logo

Thông tư 08/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 565&566-04/2020
  Số hiệu: 08/2020/TT-BCT Ngày đăng công báo: 28/04/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 08/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Xuất nhập khẩu
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  ___________

  Số: 08/2020/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

  ____________________

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

  Thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba ký ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Việt Nam;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba (sau đây gọi là Hiệp định).

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với:

  1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O);

  2. Thương nhân;

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu theo Hiệp định.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Theo quy định tại Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Chuyển đổi nhóm là việc nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất phải chuyển đổi mã HS ở cấp độ 4 số.

  2. “Chương”, “Nhóm” và “Phân nhóm” là các Chương (2 số), Nhóm (4 số) và Phân nhóm (6 số) được sử dụng trong danh mục của Hệ thống Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, trong Thông tư này được hiểu là “Hệ thống Hài hòa” hay “HS”.

  3. Trị giá CIF là trị giá hàng hóa nhập khẩu đã bao gồm cước vận tải và phí bảo hiểm tính đến cảng hoặc cửa khẩu của nước nhập khẩu. Trị giá này được tính theo Hiệp định Trị giá Hải quan.

  4. “Được phân loại” là sự phân loại hàng hóa hoặc nguyên liệu theo Chương, Nhóm hay Phân nhóm cụ thể của Hệ thống Hài hòa.

  5. Cơ quan có thẩm quyền là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thực thi các quy định của Hiệp định:

  a) Tại Cuba, Bộ Công thương và Bộ Tài chính cùng phối hợp.

  b) Tại Việt Nam, Bộ Công Thương.

  6. Cơ quan Hải quan là cơ quan thực hiện theo luật pháp của mi nước, chịu trách nhiệm về quản lý và thực thi quy định và luật hải quan:

  a) Tại Cuba, Tổng cục Hải quan.

  b) Tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam.

  7. Ngày là ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày l.

  8. Trị giá FOB là trị giá hàng hóa đã giao qua mạn tàu, bao gồm phí vận tải đến cảng hoặc địa điểm cui cùng trước khi tàu chở hàng rời bến. Trị giá này được tính theo Hiệp định Trị giá Hải quan.

  9. Nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau là nguyên liệu có thể dùng thay thế lẫn nhau vì mục đích thương mại, có thuộc tính cơ bản giống nhau và không thể phân biệt bằng mắt thường.

  10. Hàng hóa là nguyên liệu hoặc sản phẩm, có thể có xuất xứ thuần túy ngay cả khi được sử dụng làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất hàng hóa khác.

  11. Hệ thống Hài hòa là hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên và mã số cho việc phân loại hàng hóa thương mại. Hệ thống này được xây dựng và duy trì bởi Tổ chức Hải quan.

  12. Nguyên liệu trung gian là nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa tiếp theo và có các đặc tính cho phép bán ra thị trường độc lập với hàng hóa cuối cùng.

  13. Nguyên liệu là nguyên liệu thô, vật tư, nguyên liệu trung gian và linh kiện được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa.

  14. Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để vận chuyển là hàng hóa được sử dụng để bảo vệ một hàng hóa khác trong suốt quá trình vận chuyển mà không phải là vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ.

  15. Sản xuất là phương pháp làm ra hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn việc cấy, gây giống, chăn nuôi, khai thác, thu hoạch, đánh bắt, săn bắn, săn bắt, nuôi trồng thủy sản, thu lượm, sản xuất, gia công, lắp ráp hoặc tháo dỡ hàng hóa.

  16. Cơ quan, tổ chức cấp C/O là cơ quan tổ chức thuộc hoặc không thuộc chính phủ, được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

  a) Tại Cuba, Phòng Thương mại và Công nghiệp.

  b) Tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức được ủy quyền.

  17. Bộ hàng hóa là sản phẩm được ghép thành bộ nhằm sử dụng theo mục đích nhất định, được đóng gói để bán lẻ và phân loại theo Quy tắc 3 của Hệ thống Hài hòa.

  18. Báo cáo xác minh xuất xứ là văn bản do cơ quan Hải quan hoặc chức cấp C/O thể hiện kết quả xác minh xuất xứ hàng hóa.

  Điều 4. Quy định chứng nhận và kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất x hàng hóa

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục:

  a) Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.

  b) Phụ lục II: Mu C/O mẫu VN-CU.

  c) Phụ lục III: Hướng dẫn kê khai C/O xuất khẩu mẫu VN-CU.

  d) Phụ lục IV: Danh mục các cơ quan, tchức cấp C/O mẫu VN-CU của Vit Nam.

  2. Quy tc cụ thmặt hàng quy định tại Phụ lục II Thông tư này bao gm các mặt hàng trong biểu thuế quy định tại Hiệp định.

  3. Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu VN-CU của Việt Nam được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và được cập nhật tại Hệ thng quản lý và cp chứng nhận xut xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

  4. Quy trình chứng nhận và kim tra xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các quy định tại các Thông tư có liên quan.

   

  Chương II. CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA

   

  Điều 5. Hàng hóa có xuất xứ

  Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó:

  1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Nước thành viên đó.

  2. Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của Nước thành viên đó.

  3. Được sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ với điều kiện các nguyên liệu này trải qua quá trình sản xuất thực hiện hoàn toàn tại lãnh thổ của một Nước thành viên và hàng hóa được phân loại khác nhóm với nhóm của nguyên liệu.

  4. Đáp ứng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) không thấp hơn X% trị giá FOB xuất khẩu của hàng hóa cuối cùng. Quy định tại khoản này được áp dụng trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều này do quá trình sản xuất không liên quan đến việc chuyển đổi nhóm đối với tất cả nguyên liệu không có xuất xứ.

  5. Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một Nước thành viên từ nguyên liệu không có xuất xứ với điều kiện hàng hóa đáp ứng các tiêu chí cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Quy định tại khoản này được áp dụng trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

  Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này, hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên theo một trong các trường hợp sau:

  1. Khoáng sản được chiết xuất tại lãnh thổ của một Nước thành viên.

  2. Sản phẩm từ cây trồng được thu hoạch, hái hoặc thu lượm tại lãnh thổ của một Nước thành viên.

  3. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại lãnh thổ của một Nước thành viên.

  4. Sản phẩm thu được từ săn bắt, đánh bẫy, thu hoạch, nuôi trồng thủy hải sản hoặc đánh bắt tại lãnh thổ của một Nước thành viên.

  5. Cá, động vật có vỏ và sinh vật biển khác lấy từ biển nằm ngoài lãnh thổ của các Nước thành viên bằng tàu thuộc sở hữu hoặc đăng ký bởi công ty đăng ký thành lập tại lãnh thổ của một Nước thành viên, với điều kiện tàu được đăng ký hoặc có ghi hồ sơ tại một Nước thành viên và treo cờ của Nước thành viên đó.

  6. Hàng hóa thu được hoặc sản xuất từ cá, động vật có vỏ và sinh vật biển khác trên tàu được sở hữu hoặc đăng ký bởi công ty đăng ký thành lập tại lãnh thổ của một Nước thành viên và được treo cờ của Nước thành viên đó.

  7. Hàng hóa thu được từ một Nước thành viên hoặc từ cá nhân của một Nước thành viên từ đáy biển hoặc dưới đáy biển bên ngoài thềm lục địa của Nước thành viên đó, với điều kiện Nước thành viên hoặc cá nhân của Nước thành viên đó có quyền khai thác đáy biển hoặc dưới đáy biển.

  8. Phế thải và phế liệu được loại ra trong quá trình sản xuất hoặc được thu gom tại lãnh thổ của một Nước thành viên, với điều kiện phế thải, phế liệu đó chỉ phù hợp làm nguyên liệu thô.

  9. Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một Nước thành viên từ hàng hóa được nêu tại các khoản từ 1 đến 8 Điều này hoặc từ các sản phẩm thu được từ chúng tại bất kỳ giai đoạn sản xuất nào.

  Điều 7. Cộng gộp

  1. Nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một Nước thành viên được sử dụng để sản xuất một mặt hàng cụ thể tại lãnh thổ của Nước xuất khẩu được coi là có xuất xứ tại lãnh thổ của Nước xuất khẩu.

  2. Khi các Nước thành viên có Hiệp định thương mại đang có hiệu lực với cùng một quốc gia không phải là Nước thành viên của Hiệp định này, nguyên liệu của quốc gia đó được coi là hàng hóa có xuất xứ quy định theo Hiệp định này.

  3. Khoản 2 Điều này chỉ được áp dụng khi các Nước thành viên thống nhất về cơ chế, thủ tục và nguyên liệu sử dụng để cộng gộp xuất xứ.

  Điều 8. De Minimis

  Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu trị giá CIF của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất không đáp ứng được quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa không vượt quá 10% trị giá FOB của hàng hóa.

  Điều 9. Nguyên liệu trung gian

  Để xác định xuất xứ của hàng hóa, đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này, nhà sản xuất có thể xem xét tổng giá trị của hàng hóa trung gian được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa có xuất xứ với điều kiện hàng hóa trung gian đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư này.

  Điều 10. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản

  1. Các công đoạn gia công, chế biến mô tả dưới đây được coi là công đoạn gia công, chế biến đơn giản và không được xét đến khi xác định xuất xứ của hàng hóa:

  a) Bảo đảm bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt phục vụ mục đích vận chuyển hoặc lưu kho.

  b) Tạo điều kiện cho vận chuyển hoặc giao hàng.

  c) Đóng gói hoặc trưng bày hàng hóa để bán.

  2. Hàng hóa có xuất xứ tại lãnh thổ của một Nước thành viên giữ nguyên xuất xứ ban đầu khi được xuất khẩu từ một Nước thành viên khác trong trường hợp các công đoạn gia công, chế biến không vượt quá các công đoạn nêu tại khoản 1 Điều này.

  Điều 11. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ

  1. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ đi kèm với một mặt hàng được coi là một phần của hàng hóa khi được phát hành chung hóa đơn với hàng hóa và là một phần thông thường của hàng hóa. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ không được xét đến trong việc xác định tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa.

  2. Nếu hàng hóa được xác định xuất xứ theo tiêu chí RVC, trị giá của phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ theo quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét tương ứng là có hoặc không có xuất xứ khi tính RVC.

  Điều 12. Bộ hàng hóa

  1. Bộ hàng hóa theo định nghĩa tại Quy tắc 3 của Các Quy tắc chung trong Hệ thống Hài hòa và hàng hóa được mô tả trong Hệ thống Hài hòa là một bộ hàng hóa, được xem là có xuất xứ khi tất cả hàng hóa cấu thành có xuất xứ.

  2. Trường hợp một bộ hàng hóa gồm hàng hóa có xuất xứ và hàng hóa không có xuất xứ, bộ hàng hóa đó được coi là có xuất xứ nêu như trị giá CIF của hàng hóa không có xuất xứ không vượt quá 15% trị giá FOB của bộ hàng hóa.

  Điều 13. Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để bán lẻ

  1. Trường hợp hàng hóa được xác định có xuất xứ theo tiêu chí RVC, trị giá của vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để bán lẻ được tính đến khi xác định xuất xứ, bởi vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để bán lẻ được coi là thành phần cấu thành nên toàn bộ hàng hóa.

  2. Trường hợp hàng hóa được xác định có xuất xứ theo tiêu chí chuyển đổi mà số hàng hóa, vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để bán lẻ khi được phân loại cùng với hàng hóa đã đóng gói không cần đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa.

  Điều 14. Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để vận chuyển

  Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để vận chuyển không được tính đến khi xác định xuất xứ hàng hóa.

  Điều 15. Yếu tố trung gian và nguyên liệu gián tiếp dùng trong sản xuất

  Các yếu tố, nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất và liệt kê dưới đây không được tính đến trong quá trình xác định xuất xứ:

  1. Nhiên liệu và năng lượng.

  2. Dụng cụ, khuôn đúc và khuôn. Phụ tùng và vật tư sử dụng để bảo hành máy móc, thiết bị và công trình.

  3. Chất bôi trơn, mỡ bôi trơn, vật liệu kết hợp và các vật liệu khác được sử dụng trong sản xuất hoặc được sử dụng để vận hành thiết bị và công trình.

  4. Găng tay, kính, giày dép, quần áo, thiết bị và vật tư an toàn.

  5. Trang thiết bị và vật tư sử dụng để kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa.

  6. Chất xúc tác và dung môi.

  7. Bất kỳ vật liệu nào khác không cấu thành hoặc không được cấu thành thành phẩm cuối cùng của hàng hóa và có thể chứng minh là một phần của quá trình sản xuất.

  Điều 16. Nguyên liệu giống nhau và có thể dùng thay thế lẫn nhau

  1. Việc xác định xuất xứ nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau được thực hiện bằng cách tách riêng từng vật liệu hoặc bằng cách sử dụng các nguyên tắc kế toán kho, hoặc thông lệ quản lý kho của Nước xuất khẩu.

  2. Khi đã có quyết định về phương pháp quản lý kho, phương pháp đó sẽ được sử dụng xuyên suốt năm tài chính.

  Điều 17. Vận chuyển trực tiếp

  1. Hàng hóa có xuất xứ được coi là vận chuyển trực tiếp từ Nước xuất khẩu sang Nước nhập khẩu theo một trong các trường hợp:

  a) Hàng hóa được vận chuyển không đi qua lãnh thổ của một Nước không phải là thành viên.

  b) Hàng hóa được vận chuyển với mục đích quá cảnh qua một Nước không phải là thành viên bao gồm hoặc không bao gồm chuyển tải hoặc lưu kho tạm thời tại Nước đó, với các điều kiện sau:

  - Việc quá cảnh vì lý do địa lý, giao nhận hoặc yêu cầu về vận tải.

  - Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại lãnh thổ của Nước không phải là thành viên.

  - Hàng hóa không trải qua công đoạn sản xuất hoặc gia công chế biến khác tại lãnh thổ của Nước không phải là thành viên, ngoại trừ việc dỡ hàng, bốc lại hàng và chia tách lô hàng hay công đoạn cần thiết khác nhằm bảo quản hàng hóa trong tình trạng tốt.

  2. Trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ của Nước xuất khẩu được nhập khẩu qua một hoặc nhiều Nước không phải là thành viên hoặc sau khi triển lãm tại một Nước không phải là thành viên, cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu có thể yêu cầu nhà nhập khẩu nộp chứng từ chứng minh như chứng từ vận tải, chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác.

  Điều 18. Hàng hóa gửi kho ngoại quan

  1. Hàng hóa có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa vẫn giữ nguyên xuất xứ ban đầu nếu trong quá trình vận chuyển gửi ở kho ngoại quan của Nước thứ ba, không tham gia vào công đoạn gia công nào khác ngoại trừ các công đoạn lưu kho, bảo quản hàng hóa, chia nhỏ lô hàng để vận chuyển tới Nước thành viên và nằm dưới sự giám sát của cơ quan hải quan.

  2. Cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu có thể yêu cầu văn bản xác nhận rằng hàng hóa không trải qua sự thay đổi nào.

  Điều 19. Hàng hóa triển lãm

  Hàng hóa có xuất xứ được vận chuyển từ một Nước thành viên tới một Nước thứ ba để triển lãm hoặc trưng bày và bán sau hoặc trong khi triển lãm rồi nhập khẩu vào một Nước thành viên khác, được hưởng ưu đãi thuế quan khi đáp ứng quy định tại Thông tư này và kèm theo chứng từ hải quan chứng minh việc trưng bày hoặc triển lãm hàng hóa.

   

  Chương III. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA

   

  Điều 20. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản duy nhất chứng nhận hàng hóa đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư này và được dùng để đề nghị được hưởng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định.

  2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Một Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp cho một lô hàng.

  Điều 21. Hiệu lực của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải được cấp trong vòng ba ngày kể từ ngày xuất khẩu theo quy định tại Điều 20 và có hiệu lực một năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không có giá trị khi các thông tin khai báo không được khai báo đầy đủ, hợp lệ.

  2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có tên, chữ ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền.

  3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được cấp trước, nhưng được cấp cùng ngày hoặc sau ngày phát hành hóa đơn thương mại.

  Điều 22. Lưu trữ hồ sơ

  Cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu VN-CU và thương nhân phải lưu trữ hồ sơ, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày cấp bằng văn bản hoặc điện tử theo quy định pháp luật của Việt Nam.

  Điều 23. Hóa đơn Nước thứ ba

  Trường hợp hàng hóa có xuất xứ mà hóa đơn thương mại do nhà xuất khẩu được đăng ký tại Nước thứ ba phát hành, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải khai báo “Non-party invoicing”.

  Điều 24. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, nhà xuất khẩu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải nộp tài liệu chứng minh xuất xứ và tuân thủ các quy định của Thông tư này.

  Điều 25: Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có đơn đề nghị của nhà xuất khẩu và chứng từ chứng minh việc đáp ứng đầy đủ quy định của Thông tư này và quy định liên quan.

  Điều 26: Từ chối cho hưởng ưu đãi

  Nước nhập khẩu có thể từ chối cho hưởng ưu đãi trong trường hợp hàng hóa không đáp quy định và thời hạn tại Thông tư này.

  Điều 27. Chỉnh sửa C/O đã cấp

  C/O đã cấp không được phép tẩy xóa hay viết thêm. Mọi thay đổi phải được thực hiện bằng cách:

  1. Gạch bỏ chỗ sai và bổ sung thông tin cần thiết. Các thay đổi này phải được người có thẩm quyền ký C/O chấp thuận và được cơ quan, tổ chức cấp C/O xác nhận. Phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm.

  2. Phát hành C/O mới thay thế C/O sai sót ban đầu. C/O mới có số tham chiếu và ngày cấp của C/O ban đầu. C/O mới phải ghi rõ “replaces C/O No... date of issue...”. C/O mới có hiệu lực từ ngày cấp của C/O ban đầu.

  Điều 28. Cấp bản sao chứng thực C/O

  Trong trường hợp C/O bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng, Nước xuất khẩu có thể đề nghị cơ quan, tổ chức cấp C/O cấp lại một bản sao chứng thực. Bản sao ghi rõ “CERTIFIED TRUE COPY”. Bản sao có ngày cấp của C/O gốc và có hiệu lực một năm từ ngày cấp C/O gốc.

  Điều 29. Kiểm tra, xác minh xuất xứ và cho hưởng ưu đãi thuế quan

  1. Ngoài việc yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư này, cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu được phép yêu cầu thông tin từ cơ quan có thẩm quyền của Nước xuất khẩu với mục đích xác minh xuất xứ của hàng hóa. Nước nhập khẩu có quyền từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan trong trường hợp không nhận được thông báo đề nghị xác minh xuất xứ của cơ quan hải quan Nước xuất khẩu về việc đã nhận được đề nghị xác minh xuất xứ trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thông báo đề nghị xác minh xuất xứ. Nước xuất khẩu phản hồi kết quả xác minh xuất xứ trong vòng 180 ngày kể từ ngày thông báo đã nhận được đề nghị xác minh xuất xứ.

  2. Thông báo đề nghị xác minh xuất xứ của cơ quan hải quan Nước nhập khẩu bao gồm các nội dung sau:

  a) Tên của cơ quan yêu cầu xác minh xuất xứ.

  b) Số tham chiếu và ngày cấp C/O hoặc số lượng C/O được cấp cho nhà xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định.

  c) Mô tả về yêu cầu xác minh xuất xứ.

  d) Lý do yêu cầu.

  3. Trong trường hợp thông tin thu được từ quá trình xác minh hồ sơ nêu tại khoản 1 và 2 Điều này không đủ căn cứ để xác minh xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu, thông qua cơ quan có thẩm quyền của Nước xuất khẩu đưa ra:

  a) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin từ nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

  b) Bảng câu hỏi cho nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

  c) Đề nghị xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất thuộc vùng lãnh thổ của mỗi Bên, với mục đích kiểm tra tài liệu bổ sung hoặc xác minh cơ sở phục vụ quá trình sản xuất hàng hóa, trong trường hợp thông tin thu được là kết quả của các điểm a và điểm b khoản 3 Điều này là không đầy đủ.

  d) Các thủ tục khác theo thỏa thuận của hai Bên.

  4. Cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu thông báo yêu cầu xác minh xuất xứ tới nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyn của Nước xuất khẩu theo khoản 3 Điều này. Thông báo được gửi bằng email hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; bên nhận được thông báo sẽ gửi xác nhận về việc đã nhận được đề nghị xác minh xuất xứ.

  5. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc bảng câu hỏi nêu tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này bao gồm các nội dung sau:

  a) Tên của cơ quan yêu cầu thông tin.

  b) Tên nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất được yêu cu xác minh.

  c) Mô tả thông tin và tài liệu yêu cầu.

  d) Lý do đề nghị xác minh xuất xứ hoặc bảng câu hỏi.

  6. Nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất nhận được bảng câu hi hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này phải hoàn thành và gửi lại bảng câu hỏi hoặc câu trả lời xác minh xuất xứ trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

  7. Đề nghị xác minh xuất xứ tại điểm c khoản 3 Điều này bao gồm các thông tin như sau:

  a) Tên cơ quan hải quan đề nghị xác minh xuất xứ.

  b) Tên của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất được đề nghị xác minh xuất xứ tại cơ sở sn xuất.

  c) Ngày dự kiến và địa điểm đề nghị xác minh xuất xứ theo quy định tại khoản 8 Điều này.

  d) Mục đích và phạm vi xác minh xuất xứ, trong đó nêu cụ thể hàng hóa được yêu cầu xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất.

  đ) Tên và chức danh của cán bộ xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất.

  e) Lý do đề nghị xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất.

  8. Cơ quan có thẩm quyền của Nước xuất khẩu trả lời cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu vviệc chấp thuận xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Việc xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất có thể tiến hành sau 60 ngày kể từ ngày được chấp thuận.

  9. Nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất có thể đề nghị bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền của Nước xuất khẩu và Nước nhập khẩu để tạm hoãn việc xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất bằng các lý do thuyết phục. Thời gian tạm hoãn không vượt quá 30 ngày kể từ ngày đã thống nhất hoặc thời gian dài hơn trong trường hợp được cơ quan hải quan Nước nhập khẩu và Nước xuất khẩu chấp thuận. Cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu thông báo thời gian mới sẽ tiến hành xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất hàng hóa.

  10. Khi kết thúc xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất, cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu dự thảo biên bản xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất bao gồm dữ kiện và kết quả xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất. Biên bản xác minh xuất xứ được ký bởi cơ quan có thẩm quyền của Nước nhập khẩu, nhà xuất khẩu và nhà sản xuất.

  11. Quy trình xác minh xuất xứ hoàn thiện khi cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu báo cáo kết luận về xuất xứ hàng hóa sau khi xác minh xuất xứ theo quy định tại Điều này, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông tin hoặc hoàn thành xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất.

  12. Báo cáo xác minh xuất xứ bao gồm các dữ kiện, phát hiện, căn cứ pháp lý xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất và được thông báo cho nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất về việc hàng hóa có xuất xứ hay không.

  13. Hàng hóa thuộc diện xác minh xuất xứ được hưởng ưu đãi thuế quan trong trường hợp:

  a) Thời hạn nêu tại khoản 11 Điều này kết thúc mà không có báo cáo xác minh xuất xứ do cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu cung cấp; hoặc

  b) Nước nhập khẩu không tuân thủ thời hạn quy định tại Điều này.

  14. Trong trường hợp cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu có bằng chứng nghi ngờ hợp lý về xuất xứ hàng hóa của một lô hàng, cơ quan hải quan có thể tạm dừng cho hưởng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng thuộc diện nghi ngờ đó. Hàng hóa được phép thông quan theo quy định của Nước nhập khẩu. Bên phát hiện nghi ngờ thông báo và tham khảo ý kiến Bên còn lại để đạt được một giải pháp chung đảm bảo lợi ích tài chính.

  Điều 30. Trách nhiệm của nhà xuất khẩu

  1. Khi nhà xuất khẩu có lý do tin rằng C/O có thông tin không chính xác, nhà xuất khẩu cần thông báo ngay lập tức bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức cấp C/O những nội dung có thể ảnh hưởng tới tính chính xác hoặc hiệu lực của C/O đó.

  2. Nhà xuất khẩu không bị phạt vì cung cấp thông tin không chính xác trong trường hợp tự nguyện thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền, trước khi cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu cho hưởng ưu đãi thuế quan hoặc kiểm tra, xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất.

  Điều 31. Trách nhiệm của nhà nhập khẩu

  Cơ quan hải quan của mỗi Bên sẽ yêu cầu nhà nhập khẩu khi đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan cho hàng hóa phải:

  1. Khai báo bằng văn bản trong hồ sơ nhập khẩu theo quy định của pháp luật dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa rằng hàng hóa có xuất xứ.

  2. Nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm khai báo theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp pháp luật Nước nhập khẩu quy định.

  3. Nộp ngay tờ khai đã chỉnh sửa và nộp thuế chênh lệch khi nhà nhập khẩu có lý do để tin rằng thông tin khai báo tại tờ khai nhập khẩu dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là thông tin không chính xác.

  Điều 32: Hoàn thuế

  Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ nhưng không được hưởng ưu đãi thuế quan tại thời điểm nhập khẩu, nhà nhập khẩu có thể căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, xin hoàn lại khoản thuế đã nộp cho cơ quan hải quan của Nước nhập khẩu, khi cung cấp:

  1. Văn bản khai báo rằng hàng hóa đáp ứng xuất xứ tại thời điểm nhập khẩu.

  2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

  3. Tài liệu khác liên quan tới việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu của Nước nhập khẩu.

  Điều 33. Các khác biệt nhỏ trên C/O

  1. Cơ quan hải quan Nước nhập khẩu không xem xét những lỗi nhỏ như sai lệch nhỏ hoặc thiếu sót, lỗi đánh máy hoặc thông tin khai báo tràn ra bên ngoài ô khai báo, với điều kiện các lỗi nhỏ đó không ảnh hưởng đến tính xác thực của C/O, tính chính xác của thông tin cung cấp trên C/O hoặc không ảnh hưởng đến tình trạng xuất xứ của hàng hóa được chứng nhận.

  2. Đối với C/O kê khai nhiều hàng hóa, vướng mắc của một trong các hàng hóa được liệt kê không ảnh hưởng hoặc làm chậm việc cho hưởng ưu đãi thuế quan của các hàng hóa còn lại trên C/O.

  Điều 34. Bảo mật

  Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, theo quy định pháp luật, giữ bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định tại Thông tư này. Thông tin không được tiết lộ khi không được phép của cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

   

  Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 35. Cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu trước ngày Thông tư có hiệu lực

  Cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu VN-CU cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định và theo quy định của Nước nhập khẩu.

  Điều 36. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

  1. Các nội dung hướng dẫn, thống nhất cách hiểu liên quan đến việc thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa được hai Nước thành viên thống nhất luân phiên tại báo cáo các phiên họp của Ủy ban Quy tắc xuất xứ và Ủy ban hỗn hợp trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba là căn cứ để các cơ quan, tổ chức cấp C/O và cơ quan hải quan thực hiện.

  2. Các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này được thông báo đến các cơ quan, tổ chức cấp C/O và cơ quan hải quan thông qua cơ quan đầu mối của Ủy ban Quy tắc xuất xứ và Ủy ban hỗn hợp thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

  3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2020./.

   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
  - BQL các KCN và CX Hà Nội;
  - Sở Công Thương Hải Phòng;
  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; các Phòng QLXNKKV (19);
  - Lưu: VT, XNK (5).

  BỘ TRƯỞNG


     Trần Tuấn Anh

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba)

  _________________

   

  STT

  Mã HS

  Mô tả hàng hóa

  Quy tắc xuất xứ

  1

  0106.12

  - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

  WO

  2

  0106.39

  - - Loại khác

  WO

  3

  0302.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  4

  0302.71

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  RVC(40) hoặc CTH

  5

  0302.72

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.):

  RVC(40) hoặc CTH

  6

  0302.79

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  7

  0302.99

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  8

  0303.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  9

  0303.23

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  RVC(40) hoặc CTH

  10

  0303.24

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  WO

  11

  0303.25

  - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

  WO

  12

  0303.26

  - - Cá chình (Anguilla spp.)

  RVC(40) hoặc CTH

  13

  0303.29

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  14

  0303.59

  - - Loại khác:

  WO

  15

  0303.69

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  16

  0303.89

  - - Loại khác:

  WO

  17

  0303.99

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  18

  0304.32

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)

  WO

  19

  0304.62

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  WO

  20

  0304.84

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  WO

  21

  0304.87

  - - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

  WO

  22

  0304.89

  - - Loại khác

  WO

  23

  0305.10

  - Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  WO

  24

  0305.31

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  WO

  25

  0305.44

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  WO

  26

  0305.49

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  27

  0305.51

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  WO

  28

  0305.59

  - - Loại khác:

  WO

  29

  0305.61

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  WO

  30

  0305.62

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  WO

  31

  0305.63

  - - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

  WO

  32

  0305.64

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  WO

  33

  0305.69

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  34

  0305.71

  - - Vây cá mập

  RVC(40) hoặc CTH

  35

  0305.72

  - - Đầu cá, đuôi và bong bóng:

  RVC(40) hoặc CTH

  36

  0306.11

  - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

  WO

  37

  0306.12

  - - Tôm hùm (Homarus spp.):

  WO

  38

  0306.14

  - - Cua, ghẹ:

  WO

  39

  0306.16

  - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)

  WO

  40

  0306.17

  - - Tôm shrimps và tôm prawn khác:

  WO

  41

  0306.31

  - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

  WO

  42

  0306.32

  - - Tôm hùm (Homarus spp.):

  WO

  43

  0306.33

  - - Cua, ghẹ

  WO

  44

  0306.35

  - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon):

  WO

  45

  0306.36

  - - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  46

  0306.39

  - - Loại khác, kcả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hp dùng làm thức ăn cho người:

  RVC(40) hoặc CTSH

  47

  0307.11

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

  RVC(40) hoặc CTH

  48

  0307.21

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

  RVC(40) hoặc CTH

  49

  0307.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  50

  0307.43

  - - Đông lạnh:

  WO

  51

  0307.49

  - - Loại khác:

  WO

  52

  0308.11

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh;

  RVC(40) hoặc CTH

  53

  0308.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  54

  0401.50

  - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng:

  RVC(40) hoặc CTH

  55

  0402.99

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  56

  0405.10

  - Bơ

  RVC(40) hoặc CTH

  57

  0409.00

  Mật ong tự nhiên

  WO

  58

  0505.10

  - Lông vũ dùng đnhồi; lông tơ:

  RVC(40) hoặc CC

  59

  0505.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  60

  0508.00

  San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vđộng vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

  RVC(40) hoặc CC

  61

  0511.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  62

  0603.11

  - - Hoa hồng

  WO

  63

  0603.12

  - - Hoa cẩm chướng

  WO

  64

  0603.13

  - - Phong lan

  WO

  65

  0603.14

  - - Hoa cúc

  WO

  66

  0603.15

  - - Họ hoa ly (Lilium spp.)

  WO

  67

  0603.19

  - - Loại khác

  WO

  68

  0603.90

  - Loại khác

  WO

  69

  0604.20

  - Tươi:

  RVC(40) hoặc CTH

  70

  0604.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  71

  0706.10

  - Cà rt và củ cải:

  WO

  72

  0707.00

  Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh

  WO

  73

  0708.10

  - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

  WO

  74

  0708.20

  - Đậu hạt (Vigna spp.. Phasedus spp.):

  WO

  75

  0708.90

  - Các loại rau đu khác

  WO

  76

  0709.51

  - - Nấm thuộc chi Agaricus

  WO

  77

  0709.60

  - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:

  WO

  78

  0709.91

  - - Hoa a-ti-sô

  WO

  79

  0709.93

  - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.)

  WO

  80

  0710.21

  - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

  WO

  81

  0710.22

  - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)

  WO

  82

  0710.40

  - Ngô ngọt

  WO

  83

  0710.80

  - Rau khác

  WO

  84

  0710.90

  - Hỗn hp các loại rau

  WO

  85

  0713.31

  - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek:

  WO

  86

  0713.32

  - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis):

  WO

  87

  0713.33

  - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):

  WO

  88

  0713.35

  - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):

  WO

  89

  0713.40

  - Đậu lăng:

  WO

  90

  0801.11

  - - Đã qua công đoạn làm khô

  RVC(40) hoặc CC

  91

  0801.12

  - - Dừa còn nguyên sọ

  RVC(40) hoặc CC

  92

  0801.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  93

  0801.31

  - - Chưa bóc vỏ

  WO

  94

  0801.32

  - - Đã bóc vỏ

  RVC(40) hoặc CTSH

  95

  0802.11

  - - Chưa bóc vỏ

  WO

  96

  0802.12

  - - Đã bóc vỏ

  RVC(40) hoặc CC

  97

  0802.61

  - - Chưa bóc vỏ

  RVC(40) hoặc CC

  98

  0802.62

  - - Đã bóc vỏ

  RVC(40) hoặc CC

  99

  0803.10

  - Chuối lá

  RVC(40) hoặc CC

  100

  0803.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  101

  0804.30

  - Quả dứa

  WO

  102

  0804.40

  - Quả bơ

  WO

  103

  0804.50

  - Quả i, xoài và măng cụt:

  WO

  104

  0805.10

  - Quả cam:

  WO

  105

  0805.21

  - - Quả quýt các loại (kể cả quất)

  WO

  106

  0805.22

  - - Cam nhỏ (Clementines)

  WO

  107

  0805.29

  - - Loại khác

  WO

  108

  0805.40

  - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm

  WO

  109

  0805.50

  - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

  WO

  110

  0805.90

  - Loại khác

  WO

  111

  0807.11

  - - Quả dưa hấu

  WO

  112

  0807.19

  - - Loại khác

  WO

  113

  0807.20

  - Quả đu đủ

  WO

  114

  0810.90

  - Loại khác:

  WO

  115

  0812.90

  - Quả khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  116

  0901.11

  - - Chưa khử chất caffeine:

  RVC(40) hoặc CTSH

  117

  0901.12

  - - Đã khử chất caffeine:

  RVC(40) hoặc CTSH

  118

  0901.21

  - - Chưa khử chất caffeine:

  RVC(40) hoặc CTSH

  119

  0901.22

  - - Đã khử chất caffeine:

  RVC(40) hoặc CTSH

  120

  0902.10

  - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg:

  RVC(40) hoặc CTSH

  121

  0902.20

  - Chè xanh khác (chưa ủ men):

  RVC(40) hoặc CTSH

  122

  0902.30

  - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg:

  RVC(40) hoặc CTSH

  123

  0902.40

  - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần:

  RVC(40) hoặc CTSH

  124

  0904.11

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền:

  RVC(40) hoặc CTSH

  125

  0904.12

  - - Đã xay hoặc nghiền:

  RVC(40) hoặc CTSH

  126

  0910.12

  - - Đã xay hoặc nghiền

  RVC(40) hoặc CTSH

  127

  1005.10

  - Hạt giống

  WO

  128

  1005.90

  - Loại khác:

  WO

  129

  1006.10

  - Thóc:

  WO

  130

  1006.20

  - Go lứt:

  WO

  131

  1006.30

  - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed):

  WO

  132

  1006.40

  - Tm:

  WO

  133

  1102.20

  - Bột ngô

  RVC(40) hoặc CC

  134

  1102.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  135

  1104.19

  - - Của ngũ cốc khác:

  RVC(40) hoặc CC

  136

  1104.22

  - - Của yến mạch

  RVC(40) hoặc CC

  137

  1104.23

  - - Của ngô

  RVC(40) hoặc CC

  138

  1104.29

  - - Của ngũ cốc khác:

  RVC(40) hoặc CC

  139

  1104.30

  - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền

  RVC(40) hoặc CC

  140

  1108.11

  - - Tinh bt mì

  RVC(40) hoặc CC

  141

  1108.12

  - - Tinh bột ngô

  RVC(40) hoặc CC

  142

  1108.14

  - - Tinh bt sắn

  RVC(40) hoặc CC

  143

  1108.19

  - - Tinh bt khác:

  RVC(40) hoặc CC

  144

  1202.30

  - Hạt giống

  WO

  145

  1202.41

  - - Lạc chưa bóc vỏ

  WO

  146

  1202.42

  - - Lc nhân, đã hoc chưa vmảnh

  RVC(40) hoặc CC

  147

  1301.90

  - Loại khác:

  WO

  148

  1302.31

  - - Thạch rau câu (agar-agar)

  RVC(40)

  149

  1302.32

  - - Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả minh quyết, hạt minh quyết hoặc hạt guar

  RVC(40) hoặc CC

  150

  1302.39

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  151

  1401.10

  - Tre

  WO

  152

  1401.20

  - Song, mây:

  WO

  153

  1601.00

  Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó

  RVC(40) hoặc CTH

  154

  1602.10

  - Chế phẩm đồng nhất:

  RVC(40) hoặc CTH

  155

  1602.20

  - Từ gan động vật

  RVC(40) hoặc CTH

  156

  1602.31

  - - Từ gà tây:

  RVC(40) hoặc CTH

  157

  1602.32

  - - Từ gà thuộc loài Gallus domesticus:

  RVC(40) hoặc CTH

  158

  1602.41

  - - Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúng:

  RVC(40) hoặc CTH

  159

  1602.50

  - Từ động vật họ trâu bò

  RVC(40) hoặc CTH

  160

  1602.90

  - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật:

  RVC(40) hoặc CTH

  161

  1604.11

  - - Từ cá hi:

  RVC(40) hoặc CTH

  162

  1604.12

  - - Từ cá trích nước lnh:

  RVC(40) hoặc CTH

  163

  1604.14

  - - Tcá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.):

  RVC(40) hoặc CTH

  164

  1604.15

  - - Từ cá nc hoa:

  RVC(40) hoặc CTH

  165

  1604.16

  - - Từ cá cơm (cá trỏng):

  RVC(40) hoặc CTH

  166

  1604.17

  - - Cá chình:

  RVC(40) hoặc CTH

  167

  1604.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  168

  1604.31

  - - Trứng cá tầm muối

  RVC(40) hoặc CTH

  169

  1604.32

  - - Sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối

  RVC(40) hoặc CTH

  170

  1605.10

  - Cua, ghẹ:

  RVC(40) hoặc CC

  171

  1605.21

  - - Không đóng bao bì kín khí

  RVC(40) hoặc CTH

  172

  1605.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  173

  1605.30

  - Tôm hùm

  RVC(40) hoặc CC

  174

  1605.40

  - Động vật giáp xác khác

  RVC(40) hoặc CC

  175

  1605.54

  - - Mực nang và mực ống:

  RVC(40) hoặc CTH

  176

  1605.56

  - - Nghêu (ngao), sò

  RVC(40) hoặc CTH

  177

  1605.59

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  178

  1605.61

  - - Hải sâm

  RVC(40) hoặc CC

  179

  1605.69

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  180

  1701.14

  - - Các loại đường mía khác

  RVC(40) hoặc CC

  181

  1701.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  182

  1704.10

  - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường

  RVC(40) hoặc CTH

  183

  1704.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  184

  1801.00

  Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sng hoặc đã rang

  RVC(40) hoặc CC

  185

  1804.00

  Bơ ca cao, chất béo và dầu ca cao

  RVC(40) hoặc CTH

  186

  1805.00

  Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  187

  1806.20

  - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhào, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:

  RVC(40) hoặc CTSH

  188

  1806.31

  - - Có nhân

  RVC(40) hoặc CTSH

  189

  1806.32

  - - Không có nhân

  RVC(40) hoặc CTSH

  190

  1806.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  191

  1902.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  192

  1902.30

  - Sn phẩm từ bột nhào khác:

  RVC(40) hoặc CC

  193

  1904.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  194

  1905.31

  - - Bánh quy ngọt:

  RVC(40) hoặc CTH

  195

  1905.32

  - - Bánh waffles và bánh xốp wafers:

  RVC(40) hoặc CTH

  196

  1905.40

  - Bánh bít cốt (rusks), bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự:

  RVC(40) hoặc CTH

  197

  1905.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  198

  2007.10

  - Chế phẩm đồng nhất

  RVC(40) hoặc CTH

  199

  2007.91

  - - Từ quả thuộc chi cam quýt

  RVC(40) hoặc CTH

  200

  2007.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  201

  2008.11

  - - Lc:

  RVC(40) hoặc CTH

  202

  2008.19

  - - Loại khác, kcả hỗn hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  203

  2008.20

  - Dứa:

  RVC(40) hoặc CC

  204

  2008.30

  - Quả thuộc chi cam quýt:

  RVC(40) hoặc CC

  205

  2008.60

  - Anh đào (Cherries):

  RVC(40) hoặc CC

  206

  2008.70

  - Đào, kcả quả xuân đào:

  RVC(40) hoặc CC

  207

  2008.97

  - - Dạng hỗn hợp:

  RVC(40) hoặc CC

  208

  2008.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  209

  2009.11

  - - Đông lạnh

  RVC(40) hoặc CC

  210

  2009.12

  - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20

  RVC(40) hoặc CC

  211

  2009.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  212

  2009.21

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  RVC(40) hoặc CC

  213

  2009.29

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  214

  2009.31

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  RVC(40) hoặc CC

  215

  2009.39

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  216

  2009.41

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  RVC(40) hoặc CC

  217

  2009.49

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  218

  2009.50

  - Nước cà chua ép

  RVC(40) hoặc CTH

  219

  2009.61

  - - Với trị giá Brix không quá 30

  RVC(40) hoặc CC

  220

  2009.69

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  221

  2009.81

  - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea):

  RVC(40) hoặc CC

  222

  2009.89

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  223

  2009.90

  - Nước ép hỗn hợp:

  RVC(40) hoặc CC

  224

  2101.11

  - - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc:

  RVC(40) hoặc CTSH

  225

  2101.20

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè Paragoay:

  RVC(40) hoặc CTSH

  226

  2103.10

  - Nước xốt đậu tương

  RVC(40) hoặc CTSH

  227

  2103.20

  - Ketchup cà chua và nước xốt cà chua khác

  RVC(40) hoặc CTSH

  228

  2103.30

  - Bt mù tt mn, bột mù tt thô và mù tt đã chế biến

  RVC(40) hoặc CTSH

  229

  2103.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  230

  2106.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  231

  2202.10

  - Nước, kcả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu:

  RVC(40) hoặc CC

  232

  2203.00

  Bia sản xuất từ malt

  RVC(40) hoặc CC

  233

  2204.21

  - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:

  RVC(40) hoặc CC

  234

  2204.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CC

  235

  2204.30

  - Hèm nho khác:

  RVC(40) hoặc CC

  236

  2207.10

  - Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích

  RVC(40) hoặc CTH

  237

  2207.20

  - Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ:

  RVC(40) hoặc CTH

  238

  2208.40

  - Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ các sản phẩm mía đường lên men

  RVC(40) hoặc CTH

  239

  2208.60

  - Rưu vodka

  RVC(40) hoặc CTH

  240

  2208.70

  - Rưu mùi:

  RVC(40) hoặc CTH

  241

  2208.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  242

  2401.10

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

  RVC(40) hoặc CC

  243

  2401.30

  - Phế liu lá thuốc lá:

  RVC(40) hoặc CC

  244

  2402.10

  - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá

  RVC(40) hoặc CTH

  245

  2402.20

  - Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá:

  RVC(40) hoặc CTH

  246

  2402.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  247

  2403.11

  - - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này

  RVC(40) hoặc CTH

  248

  2403.91

  - - Thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm):

  RVC(40) hoặc CTH

  249

  2403.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  250

  2501.00

  Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển

  RVC(40) hoặc CTH

  251

  2515.11

  - - Thô hoặc đã đẽo thô

  RVC(40) hoặc CTH

  252

  2515.12

  - - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể c hình vuông):

  RVC(40) hoặc CTH

  253

  2515.20

  - Ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng; thạch cao tuyết hoa

  RVC(40) hoặc CTH

  254

  2523.10

  - Clanhke xi măng:

  RVC(40) hoặc CTH

  255

  2523.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  256

  2523.30

  - Xi măng nhôm

  RVC(40) hoặc CTH

  257

  2523.90

  - Xi măng chịu nước khác

  RVC(40) hoặc CTH

  258

  2529.10

  - Tràng thạch (đá bồ tát):

  RVC(40) hoặc CTH

  259

  2530.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  260

  2610.00

  Quặng crôm và tinh quặng crôm

  RVC(40) hoặc CTH

  261

  2701.20

  - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá

  RVC(40) hoặc CTH

  262

  2707.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  263

  2802.00

  Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; lưu huỳnh dạng keo

  RVC(40) hoặc CTH

  264

  2810.00

  Oxit bo; axit boric

  RVC(40) hoặc CTH

  265

  2822.00

  Coban oxit và hydroxit; coban oxit thương phẩm

  RVC(40) hoặc CTH

  266

  2825.40

  - Hydroxit và oxit niken

  RVC(40) hoặc CTH

  267

  2827.39

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  268

  2828.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  269

  2833.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  270

  2841.70

  - Molipdat

  RVC(40) hoặc CTSH

  271

  2921.30

  - Amin đơn hoặc đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

  RVC(40) hoặc CTH

  272

  2934.10

  - Hợp chất có chứa 1 vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc

  RVC(40) hoặc CTSH

  273

  2936.26

  - - Vitamin B12 và các dn xuất của nó

  RVC(40) hoặc CTSH

  274

  2936.29

  - - Vitamin khác và các dẫn xuất của chúng

  RVC(40) hoặc CTSH

  275

  2936.90

  - Loại khác, kể cả các chất cô đc t nhiên

  RVC(40) hoặc CTH

  276

  2941.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  277

  2942.00

  Hợp chất hữu cơ khác

  RVC(40) hoặc CTSH

  278

  3001.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  279

  3002.11

  - - Bthử chuẩn đoán bnh sốt rét

  RVC(40) hoặc CTH

  280

  3002.12

  - - Kháng huyết thanh và các phần phân đoạn khác của máu:

  RVC(40) hoặc CTH

  281

  3002.13

  - - Các sản phẩm miễn dịch, chưa được pha trộn, chưa đóng gói theo liều lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ

  RVC(40) hoặc CTH

  282

  3002.14

  - - Các sản phẩm miễn dịch, được pha trộn, chưa đóng gói theo liều lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán l

  RVC(40) hoặc CTH

  283

  3002.15

  - - Các sản phẩm miễn dịch, đóng gói theo liều lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ

  RVC(40) hoặc CTH

  284

  3002.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  285

  3002.20

  - Vắc xin cho người:

  RVC(40) hoặc CTH

  286

  3002.30

  - Vắc xin thú y

  RVC(40) hoặc CTH

  287

  3002.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  288

  3003.10

  - Chứa penicillins hoặc dẫn xuất của chúng, có cấu trúc axit penicillanic, hoặc streptomycins hoặc các dẫn xuất của chúng:

  RVC(40) hoặc CTH

  289

  3003.41

  - - Chứa ephedrine hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  290

  3003.42

  - - Chứa pseudoephedrine (INN) hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  291

  3003.43

  - - Chứa norephedrine hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  292

  3003.49

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  293

  3004.10

  - Chứa penicillins hoặc các dẫn xuất của chúng, có cấu trúc axit penicillanic, hoặc các streptomycin hoặc các dẫn xuất của chúng:

  RVC(40) hoặc CTH

  294

  3004.20

  - Loại khác, chứa kháng sinh:

  RVC(40) hoặc CTH

  295

  3004.32

  - - Chứa hormon tuyến thượng thận, các dẫn xuất hoặc cấu trúc tương tự của chúng:

  RVC(40) hoặc CTH

  296

  3004.39

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  297

  3004.41

  - - Chứa ephedrine hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  298

  3004.42

  - - Chứa pseudoephedrine (INN) hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  299

  3004.43

  - - Chứa norephedrine hoặc muối của nó

  RVC(40) hoặc CTH

  300

  3004.49

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  301

  3004.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  302

  3005.10

  - Băng dán và các sản phẩm khác có một lớp dính:

  RVC(40) hoặc CTSH

  303

  3006.40

  - Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác; xi măng gắn xương:

  RVC(40) hoặc CTSH

  304

  3102.10

  - Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước

  RVC(40) hoặc CTSH

  305

  3105.20

  - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali

  RVC(40) hoặc CTSH

  306

  3105.30

  - Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

  RVC(40) hoặc CTSH

  307

  3214.10

  - Ma tít đgắn kính, ma tít để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; chất bả bề mặt trước khi sơn

  RVC(40) hoặc CTSH

  308

  3215.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  309

  3215.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  310

  3301.12

  - - Của cam

  RVC(40) hoặc CTH

  311

  3301.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  312

  3301.24

  - - Của cây bạc hà cay (Mantha piperita)

  RVC(40) hoặc CTH

  313

  3301.25

  - - Của cây bạc hà khác

  RVC(40) hoặc CTH

  314

  3301.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  315

  3301.30

  - Chất ta nha

  RVC(40) hoặc CTSH

  316

  3301.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  317

  3303.00

  Nước hoa và nước thơm

  RVC(40) hoặc CTH

  318

  3304.10

  - Chế phẩm trang điểm môi

  RVC(40) hoặc CTH

  319

  3304.20

  - Chế phẩm trang điểm mắt

  RVC(40) hoặc CTH

  320

  3304.30

  - Chế phẩm dùng cho móng tay và móng chân

  RVC(40) hoặc CTH

  321

  3304.91

  - - Phấn, đã hoặc chưa nén

  RVC(40) hoặc CTH

  322

  3304.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  323

  3305.10

  - Dầu gội đầu:

  RVC(40) hoặc CTH

  324

  3305.20

  - Chế phẩm uốn tóc hoặc làm duỗi tóc

  RVC(40) hoặc CTH

  325

  3305.30

  - Keo xịt tóc (hair lacquers)

  RVC(40) hoặc CTH

  326

  3305.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  327

  3306.10

  - Sản phẩm đánh răng:

  RVC(40) hoặc CTH

  328

  3306.20

  - Chỉ tơ nha khoa làm sạch k răng (dental floss)

  RVC(40) hoặc CTH

  329

  3307.10

  - Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo

  RVC(40) hoặc CTH

  330

  3307.20

  - Chất khử mùi cá nhân và chất chống ra nhiều mồ hôi

  RVC(40) hoặc CTH

  331

  3307.30

  - Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác

  RVC(40) hoặc CTH

  332

  3307.49

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  333

  3307.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  334

  3401.11

  - - Dùng cho vệ sinh (kể cả các sn phẩm đã tẩm thuốc):

  RVC(40) hoặc CTH

  335

  3401.20

  - Xà phòng ở dạng khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  336

  3401.30

  - Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng

  RVC(40) hoặc CTH

  337

  3402.11

  - - Dạng anion:

  RVC(40) hoặc CTSH

  338

  3402.12

  - - Dạng cation

  RVC(40) hoặc CTSH

  339

  3402.13

  - - Dạng không phân ly (non - ionic):

  RVC(40) hoặc CTSH

  340

  3402.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  341

  3402.20

  - Chế phẩm đã đóng gói để bán lẻ:

  RVC(40) hoặc CTSH

  342

  3402.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  343

  3405.10

  - Chất đánh bóng, kem và các chế phẩm tương tự dùng cho giày dép hoặc da thuộc

  RVC(40) hoặc CTSH

  344

  3405.20

  - Chất đánh bóng, kem và các chế phẩm tương tự dùng để bảo quản đồ nội thất bằng g, sàn gỗ hoặc các hàng hóa khác bằng g

  RVC(40) hoặc CTSH

  345

  3405.30

  - Chất đánh bóng và các chế phẩm tương tự dùng để đánh bóng thân xe (coachwork), trừ các chất đánh bóng kim loại

  RVC(40) hoặc CTSH

  346

  3406.00

  Nến, nến cây và các loại tương tự

  RVC(40) hoặc CTSH

  347

  3502.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTSH

  348

  3505.20

  - Keo

  RVC(40) hoặc CTSH

  349

  3506.10

  - Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc như các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1kg

  RVC(40) hoặc CTSH

  350

  3802.10

  - Carbon hot tính

  RVC(40) hoặc CTH

  351

  3802.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  352

  3805.10

  - Dầu turpentine gôm, dầu turpentine gỗ hoặc dầu turpentine sulphate

  RVC(40) hoặc CTSH

  353

  3806.10

  - Colophan và axit nhựa cây

  RVC(40) hoặc CTSH

  354

  3806.20

  - Muối colophan, muối của axit nhựa cây hoặc muối của các dẫn xuất của colophan hoặc axit nhựa cây, trừ các muối của sản phẩm cộng của colophan

  RVC(40) hoặc CTH

  355

  3806.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  356

  3808.52

  - - DDT (ISO) (clofenotane (INN)), đã đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300 g

  RVC(40) hoặc CTH

  357

  3808.59

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  358

  3808.91

  - -Thuốc trừ côn trùng:

  RVC(40) hoặc CTH

  359

  3808.92

  - - Thuốc trừ nấm:

  RVC(40) hoặc CTH

  360

  3808.93

  - - Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng:

  RVC(40) hoặc CTSH

  361

  3809.91

  - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:

  RVC(40) hoặc CTSH

  362

  3814.00

  Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế

  CTH

  363

  3816.00

  Xi măng, vữa, bê tông chịu lửa và các loại vật liệu kết cấu tương tự, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 38.01

  RVC(40) hoặc CTH

  364

  3822.00

  Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các mẫu chuẩn được chứng nhận

  RVC(40) hoặc CTH

  365

  3823.12

  - - Axit oleic

  RVC(40) hoặc CTSH

  366

  3823.13

  - - Axit béo du tall

  RVC(40) hoặc CTSH

  367

  3823.70

  - Cồn béo công nghiệp:

  RVC(40) hoặc CTSH

  368

  3824.30

  - Cacbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim loại

  RVC(40) hoặc CTSH

  369

  3824.40

  - Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông

  RVC(40) hoặc CTSH

  370

  3824.50

  - Vữa và bê tông không chịu lửa

  RVC(40) hoặc CTSH

  371

  3824.73

  - - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)

  RVC(40) hoặc CTSH

  372

  3909.50

  - Các polyurethan

  CTH

  373

  3915.90

  - Từ plastic khác

  CTH

  374

  3917.23

  - - Bằng các polyme từ vinyl clorua

  CTH

  375

  3917.29

  - - Bằng plastic khác:

  CTH

  376

  3917.39

  - - Loại khác:

  CTH

  377

  3917.40

  - Các phụ kiện

  CTH

  378

  3919.10

  - dạng cuộn có chiều rộng không quá 20 cm:

  CTH

  379

  3919.90

  - Loại khác:

  CTH

  380

  3920.10

  - Từ các polyme từ etylen:

  CTH

  381

  3920.20

  - Từ các polyme từ propylen:

  CTH

  382

  3922.10

  - Bồn tắm, bồn tm vòi sen, bồn rửa và chậu rửa:

  CTH

  383

  3922.20

  - Bệ và nắp xí bệt

  CTH

  384

  3922.90

  - Loại khác:

  CTH

  385

  3923.10

  - Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự:

  CTH

  386

  3923.21

  - - Từ các polyme từ etylen:

  CTH

  387

  3923.29

  - - Từ plastic khác:

  CTH

  388

  3923.30

  - Bình, chai, lọ, bình thót cvà các sản phẩm tương tự:

  CTH

  389

  3923.90

  - Loại khác:

  CTH

  390

  3924.10

  - Bộ đồ ăn và bộ đồ dùng nhà bếp:

  CTH

  391

  3924.90

  - Loại khác:

  CTH

  392

  3925.10

  - Thùng chứa, bể và các loại đồ chứa đựng tương tự, dung tích trên 300 lít

  CTH

  393

  3925.20

  - Cửa ra vào, cửa sổ và khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào

  CTH

  394

  3925.30

  - Cửa chớp, mành che (kể cmành chớp lật) và các sản phẩm tương tự và các bộ phận của nó

  CTH

  395

  3925.90

  - Loại khác

  CTH

  396

  3926.10

  - Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học

  CTH

  397

  3926.20

  - Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng tay bao):

  CTH

  398

  3926.90

  - Loại khác:

  CTH

  399

  4001.22

  - - Cao su tự nhiên được định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):

  WO

  400

  4006.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  401

  4009.31

  - - Không kèm phụ kiện ghép nối:

  RVC(40) hoặc CTH

  402

  4009.42

  - Có kèm phụ kiện ghép nối:

  RVC(40) hoặc CTH

  403

  4010.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  404

  4010.31

  - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm

  RVC(40) hoặc CTH

  405

  4010.33

  - - Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm nhưng không quá 240 cm

  RVC(40) hoặc CTH

  406

  4011.10

  - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

  RVC(40) hoặc CTH

  407

  4011.20

  - Loại dùng cho ô tô khách (buses) hoặc ô tô chở hàng (lorries):

  RVC(40) hoặc CTH

  408

  4011.40

  - Loại dùng cho xe môtô

  RVC(40) hoặc CTH

  409

  4011.50

  - Loại dùng cho xe đạp

  RVC(40) hoặc CTH

  410

  4011.70

  - Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

  RVC(40) hoặc CTH

  411

  4011.80

  - Loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp:

  RVC(40) hoặc CTH

  412

  4012.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  413

  4013.10

  - Loại dùng cho ô tô con (motor car) (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua), ô tô khách hoặc ô tô chở hàng:

  RVC(40) hoặc CTH

  414

  4013.20

  - Loại dùng cho xe đạp

  RVC(40) hoặc CTH

  415

  4015.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  416

  4015.90

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  417

  4016.10

  - Bằng cao su xốp:

  RVC(40) hoặc CTH

  418

  4016.91

  - Tấm phủ sàn và tấm, đệm trải sàn (mat):

  RVC(40) hoặc CTH

  419

  4016.92

  - - Ty:

  RVC(40) hoặc CTH

  420

  4016.93

  - - Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  421

  4016.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  422

  4101.90

  - Loại khác, kể cả da mông, khuỷu và bụng:

  RVC(40) hoặc CTH

  423

  4104.11

  - - Da cật, chưa xẻ; da váng có mặt cật (da lộn):

  RVC(40) hoặc CTH

  424

  4107.11

  - - Da cật, chưa x

  RVC(40) hoặc CTH

  425

  4201.00

  Yên cương và bộ yên cương dùng cho các loại động vật (kể cả dây kéo, dây dắt, miếng đệm đầu gối, đai hoặc rọ bịt mõm, vải lót yên, túi yên, áo chó và các loại tương tự), làm bằng vật liệu bất kỳ

  RVC(40) hoặc CTH

  426

  4202.11

  - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hp:

  RVC(40) hoặc CC

  427

  4202.12

  - - Mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt:

  RVC(40) hoặc CC

  428

  4202.21

  - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp

  RVC(40) hoặc CC

  429

  4202.22

  - - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt

  RVC(40) hoặc CC

  430

  4202.29

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  431

  4202.31

  - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp

  RVC(40) hoặc CC

  432

  4202.32

  - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt

  RVC(40) hoặc CC

  433

  4202.39

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CC

  434

  4202.91

  - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp:

  RVC(40) hoặc CC

  435

  4202.92

  - - Mặt ngoài bằng tấm plastic hoặc vật liệu dệt:

  RVC(40) hoặc CC

  436

  4203.10

  - Hàng may mặc

  RVC(40) hoặc CTH

  437

  4203.21

  - Loại thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao

  RVC(40) hoặc CTH

  438

  4203.29

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  439

  4203.30

  - Thắt lưng và dây đeo súng

  RVC(40) hoặc CTH

  440

  4205.00

  Sản phẩm khác bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  441

  4401.22

  - - Từ cây không thuộc loài lá kim

  RVC(40) hoặc CTH

  442

  4402.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTSH

  443

  4403.99

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  444

  4410.11

  - - Ván dăm

  RVC(40) hoặc CTH

  445

  4411.13

  - - Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm

  RVC(40) hoặc CTH

  446

  4411.14

  - - Loại có chiều dày trên 9 mm

  RVC(40) hoặc CTH

  447

  4412.31

  - - Với ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ nhiệt đới

  RVC(40) hoặc CTH

  448

  4412.33

  - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây tống quá sủ (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.)

  RVC(40) hoặc CTH ex. 4412.31

  449

  4412.34

  - - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33

  RVC(40) hoặc CTH

  450

  4412.39

  - Loại khác, với cả hai lp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim

  RVC(40) hoặc CTH

  451

  4412.94

  - - Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót

  RVC(40) hoặc CTH

  452

  4413.00

  Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình

  RVC(40) hoặc CTH

  453

  4414.00

  Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự

  RVC(40) hoặc CTH

  454

  4415.10

  - Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trng và các loại bao bì tương tự; tang cuốn cáp

  RVC(40) hoặc CTH

  455

  4415.20

  - Giá kệ để kê hàng, giá kệ để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars)

  RVC(40) hoặc CTH

  456

  4417.00

  Dụng cụ các loại, thân dụng cụ, tay cầm dụng cụ, thân và cán chổi hoặc bàn chải, bằng gỗ; cốt và khuôn giày hoặc ủng, bằng gỗ

  RVC(40) hoặc CTH

  457

  4418.20

  - Cửa ra vào và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa của chúng

  RVC(40) hoặc CTH

  458

  4419.11

  - - Thớt ct bánh mì, thớt chặt và các loại thớt tương tự

  RVC(40) hoặc CTH

  459

  4419.12

  - - Đũa

  RVC(40) hoặc CTH

  460

  4419.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  461

  4419.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  462

  4420.10

  - Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, bằng gỗ

  RVC(40) hoặc CTH

  463

  4421.10

  - Mắc treo quần áo

  RVC(40) hoặc CTH

  464

  4421.91

  - - Từ tre:

  RVC(40) hoặc CTH

  465

  4421.99

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  466

  4601.93

  - - Từ song mây:

  RVC(40) hoặc CTH

  467

  4601.94

  - - Từ vật liệu thực vật khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  468

  4602.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  469

  4602.20

  Giấy và bìa sử dụng làm nền cho sản xuất giấy và bìa nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện:

  RVC(40) hoặc CTH

  470

  4803.00

  Giấy để làm giấy vệ sinh hoặc lau mặt, khăn giấy, khăn ăn và các loại giấy tương tự dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã hoặc chưa làm chun, làm nhăn, rập nổi, đục lỗ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ

  RVC(40) hoặc CTH

  471

  4804.11

  - Loại chưa tẩy trắng

  RVC(40) hoặc CTH

  472

  4805.40

  - Giấy lọc và bìa lọc

  RVC(40) hoặc CTH

  473

  4811.59

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  474

  4817.30

  - Hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy

  RVC(40) hoặc CTH

  475

  4818.20

  - Khăn tay, giy lụa lau chùi hoặc lau mặt và khăn lau

  RVC(40) hoặc CTH

  476

  4818.30

  - Khăn trải bàn và khăn ăn:

  RVC(40) hoặc CTH

  477

  4818.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  478

  4819.10

  - Thùng, hộp và vỏ chứa, bằng giấy sóng hoặc bia sóng

  RVC(40) hoặc CTH

  479

  4820.10

  - Sổ đăng ký, sổ kế toán, vghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự

  RVC(40) hoặc CTH

  480

  4821.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  481

  4908.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  482

  4911.91

  - - Tranh, bản thiết kế và ảnh các loại:

  RVC(40) hoặc CTH

  483

  5401.10

  - Từ sợi filament tổng hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  484

  5401.20

  - Từ sợi filament tái tạo:

  RVC(40) hoặc CTH

  485

  5402.19

  - - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  486

  5402.20

  - Sợi có độ bền cao làm từ polyeste, đã hoặc chưa làm dún

  RVC(40) hoặc CTH

  487

  5402.31

  - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex

  RVC(40) hoặc CTH

  488

  5402.33

  - Từ các polyeste

  RVC(40) hoặc CTH

  489

  5402.44

  - - Từ nhựa đàn hồi:

  RVC(40) hoặc CTH

  490

  5402.45

  - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác

  RVC(40) hoặc CTH

  491

  5402.47

  - - Loại khác, từ các polyeste

  RVC(40) hoặc CTH

  492

  5402.52

  - - Từ các polyeste

  RVC(40) hoặc CTH

  493

  5402.62

  - - Từ các polyeste

  RVC(40) hoặc CTH

  494

  5407.20

  - Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự

  RVC(40) hoặc CTH

  495

  5407.41

  - - Chưa ty trng hoặc đã ty trng:

  RVC(40) hoặc CTH

  496

  5407.51

  - - Chưa ty trng hoặc đã ty trng

  RVC(40) hoặc CTH

  497

  5407.52

  - - Đã nhuộm

  RVC(40) hoặc CTH

  498

  5603.12

  - - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2

  RVC(40) hoặc CTH

  499

  5608.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  500

  5701.10

  - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

  RVC(40) hoặc CTH

  501

  5701.90

  - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  502

  5903.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  503

  5906.10

  - Băng dính có chiu rộng không quá 20 cm

  RVC(40) hoặc CTH

  504

  6006.90

  - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  505

  6103.23

  - - Từ sợi tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  506

  6103.43

  - - Từ sợi tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  507

  6104.23

  - - Từ sợi tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  508

  6104.43

  - - Từ sợi tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  509

  6104.63

  - - Từ sợi tổng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  510

  6105.10

  - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  511

  6105.20

  - Từ sợi nhân tạo:

  RVC(40) hoặc CTH

  512

  6105.90

  - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  513

  6106.10

  - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  514

  6106.20

  - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  515

  6107.11

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  516

  6107.12

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  517

  6107.19

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  518

  6107.21

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  519

  6107.22

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  520

  6107.29

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  521

  6107.91

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  522

  6107.99

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  523

  6108.11

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  524

  6108.19

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  525

  6108.21

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  526

  6108.22

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  527

  6108.29

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  529

  6108.32

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  530

  6108.39

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  531

  6108.91

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  532

  6108.92

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  533

  6108.99

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  534

  6109.10

  - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  535

  6109.90

  - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  536

  6110.20

  - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  537

  6110.30

  - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  538

  6110.90

  - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  539

  6111.20

  - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  540

  6111.30

  - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  541

  6111.90

  - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  542

  6112.12

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  543

  6112.41

  - - Từ sợi tng hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  544

  6113.00

  Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07

  RVC(40); hoặc CC và sản phẩm phải được cắt và may tại lãnh thổ của bất kỳ nước thành viên nào

  545

  6115.96

  - - Từ sợi tng hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  546

  6201.13

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  547

  6201.93

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  548

  6202.13

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  549

  6202.99

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  550

  6203.11

  - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

  RVC(40) hoặc CTH

  551

  6203.23

  - - Từ sợi tng hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  552

  6203.32

  - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  553

  6203.33

  - - Từ sợi tng hợp:

  RVC(40) hoặc CTH

  554

  6203.39

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  555

  6203.42

  - - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  556

  6203.43

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  557

  6203.49

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  558

  6204.13

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  559

  6204.23

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  560

  6204.32

  - - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  561

  6204.33

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  562

  6204.43

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  563

  6204.44

  - - Từ sợi tái tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  564

  6204.63

  - - Từ sợi tng hợp

  RVC(40) hoặc CTH

  565

  6204.69

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  566

  6205.20

  - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  567

  6205.30

  - Từ sợi nhân tạo:

  RVC(40) hoặc CTH

  568

  6205.90

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  569

  6206.10

  - Từ tơ tm hoặc phế liệu tơ tm:

  RVC(40) hoặc CTH

  570

  6206.30

  - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  571

  6206.40

  - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  572

  6206.90

  - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  573

  6208.11

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  574

  6208.19

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  575

  6208.21

  - - Từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  576

  6208.22

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  577

  6208.29

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  578

  6210.40

  - Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai:

  RVC(40) hoặc CTH

  579

  6301.30

  - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ bông:

  RVC(40) hoặc CTH

  580

  6301.90

  - Chăn và chăn du lịch khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  581

  6302.10

  - Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), dệt kim hoặc móc

  RVC(40) hoặc CTH

  582

  6302.21

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  583

  6302.22

  - - Từ sợi nhân tạo:

  RVC(40) hoặc CTH

  584

  6302.29

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  585

  6302.31

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  586

  6302.32

  - - Từ sợi nhân tạo:

  RVC(40) hoặc CTH

  587

  6302.39

  - - Từ các vật liệu dệt khác

  RVC(40) hoặc CTH

  588

  6302.40

  - Khăn trải bàn, dệt kim hoặc móc

  RVC(40) hoặc CTH

  589

  6302.51

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  590

  6302.53

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  591

  6302.59

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  592

  6302.60

  - Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương tự, từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  593

  6302.91

  - - Từ bông

  RVC(40) hoặc CTH

  594

  6302.93

  - - Từ sợi nhân tạo

  RVC(40) hoặc CTH

  595

  6302.99

  - - Từ các vật liệu dệt khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  596

  6304.11

  - - Dệt kim hoặc móc

  RVC(40) hoặc CTH

  597

  6304.19

  - - Loại khác:

  RVC(40) hoặc CTH

  598

  6307.10

  - Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau tương tự:

  RVC(40) hoặc CTH

  599

  6401.92

  - - Giày cổ cao quá mắt cá chân  nhưng không qua đầu gối

  CTH

  600

  6401.99

  - - Loại khác:

  CTH

  601

  6402.20

  - Giày, dép có đai hoặc dây gắn mũ giày với đế bằng chốt cài

  CTH

  602

  6402.99

  - - Loại khác:

  CTH

  603

  6403.40

  - Giày, dép khác, có mũi gắn kim loại bảo vệ

  CTH

  604

  6403.91

  - Giày cổ cao quá mắt cá chân:

  CTH

  605

  6403.99

  - - Loại khác:

  CTH

  606

  6404.11

  - - Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự:

  CTH

  607

  6404.19

  - - Loại khác

  CTH

  608

  6404.20

  - Giày, dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp

  CTH

  609

  6405.10

  - Có mũ giày bằng da thuộc hoặc da tổng hợp

  CTH

  610

  6405.20

  - Có mũ giày bằng vật liệu dệt

  RVC(40) hoặc CTH

  611

  6504.00

  Các loại mũ và các vật đội đầu khác, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

  RVC(40) hoặc CTH

  612

  6505.00

  Các loại mũ và các vật đội đầu khác dệt kim hoặc móc, hoặc làm từ ren, nỉ hoặc vải dệt khác, ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

  RVC(40) hoặc CTH

  613

  6802.21

  - - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa

  WO

  614

  6802.23

  - - Đá granit

  CTH

  615

  6802.91

  - Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa:

  CTH

  616

  6802.92

  - - Đá vôi khác

  CTH

  617

  6806.10

  - Sợi xỉ, bông len đá (rock wool) và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tấm hoặc dạng cuộn

  CTH

  618

  6809.90

  - Các sản phẩm khác:

  CTH

  619

  6810.11

  - - Gạch và gạch khối xây dựng

  CTH

  620

  6810.19

  - Loại khác:

  CTH

  621

  6810.91

  - - Các cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng

  CTH

  622

  6810.99

  - - Loại khác

  CTH

  623

  6811.40

  - Cha amiăng:

  CTH

  624

  6811.81

  - Tấm làn sóng

  CTH

  625

  6813.89

  - - Loại khác

  CTH

  626

  6814.10

  - Tấm, tấm mỏng và dải bằng mica đã được kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền phụ trợ

  CTH

  627

  6814.90

  - Loại khác

  CTH

  628

  6907.21

  - Của loại có độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng:

  RVC(40) hoặc CTH

  629

  6907.22

  - - Của loại có độ hút nước trên 0,5% nhưng không vượt quá 10% tính theo trọng lượng:

  RVC(40) hoặc CTH

  630

  6907.23

  - - Của loại có độ hút nước trên 10% tính theo trọng lượng:

  RVC(40) hoặc CTH

  631

  6907.30

  - Khối khảm và các sản phẩm tương tự, trừ loại thuộc phân nhóm 6907.40:

  RVC(40) hoặc CTH

  632

  6907.40

  - Các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện:

  RVC(40) hoặc CTH

  633

  6910.10

  - Bằng sứ

  RVC(40) hoặc CTH

  634

  6910.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  635

  6911.10

  - Bộ đăn và bộ đồ nhà bếp

  RVC(40) hoặc CTH

  636

  6911.90

  - Loại khác

  RVC(40) hoặc CTH

  637

  6912.00

  Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh bằng gốm, trừ loại bằng sứ

  RVC(40) hoặc CTH

  638

  6913.10

  - Bằng sứ:

  RVC(40) hoặc CTH

  639

  6913.90

  - Loại khác: