logo

Công văn 10809/TCHQ-TXNK vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 10809/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Hồng Vân
  Ngày ban hành: 03/09/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 10809/TCHQ-TXNK
  V/v: Hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
   
  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2675/HQHCM-TXNK ngày 23/07/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp nhầm, nộp thừa, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
  1. Về đề nghị hướng dẫn rõ hơn khái niệm “nộp thừa tiền thuế GTGT”:
  - Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 47 của Luật Quản lý thuế, điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, thì: “1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là nộp thừa trong các trường hợp:
  a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp ...”
  - Căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 98 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, khoản 6 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế (để xác định chính sách thuế, xác định thuế suất...) là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
  Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.
  2. Qua trao đổi trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan thấy rằng trên thực tế tại địa phương đang có vướng mắc trong công tác phối hợp phân định thẩm quyền hoàn thuế GTGT giữa hai cơ quan thuế và hải quan.
  Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Tổng cục Thuế và sẽ có hướng dẫn thực hiện thống nhất.
  3. Lưu ý Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014), trong đó, tại khoản 1 Điều 3 có quy định: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định".
  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Lưu: VT; TXNK-CS-M.Linh (03 bản).
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Vũ Hồng Vân

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới