logo

Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: 29&30-01/2019
  Số hiệu: 613/2018/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: 08/01/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 13/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN THƯỜNG VỤ
  QUỐC HỘI
  --------

  Nghị quyết số: 613/2018/UBTVQH14

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

  -------------------

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

  Sau khi xem xét Tờ trình 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Tờ trình số 1767/TTr-KTNN ngày 05/12/2018 của Kiểm toán nhà nước đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình số 16/TTr-TANDTC ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Báo cáo số 1923/BC-UBPL14 ngày 07/12/2018 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

  1. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

  a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

  b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

  2. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình tại một kỳ họp: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

  3. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

  a) Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

  b) Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

  Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

  STT

  Tên dự án

  Cơ quan trình

  Cơ quan chủ trì soạn thảo

  Cơ quan chủ trì thẩm tra

  Cơ quan tham gia thẩm tra

  1.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  BST do UBTVQH thành lập

  Ủy ban Pháp luật

  HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  2.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  Chính phủ

  Chính phủ giao Bộ Nội vụ

  Ủy ban Pháp luật

  HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  3.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Chính phủ

  Chính phủ giao Bộ Nội vụ

  Ủy ban Pháp luật

  HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  4.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kiểm toán nhà nước

  Kiểm toán nhà nước

  Kiểm toán nhà nước

  Ủy ban Tài chính, ngân sách

  UBPL,UBKT, UBTP

  5.

  Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  Chính phủ

  Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ủy ban Kinh tế

  HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  6.

  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tòa án nhân dân tối cao

  Ủy ban Tư pháp

  HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các dự án luật tại Điều 1 của Nghị quyết này bám sát yêu cầu trong các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

  2. Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, ngân sách phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình đôn đốc việc chuẩn bị dự án, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra theo phân công tại Điều 2 của Nghị quyết này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

   

   

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thị Kim Ngân

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 của Quốc hội
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới