logo

Công văn 1172/GSQL-GQ3 chấn chỉnh quản lý hải quan với kinh doanh hàng miễn thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Giám sát quản lý về Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1172/GSQL-GQ3 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Nhất Kha
  Ngày ban hành: 03/09/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
  -------
  Số: 1172/GSQL-GQ3
  V/v: Chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Giang, Hải Phòng, Cao Bằng, Tây Ninh, Đà Nẵng.

   
  Để tăng cường công tác quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định của Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung sau:
  1. Rà soát địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế hoàn thiện các điều kiện đáp ứng kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 148/2013/TT-BTC đặc biệt hệ thống camera giám sát, báo cháy theo quy định.
  2. Đối với những địa điểm đặt cửa hàng, kho hàng miễn thuế đã hoạt động trước thời điểm ban hành quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thỏa mãn điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan quy định tại Thông tư số 148/2013/TTBTC thì kiểm tra thực tế, đề xuất với Tổng cục Hải quan (trước ngày 30/9/2014) theo hướng hoàn thiện điều kiện quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC.
  3. Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp nắm rõ quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp tự thiết kế chương trình quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế đảm bảo các yêu cầu quản lý của hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 148/2013/TT-BTC trong đó đặc biệt lưu ý cấu phần quản lý theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC.
  4. Chỉ đạo Chi cục quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế định kỳ hàng quý (3 tháng) báo cáo theo mẫu 02/BCTHHĐKBHMT và mẫu số 05/BKTHSLHHCHMT ban hành kèm Thông tư số 148/2013/TT-BTC gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố để quản lý, báo cáo 6 tháng theo các mẫu trên gửi Tổng cục Hải quan.
  5. Chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra theo dõi cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 148/2013/TT-BTC, đặc biệt tăng cường kiểm soát bán đúng đối tượng theo quy định.
  6. Định kỳ 6 tháng (vào ngày thứ 15 của các tháng 1 và tháng 7 của năm) báo cáo Tổng cục Hải quan về tình hình quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế theo các tiêu chí sau:
  a) Đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định của Thông tư 148/2013/TT-BTC (bao gồm địa điểm cửa hàng, kho hàng miễn thuế, phần mềm hoặc sổ sách  quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế, các biểu mẫu báo cáo đạt yêu cầu kiểm tra, giám sát của hải quan, đối tượng mua hàng miễn thuế theo Thông tư số 148/2013/TT-BTC);
  b/ Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC (bao gồm vấn đề phát sinh, số vụ vi phạm và xử lý);
  c/ Vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp.
  d/ Trong thời gian Tổng cục chưa triển khai phần mềm của Hải quan quản lý theo dõi số liệu kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, Thành phố thống kê số liệu theo bảng đính kèm theo Công văn này.
  Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh biết và thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
  - Lưu: VT, GSQL (03b).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG


  Nguyễn Nhất Kha

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới