logo

Công văn 6528/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6528/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
  Ngày ban hành: 07/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 6528/TCHQ-TXNK
  V/v: Chính sách thuế NK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
  (Đ/c: KKT Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

   

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1806056/CV-FHS ngày 16/8/2018 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty), công văn số 1555/HQHT-NV ngày 27/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về chính sách thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 6 khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH14 (nay là khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì:

  6. Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

  Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

  9. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

  Theo quy định tại khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) thì Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần cho cả dự án hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án, hoặc xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hóa là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc. Việc đăng ký Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

  Theo quy định tại mục 7.1 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 282023000001 được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/6/2008 thì Dự án đầu tư “Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương” của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng để tạo tài sản cố định của dự án theo đúng quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm phải nhập khẩu để đảm bảo tính đồng bộ của thiết bị cũng như công nghệ trong sản xuất theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam về thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với nội dung báo cáo và hồ sơ kèm theo công văn số 1555/HQHT-NV của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, công văn số 1806056/CV-FHS của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thì trường hợp Công ty đã được Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cấp 04 Danh mục miễn thuế cho 03 hạng mục Xưởng cán thép (Xưởng cán nóng), Xưởng cán dây, Xưởng luyện cốc của Dự án “Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương”, Công ty đã nhập khẩu hết hàng hóa và đã báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế của 04 Danh mục miễn thuế này với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Nay, Công ty tiếp tục thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế cho các hạng mục Nhà kho thép cuộn xưởng cán nóng, Nhà kho tự động xưởng cán dây và Hệ thống dập cốc khô, các hạng mục mới này không thể hiện là dự án đầu tư mở rộng được ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nên không đáp ứng quy định về thông báo Danh mục miễn thuế tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

  Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (để th/h);
  - Lưu: VT, TXNK(03).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Hưng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  Ban hành: 01/09/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới