logo

Nghị định 92/2019/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 925&926-12/2019
  Số hiệu: 92/2019/NĐ-CP Ngày đăng công báo: 04/12/2019
  Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 20/11/2019 Hết hiệu lực: 31/12/2020
  Áp dụng: 06/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
 • CHÍNH PHỦ

  -------------

  Số: 92/2019/NĐ-CP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020

  ------------

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ngày 26 tháng 02 năm 2019;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (sau đây gọi là Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2019 - 2020.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký tại Phnôm Penh, Campuchia ngày 26 tháng 02 năm 2019 (sau đây viết tắt là Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020) và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

  3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

  Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020

  Ban hành kèm theo Nghị định này:

  1. Phụ lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

  2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

  3. Phụ lục III - Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng theo Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020.

  Điều 4. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

  1. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia có tên trong Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

  2. Điều kiện để hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% như sau:

  - Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp.

  - Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 5. Thuế suất và hạn ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia

  1. Mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến nêu tại Phụ lục I, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan giai đoạn 2019 - 2020 được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Đối với mặt hàng lúa gạo: Trường hợp mặt hàng lúa gạo nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (gọi tắt là nhập khẩu vượt hạn ngạch) thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (nếu đáp úng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022) hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (gọi tắt là thuế suất MFN) theo quy định tại Nghị định, số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sau đây viết tắt là Nghị định số 125/2017/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  3. Đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến:

  a) Trường hợp lượng lá thuốc lá chưa chế biến nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạn ngạch chung của cả nước và đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng mức thuế suất MFN quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  b) Trường hợp số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch nêu tại điểm a khoản này nằm ngoài tổng mức hạn ngạch chung của cả nước thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  Điều 6. Hàng hóa nông sản

  1. Hàng hóa nông sản chưa chế biến do các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

  2. Đối với mặt hàng nông sản có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết.

  3. Số lượng các mặt hàng nông sản nhập khẩu nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 7. Tổ chức thực hiện

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  2. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đăng ký từ ngày 26 tháng 02 năm 2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KTTH (2).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÓ XUẤT XỨ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

  (Kèm theo Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)

  ------------

   

  stt

  Mã mặt hàng

  Mô tả hàng hóa

   

  01.05

  Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tầy và gà lôi.

   

   

  - Loại trọng lượng không quá 185 g:

   

  0105.11

  - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

  1

  0105.11.90

  - - - Loại khác

   

  0105.99

  - - Loại khác:

  2

  0105.99.20

  - - - Vịt, ngan loại khác

   

  02.07

  Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

   

   

  - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

  3

  0207.11.00

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  4

  0207.12.00

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  5

  0207.13.00

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0207.14

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

  6

  0207.14.10

  - - - Cánh

  7

  0207.14.20

  - - - Đùi

  8

  0207.14.30

  - - - Gan

   

   

  - - - Loại khác:

  9

  0207.14.91

  - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học

  10

  0207.14.99

  - - - - Loại khác

   

  08.05

  Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.

   

  0805.50

  - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

  11

  0805.50.10

  - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum)

  12

  0805.50.20

  - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

  13

  0805.90.00

  - Loại khác

   

  10.06

  Lúa gạo.

   

  1006.10

  - Thóc:

  14

  1006 10.10

  - - Để gieo trồng

  15

  1006.10.90

  - - Loại khác

   

  1006.20

  - Gạo lứt:

  16

  1006.20.10

  - - Gạo Hom Mali

  17

  1006.20.90

  - - Loại khác

   

  16.02

  Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác.

   

  1602.10

  - Chế phẩm đồng nhất:

  18

  1602.10.10

  - - Chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ

   

  19.05

  Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nuông, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự.

   

  1905.90

  - Loại khác:

  19

  1905.90.30

  - - Bánh ga tô (cakes)

  20

  1905.90.80

  - - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác

  21

  1905.90.90

  - - Loại khác

   

  24.01

  Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

   

  2401.10

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

  22

  2401.10.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  23

  2401.10.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  24

  2401.10.40

  - - Loại Burley

  25

  2401.10.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  26

  2401.10.90

  - - Loại khác

   

  2401.20

  - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

  27

  2401.20.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

  28

  2401.20.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  29

  2401.20.30

  - - Loại Oriental

  30

  2401.20.40

  - - Loại Burley

  31

  2401.20.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  32

  2401.20.90

  - - Loại khác

   
   

  Phụ lục II

  DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CÓ XUẤT XỨ TỪ CAMPUCHIA

  (Kèm theo Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)

  -----------

   

  STT

  Mã mặt hàng

  Mô tả hàng hóa

  Định lượng

  Năm 2019

  Năm 2020

  I

  10.06

  Lúa gạo

  300.000 tấn gạo

  300.000 tấn gạo

   

  1006.10

  - Thóc:

  1

  1006.10.10

  - - Để gieo trồng

  2

  1006.10.90

  - - Loại khác

   

  1006.20

  - Gạo lứt:

  3

  1006.20.10

  - - Gạo Hom Mali

  4

  1006.20.90

  - - Loại khác

  II

  24.01

  Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

  3.000 tấn

  3.000 tấn

   

  2401.10

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

  5

  2401.10.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  6

  2401.10.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  7

  2401.10.40

  - - Loại Burley

  8

  2401.10.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  9

  2401.10.90

  - - Loại khác

   

  2401.20

  - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

  10

  2401.20.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

  11

  2401.20.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  12

  2401.20.30

  - - Loại Oriental

  13

  2401.20.40

  - - Loại Burley

  14

  2401.20.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  15

  2401.20.90

  - - Loại khác

   

   

  Ghi chú: Tỷ lệ quy đổi: 02 kg thóc = 01 kg gạo

   

  Phụ lục III

  DANH MỤC CÁC CẶP CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP THÔNG QUAN CÁC MẶT HÀNG HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO BẢN THỎA THUẬN VIỆT NAM  - CAMPUCHIA

  (Kèm theo Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)

  ----------

   

  STT

  Phía Việt Nam

  Phía Campuchia

  1

  Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai)

  Ou Ya Dav (tỉnh Ratanakiri)

  2

  Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông)

  Dak Dam (tỉnh Mondulkiri)

  3

  Đắk Peur (tỉnh Đắk Nông)

  Nam Lear (tỉnh Mondulkiri)

  4

  Hoa Lư (tỉnh Bình Phước)

  Trapeang Sre (tỉnh Kratie)

  5

  Hoàng Diệu (tỉnh Bình Phước)

  Lapakhe (tỉnh Mondulkiri)

  6

  Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước)

  Tonle Cham (tỉnh Tboung Khmum)

  7

  Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

  Bavet (Svay Rieng Province)

  8

  Xa Mát (tỉnh Tây Ninh)

  Trapeang Plong (tỉnh Tboung Khmum)

  9

  Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

  Da (tỉnh Tboung Khmum)

  10

  Kà Tum (tỉnh Tây Ninh)

  Chan Mul (tỉnh Tboung Khmum)

  11

  Phước Tân (tỉnh Tây Ninh)

  Bosmon (tỉnh Svay Rieng)

  12

  Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh)

  Doun Rodth (tỉnh Tboung Khmum)

  13

  Bình Hiệp (tỉnh Long An)

  Prey Vor (tỉnh Svay Rieng)

  14

  Vàm Đồn (tỉnh Long An)

  Sre Barang (tỉnh Svay Rieng)

  15

  Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An)

  Samrong (tỉnh Svay Rieng)

  16

  Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp)

  Banteay Chakrey (tỉnh Prey Veng)

  17

  Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp)

  Koh Roka (tỉnh Prey Veng)

  18

  Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp)

  Koh Sampov (tỉnh Prey Veng)

  19

  Vĩnh Xương (tỉnh An Giang)

  Ka-Orm Samnor (tỉnh Kandal)

  20

  Tịnh Biên (tỉnh An Giang)

  Phnom Den (tỉnh Takeo)

  21

  Khánh Bình (tỉnh An Giang)

  Chrey Thom (tỉnh Kandal)

  22

  Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang)

  Kampong Krosang (tỉnh Takeo)

  23

  Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

  Prek Chak (tỉnh Kampot)

  24

  Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)

  Ton Hon (tỉnh Kampot)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  08
  Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  Ban hành: 16/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
  Ban hành: 27/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 92/2019/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 92/2019/NĐ-CP
  Loại văn bản: Nghị định
  Ngày ban hành: 20/11/2019
  Hiệu lực: 06/01/2020
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: 04/12/2019
  Số công báo: 925&926-12/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới