logo

Công văn 69578/CT-TTHT Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài

Văn bản liên quan

Văn bản mới