logo

Quyết định 1657/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1657/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  Ngày ban hành: 01/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC

  --------------

  Số: 1657/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

  -----------------------------------

  CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 333/TTr-CP ngày 19/8/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 70 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Đặng Thị Ngọc Thịnh

   

   

   

  DANH SÁCH

  CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI TỈNH NGHỆ AN

  ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  (Kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-CTN ngày 01 tháng 10 năm 2019

  của Chủ tịch nước)

   

  1.  

  Lữ Thị Văn, sinh ngày 03/3/1973 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lữ Thị Văn

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Nu, sinh ngày 17/7/1982 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Nu

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Vừ Y Xì, sinh ngày 15/10/1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vừ Y Xì

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lầu Y Nu, sinh ngày 03/11/1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Nu

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Vừ Y Tồng, sinh ngày 08/9/1969 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vừ Y Tồng

   

   Giới tính: Nữ

   

  1.  

  Lầu Y Xì, sinh ngày 13/12/1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Xì

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lỳ Y Máy sinh ngày 26/6/1968 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lỳ Y Máy

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Lỳ, sinh ngày 20/10/1965 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Lỳ

   

   Giới tính: Nữ

   

   

   

  1.  

  Lầu Y Bâu, sinh ngày 07/9/1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Bâu

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Chứ, sinh năm 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Khánh Thành, Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Chứ

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Chư, sinh ngày 02/4/1981 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Chư

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lầu Y Mái, sinh ngày 03/6/1967 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Mái

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xồng Y Lầu, sinh ngày 02/4/1985 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Lầu

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Cử Y Dở, sinh ngày 01/7/1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Cử Y Dở

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Hạ Y Mái, sinh ngày 15/7/1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hạ Y Mái

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Mỹ, sinh ngày 14/11/1981 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Mỹ

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Và Y Bi, sinh ngày 05/6/1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Bi

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lầu Y Va, sinh năm 1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Va

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Cò, sinh ngày 15/7/1962 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Cò

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xồng Y Nênh, sinh ngày 07/6/1973 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Nênh

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Bâu, sinh ngày 12/10/1964 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Bâu

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Mùa Y Pà, sinh ngày 10/10/1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Y Pà

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Chái, sinh ngày 01/7/1967 tại Lào

  Hiện trú tại: Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Chái

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xồng Bá Tu, sinh năm 1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Giảng 2, Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Bá Tu

   

   Giới tính: Nam

  1.  

  Lương Mẹ Khăm, sinh ngày 29/7/1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Phôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Khăm

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Mẹ Lư, sinh ngày 04/7/1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Lư

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Moong Thị Pha, sinh ngày 15/02/1991 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Phôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Thị Pha

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Mẹ Ỏn Chăn, sinh ngày 16/12/1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Ỏn Chăn

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Moong Mẹ Xi, sinh ngày 20/5/1971 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Xi

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Moong Thị May, sinh ngày 10/4/1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Thị May

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Phò Vắt, sinh ngày 12/9/1965 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Phò Vắt

   

   Giới tính: Nam

  1.  

  Lương Thị On, sinh ngày 03/6/1991 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị On

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Ven Mẹ Văn, sinh ngày 04/10/1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Khe Linh, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Ven Mẹ Văn

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xeo Mẹ Dung, sinh ngày 02/6/1986 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Dung

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xeo Mẹ Sơn, sinh ngày 06/11/1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Sơn

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Mẹ Pheng, sinh ngày 17/10/1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Pheng

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xeo Mẹ Lom, sinh ngày 03/4/1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Lo

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Lan, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Lan

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Thoong, sinh ngày 17/8/1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Thoong

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Moong Mẹ Xái Khăm, sinh ngày 09/7/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Phuôn 2, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Xái Khăm

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Mẹ Bông, sinh ngày 15/8/1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Bông

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Xôm, sinh ngày 03/6/1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Xôm

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Cụt Phò Phút, sinh ngày 19/8/1968 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Cụt Phò Phút

   

   Giới tính: Nam

  1.  

  Lương Mẹ Lư, sinh ngày 05/10/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Lư

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xeo Mẹ Xuân, sinh ngày 01/9/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Xuân

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Moong Mẹ Thếp, sinh ngày 13/8/1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Thếp

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Học Mẹ Sơn, sinh năm 1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Học Mẹ Sơm

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Học Mẹ Tho, sinh ngày 01/7/1967 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Học Mẹ Tho

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Ven Thị Xuyên, sinh năm 1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Xy

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Hờ Y Xía, sinh năm 1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Nọi, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Xìa

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Hờ Y Xừ, sinh năm 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Nọi, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Xừ

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lô Thị Chắn, sinh năm 1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô Thị Chắn

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lô May Khăm, sinh ngày 07/02/1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô May Khăm

   

   Giới tính: Nam

  1.  

  Lô Thị Ly, sinh ngày 05/02/1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,                   tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô Thị Ly

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Xồng Y Sia, sinh ngày 25/4/1988 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Sia

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Thò Y Trênh, sinh ngày 20/4/1992 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Trênh

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Và Y Chia, sinh ngày 07/8/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Chia

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Thò Y Râu, sinh ngày 14/3/1982 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Râu

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Và Y Dở, sinh ngày 12/02/1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Dở

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lo Thị Khun, sinh ngày 16/3/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lo Thị Khun

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Vi Thị Nhao, sinh ngày 22/6/1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Thị Nhao

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị May, sinh ngày 06/4/1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị May

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương May Xay, sinh ngày 06/10/1982 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương May Xay

   

   Giới tính: Nam

  1.  

  Lương Thị Nhưn, sinh ngày 11/4/1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Nhơn

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Kha Thị Mai, sinh ngày 07/01/1985 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Kha Thị Mai

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Hờ Y Dở, sinh ngày 07/5/1992 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Dở

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Thò Y Rùa, sinh ngày 12/11/1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Rùa

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Già Y Đía, sinh ngày 05/5/1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

  tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Đía

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Thò Y Mỷ, sinh ngày 08/6/1988 tại Lào

  Hiện trú tại: B.Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Mỷ

   

   Giới tính: Nữ

  1.  

  Thò Y Pá, sinh ngày 10/02/1992 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Xa Lày, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Pá.

   Giới tính: Nữ

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới