logo

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản liên quan

Văn bản mới