logo

Công văn 4644/TCT-K điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp

Văn bản liên quan

Văn bản mới