logo

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5524/TCHQ-TXNK xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan

Văn bản liên quan

Văn bản mới