logo

Quyết định 1700/QĐ-BTP triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng CNTT cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1700/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày ban hành: 24/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
 •  BỘ TƯ PHÁP
  --------
  Số: 1700/QĐ-BTP
   
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------
  Hà Nội, ngày 24   tháng 9 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
  --------------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
   
  Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
  Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
  Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020;
  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3.Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để b/c);
  - TCTHADS (để phối hợp);
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
  - Lưu: VT, Cục CNTT.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   
  (Đã ký)
   
   
  Nguyễn Khánh Ngọc

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BỘ TƯ PHÁP
  --------
   
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------

   
  KẾ HOẠCH
  Tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
  các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
  -----------------------------------
   
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ tại Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) theo Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014, đảm bảo mục tiêu đặt ra của Đề án;
  - Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án.
  2. Yêu cầu
  a) Bám sát các nội dung, yêu cầu, phân công trách nhiệm của từng nhiệm vụ cũng như phạm vi, mục tiêu, quan điểm được nêu tại Đề án;
  b) Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
  c) Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án;
  d) Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.
  II. NỘI DUNG
  1.Nhiệm vụ 1: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin
  1.1. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử.
  1.2. Rà soát, trang cấp máy tính (được kết nối internet) cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thi hành án dân sự.
  1.3. Triển khai chữ ký số trong các cơ quan thi hành án dân sự.
  2.Nhiệm vụ 2: Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về công tác thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự
  2.1. Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
  2.2. Xây dựng, triển khai trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự.
  3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng
  3.1. Triển khai Phần mềm Quản lý công văn đi/đến tại các Cục Thi hành án dân sự.
  3.2. Triển khai chính thức Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp tại các Cục Thi hành án dân sự.
  3.3. Triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp điện tử từ Cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp.
  3.4. Xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
  3.5. Thí điểm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3.
  3.6. Xây dựng Đề án về hệ thống thông tin trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
  3.7. Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan thi hành án dân sự.
  3.8. Nâng cấp phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
  4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
  4.1. Tuyển dụng đủ cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cần có cơ chế, chính sách thu hút trong tuyển dụng…).
  4.2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thi hành án dân sự.
  5. Nhiệm vụ 5: Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự
  Đẩy mạnh việc khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành trong và ngoài nước.
  (Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1.     Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.
  2.      Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm bao quát, theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này và căn cứ Kế hoạch tổng thể để xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Lãnh đạo Bộ ban hành.
  3.      Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi các cơ quan thi hành án dân sự.
  4.      Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với điều kiện thực tế.
  5.      Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
   

   
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
   
  (Đã ký)
   
   
  Nguyễn Khánh Ngọc

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1700/QĐ-BTP triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng CNTT cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 1700/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/09/2015
  Hiệu lực: 24/09/2015
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới