logo

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND mức thu, nộp, sử dụng phí thư viện tỉnh Lạng Sơn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành: 14/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LẠNG SƠN
  ----------------
  Số: 41/2017/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------
  Lạng Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
  phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  -------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
             
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;
  Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phí và lệ phí;
  Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Căn cứ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 234/TTr-STC ngày 06/9/2017.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:
  1. Phạm vi điều chỉnh: Quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  2. Đối tượng thu phí: Các đối tượng được thư viện cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu của thư viện.
  3. Mức thu phí

  Số
  TT
  Nội dung
  Mức thu
  (đồng/thẻ/năm
  I
  Đối với người lớn
   
  1
  Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu
  20.000
  2
  Thẻ sử dụng tài liệu đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm
  80.000
  II
  Đối với trẻ em dưới 16 tuổi
   
  1
  Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu
  10.000
  2
  Thẻ sử dụng tài liệu đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm
  40.000

   
  Đối với các hoạt động dịch vụ khác, như: dịch thuật, sao chụp tài liệu, khai thác sử dụng mạng thông tin thư viện trong nước và quốc tế, lập danh mục tài liệu theo chuyên đề, cung cấp các sản phẩm thông tin đã được xử lý theo yêu cầu bạn đọc, vận chuyển tài liệu cho bạn đọc trực tiếp hoặc qua bưu điện,... là giá dịch vụ, thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa thư viện và bạn đọc có nhu cầu.
  4. Đối tượng được giảm, miễn phí
  a) Đối tượng được giảm phí: Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp sau:
  - Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”, gồm:
  + Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo quy định theo của Chính phủ;
  + Người có công với cách mạng: cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''; thân nhân liệt sĩ; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công;
  + Người thuộc diện chính sách xã hội: người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
  Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.
  - Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật;
  - Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên;
  b) Đối tượng được miễn phí
  - Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật.
  5. Đơn vị tổ chức thu phí: Thư viện tỉnh Lạng Sơn và Thư viện các huyện, thành phố Lạng Sơn.
  6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ. Phần còn lại 10% nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện việc thu phí theo các quy định hiện hành.
  2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cấp biên lai thu cho các đơn vị có thu phí và tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  3. Trách nhiệm của tổ chức thu phí
  a) Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí.
  b) Lập và giao chứng từ thu cho người nộp phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
  c) Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:                           
  - Như Điều 4;
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
  - Tòa Án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                         
  - Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;
  - PVP UBND tỉnh, các phòng CV;
  - Lưu: VT, KTTH.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
   
   
   
   
  Phạm Ngọc Thưởng

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
  Ban hành: 23/08/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  Ban hành: 21/08/2013 Hiệu lực: 31/08/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 41/2017/QĐ-UBND mức thu, nộp, sử dụng phí thư viện tỉnh Lạng Sơn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/09/2017
  Hiệu lực: 01/10/2017
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới