ, 10 viên x 10 viên; Lọ 100 viên

  VD-33488-19

  256

  Zacbettine

  Trimebutine maleat 200mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33489-19

  257

  Zumfen 200

  Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 200 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33490-19

  258

  Zumfen 400

  Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 400 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33491-19

  42. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  42.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  259

  Cefadroxil 500mg

  Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 500 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33492-19

  42.2 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô N8, đường N5, KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  260

  Cefmetazol 1g

  Cefmetazol (dưới dạng Cefmetazol natri) 1g

  Thuốc bột pha tiêm

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ loại dung tích 15ml

  VD-33493-19

  261

  Levofloxacin 500mg/20ml

  Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg/20ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 5 ống x 20 ml

  VD-33494-19

  262

  Methocarbamol 1g/10ml

  Methocarbamol 1g/10ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 20 ống x 10 ml

  VD-33495-19

  263

  Nibean

  Itraconazol (dưới dạng vi hạt Itraconazol 22%) 100 mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33496-19

  264

  Vinpocetin 10mg

  Vinpocetin 10 mg

  Viên nén

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 20 viên

  VD-33497-19

  43. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC. (Đ/c: 1017 Hồng Bàng - Phường 12 - quận 6 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  43.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC (Đ/c: Số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  265

  Nước oxy già 3%

  Mỗi chai 20ml chứa: Nước oxy già đậm đặc (50%) 1,2g

  Dung dịch dùng ngoài

  36 tháng

  TCCS

  Chai 20ml, 60ml, 1 lít

  VD-33500-19

  44. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC. (Đ/c: 1017 Hồng Bàng - quận 6 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  44.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC (Đ/c: số 09/ĐX 04-TH, tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  266

  Long nhãn

  Long nhãn

  Nguyên liệu làm thuốc

  24 tháng

  TCCS

  Túi 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg

  VD-33498-19

  267

  Ngô thù du chích muối

  Ngô thù du chích muối

  Nguyên liệu làm thuốc

  24 tháng

  TCCS

  Túi 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg

  VD-33499-19

  268

  Op.copan

  Cao khô lá thường xuân (tương đương với 4,1g lá Thường xuân) 0.63g/90ml

  Dung dịch thuốc

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 90ml

  VD-33501-19

  269

  Sâm quy đại bổ

  Mỗi chai 200ml cao lỏng chứa dịch chiết từ các dược liệu: Đảng sâm 10g; Thục địa 9,34g; Quế chi 0,66g; Ngũ gia bì 5,34g; Đương quy 5,98g; Xuyên khung 1,6g; Long nhãn 0,66g; Trần bì 1,06g

  Cao lỏng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 200ml, 250ml

  VD-33502-19

  45. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (Đ/c: Lô 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  45.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (Đ/c: số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  270

  Midorhum sinus

  Acetaminophen 400mg; Clorpheniramin maleat 2mg

  Viên nén

  36 tháng

  DĐVN IV

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33503-19

  46. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (Đ/c: Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)

  46.1 Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (Đ/c: Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  271

  Simegaz Plus

  Mỗi gói 10ml chứa: Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel) 0,61 g; Magnesi hydroxyd 0,8g; Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30%) 0,08g

  Hỗn dịch uống

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 20 gói x 10 ml

  VD-33504-19

  47. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (Đ/c: Lô số 12 Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. - Việt Nam)

  47.1 Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm (Đ/c: Lô số 12 Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  272

  Kim tiền thảo

  Mỗi viên chứa 135 mg Cao khô Kim tiền thảo tương đương dược liệu

  Kim tiền thảo 1125 mg

  Viên nén bao đường

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 100 viên

  VD-33505-19

  47.2 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm (Đ/c: Lô số 12 Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  273

  Pregabalin 75

  Pregabalin 75mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33506-19

  274

  Thio-usarich 300

  Acid thioctic 300 mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33507-19

  275

  Thio-usarich 600

  Acid thioctic 600 mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33508-19

  276

  Usarbose 100

  Acarbose 100mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33509-19

  277

  Usarbose 50

  Acarbose 50 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33510-19

  278

  Usarhistin 8

  Betahistin dihydroclorid 8mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

  VD-33511-19

  279

  Usarpeti

  Gabapentin 300mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33512-19

  47.3 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm (Đ/c: Lô số 12 Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  280

  Wasita

  Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33513-19

  48. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông (Đ/c: Lô 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  48.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông (Đ/c: Lô 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  281

  Lipibrat 100

  Ciprofibrat 100mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên

  VD-33514-19

  282

  Shihero

  Sulpirid 50mg

  Viên nang cứng (tím-xanh dương)

  36 tháng

  DĐVNV

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33515-19

  49. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA (Đ/c: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 1, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  49.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm PQA (Đ/c: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 10, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  283

  PQA Tán sỏi

  Mỗi gói 1,5g hoàn cứng chứa 1 g cao khô tương đương dược liệu: Kim tiền thảo 5 g

  Viên hoàn cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói, 25 gói, 50 gói, 100 gói, 150 gói x 1,5g

  VD-33520-19

  50. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA (Đ/c: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 10, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  50.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm PQA (Đ/c: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Đường 10, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lưọng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  284

  PQA Actiso

  Mỗi viên chứa 240 mg cao khô tương đương: Actiso 3,0 g

  Viên nang cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 25 viên, 50 viên

  VD-33516-19

  285

  PQA Bát trân

  Mỗi 10 ml cao lỏng chứa 8,53g cao hỗn hợp dược liệu tương đương: Đương quy 3,33 g; Xuyên khung 1,67g; Thục địa 5,00g; Bạch thược 2,67 g; Nhân sâm 1,00 g; Phục linh 2,67 g; Bạch truật 3,33 g; Chích cam thảo 1,67g

  Cao lỏng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 lọ 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 10 ml

  VD-33517-19

  286

  PQA Lục vị địa hoàng

  Mỗi 5 ml cao lỏng chứa 4,17g cao hỗn hợp dược liệu (3:1) tương đương: Thục địa 4,0 g; Hoài sơn 2,0 g; Sơn thù 2,0 g; Trạch tả 1,5 g; Mẫu đơn bì 1,5 g; Bạch linh 1,5 g

  Cao lỏng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 10 ml

  VD-33518-19

  287

  PQA Mát gan giải độc

  Mỗi gói 1,4g hoàn cứng chứa 1,0 g cao khô Diệp hạ châu đắng tương đương: Diệp hạ châu đắng 10g

  Viên hoàn cứng

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 gói, 25 gói x 1,4g; Hộp 1 lọ 14g; Hộp 1 lọ 28g; Hộp 1 lọ 42g

  VD-33519-19

  51. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình (Đ/c: 46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam)

  51.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình (Đ/c: 46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  288

  Antivomi

  Dimenhydrinate 50 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ, 25 vỉ x 6 viên

  VD-33521-19

  289

  Ciprofloxacin

  Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydrochloride) 500mg

  Viên bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên, 200 viên

  VD-33522-19

  290

  Quanroxol

  Ambroxol hydrochlorid 30 mg

  Viên nén

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

  VD-33523-19

  291

  Tetracyclin 3 %

  Mỗi 3 g thuốc mỡ chứa: Tetracyclin hydroclorid 0,09 g

  Thuốc mỡ bôi da

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp, 100 tuýp x 3 g; Hộp 1 tuýp, 100 tuýp x 5 g

  VD-33524-19

  292

  Vitamin B1 250 mg

  Thiamin nitrat 250 mg

  Viên nén

  36 tháng

  DĐVN IV

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33525-19

  52. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (Đ/c: Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM - Việt Nam)

  52.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi (Đ/c: Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM- Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuôi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  293

  Amsurvit-C 1000

  Acid Ascorbic (Vitamin C) 1000mg

  Viên nén sủi bọt

  24 tháng

  TCCS

  Hộp 1 tuýp x 10 viên

  VD-33526-19

  294

  Demencur 50

  Pregabalin 50mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33527-19

  295

  Leminerg 4

  Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 4mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP 38

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33528-19

  296

  PeriSaVi 5

  Perindopril arginin 5mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33529-19

  297

  SaVi Cilostazol 100

  Cilostazol 100mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  JP XVII

  Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33530-19

  298

  SaVi Donepezil 5

  Donepezil hydrochlorid (dưới dạng Donepezil hydroclorid monohydrat) 5mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP 39

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33531-19

  299

  Savi Lora 10

  Loratadin 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33532-19

  300

  Tenofovir Savi 300

  Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  TCCS

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VD-33533-19

  301

  Zibreno 5

  Levocetirizin dihydroclorid 5mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  USP 41

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VD-33534-19

  53. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Tamy (Đ/c: Nhà liền kề 9- Khu Teco, P. Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An - Việt Nam)

  53.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  302

  Wzitamy TM

  Clotrimazol 200 mg;

  Viên nén đặt âm đạo

  30 tháng

  TCCS

  Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên

  VD-33535-19

  54. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát (Đ/c: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  54.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát (Đ/c: Lô CN-1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  STT