logo

Công văn 3965/TCHQ-TXNK triển khai thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3965/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
  Ngày ban hành: 14/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 14/6/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 3965/TCHQ-TXNK về việc triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm 2019.

  Theo Công văn này, tính đến ngày 31/5/2019, toàn ngành có gần 7000 tỷ đồng nợ thuế quá hạn. Vì thế, để thu hồi và xử lý nợ cũ cần có các giải pháp cụ thể:

  - Nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xóa; đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai và từng doanh nghiệp nợ;

  - Giao Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ để hoàn thành chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ.

 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 3965/TCHQ-TXNK
  V/v
  triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
  - Cục Kiểm tra sau thông quan.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4 và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2019 tại Thông báo số 403/TB-BTC ngày 15/5/2019 của Bộ Tài chính, qua công tác tổng hợp báo cáo và theo dõi số liệu nợ thuế của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ kết quả kết xuất số liệu nợ trên hệ thống Kế toán tập trung (KTTT) ngày 03/6/2019, tính đến thời điểm 31/5/2019, tổng nợ quá hạn của toàn ngành là: 6.815,43 tỷ đng (trong đó, nợ chuyên thu quá hạn: 5.326,43 tỷ đồng, nợ tạm thu quá hạn: 1.488,99 tỷ đồng), số nợ phát sinh mới 230,9 tỷ đồng, tập trung tại một số Cục Hải quan như: TP. Hồ Chí Minh 39 tỷ đồng, Hải Phòng 54 tỷ đồng, Cục Kiểm tra sau thông quan 8 tỷ đồng, Bình Dương 32 tỷ đồng, Đồng Nai 39 tỷ đồng, Bắc Ninh 45,9 tỷ đồng, Đà Nng 4,4 tỷ đồng.

  Số thu hồi và xử lý nợ phát sinh trước thời điểm 01/01/2019 đạt 132 tỷ đồng. Trong đó, số thu hồi theo Quyết định 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 là: 111,2 tỷ đồng, đạt 20,36% so với chỉ tiêu giao (546 tỷ đồng). Một số đơn vị đạt kết quả cao như: Thanh Hóa, Bình Dương, Bình Định...Tuy nhiên, còn một số đơn vị đạt kết quả thu hồi thấp hoặc không thu hồi được như: Cục Kiểm tra sau thông quan, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nng, Vũng Tàu, Quảng Nam...

  Để thu hồi và xử lý nợ cũ (phát sinh trước 01/01/2019), đặc biệt là số nợ được giao tại Quyết định 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 và kịp thời có các giải pháp thu hồi hết các khoản nợ phát sinh mới trong 5 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện một số nội dung sau:

  - Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xóa; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tkhai, từng doanh nghiệp nợ;

  - Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 và công văn số 5257/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2018, chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý nợ do đơn vị mình quản lý. Cụ thể:

  1. Về việc thu hồi, xử lý nợ được giao tại Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019:

  Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được giao thu hồi nợ tại Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhưng đến nay chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao trong đó nhiều Cục Hải quan có tỷ lệ thu hồi và xử lý nợ đạt dưới 50% thì tổ chức thực hiện ngay các biện pháp theo quy định của pháp luật và trong thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu thu hồi, xử lý nợ được giao tại Quyết định nêu trên (Chi tiết từng Cục Hải quan theo Phụ lục 1).

  2. Về việc thu hồi, xử lý nợ phát sinh mới trong năm 2019:

  Các đơn vị đã để phát sinh nợ khá lớn trong 5 tháng đầu năm 2019 như: TP. Hồ Chí Minh 39 tỷ đồng, Hải Phòng 54 tỷ đồng, Cục Kiểm tra sau thông quan 8 tỷ đồng, Bình Dương 32 tỷ đồng, Đồng Nai 39 tỷ đồng, Bắc Ninh 45,9 tỷ đồng, Đà Nng 4,4 tỷ đồng, Quảng Ngãi 3 tỷ đồng, Vũng Tàu 3 tỷ đồng... chưa thu hồi được phải khẩn trương thực hiện các giải pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ; đồng thời phân tích cụ thể nguyên nhân phát sinh nợ, nơi phát sinh khoản nợ, tổng hợp các giải pháp thu hồi. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/6/2019. (Chi tiết từng Cục Hải quan tại Phụ lục 2).

  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Lưu: V
  T, TXNK - Xuân (3b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  Lưu Mạnh Tưởng

   

  PHỤ LỤC I

  BIỂU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU HỒI VÀ XỬ LÝ NỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 812/QĐ-TCHQ
  (Ban hành kèm theo công văn số 3965/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2019 của Tổng cục Hải quan)

   

  STT

  Cục Hi quan tỉnh, thành phố

  Ch tiêu giao theo QĐ

  Lũy kế thu hồi và xử lý theo QĐ 812 trong 4 tháng đầu năm 2019

  Còn phải thu hồi theo QĐ

  Lũy kế thu hồi và xử lý bao gồm cả ngoài QĐ

  Tỷ lệ % đạt ch tiêu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=(4/3)%

  1

  Cục KTSTQ

  132,950,005,737

  0

  132,950,005,737

  0

  0.00%

  2

  Hà Nội

  47,659,471,915

  16,018,300,439

  31,641,171,476

  23,038,805,513

  33.61%

  3

  Hồ Chí Minh

  214,483,611,354

  44,990,771,825

  169,492,839,529

  50,083,107,493

  20.98%

  4

  TP Hải phòng

  45,830,948,892

  40,534,358,527

  5,296,590,365

  45,292,152,216

  88.44%

  5

  Hà Giang

  0

  0

  0

  3,224,666

   

  6

  Cao Bằng

  0

  0

  0

  90,000,000

   

  7

  Điện Biên

  0

  0

  0

  0

   

  8

  Lào Cai

  15,077,002

  0

  15,077,002

  324,367,353

  0.00%

  9

  Lạng Sơn

  1,737,129,461

  295,819,824

  1,441,309,637

  311,570,094

  17.03%

  10

  Bắc Ninh

  258,982,036

  0

  258,982,036

  258,982,036

  0.00%

  11

  Quảng Ninh

  0

  0

  0

  660,000,000

   

  12

  Thanh Hóa

  93,223,200

  93,223,200

  0

  93,223,200

  100.00%

  13

  Hà Nam Ninh

  5,096,850,611

  1,884,164,673

  3,212,685,938

  1,884,164,673

  36.97%

  14

  Nghệ An

  617,134,127

  0

  617,134,127

  470,000,000

  0.00%

  15

  Hà Tĩnh

  3,257,036,767

  3,219,189,447

  37,847,320

  3,219,189,447

  98.84%

  16

  Quảng Bình

  0

  10,162,500

  -10,162,500

  20,325,000

   

  17

  Qung Trị

  0

  30,625,339

  -30,625,339

  61,250,678

   

  18

  Huế

  73,903,472

  0

  73,903,472

  0

  0.00%

  19

  Đà Nng

  54,988,527,381

  152,661,046

  54,835,866,335

  416,354,619

  0.28%

  20

  Quảng Ngãi

  29,271,424,656

  13,831,742

  29,257,592,914

  13,831,742

  0.05%

  21

  Bình Định

  227,556,000

  227,556,000

  0

  227,556,000

  100.00%

  22

  Kontum

  0

  0

  0

  0

   

  23

  Đắc Lắc

  3,414,318

  3,414,318

  0

  3,414,318

  100.00%

  24

  Khánh Hòa

  438,967,489

  0

  438,967,489

  25,000,000

  0.00%

  25

  Bình Dương

  2,327,518,355

  2,327,518,355

  0

  2,327,518,355

  100.00%

  26

  Tây Ninh

  0

  0

  0

  410,502,475

   

  27

  Đồng Nai

  0

  0

  0

  7,175,884

   

  28

  Long An

  1,091,783,977

  1,091,783,977

  0

  1,091,783,977

  100.00%

  29

  Đồng Tháp

  161,674,200

  0

  161,674,200

  0

  0.00%

  30

  An Giang

  461,509,726

  44,485,970

  417,023,756

  44,485,970

  9.64%

  31

  Bà rịa Vũng Tàu

  4,271,471,783

  264,872,526

  4,006,599,257

  1,725,719,580

  6.20%

  32

  Kiên Giang

  0

  0

  0

  0

   

  33

  Cần Thơ

  0

  0

  0

  4,467,868

   

  34

  Cà Mau

  0

  0

  0

  0

   

  35

  Quảng Nam

  764,721,446

  0

  764,721,446

  0

  0.00%

  36

  Bình Phước

  1,675,216

  1,675,216

  0

  1,675,216

  100.00%

  TNG CỘNG

  546,083,619,121

  111,204,414,924

  434,879,204,197

  132,109,848,373

  20.36%

   

  PHỤ LỤC II

  NỢ CHUYÊN THU QUÁ HẠN PHÁT SINH TRONG 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo công văn số 3965/THCQ-TXNK ngày 14/6/2019 của Tổng cục Hải quan)

  ĐV tính: đồng

  STT

  Tên Cục Hải quan tỉnh, thành phố

  Nợ chuyên thu quá hạn tại thời điểm 31/12/2018

  Nchuyên thu quá hạn tại thời điểm 31/5/2019 (kết xuất từ Hệ thống KTTTT)

  Số thu hồi và xlý bao gồm cả ngoài QĐ 812/QĐ-TCHQ (lũy kế từ ngày 01/01-30/4/2019)

  Tổng nchuyên thu quá hạn thời điểm 31/12/2018 còn lại tại thời điểm 31/5/2019

  Tổng nợ phát sinh tăng (cả 3 nhóm nợ) trong 05 tháng đầu năm 2019

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)=(3)-(5)

  (7)=(4)-(6)

  1

  Cục KTSTQ

  185,337,289,987

  193,357,833,963

  0

  185,337,289,987

  8,020,543,976

  2

  Hà Nội

  469,477,280,790

  443,102,206,845

  23,038,805,513

  446,438,475,277

  -3,336,268,432

  3

  TP Hồ Chí Minh

  2,443,720,682,288

  2,432,873,085,350

  50,083,107,493

  2,393,637,574,795

  39,235,510,555

  4

  TP Hải Phòng

  1,006,260,381,109

  1,015,575,600,792

  45,292,152,216

  960,968,228,893

  54,607,371,899

  5

  Hà Giang

  117,594,645,321

  117,480,308,191

  3,224,666

  117,591,420,655

  -111,112,464

  6

  Cao Bằng

  2,533,446,026

  2,075,896,466

  90,000,000

  2,443,446,026

  -367,549,560

  7

  Điện Biên

  4,404,862,106

  4,404,862,106

  0

  4,404,862,106

   

  8

  Lào Cai

  11,291,314,097

  11,211,045,979

  324,367,353

  10,966,946,744

  244,099,235

  9

  Lạng Sơn

  182,023,581,029

  182,979,352,087

  311,570,094

  181,712,010,935

  1,267,341,152

  10

  Bắc Ninh

  104,804,649,563

  150,462,674,218

  258,982,036

  104,545,667,527

  45,917,006,691

  11

  Quảng Ninh

  113,143,498,326

  113,146,778,326

  660,000,000

  112,483,498,326

  663,280,000

  12

  Thanh Hóa

  4,661,993,539

  4,568,824,339

  93,223,200

  4,568,770,339

  54,000

  13

  Hà Nam Ninh

  42,341,859,363

  40,458,683,737

  1,884,164,673

  40,457,694,690

  989,047

  14

  Nghệ An

  39,813,037,524

  39,900,753,916

  470,000,000

  39,343,037,524

  557,716,392

  15

  Hà Tĩnh

  32,436,675,653

  29,116,057,970

  3,219,189,447

  29,217,486,206

  -101,428,236

  16

  Quảng Bình

  3,895,580,187

  3,885,417,687

  20,325,000

  3,875,255,187

  10,162,500

  17

  Qung Trị

  12,114,451,032

  12,083,825,693

  61,250,678

  12,053,200,354

  30,625,339

  18

  TT Huế

  8,965,945,853

  7,520,521,621

  0

  8,965,945,853

  -1,445,424,232

  19

  Đà Nng

  71,501,303,603

  75,519,416,315

  416,354,619

  71,084,948,984

  4,434,467,331

  20

  Quảng Ngãi

  38,816,836,573

  41,813,517,987

  13,831,742

  38,803,004,831

  3,010,513,156

  21

  Bình Định

  25,556,712,299

  25,451,987,898

  227,556,000

  25,329,156,299

  122,831,599

  22

  Gia Lai - Kontum

  1,886,956,283

  1,886,956,283

  0

  1,886,956,283

   

  23

  Đắc Lắc

  941,797,364

  4,980,601,847

  3,414,318

  938,383,046

  4,042,218,801

  24

  Khánh Hòa

  45,102,688,467

  44,550,443,978

  25,000,000

  45,077,688,467

  -527,244,489

  25

  Bình Dương

  60,483,551,543

  90,430,314,012

  2,327,518,355

  58,156,033,188

  32,274,280,824

  26

  Tây Ninh

  10,457,874,686

  10,049,584,211

  410,502,475

  10,047,372,211

  2,212,000

  27

  Đồng Nai

  12,316,203,784

  52,062,161,052

  7,175,884

  12,309,027,900

  39,753,133,152

  28

  Long An

  3,479,064,590

  2,955,736,212

  1,091,783,977

  2,387,280,613

  568,455,599

  29

  Đồng Tháp

  10,351,115,590

  10,784,269,915

  0

  10,351,115,590

  433,154,325

  30

  An Giang

  4,098,279,321

  4,053,793,351

  44,485,970

  4,053,793,351

   

  31

  Bà rịa Vũng Tàu

  95,857,072,355

  97,075,747,251

  1,725,719,580

  94,131,352,775

  2,944,394,476

  32

  Kiên Giang

  1,194,123,093

  1,194,123,093

  0

  1,194,123,093

   

  33

  Cần Thơ

  35,997,562,946

  36,012,038,919

  4,467,868

  35,993,095,078

  18,943,841

  34

  Cà Mau

  404,008,274

  401,008,274

  0

  404,008,274

  -3,000,000

  35

  Quảng Nam

  22,309,645,958

  21,016,765,103

  0

  22,309,645,958

  -1,292,880,855

  36

  Bình Phước

  1,991,257,243

  1,990,461,088

  1,675,216

  1,989,582,027

  879,061

  TỔNG CỘNG

  5,289,697,167,452

  5,326,432,656,074

  132,109,848,373

  5,095,457,379,392

  230,975,276,682

   

  Ghi chú: Một số đơn vị có số nợ phát sinh âm (-) cột số (7) là do số thu hồi và xử lý nợ tại cột (5) chưa có số liệu của 05 tháng đầu năm 2019.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới