logo

Công văn 58018/CT-TTHT ấn định giá bán xe ô tô

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục thuế TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 58018/CT-TTHT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Sơn
  Ngày ban hành: 24/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  -------

  Số: 58018/CT-TTHT
  V/v ấn định giá bán xe ô tô

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Công ty cổ phần Ôtô con đường mới
  (Địa chỉ: 358 Đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa TP. Hà Nội, MST:0104509257)

   

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 28/CV-Autonewway ngày 25/10/2018 và công văn số 29/CV- Autonewway ngày 31/10/2018 của Công ty cổ phần Ôtô con đường mới hỏi về ấn định giá bán xe ô tô theo Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

  + Tại Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng

  “Điều 1. Đối tượng áp dụng

  Cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.”

  + Tại Khoản 2 Điều 2 giải thích về giá giao dịch trên thị trường

  “Điều 2. Giải thích từ ngữ

  ...2. Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

  Đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được sản xuất lắp ráp trong nước: giá bán do nhà sản xuất công bố được xác định là giá giao dịch thông thường trên thị trường.”

  + Tại Điều 3 quy định các trường hợp không áp dụng

  “Điều 3. Các trường hợp không áp dụng

  1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.

  2. Trường hợp các cơ sở sản xuất lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế GTGT, thuế TNDN tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm. Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất quy định phải công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi hóa đơn thấp hơn giá đã công bố và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế theo giá đã thông báo.”

  + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường

  “'Điều 4. Xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định giá, ấn định thuế phải nộp

  1. Nguyên tắc xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường

  Giá giao dịch thông thường trên thị trường được xác định căn cứ cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ: giá bán do cơ sở kinh doanh kê khai với cơ quan thuế; thông tin về giá từ các cơ quan quản lý nhà nước khác (cơ quan hải quan, Trung tâm thẩm định giá thuộc Sở Tài chính tỉnh, thành phố, Sở Công thương); Hiệp hội ôtô Việt Nam (VAMA); giá mua, giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cùng chủng loại của cơ sở kinh doanh tại cùng địa phương hoặc ở địa phương khác; thông tin thu thập từ người tiêu dùng; giá xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, bản tin thị trường, website.”

  - Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2068/TCT-CS ngày 23/5/2019 của Tổng cục Thuế.

  Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Ô tô con đường mới là đại lý chính thức của Công ty TNHH General Motors Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty GM Việt Nam), thực hiện bán xe ô tô mua từ Công ty GM Việt Nam cho khách hàng theo giá niêm yết gửi cơ quan thuế phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường, hoặc thấp hơn không quá 5% so với giá bán của nhà sản xuất công bố với Tổng cục Thuế thì không thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính.

  Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần Ô tô con đường mới liên hệ với Chi cục Thuế quận Đống Đa để được hỗ trợ.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần ô tô con đường mới được biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thuế (để b/c)
  - CCT quận Đống Đa;
  - Phòng DTPC;
  - Phòng TKT2;
  - Lưu: VT, TTHT(2).

  CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới