logo
Thứ Tư, 13/10/2021

Phụ lục hợp đồng là gì? Khi nào cần làm phụ lục hợp đồng

Đi kèm với hợp đồng, phụ lục hợp đồng thường xuyên được nhắc đến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ phụ lục hợp đồng là gì? Có cần thiết lập không? Khi nào nên làm phụ lục hợp đồng?

Mục lục bài viết
  • Phụ lục hợp đồng là gì?
  • Khi nào cần bổ sung phụ lục hợp đồng?
  • Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà
  • Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
  • Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ
  • Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng
Phụ lục hợp đồng là gì?

Hiện nay, chưa có văn bản nào đưa ra khái niệm cụ thể về phụ lục hợp đồng.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Ngoài ra, theo Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015:

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Như vậy, có thể thấy, phụ lục hợp đồng là một văn bản đi kèm hợp đồng, thường dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hợp đồng.

Khi đi kèm hợp đồng chính, phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời. Phụ lục hợp đồng chỉ có ý nghĩa khi gắn kết với một hợp đồng cụ thể. Nếu tách rời thì phụ lục hợp đồng không có giá trị vì nó không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt nghĩa vụ của các bên.

Phụ lục hợp đồng thường có nội dung không được trái với hợp đồng chính. Nếu phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực.

Tuy nhiên, nếu hai bên thỏa thuận và chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với hợp đồng chính thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

phu luc hop dong
Chỉ một số trường hợp mới nên bổ sung phụ lục hợp đồng (Ảnh minh họa)
 

Khi nào cần bổ sung phụ lục hợp đồng?

Nếu hợp đồng chính không phát sinh vấn đề gì, không có gì cần làm rõ hay sửa đổi, bổ sung nội dụng gì thì việc làm phụ lục hợp đồng không cần thiết.

Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng có thể phát sinh nhiều vấn đề mà các bên chưa lường trước được. Lúc này, thay vì kí lại hợp đồng với những thủ tục phức tạp thì 02 bên có thể thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng.

Chẳng hạn, muốn gia hạn hợp đồng thêm 02 tháng thì 02 bên sẽ không ký lại hợp đồng mà lập thêm một phụ lục gia hạn hợp đồng để thỏa thuận thời gian thực hiện hợp đồng.

Nếu hợp đồng chính có nội dung cần bổ sung, có thể lập phụ lục hợp đồng để thêm một vài điều khoản hợp đồng…

Nếu hợp đồng chính có nội dung sai sót, có thể lập phụ lục để bổ sung thêm các điều khoản nhằm sửa đổi hợp đồng chính.

Thông thường, hợp đồng không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ có trong hai trường hợp sau đây:

- Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng.

Trường hợp bạn thêm điều khoản vào hợp đồng thuê nhà có thể bổ sung bằng phụ lục hợp đồng thuê nhà..
 

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.............................................................................

Hôm nay, ngày ………., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A): ....................................

Ông/bà: ....................................

Địa chỉ: ....................................

Điện thoại: ....................................

BÊN THUÊ NHÀ (Bên B): ....................................

Ông/bà: ....................................

Địa chỉ: ....................................

Điện thoại: ....................................

Số CMND/CCCD: ....................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số ....... về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….….., ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..……

2.  …………………..…………………..……

3. Điều khoản chung :

3.1 Phụ lục hợp đồng được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

3.2 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng kinh tế số ….............. và có giá trị kể từ ngày ký….....

BÊN A

BÊN B
 

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Câu hỏi: Công ty em đang có một hợp đồng lao động nhưng bị thiếu điều khoản. Em muốn xin mẫu phụ lục hợp đồng lao động để sử dụng kèm theo hợp đồng chính? Em cảm ơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số….

Hôm nay, ngày …. tháng ... năm …., Tại……………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:…… …………………………………………….

Điện thoại:………………… ……………………………

Mã số thuế:…… …………………………………………..

Tài khoản số:……… …………………………………………...

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:…… ………….. Quốc tịch:…………………….

Sinh ngày...... tháng ...... năm … tại………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Số CMND: ……………….. cấp ngày...../...../...... tại ………………..

Căn cứ Hợp đồng lao động số .................................... ký ngày ..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

............................. ............................... ................................. ............... ......

.................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

..................................... ........... .................................... ...................... ....

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người sử dụng lao động

Người lao động

            

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Câu hỏi: Em cần xin mẫu hợp đồng dịch vụ chuẩn, có thể cung cấp cho em được không?

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

                                                              Số……………..

- Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Hôm nay ngày …. Tháng .. năm…, Chúng tôi gồm có.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/20.../............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của Hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

………………………

……………………..

2. Lý do bổ sung:

……………………..

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện Hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

……………………..

5. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Câu hỏi: Công ty tôi đang cần gia hạn một hợp đồng thêm nửa năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cho tôi tham khảo mẫu văn bản này nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số.................

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số..................đã ký ngày....... tháng...... năm…........

Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên........................................................................

Hôm nay, ngày …………, chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY………………................................................................

Đại diên:………..................................………………………….

Chức vụ:…………………….........................………………………….

Địa chỉ:.……………......................................................................

Điện thoại: +84……….........................................…..

Mã số thuế:………….…….………………………

Số tài khoản:………… …………………………................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………......……….................................

Đại diên:................................................................................

Chức vụ:.........................................................................

Địa chỉ:...................................................................

Điện thoại: +84.......................................................

Mã số thuế:........................................................................

Số tài khoản:.......................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục Hợp đồng mua bán số.......về gia hạn hợp đồng đã ký số….., ngày… tháng … năm… cụ thể như sau:

1. Thời hạn hợp đồng kéo dài đến ngày…………….

2. Điều khoản chung:

2.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số............................ không thay đổi.

2.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành 02  bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

2.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của hợp đồng kinh tế số………….và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Trên đây là một số vấn đề liên quan đến phụ lục hợp đồng. Nếu còn vướng mắc, bạn hãy để lại câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ.

>> Hợp đồng khoán việc là gì? Có cần đóng BHXH không?

Tin pháp luật khác