logo
Thứ Sáu, 08/02/2019

Tổng hợp quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

Hợp đồng cho thuê nhà là hợp đồng dân sự. Pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận trong quan hệ dân sự, vì thế các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà chủ yếu được quy định bằng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền của bên cho thuê nhà

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, bên cho thuê nhà có những quyền sau:

- Yêu cầu bên thuê nhận nhà theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

- Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà theo thỏa thuận trong hợp đồng;

- Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra;

- Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê;

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng.

- Các quyền khác đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà.

Tổng hợp quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

Tổng hợp quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

 

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà

- Giao nhà theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế;

- Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

- Bảo trì, sửa chữa nhà; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường;

- Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng;

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

- Các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác