logo
Thứ Tư, 13/03/2019

Bảng lương công chức trong các cơ quan Nhà nước từ 1/7/2019

Hiện nay, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, kể cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn đều được tính lương theo bảng dưới đây (Nghị định 204/2004/NĐ-CP):

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nhóm 1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

9.052.000

9.774.400

10.310.800

10.847.200

11.383.600

11.920.000

 

 

 

 

 

 

 (Nhóm 2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

8.567.500

9.103.900

9.640.300

10.176.700

10.713.100

11.249.500

 

 

 

 

 

 

2

Công chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nhóm 1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

6.556.000

7.062.600

7.569.200

8.075.800

8.582.400

9.089.000

9.595.600

10.102.200

 

 

 

 

(Nhóm 2) 

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

5.960.000

6.466600

6.973.200

7.479.800

7.986.400

8.493.000

8.999.600

9.506.200

 

 

 

 

3

Công chức loại A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

3.486.600

3.978.300

4.470.000

4.961.7000

5.453.400

5.945.100

6.436.800

6.928.500

7.420.200

 

 

 

4

Công chức loại A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

3.129.000

3.590.900

4.052.800

4.514.700

4.976.600

5.438.500

5.900.400

6.362.300

6.824.200

7.286.100

 

 

5

Công chức loại b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

 

Mức lương từ 1/7/2019

2.771.400

3.069.400

3.367.400

3.665.400

3.963.400

4.261.400

4.559.400

4.857.400

5.155.400

5.453.400

5.751.400

6.049.400

6

Công chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nhóm 1) 

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

 

Mức lương từ 1/7/2019

2.458.500

2.726.700

2.994.900

3.263.100

3.531.300

3.799.500

4.067.700

4.335.900

4.604.100

4.872.300

5.140.500

5.408.700

(Nhóm 2) 

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

 

Mức lương từ 1/7/2019

2.235.000

2.503.200

2.771.400

3.039.600

3.307.800

3.576.000

3.844.200

4.112.400

4.380.600

4.648.800

4.917.000

5.185.200

(Nhóm 3) 

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

 

Mức lương từ 1/7/2019

2.011.500

2.279.700

2.547.900

2.816.100

3.084.300

3.352.500

3.620.700

3.888.900

4.157.100

4.425.300

4.693.500

4.961.700


Xem thêm:
 

Bảng lương của cán bộ cấp xã năm 2019

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác