logo

Công văn 2824/BTP-CNTT rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2824/BTP-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày ban hành: 29/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ TƯ PHÁP
  -------

  Số: 2824/BTP-CNTT
  V/v đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Sau hơn 04 năm triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, công tác quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã có những bước chuyển biến tích cực. Việc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là văn bản) về cơ bản được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

  Bên cạnh việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật miễn phí, phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của các tổ chức, cá nhân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật còn có vai trò là Cơ sở dữ liệu nguồn, thực hiện việc cung cấp văn bản cho nhiều cơ sở dữ liệu và phần mềm khác nhau như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Bộ Pháp điển điện tử; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản..., Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã và đang hỗ trợ tích cực cho các cán bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

  Tuy nhiên, qua theo dõi của Bộ Tư pháp và qua phản ánh của các tổ chức, cá nhân, tính đến thời điểm hiện tại, một số Bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện các quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, cụ thể: chậm cập nhật văn bản mới được ban hành; không thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tình trạng này dẫn đến sự thiếu hụt văn bản và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực văn bản, đồng thời gây khó khăn trong việc tìm hiểu, khai thác, sử dụng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc vận hành, thực hiện các cơ sở dữ liệu đang sử dụng văn bản nguồn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

  Bên cạnh đó, nhiều Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng xác định số, ký hiệu văn bản chưa chính xác (số văn bản QPPL không liên tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL). Tình trạng này gây khó khăn trong việc thống kê, tổng hợp và tra cứu văn bản.

  Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về “cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật” tại Công văn số 4631/VPCP-PL ngày 30/5/2019 của Văn phòng Chính phủ “v/v báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2018”, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

  - Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm cập nhật của mình lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP;

  - Thường xuyên rà soát, cập nhật tình trạng hiệu lực của văn bản theo quy định tại Điều 15 Nghị định 52/2015/NĐ-CP để bảo đảm tình trạng hiệu lực văn bản được chính xác;

  - Thực hiện đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và văn bản có liên quan về việc đánh số, ký hiệu của văn bản;

  - Riêng đối với văn bản còn thiếu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành trong thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (tại các Phụ lục đính kèm), khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trước ngày 30/8/2019.

  Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c);
  - Lưu: VT, CNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Khánh Ngọc

   

  PHỤ LỤC 01

  DANH SÁCH NGHỊ ĐỊNH

   

  Loại văn bản

  Số lượng văn bản đã ban hành

  Số lượng văn bản đã cập nhật

  Thông tin văn bản còn thiếu

  Số lượng

  Tên Văn bản

  Trách nhiệm cập nhật

  Nghị định

  162

  147

  15

  1) 02/2018/NĐ-CP

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  2) 03/2018/NĐ-CP

  3) 05/2018/NĐ-CP

  Bộ Quốc phòng

  4) 18/2018/NĐ-CP

  5) 102/2018/NĐ-CP

  6) 53/2018/NĐ-CP

  7) 21/2018/NĐ-CP

  Bộ Công an

  8) 73/2018/NĐ-CP

  9) 90/2018/NĐ-CP

  10) 61/2018/NĐ-CP

  Văn phòng Chính phủ

  11) 115/2018/NĐ-CP

  Bộ Y tế

  12) 118/2018/NĐ-CP

  13) 133/2018/NĐ-CP

  Bộ VHTT và Du lịch

  14) 131/2018/NĐ-CP

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  15) 141/2018/NĐ-CP

  Bộ Công thương

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Loại văn bản

  Số lượng văn bản đã ban hành

  Số lượng văn bản đã cập nhật

  Thông tin văn bản còn thiếu

  Số lượng

  Tên văn bản

  Trách nhiệm cập nhật

  Quyết định

  49

  40

  09

  1) 07/2018/QĐ-TTg

  Bộ Công an

  2) 09/2018/QĐ-TTg

  Bộ Giao thông vận tải

  3) 35/2018/QĐ-TTg

  4) 23/2018/QĐ-TTg

  Văn phòng Chính phủ

  5) 28/2018/QĐ-TTg

  6) 33/2018/QĐ-TTg

  Bộ Y tế

  7) 34/2018/QĐ-TTg

  Bộ Công thương

  8) 39/2018/QĐ-TTg

  Bộ Công thương

  9) 41/2018/QĐ-TTg

  Bộ Tài Chính

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH SÁCH THÔNG TƯ

  STT

  Cơ quan ban hành

  Tổng số VB được ban hành

  VB đã cập nhật trên CSDLQGPL

  VB chưa cập nhật trên CSDLQGPL

  Ghi chú

  1

  Bộ Công an

  45 Văn bản

  08 Văn bản

  37 Văn bản

  Trong 37 văn bản còn thiếu có 5 TTLT chưa cập nhật là:

  1) 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC- VKSNDTC-TANDTC

  2) 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

  3) 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

  4) 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

  5) 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

  2

  Bộ Công thương

  57 Văn bản

  55 Văn bản

  02 Văn bản

  Số văn bản thiếu:

  23 và 33

  3

  Bộ Giao thông vận tải

  61 Văn bản

  47 Văn bản

  14 Văn bản

  Số văn bản thiếu:

  -06, 09, 10, 14, 32, 41, 46,

  - 54, 55

  - Từ số 57 đến số 61

  4

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  34 Văn bản

  23 Văn bản

  11 Văn bản

  Số văn bản thiếu:

  -23,

  - Từ số 25 đến số 34

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  03 Văn bản

  09 Văn bản

  0 văn bản

  Theo báo cáo thống kê - kỳ báo cáo năm chính thức 2018 là 03 Văn bản. Tuy nhiên trên thực tế số văn bản cuối cùng có số ký hiệu 09/2018/TT-BKHĐT

  Đề nghị làm rõ sự chênh lệch này.

  6

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  18 Văn bản

  15 Văn bản

  03 Văn bản

  Số văn bản thiếu:

  Từ số 16 đến số 18

  7

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  24 Văn bản

  23 Văn bản

  19 Văn bản

  Theo Báo cáo thống kê - kỳ báo cáo năm chính thức 2018 là 24 Văn bản. Tuy nhiên trên thực tế số văn bản cuối cùng có số ký hiệu là 42/2018/TT-BLĐTBXH.

  Các số văn bản còn thiếu là:

  -18,19, 22

  - Từ số 25 đến số 28

  - Từ số 30 đến số 35

  - Từ số 37 đến số 42

  Đề nghị cập nhật bổ sung những văn bản thiếu và làm rõ sự chênh lệch này.

  8

  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  44 Văn bản

  43 Văn bản

  01 Văn bản

  Số văn bản còn thiếu là:

  07/2018/TT-BNNPTNT

  9

  Bộ Quốc phòng

  171 Văn bản

  05 Văn bản

  166 Văn bản

  Theo Báo cáo thống kê - kỳ báo cáo năm chính thức 2018 là 171 Văn bản. Tuy nhiên trên thực tế số văn bản cuối cùng có số ký hiệu là 173/2018/TT-BQP.

  Các số văn bản còn thiếu là:

  - Từ số 01 đến số 63;

  - Từ số 65 đến số 92;

  -Từ số 94 đến số 142;

  - Từ số 144 đến số 104;

  - Từ số 106 đến số 150;

  - Từ số 152 đến số 173;

  Đề nghị cập nhật bổ sung những văn bản thiếu và làm rõ sự chênh lệch này.

  10

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  24 Văn bản

  03 Văn bản

  21 Văn bản

  Các số văn bản còn thiếu là:

  - Từ số 01 đến 09

  - Số 11, 12, 14

  - Từ số 16 đến số 24

  11

  Bộ Y tế

  49 Văn bản

  31 Văn bản

  18 Văn bản

  Các số văn bản còn thiếu là:

  -Số 17,18

  - Từ số 20 đến 22

  - Số 25, 26, 30, 33

  - Từ số 37 đến số 39

  - Từ số 41 đến số 43

  - Số 45, 46

  12

  Thanh tra Chính phủ

  01 Văn bản

  0 Văn bản

  01 Văn bản

   

  13

  Bộ Tài chính

   

   

   

  42/2018/TT-BTC

  48/2018/TT-BTC

  53/2018/TT-BTC

  60/2018/TT-BTC

  66/2018/TT-BTC

  114/2018/TT-BTC

  115/2018/TT-BTC

  129/2018/TT-BTC

  Ghi chú: Số liệu văn bản bị thiếu có tính tương đối vì việc thống kê có thể sẽ tính cả văn bản mật theo ngành không được đăng tải công khai hoặc văn bản không có do đánh số không liên tiếp. Vì vậy, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào khoản 3 Điều 12 Nguyên tắc cập nhật văn bản và số văn bản thực tế ban hành để cập nhật bổ sung các văn bản còn thiếu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH SÁCH VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Văn bản của Tòa án nhân dân tối cao

  STT

  Số ký hiệu

  1.

  03/2018/NQ-HĐTP

  2.

  04/2018/NQ-HĐTP

  3.

  01/2018/TT-TANDTC

  Văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  STT

  Số ký hiệu

  1.

  04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

  2.

  03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP

  3.

  02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT

  Văn bản của Kiểm toán nhà nước

  STT

  Số ký hiệu

  1.

  03/2018/QĐ-KTNN

  2.

  02/2018/QĐ-KTNN

   

  PHỤ LỤC 5

  DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH TRONG NĂM 2018 CHƯA CẬP NHẬT LÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

  (tính đến ngày 31/12/2018)

  STT

  Cơ quan ban hành

  Tổng số Quyết định được ban hành

  (Số liệu địa phương báo cáo thống kê gửi về Bộ Tư pháp kỳ báo cáo năm chính thức)

  Văn bản đã cập nhật trên CSDLQGPL

  Văn bản chưa cập nhật trên CSDLQGPL

  Ghi chú

  1.

  UBND tỉnh An Giang

  61 Quyết định

  32 Quyết định

  Thiếu 29 Quyết định

   

  2.

  UBND tỉnh Bắc Kạn

  55 Quyết định

  40 Quyết định

  Các Quyết định số 16, từ số 31 đến 33, 36, 42,từ số 45 đến 47, từ số 50 đến 55

   

  3.

  UBND tỉnh Bạc Liêu

  32 Quyết định

  31 Quyết định

  Quyết định số 32

   

  4.

  UBND Bình phước

  47 Quyết định

  48 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  5.

  UBND Bình thuận

  106 Quyết định

  52 Quyết định

  Thiếu 54 Quyết định

   

  6.

  UBND tỉnh Cà Mau

  59 Quyết định

  55 Quyết định

  Các Quyết định số 08, 14, 15, 49

   

  7.

  UBND Cần Thơ

  20 Quyết định

  16 Quyết định

  Các Quyết định số 14, từ số 18 đến 20

   

  8.

  UBND tỉnh Cao Bằng

  36 Quyết định

  40 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  9.

  UBND tỉnh Đắk Nông

  41 Quyết định

  37 Quyết định

  Các Quyết định số 31, 32, 37, 38

   

  10.

  UBND tỉnh Điện Biên

  46 Quyết định

  45 Quyết định

  Quyết định số 08

   

  11.

  UBND tỉnh Đồng Tháp

  39 Quyết định

  37 Quyết định

  Các Quyết định số 38, 39

   

  12.

  UBND tỉnh Hà Giang

  39 Quyết định

  0 Quyết định

  Các Quyết định từ số 01 đến 39

   

  13.

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  57 Quyết định

  26 Quyết định

  Các Quyết định từ số 02, 04, 05, từ số 07 đến 09, từ số 11 đến 21, từ số 23 đến 26, 31

   

  14.

  UBND tỉnh Hải Dương

  41 Quyết định

  40 Quyết định

  Quyết định số 02

   

  15.

  UBND TP Hải Phòng

  36 Quyết định

  37 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  16.

  UBND tỉnh Hậu Giang

  28 Quyết định

  20 Quyết định

  Các Quyết định số 10, 12, 18, 22, 24, 25, 27, 28

   

  17.

  UBND tỉnh Hòa Bình

  46 Quyết định

  45 Quyết định

  Quyết định số 07

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 46 văn bản, mới cập nhật 45 văn bản

  18.

  UBND tỉnh Hưng Yên

  42 Quyết định

  41 Quyết định

  Thiếu 01 văn bản

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật

  19.

  UBND tỉnh Kiên Giang

  22 Quyết định

  20 Quyết định

  Các Quyết định số 21, 22

   

  20.

  UBND tỉnh Lai Châu

  44 Quyết định

  36 Quyết định

  Thiếu 08 văn bản

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  21.

  UBND tỉnh Lâm Đồng

  23 Quyết định

  22 Quyết định

  Quyết định số 23

   

  22.

  UBND tỉnh Lào Cai

  52 Quyết định

  45 Quyết định

  Các Quyết định số 25, 39, 43, 45, 46, 48, 51

   

  23.

  UBND tỉnh Nam Định

  30 Quyết định

  28 Quyết định

  Các Quyết định số 29, 30

   

  24.

  UBND tỉnh Nghệ An

  53 Quyết định

  49 Quyết định

  Các Quyết định số 07, 33, 49, 50, 51

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  25.

  UBND tỉnh Ninh Bình

  31 Quyết định

  21 Quyết định

  Thiếu 10 Quyết định

   

  26.

  UBND tỉnh Ninh Thuận

  103 Quyết định

  96 Quyết định

  Thiếu 07 Quyết định

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 104/2018/QĐ- UBND và các văn bản cập nhật không theo thứ tự, có văn bản nhập nhiều lần. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  27.

  UBND tỉnh Phú Thọ

  43 Quyết định

  37 Quyết định

  Các Quyết định số 24, 33, 35, 39, 40, 42

   

  28.

  UBND tỉnh Phú Yên

  79 Quyết định

  67 Quyết định

  Thiếu 12 Quyết định

   

  29.

  UBND tỉnh Quảng Ninh

  41 Quyết định

  30 Quyết định

  Các Quyết định số 01, 02, 06, 11, từ số 14 đến 16, 20, 21, 29, 33

   

  30.

  UBND tỉnh Sơn La

  56 Quyết định

  42 Quyết định

  Các Quyết định số 02; 16; 17; 18; 23; từ 27 đến 34; 39

   

  31.

  UBND tỉnh Thái Bình

  14 Quyết định

  15 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật

  32.

  UBND tỉnh Thanh Hóa

  37 Quyết định

  35 Quyết định

  Thiếu 02 Quyết định

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  33.

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

  73 Quyết định

  72 Quyết định

  Thiếu 01 Quyết định

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  34.

  UBND TP Hồ Chí Minh

  48 Quyết định

  48 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  35.

  UBND tỉnh Trà Vinh

  49 Quyết định

  29 Quyết định

  Các Quyết định số 01, 03, 04, 06, 08, 24, 25, từ số 11 đến 14

   

  36.

  UBND tỉnh Tuyên Quang

  20 Quyết định

  20 Quyết định

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  37.

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  33 Quyết định

  31 Quyết định

  Các Quyết định số 14, 28

   

  38.

  UBND tỉnh Yên Bái

  40 Quyết định

  12 Quyết định

  Thiếu 28 Quyết định

  Các văn bản cập nhật trên CSDLQG về pháp luật không theo số thứ tự liên tục theo quy định, khó theo dõi.

   

  PHỤ LỤC 6

  DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH TRONG NĂM 2018 CHƯA CẬP NHẬT LÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
  (tính đến ngày 20/5/2019)

  STT

  Cơ quan ban hành

  Tổng số Văn bản được ban hành

  (Số liệu địa phương báo cáo thống kê gửi về Bộ Tư pháp kỳ báo cáo năm chính thức)

  Văn bản đã cập nhật trên CSDLQGPL

  Văn bản chưa cập nhật trên CSDLQGPL

  Ghi chú

  1.

  HĐND tỉnh An Giang

  34 Nghị quyết

  20 Nghị quyết

  Các Nghị quyết từ số 21 đến 34

   

  2.

  HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  15 Nghị quyết

  15 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  3.

  HĐND tỉnh Bắc Giang

  11 Nghị quyết

  05 Nghị quyết

  Các Nghị quyết từ số 24 đến 28

   

  4.

  HĐND tỉnh Bến Tre

  23 Nghị quyết

  22 Nghị quyết

  Nghị quyết số 19

   

  5.

  HĐND tỉnh Bình Định

  36 Nghị quyết

  36 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số ký hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  6.

  HĐND tỉnh Bình Phước

  11 Nghị quyết

  13 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện ngày 14/12/2018 HĐND tỉnh Bình Phước đã ban hành đến Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  7.

  HĐND tỉnh Bình Thuận

  54 Nghị quyết

  28 Nghị quyết

  Thiếu 26 Nghị quyết

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  8.

  HĐND TP Cần Thơ

  10 Nghị quyết

  05 Nghị quyết

  Các Nghị quyết từ số 06 đến 10

   

  9.

  HĐND tỉnh Đắk Nông

  10 Nghị quyết

  09 Nghị quyết

  Thiếu 01 văn bản

   

  10.

  HĐND tỉnh Điện Biên

  Nghị quyết

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 08

   

  11.

  HĐND tỉnh Đồng Nai

  22 Nghị quyết

  22 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện thực tế địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND.

  Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  12.

  HĐND tỉnh Gia Lai

  20 Nghị quyết

  20 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện thực tế địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND.

  Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  13.

  HĐND tỉnh Hà Giang

  22 Nghị quyết

  22 Nghị quyết

   

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 22 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về pháp luật. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  14.

  HĐND tỉnh Hà Nam

  15 Nghị quyết

  15 Nghị quyết

   

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 15 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về pháp luật. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  15.

  HĐND TP Hà Nội

  15 Nghị quyết

  14 Nghị quyết

  Nghị quyết số 14

   

  16.

  HĐND tỉnh Hà Tĩnh

  25 Nghị quyết

  0 Nghị quyết

  Các Nghị quyết từ số 01 đến 25

   

  17.

  HĐND TP Hải Phòng

  09 Nghị quyết

  14 Nghị quyết

   

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 09 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về pháp luật. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  18

  HĐND tỉnh Hòa Bình

  14 Nghị quyết

  14 Nghị quyết

   

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 14 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về pháp luật Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  19.

  HĐND tỉnh Hưng Yên

  30 Nghị quyết

  20 Nghị quyết

  Thiếu 10 Nghị quyết

   

  20.

  HĐND tỉnh Khánh Hòa

  12 Nghị quyết

  10 Nghị quyết

  Thiếu 02 Nghị quyết

   

  21.

  HĐND tỉnh Kiên Giang

  33 Nghị quyết

  21 Nghị quyết

  Thiếu 12 Nghị quyết

  Theo báo cáo thống kê năm kỳ chính thức ban hành 33 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về pháp luậ. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  22.

  HĐND tỉnh Kon Tum

  27 Nghị quyết

  26 Nghị quyết

  Thiếu 01 Nghị quyết

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 27 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về PL. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  23.

  HĐND tỉnh Lai Châu

  09 Nghị quyết

  03 Nghị quyết

   

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 09 văn bản, tuy nhiên thực tế HĐND đã ban hành Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về PL. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  24.

  HĐND tỉnh Lâm Đồng

  17 Nghị quyết

  12 Nghị quyết

  Thiếu 05 văn bản

   

  25.

  HĐND tỉnh Long An

  20 Nghị quyết

  21 Nghị quyết

   

  Thực tế đã ban hành đến Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND và đã cập nhật trên CSDLQG về PL. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  26.

  HĐND tỉnh Nam Định

  04 Nghị quyết

  07 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  27.

  HĐND tỉnh Ninh Bình

  09 Nghị quyết

  12 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  28.

  HĐND tỉnh Phú Yên

  18 Nghị quyết

  18 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  29.

  HĐND tỉnh Quảng Bình

  17 Nghị quyết

  16 Nghị quyết

  Thiếu 01 văn bản

  Trên CSDLQG về PL thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 50/2018/NQ- HĐND và số Nghị quyết không theo thứ tự liên tục. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  30.

  HĐND tỉnh Quảng Nam

  26 Nghị quyết

  23 Nghị quyết

  Thiếu 03 văn bản

  Trên CSDLQG về PL thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  31.

  HĐND tỉnh Quảng Ngãi

  32 Nghị quyết

  31 Nghị quyết

  Thiếu 01 văn bản

  Theo báo cáo thống kê năm 2018 kỳ chính thức ban hành 32 văn bản, cập nhật 31 văn bản

  32.

  HĐND tỉnh Quảng Ninh

  16 Nghị quyết

  16 Nghị quyết

   

  Cập nhật đủ, tuy nhiên số Nghị quyết không liên tục, đề nghị địa phương kiểm tra lại và thực hiện việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  33.

  HĐND tỉnh Quảng Trị

  23 Nghị quyết

  23 Nghị quyết

   

  Cập nhật đủ, tuy nhiên số Nghị quyết không liên tục, đề nghị địa phương kiểm tra lại và thực hiện việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  34.

  HĐND tỉnh Sơn La

  22 Nghị quyết

  11 Nghị quyết

  Thiếu 11 Nghị quyết

   

  35.

  HĐND TP Hồ Chí Minh

  29 Nghị quyết

  17 Nghị quyết

  Các Nghị quyết từ số 18 đến 29

   

  36.

  HĐND tỉnh Trà Vinh

  16 Nghị quyết

  17 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  37.

  HĐND tỉnh Tuyên Quang

  09 Nghị quyết

  08 Nghị quyết

  Nghị quyết số 17

   

  38.

  HĐND tỉnh Vĩnh Long

  24 Nghị quyết

  24 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện thực tế địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND.

  Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  39.

  HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

  12 Nghị quyết

  12 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện thực tế địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

  40.

  HĐND tỉnh Yên Bái

  11 Nghị quyết

  11 Nghị quyết

   

  Trên CSDLQG về PL thể hiện thực tế địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
  Ban hành: 28/05/2015 Hiệu lực: 20/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2824/BTP-CNTT rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 2824/BTP-CNTT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 29/07/2019
  Hiệu lực: 29/07/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới