logo

Quyết định 3153/QĐ-TCHQ định dạng thông điệp dữ liệu hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3153/QĐ-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 13/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Xuất nhập cảnh
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 3153/QĐ-TCHQ

  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG HỆ THỐNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ MANG THEO KHI XUẤT CẢNH

  ___________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

   

  Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

  Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

  Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

  Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ;

  Căn cứ Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;

  Căn cứ Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;

  Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2377/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Bộ Tài chính (để b/c);
  - Lưu: VT, CNTT(2b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

   

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG HỆ THỐNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ MANG THEO KHI XUẤT CẢNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

   

  Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định về định dạng thông điệp dữ trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh sau đây gọi là hệ thống VAT-RS)

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Định dạng thông điệp dữ liệu quy định tại quyết định này áp dụng thống nhất với hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS.

  Điều 3. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm

  1. Giải thích từ ngữ viết tắt

  - TCHQ: Tổng cục Hải quan;

  - DN: Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng;

  - VAT: Thuế giá trị gia tăng.

  2. Các loại thông điệp dữ liệu

  Tên Thông điệp

  Ghi chú

  TCHQ gửi cho DN

  DN gửi cho TCHQ

  101

  Thông điệp thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin hóa đơn

  Thông điệp doanh nghiệp gửi đến để cập nhật hóa đơn trên hệ thống

   

  X

  102

  Thông điệp thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng

  Doanh nghiệp cập nhật thông tin khách hàng

   

  X

  103

  Thông điệp thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin hàng hóa

  Doanh nghiệp gửi thông tin danh mục hàng hóa

   

  X

  105

  Thông điệp tra cứu thông tin hóa đơn

  Doanh nghiệp tra cứu hóa đơn đã gửi cho Tổng cục Hải quan

   

  X

  106

  Thông điệp tra cứu đơn vị tính

  Doanh nghiệp tra cứu đơn vị tính

   

  X

  107

  Thông điệp tra cứu thông tin quốc gia

  Doanh nghiệp tra cứu mã và tên quốc gia

   

  X

  205

  Thông điệp trả lời thông tin hóa đơn

  Hệ thống trả về kết quả thông tin hóa đơn

  X

   

  206

  Thông điệp trả lời kết quả thông tin đơn vị tính

  Hệ thống trả về thông tin đơn vị tính

  X

   

  207

  Thông điệp trả lời thông tin quốc gia

  Hệ thống trả về thông tin Quốc gia

  X

   

  200

  Trả lời kết quả của các thông điệp hỏi thành công

   

  X

   

  299

  Trả lời kết quả của các thông điệp hỏi có lỗi

   

  X

   

  3. Định dạng dữ liệu trao đổi thông tin

  Ngôn ngữ XML được áp dụng để trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng.

  XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ quy luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện.

  Thành phần của một thông điệp XML: Là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đầu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.

  Thuộc tính của 1 thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.

  Một thông điệp XML trao đổi dữ liệu điện tử hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại quy định này.

   

  Chương 2. QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN

   

  Điều 4. Các chức năng của hệ thống

  Hệ thống VAT - RS bao gồm các phân hệ sau:

  1. Phân hệ doanh nghiệp bán hàng: Dùng cho các doanh nghiệp bán hàng kê khai hóa đơn đã xuất cho khách hàng có nhu cầu hoàn VAT.

  2. Phân hệ Hải quan: Dùng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu có nhiệm vụ xác nhận hoàn thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  3. Phân hệ trao đổi thông tin với Ngân hàng: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế, hóa đơn đã hoàn thuế, tiếp nhận thông tin hiệu chỉnh hóa đơn, tra cứu tổng hợp số liệu.

  4. Phân hệ trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, Quyết định thanh toán cho Ngân hàng thương mại, số tiền thuế người nước ngoài được hoàn.

  Điều 5. Quy trình trao đổi dữ liệu trên hệ thống VAT-RS

  Hệ thống VAT-RS được xây dựng theo mô hình tập trung, được triển khai tập trung tại trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan. Quy trình thực hiện cập nhật, tra cứu dữ liệu như sau:

  - Bước 1: Sau khi doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế VAT, Tổng cục thuế gửi thông tin của doanh nghiệp cho Tổng cục Hải quan bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email, chữ ký số,..

  - Bước 2: Tổng cục Hải quan cấp tài khoản cho DN gửi qua địa chỉ email mà DN đã đăng ký;

  - Bước 3: DN truy cập vào cổng dịch vụ công của cơ quan hải quan để đăng ký chữ ký số điện tử (trong trường hợp DN chưa đăng ký chữ ký số điện tử với Tổng cục Thuế);

  - Bước 4: Khi khách hàng đến cửa hàng mua hàng hoàn thuế, DN có thể lựa chọn hai phương án để cập nhập hóa đơn:

  + Phương án 1: DN truy cập vào phân hệ doanh nghiệp của hệ thống VAT- RS của cơ quan hải quan qua ứng dụng web (bằng tài khoản đã được cấp) để cập nhật thông tin hóa đơn kiêm tờ khai hoàn VAT vào hệ thống VAT-RS (trường hợp có sai sót, thực hiện sửa, xóa thông tin qua chức năng của hệ thống);

  + Phương án 2: DN cập nhật trực tiếp hóa đơn trên hệ thống của DN. Sau đó truyền thông tin hóa đơn vào hệ thống VAT-RS (thông quan webservice của TCHQ) theo định dạng chuẩn thông điệp được ban hành. Trường hợp có sai sót, thực hiện gửi thông tin đề nghị điều chỉnh tới TCHQ qua hệ thống VAT-RS.

  - Bước 5: Khi khách hàng mua hàng hoàn thuế thực hiện việc hoàn thuế tại cơ quan hải quan, cán bộ Hải quan truy cập vào phân hệ hải quan của hệ thống VAT-RS qua ứng dụng web tìm hóa đơn, xác nhận thông tin hàng xuất cảnh trên hệ thống VAT-RS.

  - Bước 6: Khi khách hàng mua hàng hoàn thuế thực hiện việc hoàn thuế tại ngân hàng: Ngân hàng kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển; hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế; tra cứu trên hệ thống VAT-RS thông tin hóa đơn đã được cán bộ hải quan xác nhận hoàn thuế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngân hàng từ chối hoàn thuế hoặc đồng ý trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài và gửi thông tin tới TCHQ qua hệ thống VAT-RS (thông qua webservice của TCHQ); Trường hợp có sai sót, thực hiện gửi thông tin đề nghị điều chỉnh tới TCHQ qua hệ thống VAT-RS.

  - Bước 7: Định kỳ ngân hàng gửi thông tin yêu cầu đối chiếu kết quả hoàn thuế với cơ quan Hải quan (thông qua webservice của TCHQ). Hệ thống VAT- RS sẽ kiểm tra và trả về kết quả đối chiếu giao dịch theo yêu cầu.

   

  Chương 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN

   

  Điều 6. Điều kiện kết nối, trao đổi thông tin

  Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống VAT-RS và hệ thống thông tin của các DN tuân theo quy định tại điều 6 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và khoản 3 điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính.

  Việc kết nối, trao đổi thông tin phải sử dụng chữ ký số theo điểm đ khoản 2 điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019

  Điều 7. Kết nối và dừng kết nối, trao đổi thông tin

  Trong trường hợp DN yêu cầu kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT- RS của Tổng cục Hải quan có văn bản gửi theo mẫu phụ lục I của Quy định này.

  Cơ quan Hải quan sẽ dừng kết nối, trao đổi thông tin trên hệ thống VAT- RS khi DN vi phạm các quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (quy định tại Điều 14 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính, Điều 10 Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính).

  Trường hợp DN chủ động đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của hải quan, DN có văn bản đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin tới TCHQ ( theo mẫu tại phụ lục II của Quy chế này).

  Điều 8. Thông điệp dữ liệu

  1. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hệ thống VAT-RS và hệ thống thông tin của các DN dưới dạng XML. Định dạng dữ liệu cho các chỉ tiêu thông tin trong thông điệp dữ liệu trao đổi được quy định tại phụ lục III của Quy định này.

  2. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và DN phải được ký số.

  3. Thời gian trễ của mỗi giao dịch truyền nhận thông điệp dữ liệu được tham số hóa để có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu giao dịch. Nếu quá thời gian trễ mà không có phản hồi thì thông điệp dữ liệu đó sẽ được hủy và thực hiện gửi lại.

  Điều 9. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu

  Thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp:

  - Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công;

  - Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Ghi nhật ký các thông điệp dữ liệu.

  Quá trình xử lý các thông điệp dữ liệu được hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các DN tự động ghi lại trong cơ sở dữ liệu của TCHQ. Định kỳ, các dữ liệu này được lưu trữ ra các thiết bị lưu trữ (băng từ, SAN, ...) và được bảo quản theo chế độ quy định như đối với việc bảo quản chứng từ điện tử.

  Điều 10. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử

  Lưu trữ dữ liệu điện tử về việc hoàn thuế giá trị gia tăng qua DN bằng phương thức điện tử đảm bảo:

  1. Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch, kịp thời và hợp pháp của chứng từ điện tử trong suốt thời gian lưu trữ;

  2. Lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật.

  3. In được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

  Điều 11. Giải pháp bảo mật

  Giải pháp bảo mật về đường truyền, thông điệp dữ liệu, cặp khóa giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các DN được thực hiện theo các quy định hiện hành về an ninh an toàn thông tin.

   

  Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 12: Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu

  1. Tham mưu trong việc cải tiến, hoàn thiện các quy định về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh;

  2. Sử dụng hệ thống VAT-RS phục vụ công tác thống kê, quản lý;

  3. Phối hợp với Cục CNTT & Thống kê Hải quan xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống.

  Điều 13. Trách nhiệm của Cục CNTT & Thống kê Hải quan

  1. Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống VAT-RS;

  2. Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của hệ thống VAT-RS;

  3. Xây dựng, thiết kế, kết xuất dữ liệu theo các biểu mẫu theo đề nghị của Cục Thuế xuất nhập khẩu;

  4. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị khai thác và sử dụng dữ liệu trên hệ thống VAT-RS.

  Điều 14. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh thành phố nơi thực hiện việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  1. Tổ chức thực hiện vận hành hệ thống VAT-RS triển khai tại đơn vị đúng quy định.

  2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các DN.

  Điều 15. Trách nhiệm của DN

  1. Cập nhật thông tin hóa đơn đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo tính chính xác của các thông tin đã cung cấp cho cơ quan quản lý thuế;

  2. Trường hợp có thay đổi về thông tin chữ ký số, DN thực hiện cập nhật thông tin tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn và chọn chức năng Dịch vụ công trực tuyến -> Đăng ký hoàn thuế.

  Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết./.

   

   

   

  PHỤ LỤC

  CÁC BIỂU MẪU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

   

  STT

  Tên biểu Mẫu

  1

  Mẫu 1: Văn bản đề nghị kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

  2

  Mẫu 2: Văn bản đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

   

   

   

  Mẫu 1

  TÊN DOANH NGHIỆP........
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số:
  V/v đề nghị kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

  .........., Ngày     tháng     năm ...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên doanh nghiệp:

  Địa chỉ:

  Điện thoại:                                             Fax:

  Đề nghị được kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

  Ngày dự kiến kiểm thử kết nối:

  Ngày dự kiến kết nối chính thức:

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - .........;
  - Lưu: VT, .....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu 2

  TÊN DOANH NGHIỆP........
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số:
  V/v đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

  .........., Ngày     tháng     năm ...

   

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên doanh nghiệp:

  Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:

  Đề nghị được dừng kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

  Ngày dự kiến dừng kết nối:

  Lý do:

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - .........;
  - Lưu: VT, .....

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

   

   

   

  PHỤ LỤC

  CHUẨN THÔNG ĐIỆP TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA HỆ THỐNG VAT-RS GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ DOANH NGHIỆP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

   

  1. Kiểu dữ liệu

  - a: chữ cái (Ascii)

  - A: chữ cái viết hoa (Ascii)

  - u: chữ cái unicode (utf-8)

  - U: chữ cái unicode viết hoa (utf-8)

  - n: chữ số

  - an: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái (Ascii) và chữ số

  - aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự

  - An: Xâu ký tự bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) và chữ số

  - AX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) có độ dài X ký tự

  - un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái Unicode (utf-8) và chữ số

  - uX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái Unicode (utf-8) có độ dài X ký tự

  - Un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái Unicode viết hoa (utf-8) và chữ số

  - aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự

  - a..X: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái có độ dài tối đa X ký tự

  - nX: số có độ dài X chữ số

  - n..X: số có độ dài tối đa X chữ số

  - n..X,Y: số có độ dài tối đa X chữ số, trong đó có tối đa Y chữ số thập phân

  2. Loại thông điệp:

  101

  Thông điệp thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin hóa đơn

  102

  Thông điệp thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng

  103

  Thông điệp thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin hàng hóa

  105

  Thông điệp tra cứu thông tin hóa đơn

  106

  Thông điệp tra cứu đơn vị tính

  107

  Thông điệp tra cứu thông tin quốc gia

  205

  Thông điệp trả lời thông tin hóa đơn

  206

  Thông điệp trả lời kết quả thông tin đơn vị tính

  207

  Thông điệp trả lời thông tin quốc gia

  200

  Trả lời kết quả của các thông điệp hỏi thành công

  299

  Trả lời kết quả của các thông điệp hỏi có lỗi

   

  Lưu ý: Các thông tin được tham chiếu cần được thêm vào cơ sở dữ liệu trước khi thêm thông tin tham chiếu

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

  M101

  THÔNG ĐIỆP THÊM MỚI HOẶC HIỆU CHỈNH THÔNG TIN HÓA ĐƠN

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Thông điệp thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin hóa đơn

  - Thông điệp hỏi: Message Type = 101;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 200; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Mã cửa hàng

   

   

   

  Sender_Name

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng

   

   

   

  Transaction_Type

   

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M101)

   

   

   

  Transaction_Name

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

   

   

   

   

  1-1

  DateTime

   

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss

   

   

  Transaction_ID

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

   

   

  None

   

   

   

   

  Loai_Xuly

   

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  n1

  Loại xử lý

  0- Thêm mới hóa đơn;

  1- Hiệu chỉnh thông tin hóa đơn

   

   

  So_Hoadon

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Số hóa đơn

   

   

   

  Mau_So

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Mẫu số hóa đơn

   

   

   

  Ky_Hieu

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Ký hiệu hóa đơn

   

   

   

  Quyen

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Quyển hóa đơn

   

   

   

  Ngay_Lap

   

   

   

   

   

  1-1

  DateTime

  x

  an10

  Ngày lập hóa đơn

  YYYY-MM-DD

   

   

  So_Hochieu

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..12

  Số hộ chiếu khách hàng

   

   

   

  Ma_Quocgia

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Mã quốc gia của khách hàng

  Tham chiếu đến Danh mục quốc gia (lấy từ thông điệp Tra cứu thông tin quốc gia M107)

   

   

  Nguoi_Daidien

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người đại diện cửa hàng bán hàng hoàn thuế

   

   

   

  Detail

   

   

   

   

   

  1-n

   

  x

  None

   

   

   

   

   

  STT

  1-1

  Number

  x

  n..2

  Số thứ tự hàng hóa trong

   

   

   

   

  Ma_Hang

  1-1

  String

  x

  an..50

  Mã hàng hóa

   

   

   

   

  So_Luong

  1-1

  Number

  x

  n..10

  Số lượng

   

   

   

   

  Don_Gia

  1-1

  String

  x

  n..15

  Đơn giá

   

   

   

   

  Tong_TienHang

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Thành tiền chưa thuế

   

   

   

   

  Thue_Suat

  1-1

  Number

  x

  n..2

  Thuế suất (Bằng 5: 5%,

   

   

   

   

  Tien_Thue

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Tiền thuế VAT

   

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transform

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán sử dụng để băm

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

   

  KeyInfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  x

  n..40

  Số serial của chứng thư số

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  x

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

  M102

  THÔNG ĐIỆP THÊM MỚI HOẶC HIỆU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Thông điệp thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin khách hàng

  - Thông điệp hỏi: Message Type = 102;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 200; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Mã cửa hàng

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M102)

   

   

   

  Transaction_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

   

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM- DDThh:mm:ss

   

   

  Transaction_ID

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

   

  Loai_Xuly

  1-1

  Number

  x

  n1

  Loại xử lý

  0- Thêm mới;

  1- Hiệu chỉnh thông tin

   

   

  Khach_Hang

   

   

   

   

   

  1-n

   

  x

  None

   

   

   

   

   

  Ma_Khachhang

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  an..10

  Mã số khách hàng

   

   

   

   

  Ten_Khachhang

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Họ và tên khách hàng

   

   

   

   

  So_Hochieu

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  n..50

  Số hộ chiếu

   

   

   

   

  Ngay_Cap

   

   

   

   

  1-1

  Datetime

  x

  an19

  Ngày cấp hộ chiếu

  YYYY-MM-DD

   

   

   

  Ngay_Hethan

   

   

   

   

  1-1

  Datetime

  x

  n..2

  Hiệu lực hộ chiếu đến ngày

  YYYY-MM-DD

   

   

   

  Ma_Quocgia

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  an..10

  Mã quốc gia của khách hàng

  Tham chiếu đến danh mục Quốc gia (lấy từ thông điệp tra cứu Danh mục quốc gia M107)

   

   

   

  Gioi_Tinh

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  n..2

  Giới tính

   

   

   

   

  Ngay_Sinh

   

   

   

   

  1-1

  Datetime

  x

  an19

  Ngày sinh

  YYYY-MM-DD

   

   

   

  Noi_Sinh

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  un..255

  Nơi sinh

   

   

   

   

  So_Cmnd

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  n..20

  Số chứng minh nhân dân

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phưorng thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  Transform

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  X

  an..100

  Thuật toán sử dụng để băm

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

   

  Keylnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  x

  n..40

  Số serial của chứng thư số

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  X

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

  M103

  THÔNG ĐIỆP THÊM MỚI HOẶC HIỆU CHỈNH THÔNG TIN HÀNG HÓA

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Trả lời thông điệp thêm mới hoặc hiệu chỉnh thông tin hàng hóa

  - Thông điệp hỏi: Message Type = 104;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 200; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Mã cửa hàng

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M103)

   

   

   

  Transaction_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

   

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss

   

   

  Transaction_lD

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

   

  Loai_Xuly

  1-1

  Number

  x

  n1

  Loại xử lý

  0- Thêm mới;

  1-Hiệu chỉnh thông tin

   

   

  Hang_Hoa

   

   

   

   

   

  1-n

   

  x

  None

   

   

   

   

   

  Ma_Hang

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Mã hàng hóa

   

   

   

   

  Ten_Hang

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên hàng hóa

   

   

   

   

  Ma_DVT

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Mã đơn vị tính

  Tham chiếu đến danh mục đơn vị tính (lấy từ thông điệp Tra cứu Danh mục đơn vị tính M106)

  '

   

   

  Don_Gia

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Đơn giá

   

   

   

   

  Thue_Suat

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  n..2

  Thuế suất VAT

   

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  Transform

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán sử dụng

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

  Keylnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  W1..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  x

  n..40

  Số serial của chứng

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  x

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

  M105

  THÔNG ĐIỆP TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Thông điệp tra cứu thông tin hóa đơn

  - Thông điệp hỏi: Message Type =105;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 205; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Mã cửa hàng

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M105)

   

   

   

  Transaction_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

   

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss

   

   

  Transaction_ID

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

   

  So_Hoadon

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Số hóa đơn

   

   

   

  Ky_Hieu

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..10

  Ký hiệu hóa đơn

   

   

   

  So_Hochieu

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..12

  Số hộ chiếu khách hàng

   

   

   

  Ma_Quocgia

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..50

  Mã quốc gia của khách hàng

   

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  Transform

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán sử dụng để băm

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

   

  Keylnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  x

  n..40

  Số serial của chứng thư số

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  x

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

  M205

  TRẢ LỜI KẾT QUẢ TRA CỨU THÔNG TIN VỀ HÓA ĐƠN

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Trả lời kết quả thông điệp tra cứu thông tin hóa đơn

  - Thông điệp hỏi: Message Type =105;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 205; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

  1-1

  String

  x

  an..6

  Mã hải quan

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên hải quan

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M205)

   

   

   

  Transaction_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

  x

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss

   

   

  Transaction_ID

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

   

  Request_ID

  1-1

  String

  x

  an..40

  Số tham chiếu của giao dịch ....

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

   

  Mau_So

  1-1

  String

  x

  an..50

  Mẫu số

   

   

   

  So_Hoadon

  1-1

  String

  x

  an..15

  Số hóa đơn

   

   

   

  Quyen

  1-1

  String

  x

  an..3

  Quyển hóa đơn

   

   

   

  Ky_Hieu

  1-1

  String

  x

  an..12

  Ký hiệu hóa đơn

   

   

   

  Ngay_Lap

  1-1

  DateTime

  x

  An10

  Ngày lập Hóa đơn

  YYYY-MM-DD

   

   

  MS_Thue

  1-1

  String

  x

  an..13

  Mã số thuế cửa hàng

   

   

   

  Ten_Cuahang

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng bán hàng

   

   

   

  Diachi_Cuahang

  1-1

  String

  x

  un..255

  Địa chỉ Cửa hàng

   

   

   

  Nguoi_Daidien_CuaHang

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Người đại diện bán hàng

   

   

   

  Ten_Khachhang

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên khách hàng

   

   

   

  So_Hochieu

  1-1

  String

  x

  an..12

  Số hộ chiếu khách hàng

   

   

   

  Ngaycap_Hochieu

  1-1

  DateTime

  x

  An10

  Ngày cấp hộ chiếu

  YYYY-MM-DD

   

   

  Quoc_tich

  1-1

  String

  x

  un..50

  Quốc tịch của khách hàng

   

   

   

  Ngay_Xacnhan

  1-1

  DateTime

  x

  An10

  Ngày xác nhận hóa đơn

  YYYY-MM-DD

   

   

  Tong_Tienhang

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Tổng giá trị hóa đơn trước thuế

   

   

   

  Tong_ThueVAT

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Giá trị tiền thuế

   

   

   

  Tong_TienTT

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Tổng giá trị hóa đơn sau thuế

   

   

   

  Sotien_Thuctehoan

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Số tiền thuế thực tế đã hoàn

   

   

   

  Ngay_Hoanthue

  1-1

  DateTime

  x

  An10

  Ngày hoàn thuế thực tế

  YYYY-MM-DD

   

   

  Kyhieu_Chungtu

  1-1

  String

  x

  an..12

  Ký hiệu chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

   

   

   

  So_Chungtu

  1-1

  String

  x

  an..12

  Số chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

   

   

   

  Detail

   

   

   

   

  1-n

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  STT

  1-1

  Number

  x

  n..2

  Số thứ tự hàng hóa trong hóa đơn

   

   

   

   

  Ma_Hang

  1-1

  String

  x

  an..8

  Mã mặt hàng

   

   

   

   

  Ten_MatHang

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên mặt hàng

   

   

   

   

  So_Luong

  1-1

  Number

  x

  n..4

  Số lượng

   

   

   

   

  Don_Gia

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Đơn giá

   

   

   

   

  Tong_TienHang

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Thành tiền

   

   

   

   

  Thue_Suat

  1-1

  Number

  x

  n..2

  Thuế suất (bảng ........)

   

   

   

   

  Tien_Thue

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Tiền thuế VAT

   

   

   

   

  SoLuong_HoanThue

  1-1

  Number

  x

  n..4

  Số lượng hàng hóa được phép hoàn thuế

   

   

   

   

  Sotien_Xacnhanhoan

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Số thuế VAT được hoàn

   

   

   

   

  Sotien_Thuctehoan

  1-1

  Number

  x

  n..15

  Số thuế VAT thực tế đã hoàn

   

   

  Error

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

   

  Error_Number

   

   

   

   

   

  1-1

  Number

  x

  n..4

  Mã lỗi

   

   

   

  Error_Message

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Nội dung lỗi

   

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phưong thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  Transform

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán sử dụng để băm

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

   

  Keylnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  x

  n..40

  Số serial của chứng thư số

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  X

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

  M106

  THÔNG ĐIỆP TRA CỨU THÔNG TIN ĐƠN VỊ TÍNH

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Thông điệp tra cứu danh mục đơn vị tính

  - Thông điệp hỏi: Message Type =106;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 206; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

   

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

  1-1

  String

  x

  an..15

  Mã cửa hàng

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên Cửa hàng

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M106)

   

   

   

  Transaction_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

   

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss

   

   

  Transaction_lD

   

  1-1

  String

  x

  an..40

  Mã giao dịch

   

   

  Data

   

   

   

   

   

  1-1

   

  x

  None

   

   

   

   

  Ma_DVT

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  an..50

  Mã đơn vị tính

  Nếu Ma_DVT rỗng, hệ thống sẽ trả về toàn bộ danh mục đơn vị tính hiện có

   

  Signature

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Signedlnfo

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  CanonicalizationMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

   

   

   

   

  SignatureMethod

   

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để ký số

   

   

   

   

  Reference

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  Transforms

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  Transform

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

   

   

   

   

   

  DigestMethod

  1-1

  String

  x

  an..100

  Thuật toán sử dụng để băm

  SHA2

   

   

   

   

  DigestValue

   

  1-1

  String

  x

  an28

  Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

  Base64

   

   

  SignatureValue

   

   

   

  1-1

  String

  x

  un..500

  Chữ ký số trên thông điệp

   

   

   

  Keylnfo

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

  X509Data

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerSerial

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

   

   

   

  X509IssuerName

  1-1

  String

  x

  un..255

  Người được cấp chứng thư số

   

   

   

   

   

   

  X509SerialNumber

  1-1

  Number

  X

  n..40

  Số serial của chứng thư số

  Bigint

   

   

   

   

  X509Certificate

  1-1

  String

  X

  an..4000

  Chứng thư số

  Base64

   

   

  Tên thẻ XML

  Lặp lại

  Kiểu dữ liệu

  Bắt buộc

  Mô tả dữ liệu

  Mô tả

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

  M206

  TRẢ LỜI KẾT QUẢ TRA CỨU THÔNG TIN ĐƠN VỊ TÍNH

  Mô tả thông điệp:

  - Chức năng thông điệp: Trả lời thông điệp tra cứu danh mục đơn vị tính

  - Thông điệp hỏi: Message Type = 106;

  - Thông điệp trả lời: Message Type = 206; ErrorCode= 0;

  - Thông điệp báo lỗi: Message Type = 299; ErrorCode <> 0;

  Customs

   

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

  Header

   

   

   

   

   

  1-1

  String

  x

  None

   

   

   

   

  Message_Version

   

  1-1

  String

  x

  an..5

  Phiên bản thông điệp (1.0)

   

   

   

  Sender_Code

   

  1-1

  String

  x

  an..6

  Mã hải quan

   

   

   

  Sender_Name

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên hải quan

   

   

   

  Transaction_Type

   

  1-1

  Number

  x

  n..3

  Loại thông điệp (M206)

   

   

   

  T ransactionName

   

  1-1

  String

  x

  un..255

  Tên thông điệp

   

   

   

  Transaction_Date

   

  1-1

  DateTime

  x

  an19

  Ngày giao dịch

  YYYY-MM-DD Thh:mm:ss