logo

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: 767&768-08/2020
  Số hiệu: 977/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: 07/08/2020
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 15/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  ----------------------

  Số: 977/NQ-UBTVQH14

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------------     

   Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

  -----------------------------

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1

  Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

  Điều 2

  1. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

  2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:

  - UBTVQH;

  - Chính phủ và các cơ quan trình dự án;

  - Tổng Thư ký Quốc hội;

  - TT. HĐDT, các UB của QH;

  - Bộ Tư pháp;

  - VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;

  - Ban Nội chính TW;

  - Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;

  - Các Đoàn đại biểu Quốc hội;

  - Lưu: HC, PL;

  e-PAS: 49721.

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                                                                                     CHỦ TỊCH

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

  Nguyễn Thị Kim Ngân

   

   

   

   

  BẢNG PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH,  CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020

  (Kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 ngày 15 tháng 7 năm 2020)

   

  STT

  Tên dự án

  Cơ quan trình

  Cơ quan             chủ trì              soạn thảo

  Cơ quan         chủ trì           thẩm tra

  Cơ quan                tham gia                 thẩm tra

  Ghi chú

   

  I.

  Các dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

  1.  

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBCVĐXH

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

  Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

  1.  

  Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBQP&AN

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

  Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

  1.  

  Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBCVĐXH

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

  Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

  1.  

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

  TLĐLĐVN

  TLĐLĐVN

  UBCVĐXH

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

  Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

  1.  

  Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBQP&AN

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

  Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

  II.

  Dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020

  1.

  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBCVĐXH

  HĐDT và các                          Ủy ban của QH

  Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

  III.

  Các dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2021)

  Không có dự án nào

  IV.

  Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021)

  1.

  Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

  UBTVQH

   

  UBPL

  HĐDT và các                        Ủy ban của QH

   

  V.

  Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

  1.  

  Luật Cảnh sát cơ động

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBQP&AN

  HĐDT và các Ủy ban của QH

   

  1.  

  Luật Điện ảnh (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBVHGDTNTN&NĐ

  HĐDT và các Ủy ban của QH

   

  1.  

  Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBKT

  HĐDT và các Ủy ban của QH

   

  1.  

  Luật Thanh tra (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBPL

  HĐDT và các Ủy ban của QH

   

  1.  

  Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBCVĐXH

  HĐDT và các     Ủy ban của QH

  Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

  1.  

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  Chính phủ

  Do Thủ tướng Chính phủ phân công

  UBPL

  HĐDT và các     Ủy ban của QH

   

   

   

  DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020

  (Kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 ngày 15 tháng 7 năm 2020)

   

  Phiên họp UBTVQH

  UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

  UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình QH thông qua

  Ghi chú

  THÁNG 8/2020

  1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

  2. Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ

  1. Luật Cư trú (sửa đổi)[1]

   

  THÁNG 9/2020

  1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

  2. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

  4. Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

  Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của UBTVQH

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

  THÁNG 10/2020

   

  Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của UBTVQH

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

  THÁNG 12/2020

  - Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

  - Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2021)

  THÁNG 01/2021

   

  1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

  2. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

   

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

  THÁNG 02/2021

   

  1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

  THÁNG 3/2021

   

  Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 theo yêu cầu của UBTVQH

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

  THÁNG 6/2021

  1. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

   

  Trình QH tại  kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021)

  THÁNG 8/2021

  1. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
  2. Luật Điện ảnh (sửa đổi)

   

   

  Trình QH tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

  THÁNG 9/2021

  1. Luật Cảnh sát cơ động
  2. Luật Thanh tra (sửa đổi)
  3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

   

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

  THÁNG 10/2021

  Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 theo yêu cầu của UBTVQH

   

  Trình QH tại  kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

  THÁNG 12/2021

  - Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

  - Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

  Trình QH tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

   
   

   


  [1] Dự án mới được bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) theo Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH14 ngày 19/5/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 của Quốc hội
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 106/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Số hiệu: 977/NQ-UBTVQH14
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 15/07/2020
  Hiệu lực: 15/07/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: 07/08/2020
  Số công báo: 767&768-08/2020
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới