logo

Công văn 7897/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại

Văn bản liên quan

Văn bản mới