logo

Quyết định 653/QĐ-QLD Danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 653/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 23/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  Số: 653/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V việc ban hành danh mục 253 thuốc nước ngoài
  được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104

  ----------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 7868/QD-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104, bao gồm:

  1. Danh mục 220 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 05 năm - Đợt 104 (tại Phụ lục I kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN-...-19 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  2. Danh mục 33 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 104 (tại Phụ lục II kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN3-...-19 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

  1. Cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

  2. Chấp hành đầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

  3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  4. Có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với cơ sở nhập khẩu thực hiện theo công văn số 5853/QLD-CL ngày 19/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm sartan đối với các thuốc thuộc danh mục tại Điều 1 có chứa dược chất thuộc nhóm sartan.

  5. Cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với thuốc chưa cập nhật nội dung nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể như sau:

  a) Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc: chỉ được lưu hành sau khi được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung cập nhật này.

  b) Đối với các thuốc khác phải thực hiện việc cập nhật này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký lưu hành.

  6. Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần về Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam đối với các thuốc thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (số đăng ký có ký hiệu VN3-.....-19).

  Đối với thuốc Acriptega (STT 27, số đăng ký VN3-241-19) tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này, cơ sở điều trị thuốc phải đồng thời thực hiện việc báo cáo tính an toàn hiệu quả của thuốc trong quá trình sử dụng về Cục phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.

  7. Cơ sở đăng ký phải đảm bảo duy trì điều kiện hoạt động của cơ sở đăng ký trong thời gian hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng ký không còn đủ điều kiện hoạt động.

  8. Đối với các thuốc ban hành kèm theo Quyết định này và thuộc danh mục thuốc điều trị bệnh viêm gan C, cơ sở phải gửi mẫu thuốc kèm theo chất chun đối với 03 lô nhập khẩu đầu tiên để Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương hoặc Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, chỉ được lưu hành sau khi kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu.

  Điều 3. Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này, các thuốc dưới đây phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngay 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và chỉ được nhập khẩu, lưu hành sau khi được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung này. Sau thời hạn trên, nếu cơ sở không bổ sung hồ sơ, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét thu hi giy đăng ký lưu hành đã cấp, cụ thể:

  1. Thuốc Assogem (STT 15, số đăng ký VN3-230-19) và Assogem (STT 16, số đăng ký VN3-231-19) tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này:

  Yêu cầu bổ sung hồ sơ hành chính, mẫu nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuc với hạn dùng thống nhất là 24 tháng.

   

  2. Thuốc Imatig (STT 31, số đăng ký VN3-246-19) tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này:

  Yêu cầu bổ sung tài liệu để làm rõ và thống nhất thông tin hành chính v địa chỉ cơ sở sản xuất.

  Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc nhà sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  - TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

  - Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

  - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

  - Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế; Cục phòng chống HIV/AIDS;

  - Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;

  - Tổng Công ty Dược VN;

  - Các Công ty XNK Dược phẩm;

  - Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  - Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & MP - Cục QLD;

  - Lưu: VT, KDD, ĐKT(10).

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC 220 THUỐC NƯỚC NGOÀI
  ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐỢT 104

  ---------------

  (Ban hành kèm theo quyết định số: 653./QĐ-QLD, ngày 23/10/2019)

   

  1. Công ty đăng ký: Abil Chempharma Private Limited (Đ/c: A-301, Kailas Tower, N.s. Phadke Marg, Behind S.T.C. Colony, Andheri (West), Mumbai - India)

  1.1 Nhà sản xuất: Acme Formulation Pvt. Ltd. (Đ/c: Ropar Road, Nalagarh, Dist. Solan H.P. 174101 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  1

  Adenafil-100

  Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22271-19

   

  2. Công ty đăng ký: Accord Healthcare Limited (Đ/c: Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF - Anh)

  2.1 Nhà sản xuất: Intas Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: Plot No. 457, 458, Village-Matoda, Bavla Road, Tal.-Sanand, Dist-Ahmedabad-382210 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  2

  Losartas-HT

  Losartan Kali 50mg;

  Hydrochlorothiazid

  12,5mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  USP40

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22273-19

  3

  Oliza-10

  Olanzapin 10mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP39

  Hộp 25 vỉ x 4 viên

  VN-22274-19

  4

  Oliza-5

  Olanzapin 5mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP39

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22275-19

   

  2.2 Nhà sản xuất: Intas Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: Plot Numbers 457 and 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  5

  Intagra 50

  Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 50mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22272-19

   

  3. Công ty đăng ký: Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 304, Mohan Place, L.S.C., Block "C", Saraswati Vihar, New Delhi -110034 - India)

  3.1 Nhà sản xuất: Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 19,20,21 Sector-6A, I.I.E., Sidcul, Ranipur, Haridwar - 249403, Uttarakhand - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  6

  Akuprozil - 250

  Cefprozil 250mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP

  37

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VN-22276-19

  7

  Unoursodiol-300

  Acid

  ursodeoxycholic

  300mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  BP

  2018

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22278-19

   

  3.2 Nhà sản xuất: Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 22, Sector - 6A, I.I.E., Sidcul, Ranipur, Haridwar-249403 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  8

  Braiporin syrup

  Mỗi 5 ml siro chứa: Natri valproat 200mg

  Siro uống

  24

  tháng

  BP

  2018

  Hộp 1 chai 100ml

  VN-22277-19

   

  4. Công ty đăng ký: Ambica International Corporational (Đ/c: 9 Amsterdam Extn, Merville park Subd, Paranaque City - Philippines)

  4.1 Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt. Ltd. (Đ/c: C1B 305/2, 3, 4 & 5 G.I.D.C. Kerala (Bavla) Dist. Ahmedabad, Gujarat - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  9

  Losastal-50

  Losartan kali 50mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  USP

  38

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22279-19

   

  5. Công ty đăng ký: AR TRADEX PVT. LTD. (Đ/c: Unit No. 11 Block H, Wegmans Prinston Plaza, Sector 18, Rohini, North West Delhi 110089 IN - India)

  5.1 Nhà sản xuất: Makcur Laboratories Ltd. (Đ/c: 46/4-7, Dehgam Road, Zak Village, Tal.- Dehgam, Dist. Gandhinagar, Gujarat state - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  10

  Eyesintact

  Mỗi 1ml dung dịch chứa: Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 3mg

  Dung dịch nhỏ mắt

  24

  tháng

  BP

  2015

  Hộp 1 lọ x 5ml

  VN-22280-19

   

  6. Công ty đăng ký: Aspen Pharmacare Australia Pty. Ltd. (Đ/c: 34-36 Chandos Street St Leonards NSW 2065 - Australia)

  6.1 Nhà sản xuất: Aspen Notre Dame de Bondevilie (Đ/c: 1 Rue de l'Abbaye, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  11

  Arixtra

  Mỗi bơm tiêm chứa: Natri Fondaparinux 2,5mg

  Bơm tiêm đóng sẵn

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn

  VN-22281-19

   

  7. Công ty đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd (Đ/c: 6 Temasek Boulevard, #26-03/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986) - Singapore)

  7.1 Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co.,Ltd. (Đ/c: Killorglin.Co. Kerry - Ireland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  12

  Prograf 5mg/ml

  Tacrolimus 5mg/ml

  dung dịch đậm đặc để pha truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 ống 1ml

  VN-22282-19

   

  8. Công ty đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd. (Đ/c: 10, Kallang Avenue #12-10 Aperia, Singapore 339510 - Singapore)

  8.1 Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Đ/c: 587 Old Baltimore Pike, Newark, Delaware 19702, USA - USA)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  13

  Seroquel XR (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited, địa chỉ:

  Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK)

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 200mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22283-19

  14

  Seroquel XR (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited, địa chỉ:

  Silk Road Business

  Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK)

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 300mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22284-19

  15

  Seroquel XR (Cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK Limited, địa chỉ:

  Silk Road Business

  Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, UK)

  Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 50mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vi x 10 viên

  VN-22285-19

                   
   

  9. Công ty đăng ký: Aurobindo Pharma Limited (Đ/c: Plot No. 2, Maỉthrivihar, Behind Maithri Vanam Ameerpet, Hyderabad - India)

  9.1 Nhà sản xuất: Aurobindo Pharma Limited (Đ/c: Unit - VII, SEZ, TSIIC, Plot No.S1, Survey No's: 411/P, 425/P, 434/P, 435/P & 458/P, Green Industrial Park, Polepally Village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  16

  Glimsure 1

  Glimepirid lmg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22287-19

  17

  Glimsure 3

  Glimepirid 3mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22288-19

  18

  Glimsure 4

  Glimepirid 4mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22289-19

  19

  Pegaset 150

  Pregabalin 150mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN-22291-19

  20

  Pegaset 75

  Pregabalin 75mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN-22292-19

   

  9.2 Nhà sản xuất: Aurobindo Pharma Limited (Đ/c: Unit III, Survey No 313 & 314, Bachupally, Bachupall Mandal, Medchal - Malkajgiri District, Telangana State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  21

  Aurasert 100

  Sertralin (dưới dạng Sertralin hydroclorid) 100mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 14 viên

  VN-22286-19

  22

  Oneclapz

  Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22290-19

  23

  Saranto-H 50/12.5

  Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22293-19

   

  10. Công ty đăng ký: Axon Drugs Private Ltd. (Đ/c: Plot No. 14, Santhosh Nagar, Korattur North, Chennai, Tamilnadu, 600076 - India)

  10.1 Nhà sản xuất: Axon Drugs Private Ltd. (Đ/c: 148/12B, Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamil Nadu - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  24

  Hindgra-100

  Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22294-19

  25

  Lipiroz-10

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22295-19

   

  11. Công ty đăng ký: Baxter Healthcare (Asia) PTE LTD (Đ/c: 150 Beach Road, #30-03/08 Gateway West, Singapore (189720) - Singapore)

  11.1. Nhà sản xuất: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited (Đ/c: Village- Vasana- Chacharwadi, Tal-Sanand, City: Vasana- Chacharwadi, Dist: Ahmedabad, Gujarat State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  26

  Ansidex

  Dexmedetomidine (dưới dạng Dexmedetomidine hydroclorid) 100mcg/ml

  Dung dịch pha truyền tĩnh mạch

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 5 lọ, 10 lọ, 25 lọ 2ml

  VN-22296-19

   

  12. Công ty đăng ký: Bayer (South East Asia) Pte., Ltd. (Đ/c: 63 Chulia Street, # 14-00 Singapore (049514) - Singapore)

  12.1 Nhà sản xuất: Bayer Pharma AG (Đ/c: Mullerstrafle 178, 13353 Berlin - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  27

  Gadovist

  Gadobutrol 604,72mg tương đương lmmol/ml

  Dung dịch tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 bơm tiêm thủy tinh chứa 5ml thuốc; Hộp 1 bơm tiêm nhựa chứa 5ml thuốc

  VN-22297-19

   

  13. Công ty đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH (Đ/c: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein - Germany)

  13.1. Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Đ/c: Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  28

  Sifrol

  Pramipexol dihydrochloride monohydrat 0,75mg

  Viên nén phóng thích chậm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22298-19

   

  14. Công ty đăng ký: Brawn Laboratories Ltd (Đ/c: Delhi Stock Exchange Building 4/4B Asaf All Road, New Delhi 110002 - India)

  14.1 Nhà sản xuất: Brawn Laboratories Limited (Đ/c: 13, NIT, Industrial Area, Faridabad-121001 Haryana - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  29

  Cefalexin Capsules BP

  Cefalexin 500mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  BP2016

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22299-19

  30

  Clarithromycin tablets BP/USP

  Clarithromyin 250mg

  Viên nén bao phi

  36

  tháng

  USP38

  Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

  VN-22300-19

  31

  Fetnal 500

  Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim axetil) 500mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  BP2016

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VN-22301-19

   

  15. Công ty đăng ký: Cadila Healthcare Ltd. (Đ/c: Zydus Tower. Satellite Cross Road, Ahmedabad 380 015 - India)

  15.1 Nhà sản xuất: Cadila Healthcare Limited (Đ/c: Plot No. 417, 419, 420, Sarkhej- Bavla National Highway No.8 A, Village- Moraiya, Tai. Sanand Dist- Ahmedabad, 382 210 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  32

  Zydpiron 20

  Iron (dưới dạng Iron sucrose complex) 20mg/ml

  Dung dich tiêm

  24

  tháng

  USP38

  Hộp 5 lọ 5ml

  VN-22302-19

   

  16. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội (Đ/c: số 16 ô C2/NO Khu Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  16.1 Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil., Inc (Đ/c: Km 36, Gen. Emilio Aguinaldo Highway, Dasmarỉnas, Cavite - Philippines)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng góỉ

  Số đăng ký

  33

  Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion

  Mỗi 1000ml dung dịch chứa: Natri clorid 6 g; Natri lactat 50% 3,1 g;

  Kali clorid 300mg; Canxi clorid dihydrat 200mg

  Dịch truyền tĩnh mạch

  60

  tháng

  USP35

  Chai 1000ml

  VN-22385-19

   

  17. Công ty đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm) (Đ/c: 7/F Bldg.l, Fortune Tower, No.4 Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing - China)

  17.1. Nhà sản xuất: Sinopharm Ronshyn Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: South East-Round Road, Wuzhi County, Henan - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  34

  Methylpredni solone sodium succinate

  Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate)

  40 mg

  Bột đông khô pha tiêm

  24

  tháng

  USP40

  Hộp 1 lọ

  VN-22386-19

   

  18. Công ty đăng ký: Chong Kun Dang Pharm Corp. (Đ/c: Chungjeongno3 (sam)-ga, 8 Chung]eong-ro, Seodaeum-gu, Seoul - Korea)

  18.1 Nhà sản xuất: Chong Kun Dang Pharm Corp. (Đ/c: 797-48 Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Choenan-si, Chungcheongnam-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  35

  CKDKmoxilin 375 mg

  Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng hỗn hợp bột trộn sẵn gồm kali clavulanat và microcrystalline cellulose theo tỷ lệ 7:3) 125mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 5 túi x 2 vỉ x 10 viên

  VN-22387-19

   

  19. Công ty đăng ký: Cipla Ltd. (Đ/c: Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao, Kadam Marg, Lower Par el, Mumbai 400013, Maharashtra - India)

  19.1. Nhà sản xuất: Cipla Ltd. (Đ/c: M-61 to M-63, Verna Industrial Estate, Verna Goa - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  36

  Zoralon

  Palonosetron (dưới dạng palonosetron hydroclorid) 250mcg/5ml

  Dung dịch tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 5ml

  VN-22304-19

   

  20. Công ty đăng ký: Cipla Ltd. (Đ/c: Peninsula Business Park, Ganpatrao, Kadam Marg. Lower Parel, Mumbai- 400013, Maharashtra - India)

  20.1 Nhà sản xuất: Cipla Ltd (Đ/c: Plot No 9 & 10, Pharma zone, Phase II, Indore SEZ, Pithampur (MP)-454775 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  37

  Duolin Respules

  Mỗi 2,5ml chứa: Ipratropium bromide 0,5mg; Salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfat) 2,5mg

  Dung dịch phun mù

  18

  tháng

  NSX

  Hộp 4 túi x 1 khay chứa 5 ống 2,5ml

  VN-22303-19

   

  21. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân (Đ/c: 22 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  21.1 Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH (Đ/c: Schiffgraben 23-38690 Goslar - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  38

  Ifosfamide 1000 Stada

  Ifosfamid 40mg/ml

  Dung dịch truyền

  18

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 25ml

  VN-22305-19

   

  22. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội (Đ/c: 170 đường La Thành, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đổng đa, Hà Nội - Việt Nam)

  22.1 Nhà sản xuất: Remedina S.A. (Đ/c: Gounari 23 & Areos, Kamatero Attiki, 13451 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  39

  Natrofen 250mg/5ml

  Mỗi 1ml hỗn dịch chứa: Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 50mg

  Bột pha hỗn dịch uống

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ x 60ml, hộp 1 lọ x 100ml

  VN-22306-19

   

  22.2 Nhà sản xuất: Santa Farma Ilac Sanayii A.s. (Đ/c: Gebkim Kimya İhtisas Organize San. Bölgesi, Çerkeşli Yolu Üzeri, Erol Kiresepi Cad. 41455 No: 8, Dỉlovasi - Kocaeli - Turkey)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  40

  Codermo 0,1% Lotion

  Mỗi 30ml lotion chứa: Mometason furoat 27mg

  Lotion

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai x 30ml

  VN-22307-19

   

  23. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ (Đ/c: số 1-3, Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  23.1 Nhà sản xuất: Biomendi, S.A. (Đ/c: Poligono Industrial s/n 01118 Bernedo (Álava) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  41

  Paracetamol G.E.S

  10mg/ml

  Paracetamol 10 mg/ml

  Dung dịch tiêm truyền

  18

  tháng

  NSX

  Hộp 12 túi

  50ml

  VN-22308-19

  42

  Paracetamol G.E.S

  10mg/ml

  Paracetamol 10 mg/ml

  Dung dịch tiêm truyền

  18

  tháng

  NSX

  Hộp 12 túi 100ml, hộp 50 túi 100ml

  VN-22309-19

   

  23.2 Nhà sản xuất: Laboratorios Lesvi S.L (Đ/c: Avda, Barcelona 69-08970 Saint Joan Despi (Barcelona) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  43

  Lainmi 4mg

  Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

  Viên nén nhai

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN-22310-19

   

  24. Công ty đăng ký: Công ty cổ phàn dược phẩm Tenamyd (Đ/c: Lô Y01 - 02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  24.1 Nhà sản xuất: KRKA, D.D., Novo Mesto (Đ/c: Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  44

  Amlessa 4mg/10mg Tablets

  Perindopril tert-butylamin (tương đương 3,34 mg Perindopril) 4mg; Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 10mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22311-19

  45

  Amlessa 4mg/5mg Tablets

  Perindopril tert-butylamin (tương đương 3,34 mg Perindopril)

  4mg; Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22312-19

  46

  Amlessa 8mg/5mg Tablets

  Perindopril tert-butylamin (tương đương 6,68 mg Perindopril)

  8mg; Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22313-19

   

  24.2 Nhà sản xuất: Medopharm (Đ/c: 34B-Industrial Area, Malur-563 130, Karnataka - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  47

  Mofen 400

  Ibuprofen 400mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  USP39

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22314-19

  48

  Peridom-M

  Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  BP2016

  Hộp 25 vỉ x 4 viên

  VN-22315-19

   

  24.3 Nhà sản xuất: Medopharm Pvt. Ltd. (Đ/c: No 50, Kayarambedu Village, Guduvanchery 603 202, Tamil Nadu - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  49

  Cledomox 228.5

  Mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 200mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 28,5mg

  Bột pha hỗn dịch

  24

  tháng

  USP38

  Hộp 1 lọ x 30ml

  VN-22316-19

   

  25. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC1 (Đ/c: 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Việt Nam)

  25.1 Nhà sản xuất: Remedica Ltd. (Đ/c: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol - Cyprus)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  50

  Remebentin 300

  Gabapentin 300 mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 5 vỉ x 10 viên

  VN-22317-19

   

  26. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị Y tế C.A.T (Đ/c: Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - Việt Nam)

  26.1 Nhà sản xuất: Natur Produkt Pharma Sp. z 0.0 (Đ/c: 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Podstoczysko 30 - Poland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  51

  Bacsina

  Acetylcystein

  600mg

  Viên nén sủi

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 tuýp x 10 viên

  VN-22318-19

   

  27. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco (Đ/c: số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội - Việt Nam)

  27.1 Nhà sản xuất: Panpharma (Đ/c: Z.I. du Clairay - Luitre, 35 133 - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  52

  Oxacilline Panpharma

  Oxacillin (dưới dạng Oxacillin Natri) 1g

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10, 25, 50 lọ

  VN-22319-19

   

  28. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (Đ/c: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định - Việt Nam)

  28.1 Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH (Đ/c: Hafnerstrasse 36, 8055, Graz - Austria)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  53

  Lipovenoes 10% PLR

  Mỗi 250ml nhũ tương chứa: Dầu đậu nành 25g; Glycerin 6,25g; Phospholipid từ trứng 1,5h

  Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch

  18

  tháng

  NSX

  Chai 250ml. Thùng 10 chai 250ml. Chai 500ml. Thùng

  10 chai 500ml

  VN-22320-19

   

  29. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam (Đ/c: Khu vực 8, Phường Nhơn Phủ, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định - Việt Nam)

  29.1 Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH (Đ/c: Hafnerstrasse 36, 8055, Graz - Austria)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  54

  Zoleronic acid Fresenius Kabi 4mg/ 5 ml

  Acid zoledronic (dưới dạng Acid zoledronic monohydrat) 4mg/5ml

  Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ, 4 lọ,

  5 lộ, 10 lọ x 5 ml

  VN-22321-19

   

  30. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Otsuka OPV (Đ/c: Lô 27, Đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)

  30.1 Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., Matsushige Factory (Đ/c: 139-1 Toyohisa Kaitaku, Toyohisa, Matsushige-cho, Itano-gun, Tokushima - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  55

  Bíluid

  Injection

  - Ngăn trên: Mỗi 150ml: L-Leucine 2,100g; L-Isoleucine 1,200g;

  L-Valine 2,100g; L-Lysine Hydrochloride 1,965g (tương đương L- Lysine 1,573g); L-Threonine 0,855g; L-Tryptophan 0,300g; L-Methionine 0,585g; Acetylcysteine 0,202g (tương đương L- Cysteine 0,150g); L-Phenylalanine l,050g; L-Tyrosine 0,075g; L-Arginine l,575g; L-Histidine 0,750g; L-Alanine l,200g; L-Proline 0,750g; L-Serine 0,450g; Glycine 0,885g; L-Aspartic acid 0,150g; L-Glutamic acid 0,150g; Dibasic Potassium Phosphate 0,501g; Dibasic Sodium Phosphate Hydrate 0,771g; Dung dịch Sodium L-Lactate 1,590g (Tương đương Sodium L-Lactate 1,145g); Sodium Citrate Hydrate 0,285g.

  - Ngăn dưới: Moi 350ml: Glucose 37,499g; Potassium Chloride 0,317g; Calcium Chloride Hydrate

  0,184g; Magnesium Sulfate Hydrate 0, 308g; Zinc Sulfate Hydrate 0,70 mg; Thiamine Chloride Hydrochloride 0,96 mg (tương đương Thiamine 0,75 mg).

  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

  18 tháng

  NSX

  Túi nhựa mềm

  2 ngăn tổng 500ml (ngăn trên 150ml, ngãn dưới 350ml), Túi nhựa mểm 2 ngăn tổng 1000ml (ngăn trên 300ml, ngăn dưới 700ml)

  VN-22322-19

   

  31. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần TADA Pharma (Đ/c: 44a Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  31.1 Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A. (Đ/c: Sximatari Viotias, 32009 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  56

  Nipogalin 1500mg

  Ceíuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1500mg

  Bột pha tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22323-19

  57

  Nipogalin 750mg

  Cefuroxim (dưới dạng Ceíuroxim natri) 750mg

  Bột pha tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22324-19

   

  32. Công ty đăng ký: Công ty cổ phàn thương mại dược phẩm Thiên Ân (Đ/c: số 19 ngõ 331 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam)

  32.1 Nhà sản xuất: Aurochem Pharmaceuticals (India) Pvt.Ltd. (Đ/c: Plot No 8. Palghar Taluka Industrial Co-op. Estate Ltd. Boisar Road, Tai. Palghar Thane - 401 404. Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  58

  Medicifex

  Mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg

  Hỗn dịch uống

  36

  tháng

  BP

  2018

  Hộp 1 chai x 100ml

  VN-22325-19

  59

  Piafager

  Mỗi 5ml siro chứa: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 2mg

  Siro

  36

  tháng

  BP

  2018

  Hộp 1 chai 60ml

  VN-22326-19

   

  33. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm T&T (Đ/c: Lô 13, khu tập thể công ty Công nghệ phẩm, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam)

  33.1 Nhà sản xuất: Inist Bio PHarmaceutical Co., Ltd (Đ/c: 34-40, Jeyakgongdan 2-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do - Republic of Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  60

  Hurabine tablet

  Trimebutin maleat 150mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22327-19

  61

  Luxbutin tablet

  Trimebutin maleat 100mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22328-19

  62

  Tocalus tablet

  Trimebutin maleat 200mg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22329-19

   

  33.2 Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd. (Đ/c: 224-3, Jeyakdanji-ro, Yanggam-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  63

  Padolac Tab

  Mosaprid Citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat 5,29mg) 5mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ,

  10 vỉ x 10 viên

  VN-22330-19

   

  34. Công ty đăng ký: Công ty CP tập đoàn dược phẩm và TM Sohaco (Đ/c: 5 Láng Hạ-Ba Đình-Hà Nội - Việt Nam)

  34.1 Nhà sản xuất: Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG (Đ/c: Rheinische Ailee 11. 50858 Koln- Marsdorf - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  64

  Prospan lozenges (Đóng gói và xuất xưởng: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. K.G- Đ/c: Herzbergstr. 3, 61138

  Niederdorfenden, Germany)

  Ivy leaves dry extract ethanolic 30% (kl/kl) [(5-7,5):1] 26mg

  Viên ngậm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VN-22331-19

   

  35. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Alexia (Đ/c: 15/14 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú. TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  35.1 Nhà sản xuất: Nabiqasim Industries (Pvt) Ltd. (Đ/c: 17/24, Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  65

  Glandin-E2 Vaginal Tablet

  Dinoprostone 3mg

  Viên nén đặt âm đạo

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 1 viên

  VN-22332-19

   

  36. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức (Đ/c: 62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh - Vietnam)

  36.1 Nhà sản xuất: Siegfried Hameln GmbH (Đ/c: Langes Feld 13, 31789 Hameln - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  66

  Clindamycin- Hameln 150mg/ml

  Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 150mg/ml

  Dung dịch tiêm bắp, tĩnh mạch sau khi pha loãng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 ống x 2 ml

  VN-22333-19

  67

  Dobutamine-hameln

  12,5mg/ml

  Dobutamine (dưới dạng Dobutamine Hydrochloride) 12,5mg/ml

  Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 5 ống x 20 ml

  VN-22334-19

   

  37. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc (Đ/c: Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội - Việt Nam)

  37.1 Nhà sản xuất: Sopharma AD (Đ/c: 16, Iliensko Shose Str. 1220 Sofia - Bulgaria)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  68

  Nivalin 5mg tablets

  Galantamin (dưới dạng Galantamin

  HBr 5mg) 4mg

  Viên nén bao phim

  60

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 20 viên

  VN-22371-19

   

  38. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức (Đ/c: 41 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  38.1 Nhà sản xuất: Actavis Ltd. (Đ/c: BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000 - Malta)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  69

  Penresit 1 mg

  Repaglinide lmg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 9 vỉ x 10 viên

  VN-22335-19

   

  38.2. Nhà sản xuất: Teijin Pharma Limited Iwakuni Pharmaceutical Factory (Đ/c: 2-1, Hinode-cho, Iwakuni, Yamaguchi - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  70

  Bon-one tablet 0.25

  Alfacalcidol

  0,25mcg

  Viên nén

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 gói x 10 vỉ x 10 viên

  VN-22336-19

   

  39. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Doha (Đ/c: Số 30, Tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  39.1 Nhà sản xuất: JSC "Farmak" (Đ/c: 74, Frunze Str., Kiev, 04080 - Ukraine)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  71

  Texiban 50

  Mỗi 1ml chứa: Acid tranexamic 50mg

  Dung dịch tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 5 ống, 10 ống x 5ml

  VN-22337-19

   

  40. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh (Đ/c: 83A Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  40.1 Nhà sản xuất: Esseti Farmaceutici S.r.1. (Đ/c: Via Campobello 15-00040 POMEZIA (RM) - Italy)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  72

  Albaflo

  Betamethason (dưới dạng Betamethason dinatri phosphat) 4mg/ 2ml

  Dung dịch tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 ống 2ml

  VN-22338-19

   

  41. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm BHC (Đ/c: 145 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chi Minh - Việt Nam)

  41.1 Nhà sản xuất: Lipa Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 21 Reaghs Farm road, Minto NSW 2566 - Australia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  73

  Briozcal

  Calci (dưới dạng Calci carbonat l,25g) 500mg; Vitamin D3 125IU

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hôp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22339-19

   

  42. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương (Đ/c: 113-Y Ngông, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Vỉệt Nam)

  42.1. Nhà sản xuất: Shijiazhuang No. 4 Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: Yangzi Rd. Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm Iượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  74

  Sodium Chloride Injection 0.9%

  Natri chlorid 0,9%

  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

  36

  tháng

  BP

  2016

  Chai thủy tinh 500ml

  VN-22340-19

   

  42.1. Nhà sản xuất: Vioser S.A Parenteral Solutions Industry (Đ/c: 9th km National Road Trikala-Larisa, Taxiarches, Trikala, 42100 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  75

  Sodium Chloride

  Natri chlorid 0,9%

  Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

  36

  tháng

  BP

  2018

  Chai 100ml, chai 250ml, chai 500ml, chai 1000ml

  VN-22341-19

   

  43. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DO HA (Đ/c: số 30, Tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  43.1 Nhà sản xuất: JSC "Farmak" (Đ/c: 74, Frunze Str., Kiev, 04080 - Ukraine)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  76

  Litiap

  Mỗi 1ml dung dịch chứa: Latanoprost 0,05mg

  Dung dịch nhỏ mắt

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 2,5ml

  VN-22342-19

  77

  Texiban 100

  Mỗi 1ml chứa: Acid tranexamic 100mg

  Dung dịch tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 5 ống, 10 ống x 5ml

  VN-22343-19

   

  43.2 Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. (Đ/c: Bd. Theodor Pallady no. 44C, District 3, Bucharest - Romania)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  78

  Uloviz

  Furoscmidc 40mg

  Viên nén

  36

  tháng

  BP

  2019

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VN-22344-19

   

  43.3 Nhà sản xuất: T.Man Pharma Company Limited (Đ/c: 69 Soi Bangkhunthian 14, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150 - Thailand)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  79

  Zipda

  Clotrimazol 100mg

  Viên nén đặt âm đạo

  48

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 6 viên

  VN-22345-19

   

  44. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh (Đ/c: 197/4 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  44.1 Nhà sản xuất: Venus Remedies Limited (Đ/c: Hill Top Industrial Estate, Jharmajari EPIP, Phase-I (ext), Bhatoli Kalan, Baddi, Dist. Solan (HP) - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  80

  Ronem

  Meropenem (dưới dạng hỗn hợp Meropenem trihydrat và natri carbonat) 1000 mg

  Bột pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22346-19

  81

  Ronem

  Meropenem (dưới dạng hỗn hợp Meropenem trihydrat và natri carbonat) 500 mg

  Bột pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22347-19

   

  45. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân (Đ/c: Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà City View, số 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  45.1 Nhà sản xuất: KMS Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 236, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  82

  EPEMAN Tab

  Eperisone HC1

  50mg

  Viên nén bao đường

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22348-19

   

  45.2 Nhà sản xuất: Korean Drug Co., Ltd. (Đ/c: 69-10, Wonjeok-ro, Sỉndun-myeon, Icheon-Si, Gyeonggi-Do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  83

  Lukema Chewable 4mg

  Montetlukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

  Viên nén nhai

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN-22349-19

   

  45.3 Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd. (Đ/c: 904-6 Sangsin-Ri, Hyangnam-Myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-Do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  84

  Nimegen 20mg

  Isotretinoin 20mg

  Viên nang mềm

  36

  tháng

  BP

  2016

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22350-19

   

  45.4 Nhà sản xuất: Penmix Ltd. (Đ/c: 33, Georimak-gỉl, Jiksan-eup, Seobuk-gu Cheonan-si, Chungcheongnam-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  85

  Thuốc bột pha tiêm Tabaxin 2,25g

  Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 2g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,25g

  Thuốc bột pha tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 lọ

  VN-22351-19

   

  45.5 Nhà sản xuất: Samjin Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: 52, Jeakgongdan 1-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  86

  Klicok Capsule

  Celecoxib 200mg

  Viên nang

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22352-19

   

  45.6 Nhà sản xuất: Yungjin Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 66, Muha-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  87

  Cefizone 1g Inj.

  Mỗi lọ chứa: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri hydrat) 1g

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  USP

  38

  Hộp 10 lọ

  VN-22353-19

  88

  Cemetajin 1g inj

  Cefmetazol (dưới dạng cefmetazol natri) 1g

  Bột pha tiêm

  24

  tháng

  USP

  37

  Hộp 10 lọ

  VN-22354-19

  89

  Linezolin Tab 600mg

  Linezolid 600mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Chai 20 viên

  VN-22355-19

   

  46. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh (Đ/c: 122/7-9 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  46.1 Nhà sản xuất: Remedica Ltd. (Đ/c: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol - Cyprus)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  90

  Bamifen

  Baclofen 10mg

  Viên nén

  60

  tháng

  BP

  2016

  Hộp 6 vỉ x 10 viên

  VN-22356-19

   

  47. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài (Đ/c: 3 Trương Đình Hợi, P.18, Q.4, Tp HCM- Việt Nam)

  47.1 Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk (Đ/c: Bunsenstrasse 4, D-22946 Trittau - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  91

  Medphatobra 40 (Cơ sở xuất xưởng: Medphano Arzneimittel GmbH;

  Đ/c: Maienbergstr. 10-12 15562 Rudersdorf- Germany)

  Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 40mg/ml;

  Dung dịch tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 lọ 1ml

  VN-22357-19

   

  48. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tiền Giang (Đ/c: 23 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  48.1 Nhà sản xuất: Kwality Pharmaceutical PVT. Ltd. (Đ/c: Nag Kalan, Majitha Road, Amritsar, Punjab - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  92

  Rabofar-20

  Rabeprazol sodium 20mg

  Viên bao tan ở ruột

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22358-19

  93

  Sopezid 40

  Esomeprazol (dưới dạng pellet chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22359-19

   

  48.2 Nhà sản xuất: Swiss Pharma Pvt. Ltd. (Đ/c: 3709, Phase IV, GIDC Vatva, Ahmedabad 382-445 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  94

  Sotig 20

  Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat)

  20 mg

  Viên nén bao tan ở ruột

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22360-19

  95

  Sotig 40

  Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat)

  40 mg

  Viên nén bao tan ở ruột

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22361-19

   

  49. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Phương Lê (Đ/c: Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giầy, Tp. Hà Nội - Việt Nam)

  49.1 Nhà sản xuất: Incepta Pharmaceuticals Limited (Đ/c: 40, Shahid Tajuddin Ahmed Saranỉ, Tejgaon 1/A, Dhaka-1208 - Bangladesh)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  96

  Esonix 40 Injection

  Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole natri) 40mg

  Thuốc bột đông khô

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi natri clorid

  0,9% và 1 bơm tiêm

  VN-22362-19

   

  49.2 Nhà sản xuất: Square Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: Square Road, Salgaria, Pabna. - Bangladesh)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  97

  Sedno Syrup

  Desloratadin

  2,5mg/5ml

  Siro uống

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 60 ml

  VN-22363-19

   

  50. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp (Đ/c: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  50.1 Nhà sản xuất: Laboratorios Casasco S.A.I.C. (Đ/c: Boyacá 237, Buenos Aires - Argentina)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  98

  Plenur

  Dutasteride 0,5mg

  Viên nén

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22364-19

  99

  Solifen

  Solifenacin succinat 10mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22365-19

   

  51. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phú (Đ/c: 132/2 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  51.1. Nhà sản xuất: Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division, of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) (Đ/c: Survey No 101/2 & 102/1 Daman Industrial Estate, Airport Road, Village Kadaiya, Daman 396210 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  100

  Cufo Lozenges (Honey Lemon)

  2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2 mg; Amylmetacresol 0,6 mg

  Viên ngậm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

  VN-22366-19

  101

  Cufo Lozenges (Lemon)

  2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2 mg; Amylmetacresol 0,6 mg

  Viên ngậm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

  VN-22367-19

   

  52. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med (Đ/c: 144 Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  52.1. Nhà sản xuất: Fourrts (India) Laboratories Pvt., Ltd. (Đ/c: Vandalur road, Kelambakkam - 603 103 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  102

  Suvaatin 10

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22368-19

  103

  Suvaatin 20

  Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22369-19

   

  53. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược Tâm Đan (Đ/c: A4.4 KDC Everich 3, đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  53.1 Nhà sản xuất: Vianex S.A.- Plant A' (Đ/c: 12 km National Road Athinon-Lamias, Metamorphosi, Attiki, 14451 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  104

  Milrixa

  Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 150mg/ml

  Dung dịch tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 ống x 2ml

  VN-22370-19

   

  54. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Vimepharco (Đ/c: Ô số 6 tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - Việt Nam)

  54.1 Nhà sản xuất: Belmedpreparaty RUE (Đ/c: 220007, Minsk, 30 Fabritsius Street - Belarus)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  105

  Cytarabine - Belmed

  Cytarabin 100mg

  Thuốc tiêm đông khô

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22372-19

   

  55. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin (Đ/c: 64 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  55.1 Nhà sản xuất: Theon Pharmaceuticals Limited (Đ/c: Vill. Sainimajra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P) - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  106

  Osart-40

  Olmesartan medoxomil 40mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22373-19

   

  56. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nhân Sinh (Đ/c: số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh -)

  56.1 Nhà sản xuất: Balkanpharma - Razgrad AD (Đ/c: 68, Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad - Bulgaria)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  107

  Moxifloxan 5mg/ml eye drops, solution

  Mỗi 5ml dung dịch chứa: Moxifloxacin hydrochlorid 25mg

  Dung dịch nhỏ mắt

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ x 5ml

  VN-22375-19

   

  57. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nova Pharma (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Việt Nam Business Center 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  57.1 Nhà sản xuất: Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH (Đ/c: Pfaffenrieder Strabe 5, 82515 Wolfratshausen - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  108

  Sendatron 250 microgram

  Mỗi 5ml chứa: Palonosetron (dưới dạng Palonosetron hydroclorid) 250 mcg

  Dung dịch tiêm

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ X 5ml

  VN-22374-19

   

  58. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Việt (Đ/c: số 1, ngách 26/31 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  58.1 Nhà sản xuất: Panpharma (Đ/c: Z.I. du Clairay, 35133 Luitrẻ - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm ìượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  109

  Ceftazidime Panpharma 500mg

  Ceftazidime (dưới dạng Ceftazidime pentahydrate) 500 mg

  Bột pha dung dịch tiêm truyền

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 10 lọ

  VN-22377-19

   

  59. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương (Đ/c: Ô số 14, BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam)

  59.1 Nhà sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories (Đ/c: Jl. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor 16962 - Indonesia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  110

  Meconeuro

  Mecobalamin

  0,5mg/ml

  Dung dịch tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 10 ống

  1ml

  VN-22378-19

   

  60. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Vân Hồ (Đ/c: 16/38 Ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)

  60.1 Nhà sản xuất: Celogen Generics Pvt. Ltd (Đ/c: Plot No. 646/1&2, Agarwal Ind. Estate Somnath Temple Road, Dabhel, Daman- 396 210 U.T. - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  111

  Lelocin 5

  Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydroclorid) 5mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22379-19

   

  61. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng (Đ/c: số 2, ngõ 164/117phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam)

  61.1 Nhà sản xuất: KRKA, D.D.,. Novo Mesto (Đ/c: Smarjeska Cesta 6, SI-8501 Novo Mesto. - Slovenia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  112

  Ratida 400mg/250ml

  Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin HC1) 400mg/250 ml

  Dung dịch truyền tĩnh mạch

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai 250 ml

  VN-22380-19

   

  62. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Thanh Danh (Đ/c: Tòa nhà TAASAH, tầng 1, số 749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, p. Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  62.1 Nhà sản xuất: Genepharm S.A. (Đ/c: 18th km. Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  113

  Desloratadine/Genepharm

  Desloratadin 5mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 15 viên

  VN-22381-19

   

  63. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Vy (Đ/c: 541/24 Sư Vạn Hạnh, p. 13, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  63.1 Nhà sản xuất: Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: 495, Hanu-ro, Hoengseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuoi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  114

  Beautygel

  Erythromycin 40mg/g; Tretinonin 0,25mg/g

  Gel

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 tuýp 10g

  VN-22382-19

   

  64. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương (Đ/c: 119, Đường số 41, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  64.1. Nhà sản xuất: Aurochem Pharmaceuticals (India) Pvt.Ltd. (Đ/c: Plot No 58, Palghar Taluka Ind. Co-op, Estate Ltd Boisar Road, Tai. Palghar, Thane 401404, Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  115

  Lefloxa - 500

  Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 5 viên

  VN-22376-19

   

  65. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt (Đ/c: 788/2B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.

  Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  65.1 Nhà sản xuất: Ankur Drugs and Pharma Limited (Đ/c: Village Manakpur, P.O.Lodhimajra Tehsil Nalgarh, Dỉst.Solan, Himachal Pradesh - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  116

  Clavurol DS 457

  Mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 400mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 57mg

  Bột pha hỗn dịch uống

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai x 30ml

  VN-22383-19

   

  66. Công ty đăng ký: Công ty ty cổ phần dược phẩm Vũ Duy (Đ/c: 41 Hiệp Nhất, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  66.1 Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim (Đ/c: 5, Crinilor Street, Porumbeni, Criuleni District, MD-4829 - Moldova)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  117

  Nistatin

  Nystatin 500000IU

  Viên đạn đặt âm đạo

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ X 5 viên

  VN-22384-19

   

  67. Công ty đăng ký: Daewon Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 386, Cheonho-daero, Seongdong-gu, Seoul - Korea)

  67.1 Nhà sản xuất: Daewon Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 24, Jeyakgongdan 1-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  118

  Fidorel

  Clopidogrel (dưới dạng clopidogrel bisulfat Forml 97,875mg) 75mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  USP39

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22388-19

   

  68. Công ty đăng ký: Delorbis Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Egrates, P.O Box 28629, 2081 Lefkosia - Cyprus)

  68.1 Nhà sản xuất: Delorbis Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Egrates, P.O Box 28629, 2081 Lefkosia - Cyprus)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  119

  CoRycardon

  Irbesartan 150mg;

  Hydrochlorothiazide

  12,5mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22389-19

  120

  Rycardon

  Irbesartan 150mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP

  39

  Hộp 3 vi x 10 viên

  VN-22390-19

  121

  Rycardon

  Irbesartan 300mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP

  39

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22391-19

   

  69. Công ty đăng ký: Diethelm & Co., Ltd. (Đ/c: Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich - Switzerland)

  69.1 Nhà sản xuất: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd (Đ/c: 224-15 Aza-ebisuno, Hiraishi, Kawauchi-cho, Tokushima-shỉ, Tokushima, 771-0194 - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  122

  TS-One capsule 20 (cơ sở đóng gói thứ cấp: Olic (Thailand) Limited, địa chỉ: 166 Bangpa-In Industrial Estate, Udomsorayuth Road, Moo 16, Bangkrason, Bangpa-In, Ayutthaya 13160, Thailand)

  Tegafur 20mg; Gimeracil 5,8mg; Oteracil kali 19,6mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 14 viên

  VN-22392-19

   

  70. Công ty đăng ký: Dr. Reddys Laboratories Ltd. (Đ/c: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Telangana - India)

  70.1 Nhà sản xuất: Gland Pharma Limited (Đ/c: Sy. No. 143 to 148, 150&151, Near Gandimaisama, Cross Roads, D.p Pally, Dundigal Post, Dundigai-Gandimaisamma Mandal, Medchal - Malkajgiri District, Hyderabad- 500 043, Telangana - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  123

  Thuốc tiêm Caspofungin acetate 70 mg

  Caspofungin 70mg

  Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22393-19

   

  71. Công ty đăng ký: Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. (Đ/c: No. 93/1, Unit 603-604, 6th Floor, GPF Withayu Tower A, Wireless Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok Metropolis - Thailand)

  71.1. Nhà sản xuất: Bushu Pharmaceuticals Ltd. Misato Factory (Đ/c: 950, Hiroki, Ohaza, Misato-machi, Kodama-gun, Saitama-ken - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  124

  Pariet 10mg

  Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri) 10mg

  Viên nén bao tan trong ruột

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 14 viên

  VN-22394-19

   

  71.2. Nhà sản xuất: Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. Suzuka Plant (Đ/c: 1450 Yasuzuka-cho, Suzuka, Mie 513-0818 - Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  125

  Gasmotin tablets 5mg (cơ sở đóng gói: Interthai Pharmaceutical Manufacturing Ltd., địa chỉ: 1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand)

  Mosaprid citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat) 5mg

  Viên nén bao phim

  36

  tháng

  JP

  XVI

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22395-19

   

   

  72. Công ty đăng ký: Enter Pharm Co., Ltd (Đ/c: 1, Hyehwa-ro 3ga-gil, Jongno-gu, Seoul - Korea)

  72.1 Nhà sản xuất: Hankook Korus Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 30, Gangjeo-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi

  thọ

  Tiêu

  chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  126

  Korus Captopril Tab.

  Captopril 25mg

  Viên nén

  36

  tháng

  USP

  38

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22396-19

   

   

  72.2 Nhà sản xuất: Sungwon Adcock Pharm. (Đ/c: 54, Gimpo-daero 1644beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế