logo

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần phí chứng thực, hành chính tư pháp tỉnh Kon Tum

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 47/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lại Xuân Lâm
  Ngày ban hành: 22/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KON TUM

  -------
  Số: 47/2017/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNG THỰC, HÀNH CHÍNH
   TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
  --------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
   
   
  Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  Căn ckhoản 3 Điều 15 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ sgốc, chng thực bn sao từ bn chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
  Xét đề nghị tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 08 tháng 6 năm 2017; giải trình tại Công văn số 658/STP-HCTP ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Công văn s983/STP-HCTP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của S Tư pháp.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có bảng giá kèm theo).
  Điều 2.Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh.
  1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác khi có yêu cầu liên quan đến chứng thực, hành chính tư pháp.
  2. Phạm vi điều chỉnh:
  a) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chứng thực và hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh:
  b) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực, hành chính tư pháp;
  c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
  Điều 3. Mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp được quy định tại Quyết định này là mức thu tối đa; các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức thu, nhưng không được vượt quá mức trần quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
  Các khoản thu từ việc đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ văn bản và các việc khác liên quan đến hoạt động chứng thực, hành chính tư pháp được quản lý, sử dụng để bù đắp các chi phí thực hiện công việc này của cơ quan, đơn vị.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.
  Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Văn phòng chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Chủ tịch và các PCT HĐND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
  - Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
  - Công báo tỉnh Kon Tum;
  - Lưu: VT-NC2.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lại Xuân Lâm

   
   
  BẢNG GIÁ
  MỨC TRN CHI PHÍ CHỨNG THC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
  (Kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
   
   

  STT
  NỘI DUNG
  MỨC TRN CHI PHÍ
  I
  ĐÁNH MÁY HỢP ĐNG, GIAO DỊCH.
   
  1
  Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh
  250.000 đồng/hợp đồng
  2
  Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.
  100.000 đồng/văn bản
  3
  Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản.
  50.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng vay tiền.
  80.000 đồng/hợp đồng
  Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.
  80.000 đồng/văn bản
  4
  Di chúc.
  40.000 đồng/văn bản
  Hợp đồng ủy quyền.
  40.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô.
  40.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
  40.000 đồng/hợp đồng
  Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hợp đồng, giao dịch.
  40.000 đồng/hợp đồng
  5
  Văn băn từ chối nhận di sản.
  25.000 đồng/văn bản
  6
  Giấy ủy quyền.
  30.000 đồng/giấy
  Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.
  40.000 đồng/hợp đồng
  7
  Hợp đồng, giao dịch khác.
  160.000 đồng/hợp đồng
  II
  ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BN
   
  1
  Thù lao đánh máy văn bản (trang A4)
  5.000 đồng/trang
  2
  Thù lao sao chụp văn bản (trang A4)
  500 đồng/trang
  3
  Thù lao sao chụp văn bản (trang A3)
  1000 đồng/trang
  III
  DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN
   
  1
  Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam
  120.000 đồng/trang
  2
  Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài
  150.000 đồng/trang
  IV
  CÁC VIỆC KHÁC CÓ LIÊN QUAN
   
  I
  Công bố di chúc
  80.000 đồng/trường hợp
  2
  Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế
  120.000 đồng/lần
  3
  Sao lục hồ sơ lưu trữ theo quy định
  40.000 đồng/hồ sơ/1 lần
  4
  Các việc khác
  40.000 đồng/việc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  Ban hành: 16/02/2015 Hiệu lực: 10/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định mức trần phí chứng thực, hành chính tư pháp tỉnh Kon Tum

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
  Số hiệu: 47/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/09/2017
  Hiệu lực: 02/10/2017
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lại Xuân Lâm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới