logo

Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 941&942-12/2019
  Số hiệu: 25/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: 11/12/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 14/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  -------------

  Số: 25/2019/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

  ----------------

   

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

  Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi là Thông tư số 22/2016/TT-BCT).

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT

  1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Bãi bỏ Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Chủ tịch nước,Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TƯ và Ban của Đảng;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

  - Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

  - Công báo;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;

  - Các BQL các KCN, KCX và KKT (36);

  - Sở Công Thương Hải Phòng;

  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (19);

  - Lưu: VT, XNK (3).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Trần Tuấn Anh

   

  Phụ lục

  DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ITA)

  (ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT)

  --------------

   

  STT

  Mã số hàng hóa

  Mô hả hàng hóa

  1

  3818.00.00

  Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự; các hợp chất hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử

  2

  7017.10.10

  - - Ống thạch anh dùng trong lò phản ứng và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuếch tán và lò ôxi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng

  3

  7020.00.20

  - Ống thạch anh dùng trong lò phản ứng và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuếch tán và lò ôxi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng

  4

  8419.39.11

  - - - - Máy xử lý vật liệu bằng quá trình gia nhiệt, để sản xuất tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  5

  8419.89.13

  - - - - Máy xử lý vật liệu bằng quá trình gia nhiệt, để sản xuất tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  6

  8419.89.19

  - - - - Loại khác

  7

  8420.10.10

  - - Thiết bị có ứng dụng phim khô hoặc dung dịch cản quang, lớp cảm quang, bột hàn nhão, vật liệu hàn hoặc vật liệu kết dính phủ lên các đế của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc các linh kiện của chúng

  8

  8420.91.10

  - - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8420.10.10

  9

  8420.99.10

  - - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8420.10.10

  10

  8424.89.40

  - - - Thiết bị gia công ướt, bằng cách phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các dung dịch hóa học hoặc điện hóa lên các đế của các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị tạo vết của các chất lỏng, bột hàn nhão, bi hàn, vật liệu hàn hoặc chất bịt kín lên tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc linh kiện của chúng; thiết bị có ứng dụng phim khô hoặc dung dịch cản quang, lớp cảm quang, bột hàn nhão, vật liệu hàn hoặc vật liệu kết dính lên các đế của tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc linh kiện của chúng

  11

  8428.20.90

  - - Loại khác

  12

  8428.90.20

  - - Máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  13

  8431.39.40

  - - - Của máy tự động dùng để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  14

  8443.19.00

  - - Loại khác

  15

  8443.31.11

  - - - - Loại màu

  16

  8443.31.19

  - - - - Loại khác

  17

  8443.31.21

  - - - - Loại màu

  18

  8443.31.29

  - - - - Loại khác

  19

  8443.31.31

  - - - - Loại màu

  20

  8443.31.39

  - - - - Loại khác

  21

  8443.31.91

  - - - - Máy in-copy-scan-fax kết hợp

  22

  8443.31.99

  - - - - Loại khác

  23

  8443.32.11

  - - - - Loại màu

  24

  8443.32.19

  - - - - Loại khác

  25

  8443.32.21

  - - - - Loại màu

  26

  8443.32.29

  - - - - Loại khác

  27

  8443.32.31

  - - - - Loại màu

  28

  8443.32.39

  - - - - Loại khác

  29

  8443.32.41

  - - - - Loại màu

  30

  8443.32.49

  - - - - Loại khác

  31

  8443.32.50

  - - - Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in

  32

  8443.32.60

  - - - Máy vẽ (Plotters)

  33

  8443.32.90

  - - - Loại khác

  34

  8443.39.10

  - - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)

  35

  8443.39.20

  - - - Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp)

  36

  8443.39.30

  - - - Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học

  37

  8443.99.10

  - - - Của máy in kiểu lưới dùng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

  38

  8443.99.20

  - - - Hộp mực in đã có mực in

  39

  8443.99.30

  - - - Bộ phận cung cấp giấy; bộ phận sắp xếp giấy

  40

  8443.99.90

  - - - Loại khác

  41

  8456.40.10

  - - Máy công cụ, điều khiển số, để gia công vật liệu bằng phương pháp bóc tách vật liệu, bằng quá trình xử lý plasma hồ quang, để sản xuất các tấm mạch in hay tấm mạch dây in

  42

  8456.90.20

  - - Thiết bị gia công ướt ứng dụng công nghệ nhúng dung dịch điện hóa, dùng để tách vật liệu trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in

  43

  8460.31.10

  - - - Máy công cụ, điều khiển số, có bộ phận đồ gá kẹp mẫu gia công hình ống lắp cố định và có công suất không quá 0,74 kW, để mài sắc các mũi khoan bằng vật liệu carbide với đường kính chuôi không quá 3,175 mm

  44

  8465.20.00

  - Trung tâm gia công

  45

  8465.91.10

  - - - Để khắc vạch lên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc các tấm đế của tấm mạch in hay tấm đế của tấm mạch dây in, hoạt động bằng điện

  46

  8465.92.10

  - - - Để khắc vạch lên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc các tấm đế của tấm mạch in hay tấm đế của tấm mạch dây in, có thể lắp vừa được mũi khắc có đường kính chuôi không quá 3,175 mm, dùng để khắc vạch lên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc các tấm đế của tấm mạch in hay tấm đế của tấm mạch dây in

  47

  8465.95.10

  - - - Máy khoan để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in, có tốc độ quay trên 50.000 vòng/phút và có thể lắp vừa được mũi khoan có đường kính chuôi không quá 3,175 mm

  48

  8465.99.50

  - - - Máy để đẽo bavia bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong quá trình sản xuất; máy để khắc vạch lên tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc tấm đế của tấm mạch in hay tấm đế của tấm mạch dây in; máy ép lớp mỏng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

  49

  8466.10.10

  - - Dùng cho máy thuộc phân nhóm 8456.40.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 hoặc 8465.99.50

  50

  8466.20.10

  - - Dùng cho máy thuộc phân nhóm 8456.40.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 hoặc 8465.99.50

  51

  8466.30.10

  - - Dùng cho máy thuộc phân nhóm 8456.40.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 hoặc 8465.99.50

  52

  8466.92.10

  - - - Dùng cho máy thuộc phân nhóm 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 hoặc 8465.99.50

  53

  8466.93.20

  - - - Dùng cho máy thuộc phân nhóm 8456.40.10, 8456.90.20 hoặc 8460.31.10

  54

  8466.94.00

  - - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.62 hoặc 84.63

  55

  8470.10.00

  - Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán

  56

  8470.21.00

  - - Có gắn bộ phận in

  57

  8470.29.00

  - - Loại khác

  58

  8470.30.00

  - Máy tính khác

  59

  8470.50.00

  - Máy tính tiền

  60

  8470.90.10

  - - Máy đóng dấu bưu phí

  61

  8470.90.20

  - - Máy kế toán

  62

  8470.90.90

  - - Loại khác

  63

  8471.30.20

  - - Máy tính xách tay kể cả notebook subnotebook

  64

  8471.30.90

  - - Loại khác

  65

  8471.41.10

  - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30

  66

  8471.41.90

  - - - Loại khác

  67

  8471.49.10

  - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30

  68

  8471.49.90

  - - - Loại khác

  69

  8471.50.10

  - - Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay)

  70

  8471.50.90

  - - Loại khác

  71

  8471.60.30

  - - Bàn phím máy tính

  72

  8471.60.40

  - - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, kể cả chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

  73

  8471.60.90

  - - Loại khác

  74

  8471.70.10

  - - Ổ đĩa mềm

  75

  8471.70.20

  - - Ổ đĩa cứng

  76

  8471.70.30

  - - Ổ băng

  77

  8471.70.40

  - - Ổ đĩa quang, kể cả ổ CD- ROM, DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R)

  78

  8471.70.50

  - - Các bộ lưu trữ được định dạng riêng kể cả các vật mang tin dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, có hoặc không có các vật mang tin có thể thay đổi được, là sản phẩm của công nghệ từ, quang hoặc công nghệ khác

  79

  8471.70.91

  - - - Hệ thống sao lưu tự động

  80

  8471.70.99

  - - - Loại khác

  81

  8471.80.10

  - - Bộ điều khiển và bộ thích ứng

  82

  8471.80.70

  - - Card âm thanh hoặc card hình ảnh

  83

  8471.80.90

  - - Loại khác

  84

  8471.90.10

  - - Máy đọc mã vạch

  85

  8471.90.40

  - - Máy đọc ký tự quang học khác

  86

  8471.90.90

  - - Loại khác

  87

  8472.90.10

  - - Máy thanh toán tiền tự động

  88

  8472.90.50

  - - Máy xử lý văn bản

  89

  8473.21.00

  - - Của máy tính điện tử thuộc phân nhóm 8470.10.00, 8470.21.00 hoặc 8470.29.00

  90

  8473.29.00

  - - Loại khác

  91

  8473.30.10

  - - Tấm mạch in đã lắp ráp

  92

  8473.30.90

  - - Loại khác

  93

  8473.40.10

  - - Dùng cho máy hoạt động bằng điện

  94

  8473.40.20

  - - Dùng cho máy không hoạt động bằng điện

  95

  8473.50.10

  - - Thích hợp dùng cho máy thuộc nhóm 84.71

  96

  8473.50.90

  - - Loại khác

  97

  8477.80.31

  - - - Máy ép lớp mỏng dùng để sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in

  98

  8477.90.32

  - - - Bộ phận của máy ép lớp mỏng dùng để sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in

  99

  8479.89.20

  - - - Máy lắp ráp các bo mạch nhánh của bộ xử lý trung tâm (CPU) vào các vỏ hoặc hộp đựng bằng plastic; thiết bị tái sinh dung dịch hóa học dùng trong sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị làm sạch cơ học bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong sản xuất; thiết bị tự động sắp đặt hoặc loại bỏ các linh kiện hoặc phần tử tiếp xúc trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc tấm đế khác; thiết bị đồng chỉnh tấm mạch in hay tấm mạch dây in hay tấm mạch in đã lắp ráp trong quá trình sản xuất

  100

  8479.89.31

  - - - - Máy bán hàng dịch vụ tự động (Automatic service­vending machines)

  101

  8479.89.39

  - - - - Loại khác

  102

  8479.90.20

  - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8479.89.20

  103

  8486.10.10

  - - Thiết bị làm nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng

  104

  8486.10.20

  - - Máy làm khô bằng phương pháp quay ly tâm để chế tạo tấm bán dẫn mỏng

  105

  8486.10.30

  - - Máy công cụ để gia công mọi vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông trong sản xuất tấm bán dẫn mỏng

  106

  8486.10.40

  - - Máy và thiết bị để cắt khối bán dẫn đơn tinh thể thành các lớp, hoặc cưa miếng mỏng đơn tinh thể thành các chip

  107

  8486.10.50

  - - Máy mài, đánh bóng và phủ dùng trong chế tạo tấm bán dẫn mỏng

  108

  8486.10.60

  - - Thiết bị làm phát triển hoặc kéo khối bán dẫn đơn tinh thể

  109

  8486.10.90

  - - Loại khác

  110

  8486.20.11

  - - - Thiết bị kết tủa khí hoá dùng cho ngành sản xuất bán dẫn

  111

  8486.20.12

  - - - Máy kết tủa epitaxi dùng cho các tấm bán dẫn mỏng; thiết bị để tạo lớp phủ nhũ tương in ảnh lên các tấm bán dẫn mỏng bằng phương pháp quay

  112

  8486.20.13

  - - - Thiết bị tạo kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ lên các tấm bán dẫn mỏng; thiết bị lắng đọng vật lý dùng cho sản xuất bán dẫn

  113

  8486.20.21

  - - - Máy cấy ghép ion cho quá trình xử lý vật liệu bán dẫn

  114

  8486.20.31

  - - - Máy dùng tia sáng để làm sạch và tẩy rửa chất bẩn bám trên các đầu chân dẫn điện kim loại của các cụm linh kiện bán dẫn trước khi tiến hành điện phân; dụng cụ phun dùng để khắc axit, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng

  115

  8486.20.32

  - - - Thiết bị sử dụng cho các bản mẫu khắc khô trên vật liệu bán dẫn

  116

  8486.20.33

  - - - Thiết bị để khắc axit ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng

  117

  8486.20.39

  - - - Loại khác

  118

  8486.20.41

  - - - Thiết bị in trực tiếp lên tấm bán dẫn mỏng

  119

  8486.20.42

  - - - Thiết bị hiệu chỉnh vị trí mẫu theo bước và lặp lại

  120

  8486.20.49

  - - - Loại khác

  121

  8486.20.51

  - - - Thiết bị khắc để đánh dấu hoặc khắc vạch lên các tấm bán dẫn mỏng

  122

  8486.20.59

  - - - Loại khác

  123

  8486.20.91

  - - - Máy cắt laser để cắt các đường tiếp xúc bằng các chùm tia laser trong các sản phẩm bán dẫn

  124

  8486.20.92

  - - - Máy uốn, gấp và làm thẳng các đầu chân dẫn điện của bán dẫn

  125

  8486.20.93

  - - - Lò sấy và lò luyện dùng điện trở sử dụng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên các tấm bán dẫn mỏng

  126

  8486.20.94

  - - - Lò sấy và lò luyện hoạt động bằng hiệu ứng cảm ứng điện hoặc điện môi dùng cho sản xuất linh kiện bán dẫn trên các tấm bán dẫn mỏng

  127

  8486.20.95

  - - - Máy tự động dịch chuyển hoặc bóc tách các linh kiện hoặc phần tiếp xúc trên các nguyên liệu bán dẫn

  128

  8486.20.99

  - - - Loại khác

  129

  8486.30.10

  - - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp khô lên tấm đế của màn hình dẹt

  130

  8486.30.20

  - - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch màn hình dẹt

  131

  8486.30.30

  - - Thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất màn hình dẹt; thiết bị để tạo phủ lớp nhũ tương cảm quang lên các đế của màn hình dẹt bằng phương pháp quay; thiết bị tạo kết tủa vật lý lên các lớp đế của màn hình dẹt

  132

  8486.40.10

  - - Máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang của các định dạng trên linh kiện bán dẫn

  133

  8486.40.20

  - - Thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, nối dây và bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn; máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm bán dẫn mỏng, các khung miếng mỏng, hộp mỏng và vật liệu khác dùng cho thiết bị bán dẫn

  134

  8486.40.30

  - - Khuôn để sản xuất linh kiện bán dẫn

  135

  8486.40.40

  - - Kính hiển vi quang học soi nổi được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn

  136

  8486.40.50

  - - Kính hiển vi chụp ảnh được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn

  137

  8486.40.60

  - - Kính hiển vi điện tử được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn

  138

  8486.40.70

  - - Thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp cản quang trong quá trình khắc

  139

  8486.90.11

  - - - Của thiết bị nung nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng

  140

  8486.90.13

  - - - Của máy công cụ để gia công mọi vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô- tông trong sản xuất tấm bán dẫn mỏng

  141

  8486.90.14

  - - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ đặc biệt khác dùng cho máy công cụ

  142

  8486.90.15

  - - - - Loại khác

  143

  8486.90.16

  - - - Của máy mài, đánh bóng và mài rà dùng cho quá trình sản xuất tấm bán dẫn mỏng

  144

  8486.90.17

  - - - Của thiết bị làm phát triển hoặc kéo dài khối bán dẫn đơn tinh thể

  145

  8486.90.21

  - - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng cho sản xuất bán dẫn

  146

  8486.90.23

  - - - Của máy cấy ghép ion cho quá trình xử lý vật liệu bán dẫn; của thiết bị tạo kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ lên tấm bán dẫn mỏng; của thiết bị để lắng đọng vật lý cho sản xuất bán dẫn; của thiết bị ghi trực tiếp lên tấm bán dẫn mỏng, thiết bị hiệu chỉnh vị trí mẫu theo bước và lặp lại và thiết bị in ly tô khác

  147

  8486.90.24

  - - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ

  148

  8486.90.25

  - - - - Loại khác

  149

  8486.90.26

  - - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ

  150

  8486.90.27

  - - - - Loại khác

  151

  8486.90.28

  - - - Của lò sấy và lò luyện dùng điện trở sử dụng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên tấm bán dẫn mỏng; của lò sấy và lò luyện hoạt động bằng hiệu ứng cảm ứng điện hoặc điện môi dùng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên tấm bán dẫn mỏng

  152

  8486.90.29

  - - - Loại khác

  153

  8486.90.31

  - - - Của thiết bị để khắc axít bằng phương pháp khô lên các lớp đế của màn hình dẹt

  154

  8486.90.32

  - - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ

  155

  8486.90.33

  - - - - Loại khác

  156

  8486.90.34

  - - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất màn hình dẹt

  157

  8486.90.36

  - - - Của thiết bị để tạo kết tủa vật lý lên các đế của màn hình dẹt

  158

  8486.90.41

  - - - Của máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang của các định dạng trên linh kiện bán dẫn

  159

  8486.90.42

  - - - Của thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, nối dây và bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn

  160

  8486.90.43

  - - - Của máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm bán dẫn mỏng, các khung miếng mỏng, hộp mỏng và vật liệu khác dùng cho thiết bị bán dẫn

  161

  8486.90.44

  - - - Của kính hiển vi quang học soi nổi và kính hiển vi chụp ảnh được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn

  162

  8486.90.45

  - - - Của kính hiển vi điện tử được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn

  163

  8486.90.46

  - - - Của thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp cản quang trong quá trình khắc, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp

  164

  8504.40.11

  - - - Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS)

  165

  8504.40.19

  - - - Loại khác

  166

  8504.50.10

  - - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông

  167

  8504.50.20

  - - Cuộn cảm cố định kiểu con chíp

  168

  8504.90.20

  - - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8504.40.11, 8504.40.19 hoặc 8504.50.10

  169

  8507.60.10

  - - Loại dùng cho máy tính xách tay kể cả loại notebook subnotebook

  170

  8507.60.20

  - - Dùng cho máy bay

  171

  8507.60.90

  - - Loại khác

  172

  8513.90.10

  - - Của đèn gắn trên mũ thợ mỏ hoặc của đèn thợ khai thác đá

  173

  8513.90.90

  - - Loại khác

  174

  8514.20.20

  - - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  175

  8514.30.20

  - - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  176

  8514.90.20

  - - Bộ phận của lò luyện nung hoặc lò sấy điện dùng trong công nghiệp hay phòng thí nghiệm cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  177

  8515.19.10

  - - - Máy và thiết bị để hàn các linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in

  178

  8515.90.20

  - - Bộ phận của máy và thiết bị để hàn linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in

  179

  8517.11.00

  - - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây

  180

  8517.12.00

  - - Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác

  181

  8517.18.00

  - - Loại khác

  182

  8517.61.00

  - - Thiết bị trạm gốc

  183

  8517.62.10

  - - - Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng

  184

  8517.62.21

  - - - - Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến

  185

  8517.62.29

  - - - - Loại khác

  186

  8517.62.30

  - - - Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại

  187

  8517.62.41

  - - - - Bộ điều biến/giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm

  188

  8517.62.42

  - - - - Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh

  189

  8517.62.49

  - - - - Loại khác

  190

  8517.62.51

  - - - - Thiết bị mạng nội bộ không dây

  191

  8517.62.53

  - - - - Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác

  192

  8517.62.59

  - - - - Loại khác

  193

  8517.62.61

  - - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại

  194

  8517.62.69

  - - - - Loại khác

  195

  8517.62.91

  - - - - Thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin

  196

  8517.62.92

  - - - - Dùng cho vô tuyến điện báo hoặc vô tuyến điện thoại

  197

  8517.62.99

  - - - - Loại khác

  198

  8517.69.00

  - - Loại khác

  199

  8517.70.10

  - - Của bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor) kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến

  200

  8517.70.21

  - - - Của điện thoại di động (cellular telephones)

  201

  8517.70.29

  - - - Loại khác

  202

  8517.70.31

  - - - Dùng cho điện thoại hay điện báo hữu tuyến

  203

  8517.70.32

  - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

  204

  8517.70.39

  - - - Loại khác

  205

  8517.70.40

  - - Anten sử dụng với thiết bị điện báo và điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

  206

  8517.70.91

  - - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại hữu tuyến

  207

  8517.70.92

  - - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến

  208

  8517.70.99

  - - - Loại khác

  209

  8518.10.11

  - - - Micro có dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông

  210

  8518.29.20

  - - - Loa, không có vỏ, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

  211

  8518.30.40

  - - Tay cầm nghe - nói của điện thoại hữu tuyến

  212

  8518.40.20

  - - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại hữu tuyến

  213

  8518.40.30

  - - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại, trừ điện thoại hữu tuyến

  214

  8518.90.10

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 hoặc 8518.40.20, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp

  215

  8519.50.00

  - Máy trả lời điện thoại

  216

  8519.81.10

  - - - Máy ghi âm cassette bỏ túi, kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm

  217

  8519.81.20

  - - - Máy ghi âm cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài

  218

  8522.90.20

  - - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy trả lời điện thoại

  219

  8523.29.11

  ----------- Băng máy tính

  220

  8523.29.19

  ----------- Loại khác

  221

  8523.29.29

  ----------- Loại khác

  222

  8523.29.31

  ----------- Băng máy tính

  223

  8523.29.33

  ----------- Băng video

  224

  8523.29.39

  ----------- Loại khác

  225

  8523.29.41

  ----------- Băng máy tính

  226

  8523.29.49

  ----------- Loại khác

  227

  8523.29.51

  ----------- Băng máy tính

  228

  8523.29.52

  ----------- Băng video

  229

  8523.29.59

  ----------- Loại khác

  230

  8523.29.61

  ----------- Loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh

  và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  231

  8523.29.62

  ----------- Loại dùng cho điện ảnh

  232

  8523.29.63

  ----------- Băng video khác

  233

  8523.29.69

  ----------- Loại khác

  234

  8523.29.71

  ----------- Đĩa cứng và đĩa mềm máy vi tính

  235

  8523.29.79

  ----------- Loại khác

  236

  8523.29.81

  -------------  Loại dùng cho máy vi tính

  237

  8523.29.82

  -------------  Loại khác

  238

  8523.29.83

  -----------  Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ

  liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  239

  8523.29.91

  ----------- Loại dùng cho máy vi tính

  240

  8523.29.92

  ----------- Loại khác

  241

  8523.29.93

  -------------  Loại dùng cho máy vi tính

  242

  8523.29.94

  -------------  Loại khác

  243

  8523.29.95

  -----------  Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ

  liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  244

  8523.29.99

  ----------- Loại khác

  245

  8523.41.10

  - - - Loại dùng cho máy vi tính

  246

  8523.41.90

  - - - Loại khác

  247

  8523.49.11

  - - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

  248

  8523.49.14

  - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  249

  8523.49.15

  - - - - Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học và phim tài liệu khác

  250

  8523.49.16

  - - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh

  251

  8523.49.19

  - - - - Loại khác

  252

  8523.49.91

  - - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

  253

  8523.49.93

  - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  254

  8523.49.99

  - - - - Loại khác

  255

  8523.51.11

  - - - - Loại dùng cho máy vi tính

  256

  8523.51.19

  - - - - Loại khác

  257

  8523.51.21

  -----------  Loại dùng cho máy vi tính

  258

  8523.51.29

  -----------  Loại khác

  259

  8523.51.30

  - - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  260

  8523.51.91

  -----------  Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du

  lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác

  261

  8523.51.92

  -----------  Loại khác, dùng cho điện ảnh

  262

  8523.51.99

  -----------  Loại khác

  263

  8523.52.00

  - - "Thẻ thông minh"

  264

  8523.59.10

  - - - Thẻ không tiếp xúc (dạng "card" và dạng "tag")(*)

  265

  8523.59.21

  - - - - Loại dùng cho máy vi tính

  266

  8523.59.29

  - - - - Loại khác

  267

  8523.59.30

  - - - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

  268

  8523.59.40

  - - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  269

  8523.59.90

  - - - - Loại khác

  270

  8523.80.51

  - - - Loại dùng cho máy vi tính

  271

  8523.80.59

  - - - Loại khác

  272

  8523.80.91

  - - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh

  273

  8523.80.92

  - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)

  274

  8523.80.99

  - - - Loại khác

  275

  8525.60.00

  - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

  276

  8525.80.10

  - - Webcam

  277

  8525.80.31

  - - - Của loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh

  278

  8525.80.39

  - - - Loại khác

  279

  8525.80.51

  - - - Loại phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (DSLR)

  280

  8525.80.59

  - - - Loại khác

  281

  8526.10.10

  - - Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển

  282

  8526.91.10

  - - - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển

  283

  8527.19.20

  - - - Loại xách tay

  284

  8527.19.90

  - - - Loại khác

  285

  8528.42.00

  - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

  286

  8528.49.10

  - - - Loại màu

  287

  8528.52.00

  - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

  288

  8528.59.10

  - - - Loại màu

  289

  8528.62.00

  - - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71

  290

  8528.69.10

  - - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên

  291

  8528.69.90

  - - - Loại khác

  292

  8528.71.11

  - - - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới

  293

  8528.71.19

  - - - - Loại khác

  294

  8529.10.40

  - - Bộ lọc và tách tín hiệu ăng ten

  295

  8529.90.20

  - - Dùng cho bộ giải mã

  296

  8529.90.40

  - - Dùng cho máy camera số hoặc camera ghi hình ảnh

  297

  8529.90.51

  - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8525.50 hoặc 8525.60

  298

  8529.90.52

  - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 hoặc 8527.99

  299

  8529.90.53

  - - - - Dùng cho màn hình dẹt

  300

  8529.90.54

  - - - - Loại khác, dùng cho máy thu truyền hình

  301

  8529.90.55

  - - - - Loại khác

  302

  8529.90.59

  - - - Loại khác

  303

  8529.90.91

  - - - Dùng cho máy thu truyền hình

  304

  8529.90.94

  - - - Dùng cho màn hình dẹt

  305

  8529.90.99

  - - - Loại khác

  306

  8531.20.00

  - Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi -ốt phát quang (LED)

  307

  8531.80.21

  - - - Màn hình sử dụng huỳnh quang chân không

  308

  8531.80.29

  - - - Loại khác

  309

  8531.90.10

  - - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phân nhóm 8531.20, 8531.80.21 hoặc 8531.80.29

  310

  8532.21.00

  - - Tụ tantan (tantalum)

  311

  8532.22.00

  - - Tụ nhôm

  312

  8532.23.00

  - - Tụ gốm, một lớp

  313

  8532.24.00

  - - Tụ gốm, nhiều lớp

  314

  8532.25.00

  - - Tụ giấy hay plastic

  315

  8532.29.00

  - - Loại khác

  316

  8532.30.00

  - Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)

  317

  8532.90.00

  - Bộ phận

  318

  8533.10.10

  - - Điện trở dán

  319

  8533.10.90

  - - Loại khác

  320

  8533.21.00

  - - Có công suất danh định không quá 20 W

  321

  8533.31.00

  - - Có công suất danh định không quá 20 W

  322

  8533.39.00

  - - Loại khác

  323

  8533.40.00

  - Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp

  324

  8533.90.00

  - Bộ phận

  325

  8534.00.10

  - Một mặt

  326

  8534.00.20

  - Hai mặt

  327

  8534.00.30

  - Nhiều lớp

  328

  8534.00.90

  - Loại khác

  329

  8536.50.51

  - - - Dòng điện dưới 16 A

  330

  8536.50.59

  - - - Loại khác

  331

  8536.69.32

  - - - - Dòng điện dưới 16 A

  332

  8536.69.39

  - - - - Loại khác

  333

  8536.90.12

  - - - Dòng điện dưới 16 A

  334

  8536.90.19

  - - - Loại khác

  335

  8537.10.20

  - - Bảng phân phối (gồm cả panel đỡ và tấm đỡ phẳng) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các hàng hoá thuộc nhóm 84.71, 85.17 hoặc 85.25

  336

  8537.10.30

  - - Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn

  337

  8538.10.11

  - - - Bộ phận của bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn

  338

  8538.10.21

  - - - Bộ phận của bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn

  339

  8538.90.12

  - - - Bộ phận của hàng hoá thuộc phân nhóm 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 hoặc 8536.90.19

  340

  8538.90.13

  - - - Bộ phận của hàng hoá thuộc phân nhóm 8537.10.20

  341

  8540.40.10

  - - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, của loại dùng cho hàng hoá thuộc nhóm 85.25

  342

  8541.10.00

  - Đi-ốt, trừ đi-ốt cảm quang hay đi-ốt phát quang (LED)

  343

  8541.21.00

  - - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1W

  344

  8541.29.00

  - - Loại khác

  345

  8541.30.00

  - Thyristors, diacs triacs, trừ thiết bị cảm quang

  346

  8541.40.10

  - - Đi-ốt phát quang

  347

  8541.40.21

  - - - Tế bào quang điện có lớp chặn, chưa lắp ráp

  348

  8541.40.22

  - - - Tế bào quang điện có lớp chặn được lắp ráp ở các mô-đun hoặc làm thành tấm

  349

  8541.40.29

  - - - Loại khác

  350

  8541.40.90

  - - Loại khác

  351

  8541.50.00

  - Thiết bị bán dẫn khác

  352

  8541.60.00

  - Tinh thể áp điện đã lắp ráp

  353

  8541.90.00

  - Bộ phận

  354

  8542.31.00

  - - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, hoặc các mạch khác

  355

  8542.32.00

  - - Bộ nhớ

  356

  8542.33.00

  - - Mạch khuếch đại

  357

  8542.39.00

  - - Loại khác

  358

  8542.90.00

  - Bộ phận

  359

  8543.30.20

  - - Thiết bị xử lý ướt bằng phương pháp nhúng trong dung dịch hoá chất hoặc điện hoá, để tách hoặc không tách vật liệu gia công trên nền (tấm đế) của bản mạch PCB/PWBs

  360

  8543.70.30

  - - Máy, thiết bị điện có chức năng phiên dịch hay từ điển

  361

  8543.70.40

  - - Máy tách bụi hoặc khử tĩnh điện trong quá trình chế tạo tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs ; máy làm đóng rắn vật liệu bằng tia cực tím dùng trong sản xuất tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs

  362

  8543.90.20

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.30.20

  363

  8543.90.30

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.30

  364

  8543.90.40

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8543.70.40

  365

  8543.90.90

  - - Loại khác

  366

  8544.42.11

  - - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển

  367

  8544.42.13

  - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

  368

  8544.42.19

  - - - - Loại khác

  369

  8544.42.21

  - - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển

  370

  8544.42.23

  - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

  371

  8544.42.29

  - - - - Loại khác

  372

  8544.49.11

  - - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển

  373

  8544.49.13

  - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy

  374

  8544.49.19

  - - - - Loại khác

  375

  8544.70.10

  - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển

  376

  8544.70.90

  - - Loại khác

  377

  8548.90.10

  - - Bộ cảm biến ảnh kiểu tiếp xúc gồm một bộ cảm biến quang dẫn, một tụ tích điện, một nguồn sáng của đi-ốt phát quang, một ma trận (tấm khuôn mẫu) tranzito màng mỏng và bộ phận hội tụ ánh sáng dòng quét, có khả năng quét văn bản

  378

  8548.90.20

  - - Tấm mạch in đã lắp ráp hoàn chỉnh kể cả mạch đã lắp ráp cho kết nối bên ngoài

  379

  8548.90.90

  - - Loại khác

  380

  8803.90.10

  - - Của vệ tinh viễn thông

  381

  9006.59.21

  - - - - Máy vẽ ảnh laser

  382

  9006.91.10

  - - - Sử dụng cho máy vẽ ảnh laser thuộc phân nhóm 9006.59.21

  383

  9010.50.10

  - - Máy để chiếu hoặc vẽ mạch lên các chất nền có độ nhạy sáng để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  384

  9010.90.30

  - - Bộ phận và phụ kiện của máy để chiếu hoặc vẽ mạch lên các chất nền có độ nhạy sáng để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  385

  9013.80.10

  - - Thiết bị quang học để xác định và sửa lỗi trong sản xuất tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  386

  9013.80.20

  - - Thiết bị tinh thể lỏng

  387

  9013.90.10

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9013.20

  388

  9013.90.50

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9013.80.20

  389

  9013.90.60

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9013.80.10

  390

  9013.90.90

  - - Loại khác

  391

  9014.80.11

  - - - Máy dò siêu âm (Sonar) hoặc máy đo sâu hồi âm

  392

  9014.80.19

  - - - Loại khác

  393

  9014.90.10

  - - Của thiết bị và dụng cụ, dùng trên tàu thuyền, hoạt động cùng với máy xử lý dữ liệu tự động

  394

  9017.10.10

  - - Máy vẽ

  395

  9017.20.30

  - - Máy để chiếu hoặc vẽ mạch lên các chất nền có độ nhạy sáng để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  396

  9017.20.40

  - - Máy vẽ ảnh để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  397

  9017.20.50

  - - Máy vẽ khác

  398

  9017.90.20

  - - Bộ phận và phụ kiện của máy để chiếu hoặc máy vẽ mạch lên các chất nền có độ nhạy sáng để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  399

  9017.90.30

  - - Bộ phận và phụ kiện của máy vẽ ảnh để sản xuất tấm mạch in/ tấm dây in

  400

  9017.90.40

  - - Bộ phận và phụ kiện, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp, của máy vẽ khác

  401

  9022.19.10

  - - - Thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên tấm mạch in/tấm dây in

  402

  9022.90.10

  - - Bộ phận và phụ kiện của thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên tấm mạch in đã lắp ráp

  403

  9026.10.10

  - - Dụng cụ đo mức sử dụng cho xe có động cơ, hoạt động bằng điện

  404

  9026.10.20

  - - Dụng cụ đo mức sử dụng cho xe có động cơ, không hoạt động bằng điện

  405

  9026.10.30

  - - Loại khác, hoạt động bằng điện

  406

  9026.10.40

  - - Loại khác, không hoạt động bằng điện

  407

  9026.20.10

  - - Máy đo áp suất sử dụng cho xe có động cơ, hoạt động bằng điện

  408

  9026.20.20

  - - Máy đo áp suất sử dụng cho xe có động cơ, không hoạt động bằng điện

  409

  9026.20.30

  - - Loại khác, hoạt động bằng điện

  410

  9026.20.40

  - - Loại khác, không hoạt động bằng điện

  411

  9026.80.10

  - - Hoạt động bằng điện

  412

  9026.80.20

  - - Không hoạt động bằng điện

  413

  9026.90.10

  - - Sử dụng cho các dụng cụ và thiết bị hoạt động bằng điện

  414

  9026.90.20

  - - Sử dụng cho các dụng cụ và thiết bị không hoạt động bằng điện

  415

  9027.20.10

  - - Hoạt động bằng điện

  416

  9027.20.20

  - - Không hoạt động bằng điện

  417

  9027.30.10

  - - Hoạt động bằng điện

  418

  9027.30.20

  - - Không hoạt động bằng điện

  419

  9027.50.10

  - - Hoạt động bằng điện

  420

  9027.50.20

  - - Không hoạt động bằng điện

  421

  9027.80.30

  - - Loại khác, hoạt động bằng điện

  422

  9027.80.40

  - - Loại khác, không hoạt động bằng điện

  423

  9027.90.10

  - - Bộ phận và phụ kiện, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của các hàng hóa thuộc nhóm 90.27, trừ loại dùng cho thiết bị phân tích khí hoặc khói hoặc thiết bị vi phẫu

  424

  9030.33.10

  - - - Dụng cụ và thiết bị để đo hoặc kiểm tra điện áp, dòng điện, điện trở hoặc công suất của tấm mạch in/tấm dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  425

  9030.33.20

  - - - Dụng cụ và thiết bị đo trở kháng được thiết kế để cảnh báo dưới dạng hình ảnh và/hoặc dưới dạng âm thanh trong môi trường phóng tĩnh điện mà có thể làm hỏng mạch điện tử; dụng cụ kiểm tra thiết bị điều khiển tĩnh điện và thiết bị tĩnh điện nối đất/cố định

  426

  9030.40.00

  - Thiết bị và dụng cụ khác, chuyên dụng cho viễn thông (ví dụ máy đo xuyên âm, thiết bị đo độ khuếch đại, máy đo hệ số biến dạng âm thanh, máy đo tạp âm)

  427

  9030.82.10

  - - - Máy kiểm tra vi mạch tích hợp

  428

  9030.82.90

  - - - Loại khác

  429

  9030.84.10

  - - - Dụng cụ và thiết bị để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện của tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  430

  9030.89.10

  - - - Dụng cụ và thiết bị, không kèm thiết bị ghi, dùng để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện của tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp, trừ loại được nêu trong phân nhóm 9030.39

  431

  9030.90.30

  - - Bộ phận và phụ kiện của dụng cụ và thiết bị quang học để đo hoặc kiểm tra tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  432

  9030.90.40

  - - Bộ phận và phụ kiện của dụng cụ và thiết bị dùng để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện của tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  433

  9030.90.90

  - - Loại khác

  434

  9031.41.00

  - - Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn

  435

  9031.49.10

  - - - Dụng cụ và thiết bị quang học để đo độ nhiễm bẩn bề mặt của các vi mạch bán dẫn

  436

  9031.49.20

  - - - Thiết bị quang học để xác định lỗi và sửa lỗi cho tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  437

  9031.49.30

  - - - Dụng cụ và thiết bị quang học khác để đo hoặc kiểm tra tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  438

  9031.90.11

  - - - Bộ phận và phụ kiện kể cả tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho các dụng cụ và thiết bị quang học để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng, mạng che quang hoặc lưới ca rô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn; bộ phận và phụ kiện của các thiết bị đo độ nhiễm bẩn bề mặt của vi mạch bán dẫn

  439

  9031.90.12

  - - - Của thiết bị quang học xác định và sửa lỗi cho tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  440

  9031.90.13

  - - - Của dụng cụ và thiết bị quang học khác để đo hoặc kiểm tra tấm mạch in/tấm dây in và tấm mạch in đã lắp ráp

  441

  9032.89.10

  - - - Dụng cụ và thiết bị đi kèm hoặc hoạt động cùng với máy xử lý dữ liệu tự động, để điều chỉnh hoặc điều khiển tự động hệ thống đẩy, giữ thăng bằng hoặc xếp hàng hoá của tàu thuyền

  442

  9032.89.20

  - - - Dụng cụ và thiết bị tự động để điều chỉnh hoặc điều khiển dung dịch hoá chất hoặc điện hoá trong sản xuất tấm mạch in/tấm dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp

  443

  9032.90.10

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9032.89.10

  444

  9032.90.20

  - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9032.89.20

  445

  9620.00.90

  - Loại khác

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
  Ban hành: 08/03/2018 Hiệu lực: 08/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
  Ban hành: 03/10/2016 Hiệu lực: 15/11/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  04
  Quyết định 3952/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
  Ban hành: 31/12/2019 Hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 1448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
  Ban hành: 10/04/2020 Hiệu lực: 10/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Công văn số 4796/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O
  Ban hành: 17/07/2020 Hiệu lực: 17/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
  Ban hành: 03/10/2016 Hiệu lực: 15/11/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 25/2019/TT-BCT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 14/11/2019
  Hiệu lực: 01/01/2020
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: 11/12/2019
  Số công báo: 941&942-12/2019
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới