logo
Thứ Tư, 23/01/2019

Điều kiện để được đăng ký dự tuyển công chức

Không phải ai là công dân Việt Nam cũng có quyền dự tuyển công chức. Công dân Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định do Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định mới được thực hiện dự tuyển.

Điều kiện được đăng ký dự tuyển công chức

Người đăng ký dự tuyển công chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đang cư trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ các điều kiện sau đây:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Điều kiện để được đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện để được đăng ký dự tuyển công chức

 

Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức

Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP, các cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức bao gồm:

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp tuyển dụng công chức được giao biên chế, kinh phí hoạt động, có con dấu, tài khoản riêng.

Xem thêm:


Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thi công chức năm 2019

Từ năm 2019, thi tuyển công chức tiến hành thế nào?

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác