logo

Quyết định 499/QĐ-TCT thực hiện Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 499/QĐ-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 06/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  __________

  Số: 499/QĐ-TCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  QUYT ĐỊNH

  Về việc ban hành chương trình hành động của Tổng Cục Thuế triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 theo Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  __________________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

   

  Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

  Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 theo Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế căn cứ các nội dung của Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị

  1.1. Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả tại đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  1.2. Phân công Lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ nhằm tổ chức triển khai và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

  1.3. Chỉ đạo tổ chức đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo phân công tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này,

  1.4. Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi về Văn phòng Tổng cục để Văn phòng tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 30/6 và báo cáo năm: trước ngày 31/12) và thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu phát sinh nhiệm vụ.

  2. Văn phòng Tổng cục Thuế:

  - Là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

  - Báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính;

  - Như điều 3;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

  - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, CS(3b).

  TỔNG CỤC THUẾ

   

   

   

   

   

  Cao Anh Tuấn

   

   

   

  TỔNG CỤC THUẾ

     ____________

  Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

  Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025

  ________________

   

  STT

  Nội dung công việc/đề án

  Cấp trình

  Vụ/Đơn vị

  Thời gian thực hiện

  Kết quả/SP cuối cùng

  Chủ trì

  Phối hợp

  I

  Hoàn thiện quy định pháp luật

   

   

   

   

   

  1

  Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý thuế

   

   

   

   

   

  1.1

  Các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế:

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  Chính phủ

  Vụ CS

  - BTC: Vụ PC, Vụ CST và các đơn vị liên quan

  - TCT: Vụ PC, Vụ KK và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/4/2020

  Nghị định của Chính phủ

  1.1.2

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong đó bao gồm các nội dung:

  1. Quy định chuẩn hoá về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, phù hợp với thông lệ quốc tế;

  2. Xây dựng giải pháp giải quyết hiệu quả đối với vấn đề xói mòn cơ sở tính thuế thông qua chi phí lãi vay;

  3. Xây dựng cơ chế đơn giản hoá tuân thủ kê khai xác định giá giao dịch liên kết, phù hợp với cơ chế quản lý theo rủi ro.

  Chính phủ

  Vụ TTrKTr

  Vụ CS, Vụ PC, Vụ KK và các Vụ, đơn vị liên quan

  Tháng 3/2020

  Nghị định của Chính phủ

  1.1.3

  Nghị định sửa đổi, bố sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Chính phủ

  Vụ TTrKTr

  Vụ CS, Vụ PC, Vụ KK và các Vụ, đơn vị liên quan

  Tháng 3/2020

  Nghị định của Chính phủ

  1.1.4

  Nghị định quy định về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chứng từ điện tử (thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ và quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14).

  Chính phủ

  Vụ CS

  Vụ PC, Cục CNTT và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/4/2020

  Nghị định của Chính phủ

  1.1.5

  Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn

  Chính phủ

  Vụ PC

  Vụ CS, Vụ KK và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/4/2020

  Nghị định của Chính phủ

  1.2

  Các Thông tư hướng dẫn

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  Bộ Tài chính

  Vụ CS

  Vụ PC, Vụ KK và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.2

  Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

  Bộ Tài chính

  Vụ KK

  Vụ PC, Vụ CS và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.3

  Thông tư hướng dẫn việc áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế (APA)

  Bộ Tài chính

  Vụ DNL

  Vụ PC, Vụ CS và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.4

  Thông tư hướng dẫn thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong đó có các chương riêng quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh lớn (có quy mô bằng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) theo quy định mới của Luật Quản lý thuế và các Luật thuế hiện hành

  Bộ Tài chính

  Vụ DNNVCN

  Vụ PC, Vụ CS và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.5

  Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  Bộ Tài chính

  Vụ KK

  Vụ CS, Cục CNTT và các đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.6

  Thông tư hướng dẫn quản lý rủi ro trong quản lý thuế

  Bộ Tài chính

  Ban QLRR

  Vụ TTrKTr và các đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.7

  Thông tư hướng dẫn về tem điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  Bộ Tài chính

  Vụ CS

  Vụ PC, Vụ TVQT và các Vụ, đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.8

  Thông tư hướng dẫn về dịch vụ làm thủ tục về thuế

  Bộ Tài chính

  Vụ TTHT

  Vụ PC, Vụ KK và các đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ Tài chính

  1.2.9

  Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình khoanh nợ, xoá nợ tiền phạt, tiền chậm nộp

  Bộ Tài chính

  Vụ QLN

  Vụ KK, Vụ PC và các đơn vị liên quan

  Trước ngày 15/5/2020

  Thông tư của Bộ

  Tài chính

  2

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoá đơn điện tử.

  Bộ Tài chính

  Vụ CS

  Vụ PC, Vụ KK và các đơn vị liên quan

  2020

  Các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản hướng dẫn thực hiện

  3

  Rà soát hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý thuế, ngân sách nhà nước để đảm bảo đồng bộ với các luật khác liên quan đến chuyên ngành thuế.

  Bộ Tài chính

  Vụ PC

  Vụ CS và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Báo cáo rà soát hệ thống VBQPPL

  II

  Công tác quản lý thuế

   

   

   

   

   

  1

  Nghiên cứu xây dựng thực hiện Đề án về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở quản lý rủi ro, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế và rút ngắn thời gian thanh tra.

  Bộ Tài chính

  Vụ TTrKTr

  Ban QLRR và các đơn vị liên quan

  2020-2021

  Đề án, quy trình

  2

  Tiếp tục thực hiện giải pháp chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh.

  Bộ Tài chính

  DNNVCN

  Vụ TTrKTr, Ban QLRR và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

  3

  Xây dựng quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

  Bộ Tài chính

  Vụ CS

  Vụ Kê khai, Cục CNTT và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Xây dựng quy trình

  4

  Xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và các đơn vị, Bộ ngành liên quan trong công tác quản lý thuế đôi với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

  Bộ Tài chính

  Ban CC

  Cục CNTT và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

  5

  Xây dựng hệ thống ứng dụng, hạ tầng phục vụ trao đổi thông tin đáp ứng theo quy định nghiệp vụ, quy chế phối hợp.

  Bộ Tài chính

  Cục CNTT

  Ban QLRR và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Hệ thống CNTT được triển khai

  6

  - Duy trì và mở rộng hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin để triển khai, áp dụng, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế theo phương thức điện tử từ khâu đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, hóa đơn điện tử...

  - Hoàn thiện quy định về quản lý thuế trên cơ sở ứng dụng, khai thác nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến.

  Bộ Tài chính

  - Cục CNTT chủ trì việc duy trì mở rộng hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ KK chủ trì hoàn thiện quy định về quản lý thuế

  Các đơn vị liên quan

  2020-2022

  - Báo cáo vận hành, quản trị, triển khai hệ thống;

  - Văn bản hướng dẫn thực hiện

  7

  Thực hiện kế hoạch tham gia triển khai chương trình BEPS (chương trình hành động chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận) ở cấp quốc gia.

  Bộ Tài chính

  Vụ HTQT

  Vụ TTrKTr và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Báo cáo kết quả thực hiện, tham gia chương trình, hợp tác, phối hợp với cơ quan thuế các nước

  8

  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế đáp ứng yêu cầu thực hiện việc quản lý thuế trên nền tảng số.

  Tổng cục Thuế

  Vụ TCCB

  Các đơn vị liên quan

  2020-2022

  - Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

  - Báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng

  9

  Nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp về những rủi ro, thách thức mà xói mòn cơ sở tính thuể và chuyển lợi nhuận (BEPS) gây ra.

  Tổng cục Thuế

  Vụ TTHT

  Ban QLRR và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  Các chương trình, phóng sự, bản tin, bài báo liên quan

  10

  Tăng cường hợp tác quốc tế để xử lý vấn đề chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia đối với việc chuyển giá qua biên giới cần có sự hợp tác của các nước liên quan.

  Tổng cục Thuế

  Vụ DNL

  Vụ TTrKTr, Vụ HTQT và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  - Các chương trình hợp tác với các nước có liên quan

  - Báo cáo kết quả làm việc

  11

  Tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) bởi các biện pháp đơn phương và song phương không khả thi do số lượng các công ty đa quốc gia ngày càng tăng, quy mô lớn và giao dịch phức tạp, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

  Bộ Tài chính

  Vụ HTQT

  Vụ TTrKTr, Vụ DNL, Vụ CS và các đơn vị liên quan

  2020-2022

  - Các chương trình làm việc với các nước và tổ chức quốc tế -Báo cáo kết quả làm việc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 499/QĐ-TCT thực hiện Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
  Số hiệu: 499/QĐ-TCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/04/2020
  Hiệu lực: 06/04/2020
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Cao Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới