logo

Quyết định 1758/QĐ-BTNMT điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1758/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 12/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường, Hành chính
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 1758/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  --------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị đnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chc của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Thông tư s 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trưng;

  Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi qun lý nhà nước ca Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gi tt là Chương trình) đã được phê duyệt tại Quyết đnh s 3809/-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưng Bi nguyên và Môi trường như sau:

  1. Bổ sung 07 văn bn vào Chương trình, chi tiết tại số thứ tự 3 thuộc Danh mc số 1 và s thứ tự 3, 4, 18, 19, 28, 29 thuộc Danh mc số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

  2. Rút khỏi Chương trình 01 văn bn tại số thứ tự 3 thuộc Danh mục s 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của B trưng B Tài ngun và Môi trưng.

  3. Điều chnh tên, tiến đ, cơ quan, đơn vị soạn tho, trình của 12 văn bn trong Chương trình, bao gồm:

  a) Điều chnh tên của 07 văn bản, chi tiết tại số thtự 6, 8 thuộc Danh mục số 1số thứ tự 2, 8, 16, 24, 27 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

  b) Điều chỉnh tiến độ của 07 văn bản, chi tiết tại số thứ tự 1, 6, 8 và 10 thuộc Danh mục số 1 và số thứ tự 1, 14, 15 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

  c) Điều chỉnh tên đơn vị soạn thảo và trình của 01 văn bản, chi tiết tại số thứ tự 6 thuộc Danh mục số 1 ban hành kèm theo Quyết định này.

  (Danh mục chi tiết các văn bản trong Chương trình sau khi được điều chỉnh tại Danh mục số 1 và Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ

  1. Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

  Bộ trưởng làm Trưởng Ban soạn thảo các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; các Thứ trưởng làm Trưởng ban soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo các Thông tư do đơn vị chủ trì soạn thảo.

  2. Thủ trưởng đơn vị được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

  a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo;

  b) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để xem xét, giải quyết để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

  3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình. Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; trước ngày 20 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện Chương trình.

  4. Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cho ý kiến và thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

  5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tổng hợp và gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến.

  Điu 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng và ban bành văn bn quy phm pháp luật năm 2019 thuộc phm vi qun lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  3. B trưng, các Thứ trưng, Vụ trưng Vụ pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tư pháp;
  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ;
  - Báo TN&MT;
  - Lưu VT, PC.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Hồng Hà

   

  Danh mục số 1

  DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  TT

  Tên văn bản

  Đơn vị chịu trách nhiệm

  Thời gian trình

   

   

  Chủ trì soạn thảo

  Cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng

   

  I

  Lĩnh vực đất đai

   

   

   

  1

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

  Tổng cục Quản lý đất đai

  Vụ Pháp chế

  12/2019

  2

  Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất

  Tổng cục Quản lý đất đai

  Vụ Pháp chế

  9/2019

  3

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

  Tổng cục Quản lý đất đai

  Vụ Pháp chế

  11/2019

  II

  Lĩnh vực môi trường

   

   

   

  4

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

  Tổng cục Môi trường

  Vụ Pháp chế

  11/2019

  5

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  Tổng cục Môi trường

  -Vụ Pháp chế;

  - Thanh tra Bộ.

  11/2019

  6

  Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

  - Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

  - Vụ Pháp chế.

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Tổ chức cán bộ.

  8/2019

  7

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

  Vụ Pháp chế

  - Vụ Pháp chế;

  - Tổng cục Môi trường.

  8/2019

  III

  Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

   

   

   

  8

  Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

  - Cục Quản lý tài nguyên nước.

  Vụ Pháp chế

  6/2019

  9

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

  - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

  - Cục Quản lý tài nguyên nước.

  - Vụ Pháp chế;

  - Thanh tra Bộ.

  10/2019

  IV

  Lĩnh vực khí tượng thủy văn

   

   

   

  10

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  Vụ Pháp chế

  9/2019

  11

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  Vụ Pháp chế

  8/2019

  12

  Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  Vụ Pháp chế

  11/2019

  V

  Lĩnh vực biển và hải đảo

   

   

   

  13

  Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

  - Vụ Pháp chế;

  - Thanh tra Bộ.

  12/2019

  VII

  Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

   

   

   

  14

  Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  - Vụ Pháp chế;

  - Thanh tra Bộ.

  9/2019

   

  Danh mục số 2

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  TT

  Tên văn bản

  Đơn vị chịu trách nhiệm

  Thời gian ban hành

  Đơn vị chủ trì soạn thảo

  Đơn vị trình

  Đơn vị thẩm định

   

  I

  Lĩnh vực đất đai

   

   

   

   

  1

  Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  Tổng cục Quản lý đất đai

  Tổng cục Quản lý đất đai

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  7/2019

  II

  Lĩnh vực môi trường

   

   

   

   

  2

  Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

  Tổng cục Môi trường

  Tổng cục Môi trường

  Vụ Pháp chế

  6/2019

  3

  Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  Tổng cục Môi trường

  Tổng cục Môi trường

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  7/2019

  4

  Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

  - Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

  - Vụ Pháp chế.

  - Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

  - Vụ Pháp chế.

  Hội đồng tư vấn thẩm định

  11/2019

  III

  Lĩnh vực địa chất, khoáng sản

   

   

   

   

  5

  Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản

  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  9/2019

  IV

  Lĩnh vực khí tượng thủy văn

   

   

   

   

  6

  Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế

  7/2019

  7

  Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  10/2019

  V

  Lĩnh vực biển và hải đảo

   

   

   

   

  8

  Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

  Tổng cục Biển và Hảo đảo Việt Nam

  Tổng cục Biển và Hảo đảo Việt Nam

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  10/2019

  VI

  Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

   

   

   

   

  9

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  3/2019

  10

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  4/2019

  11

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  5/2019

  12

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  6/2019

  13

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  6/2019

  14

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  7/2019

  15

  Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Vụ Pháp chế

  72019

  16

  Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  7/2019

  17

  Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất

  Viện Khoa học đo đạc và bản đồ

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Viện Khoa học đo đạc và bản đồ

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  8/2019

  18

  Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  10/2019

  19

  Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  11/2019

  VII

  Lĩnh vực viễn thám

   

   

   

   

  20

  Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  Cục Viễn thám quốc gia

  Cục Viễn thám quốc gia

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  6/2019

  21

  Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 5.000, 1: 10.000, 1:500.000, 1: 1.000.000

  Cục Viễn thám quốc gia

  Cục Viễn thám quốc gia

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  7/2019

  22

  Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám

  Cục Viễn thám quốc gia

  Cục Viễn thám quốc gia

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  7/2019

  23

  Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

  Cục Viễn thám quốc gia

  Cục Viễn thám quốc gia

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

  9/2019

  VIII

  Lĩnh vực khác

   

   

   

   

  24

  Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Pháp chế

  8/2019

  25

  Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Pháp chế

  9/2019

  26

  Thông tư quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Pháp chế

  8/2019

  27

  Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

  - Vụ Khoa học và Công nghệ;

  - Vụ Pháp chế.

  10/2019

  28

  Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài nguyên và môi trường

  Thanh tra Bộ

  Thanh tra Bộ

  Vụ Pháp chế

  9/2019

  29

  Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Vụ Pháp chế

  Vụ Pháp chế

  Hội đồng tư vấn thẩm định

  9/2019

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 32/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 07/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 3809/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 19/12/2018 Hiệu lực: 19/12/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất
  Ban hành: 14/11/2014 Hiệu lực: 29/12/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Ban hành: 18/11/2016 Hiệu lực: 01/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 20/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1758/QĐ-BTNMT điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 1758/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 12/07/2019
  Hiệu lực: 12/07/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới