logo

Quyết định 3138/QĐ-BCT Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3138/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 16/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  -------------

  Số: 3138/QĐ-BCT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương
  thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

  ---------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Lãnh đạo Bộ;

  - Website Bộ Công Thương;

  - Lưu: VT, KH, TMĐT&KTS (02).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  -------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

   

   

  KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

  Thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3138/QĐ-BCT
  ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  ---------------

   

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  Triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ”.

  II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

  1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương đối với các cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ

  1.1. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát, bổ sung:

  - Cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ, bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

  - Chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường như đơn giản hóa các thủ tục cấp phép, cung cấp các hỗ trợ tài chính cho cá nhân có ý tưởng từ các hoạt động kinh tế chia sẻ; Tạo lập thị trường cho mọi công dân tham gia vào các hoạt động kinh tế chia sẻ.

  - Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu trong công tác điều hành quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và giữ liệu giữa các Đơn vị thuộc Bộ và với các Bộ, ngành với chính quyền các cấp, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề.

  1.2. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Đơn vị liên quan

  Nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước của Bộ Công Thương để hướng đến phù hợp với các hoạt động của nền kinh tế chia sẻ.

  1.3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các Đơn vị liên quan

  Rà soát đưa vào chương trình, kế hoạch đào tạo của Bộ về tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp phát triển các nền tảng về đổi mới sáng tạo với các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ để tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu; phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế chia sẻ.

  2. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương

  2.1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

  - Nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021-2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ.

  - Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật và chính sách hiện hành thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ; đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ và thương mại điện tử.

  - Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử để bao quát được những mô hình hoạt động mới phát sinh, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

  - Nghiên cứu các nội dung về dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới và đề xuất hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như các cam kết hội nhập.

  - Tăng cường giải pháp về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của công dân, đảm bảo chủ quyền không gian mạng thuộc lĩnh vực phụ trách.

  - Nghiên cứu, đề xuất chính sách tạo chủ động phát triển kinh tế chia sẻ; phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế chia sẻ.

  2.2. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững:

  Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ và báo cáo Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền xem xét ban hành các chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

  2.3. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

  Ưu tiên, khuyến khích triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ. Phát triển, ứng dụng các công nghệ nền tảng phục vụ phát triển kinh tế chia sẻ.

  2.4. Cục Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  - Nghiên cứu, đề xuất quy định nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ.

  - Nghiên cứu đề xuất quy định và tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

  - Tăng cường công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch trong mô hình kinh tế chia sẻ, trong đó lưu ý vấn đề lồng ghép thực hiện tiêu dùng bền vững.

  - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các hành vi liên quan đến bảo vệ thông tin và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

  - Nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển của các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới.

  III. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo đưa ngay những nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động này cụ thể hóa thành các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của đơn vị; đồng thời chỉ đạo, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

  2. Hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo đưa vào chương trình công tác của Chính phủ và của Bộ Công Thương các đề án, nhiệm vụ triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và gửi Vụ Kế hoạch báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Chính phủ khi có yêu cầu.

  3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch hành động, các đơn vị chủ động đề xuất, Vụ Kế hoạch tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

   

  BỘ TRƯỞNG

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

  PHỤ LỤC: CÁC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3138/QĐ-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  TT

  Tên nhiệm vụ

  Hình thức văn bản

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gain trình

  Cấp trình

  1

  Rà soát, đánh giá Nghị định 52/2013/NĐ-CP, đề xuất những quy định phù hợp với thực tiễn quản lý hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ

  Báo cáo

  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

  Vụ Pháp chế

  2020

  Chính phủ

  2

  Rà soát, đánh giá Luật Bảo vệ người tiêu dùng, nghiên cứu, đề xuất quy định nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ

  Báo cáo

  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

  Vụ Pháp chế

  2020-2021

  Chính phủ, Quốc hội

  3

  Xây dựng Nghị định sử đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Nghị định

  Tổng cục Quản lý thị trường

  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

  2020

  Chính phủ

  4

  Nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững”

  Đề án

  Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

  Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ

  2020-2021

  Chính phủ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
  Ban hành: 12/08/2019 Hiệu lực: 12/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12
  Ban hành: 17/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
  Ban hành: 16/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Ban hành: 15/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3138/QĐ-BCT Bộ Công Thương thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 3138/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/10/2019
  Hiệu lực: 16/10/2019
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới