logo

Công văn 4002/TCT-QLN trả lời vướng mắc về gia hạn nộp thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4002/TCT-QLN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Hoàng Cơ
  Ngày ban hành: 29/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TNG CỤC THU
  -------
  Số: 4002/TCT-QLN
  V/v:Vướng mắc về gia hạn nộp thuế
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định
   
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1727/CT-QLN ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc vướng mắc về gia hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Tại Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:
  - Điểm a Khoản 1: “1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế
  a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
  Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bng tin như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.
  Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật”.
  - Điểm a Khoản 2: “a) Người nộp thuế nêu tại điểm a khoản 1 Điều này được gia hạn stiền thuế nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bt ngờ nhưng ti đa không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại. Giá trị vật chất bị thiệt hại bằng tổng giá trị tn thất về tài sản trừ phần được bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật. Thời gian gia hạn nộp thuế ti đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cụ thể như sau:
  a.1) Nếu người nộp thuế bị thiệt hại vật chất từ 50% trở xuống so với tổng tài sản ghi trên ssách kế toán qliền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được xử lý gia hạn nộp stiền thuế còn nợ tối đa không quá 01 (một) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
  a.2) Nếu người nộp thuế bị thiệt hại vật chất trên 50% so với tổng tài sản ghi trên ssách kế toán qliền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được xử gia hạn nộp số tiền thuế còn nợ ti đa không quá hai (02) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”.
  - Điểm a Khoản 3: Thủ tục, hồ sơ.
  Đđược gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điu này, người nộp thuế phải lập và gửi h sơ đnghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm:
  a) Đi với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này:
  + Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu s 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;
  + Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;
  + Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bt ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;
  + Hsơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy đnh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đi với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị”.
  2. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế quy định: “a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
  Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bng tin như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tin, các giấy tờ có giá trị như tiền.
  Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công b có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.
  Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật”.
  Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Viễn Dương nêu tại công văn số 1727/CT-QLN (nêu trên) thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế do nguyên nhân tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
  Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Viễn Dương: lập hồ sơ theo quy định, trong đó có tài liệu chứng minh thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế và gửi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định.
  Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
  - Công ty CP ĐT và TM Viễn Dương (đ/c: Tổ 9 khu vực 4, P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định);
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, QLN(2b).
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ QUN LÝ NỢ VÀ CCNT
  Trịnh
  Hoàng Cơ

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4002/TCT-QLN trả lời vướng mắc về gia hạn nộp thuế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
  Số hiệu: 4002/TCT-QLN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 29/09/2015
  Hiệu lực: 29/09/2015
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Hoàng Cơ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới