logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5882/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5882/VPCP-PL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 07/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 5882/VPCP-PL
  V/v:Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Bộ Tư pháp;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ.
   
   
  Xét Báo cáo số 136/BC-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Giao các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng khẩn trương trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật (Danh mục kèm theo); Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật trợ giúp pháp lý, bảo đảm thống nhất, phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin;
  2. Bộ Tư pháp phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật tiếp cận thông tin; trường hợp phát hiện văn bản có quy định chưa phù hợp với Luật nêu trên thì kịp thời chủ động hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTg, các PTTg (để b/c);
  - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: NC, CN, KGVX, KSTT, Cổng TTĐTCP;
  - Lưu: VT, PL (2). PL.
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM

  Nguyễn Văn Tùng
   
   
  DANH MỤC
  VĂN BẢN QUY PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU 3 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2016 THUỘC TRÁCH NHIỆM  RÀ SOÁT CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
  (Kèm theo Công văn số 5882/VPCP-PL ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)
   
   
  STT
  Tên loại văn bản
  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3
  Tên gọi của văn bản
  Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)[1]
  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
  1.
  Luật
  Số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006
  Trợ giúp pháp lý
  Ban hành Luật trợ giúp pháp lý thay thế Luật trợ giúp pháp lý năm 2006
  Bộ Tư pháp
  2.
  Pháp lệnh
  Số 30/2000/PL- UBTVQH10 ngày 28/11/2000
  Bảo vệ bí mật nhà nước
  Thay thế bằng Luật bảo vệ bí mật nhà nước
  Bộ Công an
  3.
  Nghị định
  Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007
  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
  Ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP
  Bộ Tư pháp
  4.
  Nghị định
  Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
  Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  5.
  Nghị định
  Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
  Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  6.
  Nghị định
  Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  7.
  Thông tư
  Số 63/2012/TT-BCA ngày 29/10/2012
  Thông tư quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân
  Thay thế
  Bộ Công an
  8.
  Thông tư
  Số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010
  Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  9.
  Thông tư
  Số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
  Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  10.
  Thông tư
  Số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung
  Bộ Xây dựng
  11.
  Thông tư
  Số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
  Sửa đổi hoặc bãi bỏ
  Bộ Công an
   
   

   

   

  [1] Hình thức kiến nghị có thể bao gồm đình chỉ thi hành hoặc ngưng hiệu lực trong trường hợp cần thiết.
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5882/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 5882/VPCP-PL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 07/06/2017
  Hiệu lực: 07/06/2017
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới