logo

Công văn 2647/TCT-KK trả lời về việc khôi phục mã số thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2647/TCT-KK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Phu
  Ngày ban hành: 14/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 2647/TCT-KK
  V/v: Khôi phục mã số thuế
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
   
  Trả lời công văn số 159/CT-KK&KTT ngày 31/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị khôi phục mã số thuế của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An (MST: 4800153193) và Hợp tác xã Cộng lực (MST: 4800155874) do Chi cục Thuế huyện Hòa An đóng nhầm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế do cơ quan thuế đóng nhầm:
  Căn cứ Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế quy định các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  Căn cứ Điểm 2, Mục V, Chương II Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế do cơ quan thuế đóng nhầm;
  Tổng cục Thuế đồng ý khôi phục lại mã số thuế của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An (MST: 4800153193) và Hợp tác xã Cộng lực (MST: 4800155874) trên hệ thống đăng ký thuế của ngành thuế.
  2. Về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An và Hợp tác xã Cộng lực:
  a) Trường hợp của Hợp tác xã Cộng lực:
  - Điểm 8, Mục IV Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế:
  “8. Tạm ngừng hoạt động:
  Các đơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm ngừng hoạt động.”
  - Điều 25 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã:
  “1. Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có) và cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê ít nhất 15 ngày (ngày làm việc) trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo gồm có:
  …..d) Thời hạn tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động. Thời hạn tạm ngừng hoạt động tối đa là 12 tháng;... ”
  Căn cứ vào các quy định nêu trên, qua tài liệu Cục Thuế Cao Bằng gửi kèm công văn số 159/CT-KK&KTT ngày 31/3/2014 về trường hợp của Hợp tác xã Cộng Lực gồm: Đơn xin tạm đóng mã số thuế ngày 18/6/2005 và Đơn xin phục hồi mã số thuế ngày 20/2/2014, Tổng cục Thuế nhận thấy Hợp tác xã Cộng Lực đã tạm ngừng kinh doanh quá thời gian quy định. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng kiểm tra, xử lý đối với việc tạm ngừng kinh doanh của Hợp tác xã Cộng Lực theo đúng quy định của pháp luật.
  b) Trường hợp của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An:
  Tại Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:
  “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm, ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  ...3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm... ”
  Căn cứ vào quy định nêu trên, Thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 16/9/2011 của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An với thời gian tạm ngừng kinh doanh: “Đã tạm dừng từ tháng 10 năm 2010; Kết thúc thời gian tạm dừng: Dự kiến hết quý III năm 2013” là không đúng quy định. Mặt khác, qua kiểm tra trên hệ thống đăng ký thuế của cơ quan thuế thì năm 2011, Tổng cục Thuế không nhận được giao dịch đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An từ cơ quan đăng ký kinh doanh.
  Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng để kiểm tra thực tế Công ty có đến đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh không? Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng xử lý đối với các hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh, vi phạm về thuế (nếu có) của Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Hòa An theo quy định hiện hành.
  3. Từ thực tế nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn về trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan đến đăng ký thuế/đăng ký doanh nghiệp để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục CNTT (TCT);
  - Lưu: VT, KK.
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Trần Văn Phu

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế
  Ban hành: 13/08/2004 Hiệu lực: 01/10/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
  Ban hành: 11/07/2005 Hiệu lực: 02/08/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Ban hành: 15/04/2010 Hiệu lực: 01/06/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế
  Ban hành: 27/03/2014 Hiệu lực: 27/03/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2647/TCT-KK trả lời về việc khôi phục mã số thuế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
  Số hiệu: 2647/TCT-KK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 14/07/2014
  Hiệu lực: 14/07/2014
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trần Văn Phu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới