logo

Công văn 3655/TCT-CS khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3655/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 28/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 3655/TCT-CS
  V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 891/CT-TTHT ngày 20/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng;
  Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và điểm b khoản 4 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/203/TT-BTC ngày 3/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT.
  Do hoạt động của ngành cao su là hoạt động đặc thù thời gian thực hiện Dự án từ khi đầu tư xây dựng cơ bản đến khi thu hoạch sản phẩm, sử dụng sản phẩm thu hoạch để chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng trong một chu kỳ dự án thường kéo dài và bao gồm các khâu: (1) Trồng -> (2) chăm sóc -> (3) khai thác -> (4) chế biến mủ -> (5) thanh lý cây cao su. Theo báo cáo của Cục thuế Bình Phước và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, chu kỳ Dự án thông thường khoảng 25 năm. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án phát sinh từ khâu đầu tư xây dựng cơ bản.
  Để phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh như sau:
  Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh có dự án trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su để chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng (Dự án). Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su nhưng trong giai đoạn đầu tư dở dang Công ty có bán sản phẩm mủ cao su thuộc đối tượng không chịu thuế thì số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho Dự án của Công ty được xử lý như sau:
  - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định (vườn cây cao su, nhà máy chế biến...): Công ty được khấu trừ toàn bộ (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản).
  - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khác: thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  Trường hợp khi nhà máy chế biến mủ cao su hoàn thành, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn không sử dụng sản phẩm mủ cao su do Công ty trồng đề chế biến ra sản phẩm chịu thuế thì Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế đã khấu trừ và bộ xử lý theo quy định.
  Công văn này thay thế công văn số 194/TCT-DNL ngày 16/1/2013 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên
  - Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Vụ PC, CST-BTC;
  - Vụ CS,KK & KTT, PC (2b);
  - Lưu: VT, DNL (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 18/12/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới