logo

Quyết định 1697/QĐ-BTP Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1697/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường
  Ngày ban hành: 23/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  -----------
  Số: 1697/QĐ-BTP
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng
  -------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
   
  Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
  Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;
  Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp và Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Phó TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
  - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng (để phối hợp);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
  - Lưu: VT, HVTP (05b).
  BỘ TRƯỞNG
   
   
  (Đã ký)
   
   
  Hà Hùng Cường

   
   

  BỘ TƯ PHÁP
  -----------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------------------------

   
   
  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTP ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
   
  1. Thông tin về chương trình bồi dưỡng
  - Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.
  - Thời gian bồi dưỡng: 3 tháng, tương đương với 13 tuần với tổng thời lượng là 325 tiết (một tuần học 5 ngày, một ngày học 5 tiết) (13 tuần x 5 ngày/tuần x 5 tiết/ngày = 325 tiết).
  - Văn bằng sau tốt nghiệp: Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.
  2. Mục tiêu
  Bồi dưỡng các kỹ năng hành nghề công chứng, quản lý, tổ chức hoạt động văn phòng công chứng, đạo đức nghề nghiệp và các kiến thức pháp luật cho những người được miễn đào tạo nghề công chứng có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp cơ bản, toàn diện để có thể bổ nhiệm công chứng viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
  3. Đối tượng bồi dưỡng
  Đối tượng tham gia bồi dưỡng của chương trình, bao gồm:
  a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;
  b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;
  c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;
  d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;
  đ) Các đối tượng khác có nhu cầu.
  4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
  5. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình bồi dưỡng nghề công chứng
  Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng, học viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp cơ bản, toàn diện để có thể hành nghề công chứng sau khi hoàn thành thời gian tập sự với những năng lực chính sau đây:
  5.1. Về kiến thức
  Nắm được những nội dung cơ bản về công chứng viên, đạo đức hành nghề, quy tắc ứng xử, việc hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.
  5.2. Về kỹ năng
  Có kỹ năng thực hiện và giải quyết được các việc công chứng, chứng thực thông dụng mà các công chứng viên phải thực hiện trên thực tế, bao gồm:
  a) Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu công chứng; xây dựng, lưu trữ hồ sơ việc công chứng, chứng thực;
  b) Soạn thảo các văn bản và thực hiện quy trình giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu cơ bản của hoạt động công chứng;
  c) Thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thông dụng như hợp đồng mua bán; hợp đồng, giao dịch bảo đảm; các văn bản liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, thừa kế và các hợp đồng, giao dịch khác; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; công chứng bản dịch. 
  d) Có kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc khách hàng, quản trị công việc và khả năng làm việc độc lập, phát triển hoạt động nghề nghiệp của cá nhân sau khi được bổ nhiệm công chứng viên đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  5.3. Về phẩm chất đạo đức
  Hiểu và tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên; thể hiện văn hóa pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp và có khả năng thích ứng với môi trường làm việc của công chứng viên.
  6. Phương pháp bồi dưỡng
  Việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng nghề công chứng được thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm, tập trung chủ yếu vào thực hành tình huống, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
  Chú trọng việc thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng, phù hợp với nội dung học tập để người làm quen với môi trường làm việc.
  7. Nội dung chương trình bồi dưỡng
  7.1. Cấu trúc của chương trình bồi dưỡng
  Chương trình được thiết kế gồm 3 phần chính như sau:
  - Phần I: Những vấn đề chung về công chứng và hành nghề công chứng, bao gồm 8 chuyên đề giảng dạy; 01 buổi tọa đàm về nghề công chứng, đạo đức nghề nghiệp, cách tính chi phí và tổ chức, quản lý văn phòng công chứng; 01 buổi kiểm tra với tổng thời lượng là 50 tiết.
  - Phần II: Kỹ năng công chứnggồm 30 chuyên đề giảng dạy; 02 buổi tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc và những sai sót thường gặp trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp; 02 buổi kiểm tra với tổng thời lượng là 170 tiết.
  - Phần III: Thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng với tổng thời lượng là 70 tiết.
  Thi tốt nghiệp (2 môn) hoặc viết tiểu luận cuối khóa; khai giảng, bế giảng; kỳ thi phụ, nghỉ ôn thi, dự phòng có tổng thời lượng là 35 tiết.
  7.2. Nội dung chi tiết của chương trình bồi dưỡng
   

  Stt
  Nội dung
  Tổng số tiết
  Hình thức học
  Lý thuyết
  Tình huống
   
  PHẦN I – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
  CÔNG CHỨNG VÀ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
  50
  31
  14
  1.      
  Khái quát chung về nghề công chứng và công chứng viên
  5
  5
  0
  2.      
  Quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực và quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu công chứng
  5
  5
  0
  3.      
  Văn bản công chứng, văn bản chứng thực và giá trị pháp lý của văn bản công chứng, văn bản chứng thực
  5
  5
  0
  4.      
  Một số quy định của pháp luật về hộ tịch liên quan đến hoạt động công chứng
  5
  5
  0
  5.      
  Quy định của pháp luật và kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong hoạt động công chứng, chứng thực
  5
  2
  3
  6.      
  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng, chứng thực
  5
  2
  3
  7.      
  Kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động văn phòng công chứng 
  5
  2
  3
  8.      
  Các quy tắc đạo đức hành nghề và một số vi phạm về quy tắc đạo đức hành nghề của công chứng viên
  5
  5
  0
   
  Tọa đàm về nghề công chứng, đạo đức nghề nghiệp, cách tính thù lao và tổ chức, quản lý hoạt động văn phòng công chứng
  5
  0
  5
   
  Kiểm tra lần 1 (Phần I)
  5
   
   
   
  PHẦN II – KỸ NĂNG CÔNG CHỨNG
  170
   
   
  II.1.
  Kỹ năng chung về công chứng
  30
  12
  18
  9.      
  Trình tự, thủ tục chung về công chứng
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  10.  
  Kỹ năng xác định tư cách chủ thể ký kết hợp đồng/văn bản công chứng và người yêu cầu công chứng
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  11.  
  Kỹ năng xác định chủ sở hữu tài sản, thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản (tài sản chung, tài sản riêng, quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản) liên quan đến hoạt động công chứng
  5
  2
  3
  12.  
  Kỹ năng nhận dạng
  -          Nhận dạng chữ viết, chữ ký, con dấu trong tài liệu, giấy tờ
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  -          Nhận dạng con người
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  13.  
  Kỹ năng soạn thảo văn bản công chứng
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  14.  
  Kỹ năng lưu trữ hồ sơ và tra cứu hồ sơ, dữ liệu công chứng
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.2
  Công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở
  10
  4
  6
  15.  
  Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  16.  
  Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở; công chứng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.3
  Công chứng các hợp đồng, giao dịch tài sản khác
  15
  6
  9
  17.  
  Công chứng hợp đồng mua bán, trao đổi tài sản
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  18.  
  Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  19.  
  Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.4
  Công chứng các hợp đồng, giao dịch thuê nhà, thuê tài sản  
  10
  4
  6
  20.  
  Công chứng hợp đồng thuê nhà và các giao dịch khác liên quan đến nhà 
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  21.  
  Công chứng hợp đồng thuê, thuê lại tài sản, khai thác quyền tài sản
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống: Công chứng hợp đồng thuê/thuê lại tài sản
  5
  2
  3
  II.5
  Công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các biện pháp bảo đảm
  15
  6
  9
  22.  
  Công chứng hợp đồng thế chấp
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  23.  
  Công chứng hợp đồng đặt cọc
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
  24.  
  Công chứng hợp đồng bảo lãnh, cầm cố và các biện pháp bảo đảm khác
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
   
  Tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc và những sai sót thường gặp trong công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sở hữu tài sản, thuê tài sản và các biện pháp bảo đảm trên thực tế hiện nay.
  5
   
  5
   
  Kiểm tra lần 2
   (các nội dung II.1, II.2, II.3, II.4, II.5)
  5
   
   
  II.6
  Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác
  25
  10
  15
  25.  
  Công chứng hợp đồng uỷ quyền 
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  26.  
  Công chứng hợp đồng góp vốn
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  27.  
  Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
  28.  
  Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  29.  
  Công chứng hợp đồng và giao dịch có yếu tố nước ngoài
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.7
  Kỹ năng công chứng các văn bản trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
  15
  6
  9
  30.  
  Công chứng văn bản thoả thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn; công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  31.  
  Công chứng văn bản thoả thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; công chứng văn bản thỏa thuận về việc chấm dứt thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân   
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  32.  
  Công chứng văn bản thoả thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và các văn bản khác trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.8
  Kỹ năng công chứng các văn bản liên quan đến thừa kế
  15
  6
  9
  33.  
  Công chứng di chúc 
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  34.  
  Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  35.  
  Công chứng văn bản từ chối di sản thừa kế và các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
  II.9
  Kỹ năng công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 
  5
  2
  3
  36.  
  Công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống
  5
  2
  3
  II.10
  Kỹ năng công chứng bản dịch; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
  10
  4
  6
  37.  
  Công chứng bản dịch và chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
  38.  
  Chứng thực bản sao từ bản chính 
  -          Lý thuyết
  -          Thực hành theo hồ sơ tình huống 
  5
  2
  3
   
  Tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc và những sai sót thường gặp trong công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hôn nhân, gia đình và thừa kế.
  5
   
  5
   
  Kiểm tra lần 3
  (các nội dung II.7, II.8, II.9)
  5
   
   
   
  PHẦN III - THỰC TẾ, THỰC TẬP TẠI CÁC PHÒNG, VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
  70
   
   
   
  Thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng
  65
   
   
   
  Viết báo cáo đánh giá kết quả thực tế, thực tập tại các phòng, văn phòng công chứng
  5
   
   

   
   
  BỘ TRƯỞNG
   
   
  (Đã ký)
   
   
  Hà Hùng Cường
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp
  Ban hành: 25/02/2004 Hiệu lực: 17/03/2004 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 13/03/2013 Hiệu lực: 01/05/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13
  Ban hành: 20/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13
  Ban hành: 20/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1697/QĐ-BTP Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 1697/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 23/09/2015
  Hiệu lực: 23/09/2015
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hà Hùng Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới