logo

Quyết định 813/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 813/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành: 19/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • Y BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------------

  Số: 813/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3)

  ------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;

  Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

  Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 08/7/219 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (Chương trình OCOP Thành phố);

  Căn cứ Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 25/9/219 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 6873/QĐ-UBND ngày 29/11/219 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020;

  Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 12/TTr-HĐĐGSPOCOP ngày 10/01/2020 và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (lần 1 ngày 31/12/2019, lần 2 ngày 10/01/2020),

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3), với một số nội dung như sau:

  1. Phân hạng đối với 209 sản phẩm từ ba (03) sao trở lên của 51 chủ thể OCOP tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3), cụ thể:

  - Có 01 sản phẩm có tiềm năng đạt năm (05) sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia;

  - Có 151 sản phẩm đạt hạng bốn (04) sao;

  - Có 57 sản phẩm đạt hạng ba (03) sao

  (Có danh sách kèm theo).

  2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

  - Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao.

  - Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và Thành phố.

  2. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình UBND Thành phố báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

  3. Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận ba (03) và bốn (04) sao tại Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ba Vì, Thanh Xuân, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, Đông Anh, Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Phú Xuyên và các chủ thể OCOP có sản phẩm được đánh giá, phân hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhân:

  - Như Điều 3 (để báo cáo);

  - Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);

  - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);

  - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);

  - Văn phòng Điều phối NTM TW;

  - Các thành viên BCĐ Chương trình OCOP;

  - Các thành viên Hội đồng;

  - Ban chỉ đạo OCOP, Hội đồng đánh giá sản phẩm các quận, huyện của Thành phố.

  - VPUB: CVP, PCVP.VT.Anh KT, TKBT;

  - Lưu: VT, KT Vân

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Sửu

   

   

   

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI (ĐỢT 3 NĂM 2019)

  (Kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

   

  I. SẢN PHẨM TIỀM NĂNG ĐẠT NĂM (05) SAO: 01 sản phẩm

  TT

  Tên sản phẩm

  Chủ thể OCOP

  Địa chỉ

  Điểm hội đồng đánh giá

  1

  Bún gạo

  Công ty cổ phần thực phẩm Minh

  Dương

  Thôn Minh Hiệp 2, Xã Minh Dương, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

  92,5

   

  II. SẢN PHẨM ĐẠT BỐN (04) SAO: 151 sản phẩm

  TT

  Tên sản phẩm

  Chủ thể OCOP

  Địa chỉ

  Điểm hội đồng đánh giá

  1

  Gạo hữu cơ Đồng Phú

  HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

  Xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội

  70,6

  2

  Trứng gà ta Tiên Viên

  Công ty cổ phần

  Tiên Viên

  Xã Đại Yên, Chương Mỹ,

  Hà Nội

  73,5

  3

  Trứng gà Tiên Viên

  73,5

  4

  Trứng gà so Tiên Viên

  73,5

  5

  Trứng cút Tiên Viên

  73,5

  6

  Hộp mây tết hoa

  Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn

  Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

  79

  7

  Ủ nước đan họa tiết

  79,9

  8

  Túi mây đan họa tiết

  79,9

  9

  Bộ lót ly (chất liệu mây tre)

  75,3

  10

  Khay chữ nhật kết hợp sơn mài

  75,3

  11

  Lệch mây tròn

  74,1

  12

  Lọ hoa đan mây

  74,1

  13

  Lồng bàn đan mây

  75,3

  14

  Giỏ đựng rượu (Giỏ đựng bình rượu)

  74,1

  15

  Bộ đèn đan vảy rồng

  Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

  Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

  87,7

  16

  Bát bộ ba

  87,3

  17

  Làn đan mắt cáo

  84,1

  18

  Khay chữ nhật

  Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

  Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

  84,1

  19

  Hộp đựng giấy

  79,6

  20

  Bộ hộp đựng bút

  79,3

  21

  Khay để hoa quả

  79,3

  22

  Nấm kim châm KinocoThanh Cao

  Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoco Thanh Cao

  Xã Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội

  76,6

  23

  Gối bông tơ tằm tự dệt

  Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức

  Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

  81,6

  24

  Chăn bông tơ tằm tự dệt

  81,6

  25

  Gạo Japonica giống nhật JO2

  Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết

  Thôn Ngọc Đông, xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội

  77,1

  26

  Rau cải canh hữu cơ Đại Ngàn

  Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc

  Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

  72,3

  27

  Rau cải thảo hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  28

  Rau bắp cải hữu cơ Đại Ngàn

  70,8

  29

  Rau mỏ hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  30

  Rau tầm bóp hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  31

  Rau dền hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  32

  Rau mùi hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  33

  Rau xà lách hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

   

   

   

  34

  Tỏi hữu cơ Đại Ngàn

  Công ty TNHH

  khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc

  Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

  72,3

  35

  Ngọn su su hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  36

  Quả su su hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  37

  Cải bó xôi hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  38

  Cải cầu vồng hữu cơ Đại Ngàn

  70,8

  39

  Đậu cove hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  40

  Rau bò khai hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  41

  Rau Dớn hữu cơ Đại Ngàn

  70,8

  42

  Cần tây hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  43

  Hành lá hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  44

  Cà chua hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  45

  Củ cải đường hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  46

  Cà rốt hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  47

  Súp lơ hữu cơ Đại Ngàn

  70,8

  48

  Hạt sa chi hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  49

  Đậu khế hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  50

  Dưa chuột hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  51

  Rau muống hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  52

  Cải chip hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  53

  Cải cúc hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  54

  Bưởi diễn hữu cơ Đại Ngàn

  70,8

  55

  Rau chùm ngây hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  56

  Ớt hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  57

  Tía tô hữu cơ Đại Ngàn

  Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lac

  Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

  72,3

  58

  Rau mùi tàu hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  59

  Cải sâm hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  60

  Bồ công anh hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  61

  Rau Ngải cứu hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  62

  Rau Xương cá hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  63

  Su hào hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  64

  Ngải cứu tím hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  65

  Rau ngót hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  66

  Dấp cá hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  67

  Hẹ hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  68

  Rau lang hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  69

  Củ gừng hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  70

  Rau húng láng hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  71

  Rau ngót nhật hữu cơ Đại Ngàn

  72,3

  72

  Trứng Gà

  Công ty cổ phần BaHuan Ha Nội

  Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội

  80,3

  73

  Trứng Gà Ta

  80,3

  74

  Trứng Gà ác

  80,3

  75

  Trứng Cút

  80,3

  76

  Trứng Vịt

  80,3

  77

  Xương lợn A-Z

  Hợp tác xã Hoàng

  Long

  Xã Tân Ước, Huyện

  Thanh Oai, TP.Hà Nội

  71,7

  78

  Thịt lợn A - Z

  71,6

  79

  Sữa tươi thanh trùng không đường Trang Viên

  Hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì

  Thôn Xuân Hòa, xã Vân

  Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

  75,4

  80

  Sữa tươi thanh trùng có đường Trang Viên

  75,5

  81

  Sữa chua nếp cẩm Trang Viên

  75,4

  82

  Sữa chua Trang Viên

  75,3

  83

  Caramen Trang Viên

  75,3

  84

  Bánh sữa Trang Viên

  75,8

  85

  Patê gan heo nếp

  Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm

  Số 29/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân , Hà Nội

  70,2

  86

  Nem tôm nguyên con

  70,9

  87

  Nem thịt ghẹ tươi

  71,6

  88

  Nem thịt Hà Thành

  70,2

  89

  Nem bề bề nguyên con

  71,6

  90

  Giò tai lưỡi xào đặc biệt

  70,6

  91

  Mặt dây đeo cổ sơn mài

  Hộ kinh doanh

  Xuân Cường Handicrart

  Phường Hà cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  71,8

  92

  Vòng tay sừng sơn mài

  71,8

  93

  Hoa tai sừng tự nhiên

  71,8

  94

  Hoa tai sơn mài

  71,8

  95

  Vòng tay sừng tự nhiên

  71,8

  96

  Mặt dây đeo cổ sừng khảm đồng

  71,8

  97

  Bình cắm hoa sừng bò

  71,8

  98

  Áo phông ghép lụa Vạn Phúc

  HTX Vụn ART

  Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  85,3

  99

  Túi vải thô ghép lụa Vạn Phúc

  85,3

  100

  Kit ghép tranh

   

   

  85,3

  101

  Tranh ghép vải

  85,3

  102

  Long mã (Tượng gỗ Long mã)

  Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp thương mại- Tổng hợp - Dịch vụ làng nghề Vân Hà

  Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

  80,4

  103

  Đậu phụ sạch Dafusa

  Công ty cổ phần Dafusa Việt Nam

  Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh, TP.Hà Nội

  70,9

  104

  Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm

  Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm

  Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  71,5

  105

  Thịt lợn sinh học Đồng Tâm

  71,5

  106

  Giò lạn sinh học Đồng Tâm

  71,6

  107

  Miến dong Dương Kiên

  Hộ kinh doanh Dương Đình Kiên

  Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  70,9

  108

  Giò xào tai lưỡi

  Cơ sở chế biến giò, chả; hàng thực phẩm Hợi Thương

  Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  70,2

  109

  Điền bảo miến khoai tây

  Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương

  Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Dương, huyện Hoài

  Đức, thành phố Hà Nội

  88

  110

  Mộc nhĩ

  79,1

  111

  Miến khoai lang

  87,7

  112

  Miến dong

  88,4

  113

  Mifoco - Miến dong sợi rút

  87,9

  114

  Trà Bắc Sơn

  Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bắc Sơn

  Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  76,8

  115

  Đỗ Cove

  HTX dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân

  Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  77,4

  116

  Rau Cải Ngồng

  77,6

  117

  Su Hào

  77,3

  118

  Rau dền Đỏ

  77,1

  119

  Rau Mùng Tơi

  77,1

  120

  Rau Muống

  77,4

  121

  Rau Lang

  HTX dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân

  Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  77,3

  122

  Rau Cải Chip

  77

  123

  Rau Bắp cải

  77,1

  124

  Rau Bó Xôi

  77,2

  125

  Quả Đậu Đỗ

  77

  126

  Quả Mướp Hương

  77,1

  127

  Quả Bầu

  77,1

  128

  Quả Bí Đỏ

  77,3

  129

  Khoai Tây

  77,4

  130

  Dưa chuột

  77,2

  131

  Củ Cà Rốt

  77,3

  132

  Cả Tím Dài

  77,2

  133

  Cà Chua

  77,4

  134

  Bí Xanh

  77,2

  135

  Bánh chưng xanh Hải Yến 20

  Công ty TNHH thương mại Hải Yến

  Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  71,7

  136

  Nấm đùi gà

  Công ty CP KMS Đầu tư sản xuất và thương mại

  Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  74,5

  137

  Nấm sò yến

  74,4

  138

  Nấm ngọc châm trắng

  74,7

  139

  Nấm ngọc châm nâu

  74,8

  140

  Nấm hương

  74,3

  141

  Rau Cần Khai Thái

  Hợp tác xã rau cần Khai Thái

  Thôn Khai Thái, Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

  70

  142

  Giầy đá bóng

  Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Đức

  Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

  74

  143

  Giầy công sở

  74,2

  144

  Rau muống tiến vua

  Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà

  Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thanh phố Hà Nội

  74

  145

  Rau cải xanh

  73,1

  146

  Rau cải bó xôi

  73,3

  147

  Rau bắp cải

  73,3

  148

  Cải ngọt

  73,7

  149

  Cải chip

  73,3

  150

  Cà chua

  73,5

  151

  Bưởi Thương Vinh Hà

  73,8

   

  III. SẢN PHẢM ĐẠT BA (03) SAO: 57 sản phẩm

  TT

  Tên sản phẩm

  Chủ thể OCOP

  Địa chỉ

  Điểm hội đồng đánh giá

  2

  Bánh Caramen Tiên Viên

  Công ty cổ phần

  Tiên Viên

  Xã Đại Yên, Chương Mỹ,

  Hà Nội

  64,9

  3

  Chân gà ngâm xả ớt Tiên Viên

  64,9

  4

  Hành lá Chúc Sơn

  Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

  Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

  59,2

  5

  Rau muống Chúc Sơn

  59,2

  6

  Rau cải canh Chúc Sơn

  59,2

  7

  Rau mồng tơi Chúc Sơn

  59,2

  8

  Quả cà chua Chúc Sơn

  59,2

  9

  Rau mùi ta Chúc Sơn

  59,2

  10

  Bưởi diễn Bột Xuyên

  Hợp tác xã Nông nghiệp Bột Xuyên

  Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

  54,9

  11

  Bánh rau sắng hiệu chú béo

  Hộ sản xuất Vương

  Thị Thành

  Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội

  59,3

  12

  Rượu mơ hương tích

  Cơ sở sản xuất hộ Trịnh Tiến Dũng

  Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

  53,8

  13

  Khăn bông tắm BOHA

  Công ty TNHH dệt may Thành Long

  Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

  56,6

  14

  Rau ngót Hương Ngải

  HTX Nông nghiệp Hương Ngải

  Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nôi

  55

  15

  Cải bắp Hương Ngải

  55

  16

  Khoai tây Hương Ngải

  55

  17

  Thịt Lợn Rừng

  Hộ gia đình Ngô Xuân Cường

  Xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội

  65,7

  18

  Thịt Lợn Sạch

  HTX Nông nghiệp & kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ

  Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

  61

  19

  Chuối Vân Nam

  HTX Nông nghiệp Vân Nam

  Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

  57,2

  20

  Gà đồi Ba Vì

  Hợp tác xã chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì

  Thôn Cẩm An, xã cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

  65,5

  21

  Mật ong thiên nhiên

  Cơ sở ong mật Vinh Hoa

  Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

  62,9

  22

  Tinh bột nghệ nếp đỏ nguyên chất 100%

  Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì

  Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

  50,8

  23

  Thịt heo giả bò khô (thịt heo sấy khô)

  Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm

  Số 29/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  66,5

  24

  Ruốc tôm Sú nguyên chất

  68,6

  25

  Ruốc bề bề nguyên chất

  68,5

  26

  Mắm tép chưng thịt

  66,9

  27

  Chả cốm nếp cái hoa vàng

  66,5

  28

  Chả bề bề

  68,4

  29

  Rượu Vua mơ rừng

  Cơ sở sản xuất đồ uống Việt Hiếu

  Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  65,5

  30

  Rau cải mơ

  HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình

  Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà

  Nội

  52,7

  31

  Rau Bắp cải

  52,7

  32

  Đậu trạch

  52,7

  33

  Cà chua

  52,7

  34

  Rau Mùng tơi

  52,7

  35

  Su hào

  52,7

  36

  Lụa trơn lu 10 Vạn Phúc (100% tơ tằm)

  Cơ sở lụa tơ tằm Triệu Văn Mão

  Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  66,5

  37

  Vải lụa Satin hoa Vạn Phúc (100% tơ tằm)

  66,5

  38

  Lụa Vân Vạn Phúc (100% tơ tằm)

  66,5

  39

  Kẹo dồi phủ vừng Quý

  Thảo

  Hộ kinh doanh Quý Thảo

  Thôn Đông Sàng, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

  56,7

  40

  Kẹo lạc cao Quý Thảo

  56,7

  41

  Chả cá Thuần Việt

  Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt

  Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

  65,2

  42

  Thịt Gà Mía Sơn Tây

  HTX chăn nuôi, thương mại và đầu

  tư Đoài Phương

  Thôn Cam Thịnh, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

  65,5

  43

  Giò Phùng Thị Quế

  Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế

  Phố Hoàng Diệu, Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

  52

  44

  Giò Lụa Mạnh Cường

  Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

  Số 29 tổ 3, khối 3A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

  60,9

  45

  Xúc xích xông khói Mạnh Cường

  60,9

  46

  Chả quế Mạnh Cường

  60,9

  47

  Cà chua Hải Anh

  Công ty cổ phẩn rau an toàn Hải Anh

  Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

  66,3

  48

  Dưa chuột Hải Anh

  66,3

  49

  Cải bó xôi Hải Anh

  66,3

  50

  Trứng gà tươi Thành An

  Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An

  Thôn 6, Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  66,5

  51

  Xúc xích

  Cơ sở chế biến giò, chả; hàng thực phẩm Hợi Thương

  Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  66,5

  52

  Giò tai

  66,7

  53

  Giò lụa

  66,6

  54

  Chả sụn

  66,9

  55

  Chả hạt lựu

  66,6

  56

  Kẹo lạc

  Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

  Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

  61,6

  57

  Kẹo dồi

  61,8

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 07/05/2018 Hiệu lực: 07/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 3629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội đến năm 2020
  Ban hành: 08/07/2019 Hiệu lực: 08/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
  Ban hành: 21/08/2019 Hiệu lực: 21/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 813/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 813/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/02/2020
  Hiệu lực: 19/02/2020
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới