logo

Quyết định 1175/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 823&824-08/2020
  Số hiệu: 1175/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 12/08/2020
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
  Ngày ban hành: 04/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Ngoại giao
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  _______

  Số: 1175/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

  ____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu và các văn kiện có liên quan;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 5221/BCT-ĐB ngày 17 tháng 7 năm 2020;

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

  Điều 2. Trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

  - Lưu: VT, QHQT (3).ĐT

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Phạm Bình Minh

   

   

   

   

  Phụ lục

  DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
  (Kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ______________

   

  STT

  Nội dung công việc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  I

  Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA

   

  1

  Chương 1 - Các mục tiêu và định nghĩa chung;

  Chương 3 - Phòng vệ Thương mại

  Chương 7 - Các rào cản phi thuế quan đối với Thương mại và Đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo

  Chương 10 - Chính sách cạnh tranh

  Chương 11 - Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định

  Chương 17 - Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng.

  Bộ Công Thương

  Các Bộ, ngành có liên quan

  2

  Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa

  - Bộ Công Thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu)

  - Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan)

  - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan đến nông sản)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  3

  Chương 4 - Hải quan và thuận lợi hóa thương mại

  - Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  4

  Chương 5 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng TBT Việt Nam)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  5

  Chương 6 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

  Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Văn phòng SPS Việt Nam)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  6

  Chương 8 - Tự do hóa Đầu tư, Thương mại dịch vụ và Thương mại điện tử

  - Bộ Công Thương (đối với các nội dung Thương mại dịch vụ)

  - Bộ Thông tin truyền thông (đối với các nội dung Thương mại điện tử)

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung về hiện diện tạm thời của thể nhân vì mục đích kinh doanh)

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nội dung về tự do hóa đầu tư)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  7

  Chương 9 - Mua sắm Chính phủ

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Các Bộ, ngành có liên quan

  8

  Chương 12 - Sở hữu trí tuệ

  - Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

  Các Bộ, ngành có liên quan

  9

  Chương 13 - Thương mại và phát triển bền vững

  - Bộ Công Thương

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung liên quan đến lao động)

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các nội dung liên quan đến môi trường)

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan đến lâm nghiệp và thủy sản)

  Bộ Ngoại giao và các các Bộ, ngành khác có liên quan

  10

  Chương 14 - Minh bạch hóa

  - Bộ Tư pháp

  - Bộ Công Thương (đối với việc thiết lập và thông báo các đầu mối liên lạc về các vấn đề thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định)

  Các Bộ, ngành liên quan

  11

  Chương 15 - Giải quyết tranh chấp

  - Bộ Công Thương (đối với các quy định của Chương)

  - Bộ Tư pháp (đối với nội dung giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước)

  Các Bộ, ngành liên quan

  12

  Chương 16 - Hợp tác và nâng cao năng lực

  - Bộ Công Thương

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nội dung liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ)

  Các Bộ, ngành liên quan

  II

  Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin va đầu mối liên lạc

  13

  Chương 4 - Đầu mối giải đáp thông tin liên quan đến Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại

  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

  Các Bộ, ngành liên quan

  14

  Chương 5 - Đầu mối về các vấn đề Rào cản kỹ thuật với thương mại

  Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng TBT Việt Nam)

  Các Bộ, ngành liên quan

  15

  Chương 6 - Đầu mối trao đổi thông tin về mọi vấn đề liên quan đến Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

  Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Văn phòng SPS Việt Nam)

  Các Bộ, ngành liên quan

  16

  Chương 12 - Đầu mối liên lạc về Sở hữu trí tuệ

  - Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

  Các Bộ, ngành liên quan

  17

  Chương 14 - Đầu mối liên lạc nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả Hiệp định

  Bộ Công Thương

  Các Bộ, ngành liên quan

  III

  Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia các Ủy ban và các Nhóm công tác của Hiệp định EVFTA

  18

  Ủy ban Thương mại

  Bộ Công Thương

  Các Bộ, ngành liên quan

  19

  Ủy ban Thương mại Hàng hóa

  Bộ Công Thương

  Các Bộ, ngành liên quan

  20

  Ủy ban Thương mại và Phát triển Bên vững

  - Bộ Công Thương

  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung liên quan đến lao động)

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các nội dung liên quan đến môi trường)

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan đến lâm nghiệp và thủy sản)

  Các Bộ, ngành liên quan

  21

  Nhóm công tác về Phương tiện vận tải cơ giới và phụ tùng

  Bộ Giao thông vận tải

  Các Bộ, ngành liên quan

  22

  Ủy ban Hải quan

  - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

  - Bộ Công Thương (đối với các nội dung về quy tắc xuất xứ)

  Các Bộ, ngành liên quan

  23

  Ủy ban Các Biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật

  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Các Bộ, ngành liên quan

  24

  Ủy ban Đầu tư, Thương mại Dịch vụ, Thương mại Điện tử và Mua sắm của Chính phủ

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các nội dung Đầu tư và Mua sắm của Chính phủ)

  - Bộ Công Thương (đối với các nội dung Thương mại dịch vụ)

  - Bộ Thông tin truyền thông (đối với các nội dung Thương mại điện tử)

  Các Bộ, ngành liên quan

  25

  Nhóm công tác về Quyền Sở hữu Trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý

  - Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

  Các Bộ, ngành liên quan

   

   

  IV. Cơ quan điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan.

  V. Cơ quan đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.

  VI. Cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc với các nước EVFTA về mọi vấn đề của Hiệp định: Bộ Công Thương

  VII. Cơ quan điều phối việc xây dựng, tổng hợp đề xuất và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực thi Hiệp định:

  - Bộ Công Thương chủ trì, điều phối chung;

  - Các Bộ, ngành có liên quan tiến hành triển khai các hoạt động được hỗ trợ kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của mình./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 102/2020/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
  Ban hành: 08/06/2020 Hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1175/QĐ-TTg chỉ định các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1175/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/08/2020
  Hiệu lực: 04/08/2020
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Ngoại giao
  Ngày công báo: 12/08/2020
  Số công báo: 823&824-08/2020
  Người ký: Phạm Bình Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới