logo
Chủ Nhật, 16/06/2019

Chính sách đối với chiến sĩ công an chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân công an

Chiến sĩ công an chuyển ngành có thể sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách. Khi chuyển ngành, chiến sĩ công an sẽ được hưởng một số chính sách nhất định.

Công an chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại cơ quan nhà nước

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng các chế độ sau:

- Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhận;

- Được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày có quyết định chuyển ngành. Trường hợp tiền lương theo ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. Sau thời gian bảo lưu tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên nghề tại thời điểm chuyển ngành hoặc được cộng nối để tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên;

- Được hưởng trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi với mức cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành;

- Trường hợp do yêu cầu điều động trở lại phục vụ trong Công an nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm, tính thâm niên công tác.

Chính sách đối với chiến sĩ công an chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân công an

Chính sách đối với chiến sĩ công an chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân công an

 

Công an chuyển ngành sang làm việc tại doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được hưởng các chính sách sau:

- Được hưởng trợ cấp một lần: cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng;

- Được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Công an chuyển sang làm công nhân công an

Đối với trường hợp này, chiến sĩ công an sẽ nhận được các chế độ sau:

- Được xếp lương theo công việc mới đảm nhận. Trường hợp tiền lương theo công việc mới đảm nhận thấp hơn tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan tại thời điểm chuyển thì được bảo lưu mức lương cấp bậc hàm, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung đến khi được nâng bậc lương hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng hoặc cao hơn;

- Trường hợp do yêu cầu công tác được điều trở lại là sĩ quan, hạ sĩ quan thì thời gian là công nhân công an được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương;

- Riêng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển sang công nhân công an không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được thực hiện chế độ như đối với chiến sĩ chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Xem thêm:

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

Bảng lương của công nhân công an từ ngày 25/7/2019

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác