logo

Quyết định 1763/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1763/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  Ngày ban hành: 21/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC

  -------------

  Số: 1763/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

  -----------------------------------

  CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 379/TTr-CP ngày 04/9/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 144 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Đặng Thị Ngọc Thịnh

   

   

   

   

  DANH SÁCH

  CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ

  ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  (Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-CTN ngày 21 tháng 10 năm 2019

   của Chủ tịch nước)

   

  1.  

  Hồ Văn Miên, sinh năm 1942 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Miên

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Khim, sinh năm 2004 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khim

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Kham, sinh năm 2007 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Tom, sinh năm 1951 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tom

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Khinh, sinh năm 1998 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khinh

   

     Giới tính: Nam

   

  1.  

  Hồ Văn Dar, sinh năm 1942 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dar

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Duôm, sinh năm 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Duôm

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Thuôn, sinh năm 2008 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thuôn

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Tram, sinh năm 2013 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tram

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Thơ, sinh năm 2014 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thơ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Hiền, sinh năm 1954 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiền

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Lao, sinh năm 2003 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lao

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Xa, sinh năm 1998 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xa

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Dịu, sinh năm 2000 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dịu

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn K Đưng, sinh năm 1940 tại Lào

  Hiện trú tại: Prin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn K Đưng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Dê, sinh năm 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dê

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Thim, sinh năm 2003 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thim

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Thíu, sinh năm 2004 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thíu

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Tháp, sinh năm 2005 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tháp

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Thây, sinh năm 2007 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thây

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Y Thiên, sinh năm 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dục

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Thinh, sinh năm 1996 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thinh

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Biar, sinh năm 1939 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Biar

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Lia, sinh năm 1940 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lia

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Xia, sinh năm 1945 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xia

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Hương, sinh năm 2000 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hương

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Măng, sinh năm 1967 tại Lào

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Măng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Niêu, sinh năm 2003 tại Lào

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niêu

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn A Run, sinh năm 2009 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Run

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Niết, sinh năm 2011 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niết

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị K Lý, sinh năm 1975 tại Lào

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K Lý

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nâu, sinh năm 1998 tại Lào

  Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nâu

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Tình, sinh năm 1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tình

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Sê, sinh năm 2004 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sê

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Trờ, sinh năm 2008 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Trờ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Xê, sinh năm 2009 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xê

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Tun, sinh năm 2013 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tun

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Côm, sinh năm 1948 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Côm

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nhĩ, sinh năm 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhĩ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Tranh, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tranh

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Dỏ, sinh năm 1999 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dỏ

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Dăng, sinh năm 2000 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dăng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Lar, sinh năm 1940 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Lar

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Khen, sinh năm 1945 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khen

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Niên, sinh năm 1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Niên

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Nơi, sinh năm 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Nơi

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Đài, sinh ngày 20/10/1985 tại Lào

  Hiện trú tại: xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đài

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Lan, sinh năm 1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lan

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Dì, sinh năm 1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dì

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Pham, sinh năm 1991 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pham

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Phiêng, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phiêng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Phon, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phon

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Phên, sinh năm 1999 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phên

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Luôi, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Căn Lang, sinh năm 1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Lang

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Cu Dãy, sinh năm 1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dãy

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Đữ, sinh năm 1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đữ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Điển, sinh năm 2015 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Điển

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Pơn, sinh ngày 20/4/1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Pơn

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Xe, sinh năm 1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xe

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Tôr, sinh ngày 20/5/1981 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tôr

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Tưm, sinh năm 1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tưm

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Đoong, sinh năm 1991 tại Lào

  Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đong

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Thiên, sinh năm 1988 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiên

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Sư, sinh ngày 10/10/1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sử

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Lúa, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Pa Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lúa

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Lưng, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lưng

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Khê, sinh năm 1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khê

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Khưng, sinh năm 1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khưng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Tia, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Trường, sinh năm 1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Ba Lin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Trường

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Thơm, sinh năm 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thờn

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Ra, sinh năm 1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ra

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Đát, sinh năm 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đát

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Tua, sinh ngày 16/6/1988 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tua

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Var, sinh ngày 01/01/1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Var

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nam, sinh năm 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nam

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Lũy, sinh ngày 20/8/1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lũy

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Viên, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Viên

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Đé, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cô Đeng

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nói, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nói

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Xôi, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xôi

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nò, sinh năm 1996 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nò

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Thức, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thức

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Hồi, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồi

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Hía, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: A Luông, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hía

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Kham, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Căn Sát, sinh năm 1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn La Lay, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sát

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Yêu, sinh năm 1992 tại Quảng Trị

  Hiện trú tại: Thôn Ăng Công, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yêu

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Thiếu, sinh ngày 12/4/1992 tại Quảng Trị

  Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiếu

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Ny, sinh ngày 12/12/1996 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ny

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Toàn, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Toàn

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị A Dở, sinh ngày 19/10/1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Ka Hẹp, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Đơ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn K Roi, sinh năm 1992 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 2, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Roi

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Giại, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Giại

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Bòi, sinh năm 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bòi

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Phai, sinh năm 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Tà Rẹc, Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phai

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị La Vin, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: xã Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vin

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Xời, sinh năm 1960 tại Lào

  Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xời

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Xa Lọ, sinh năm 1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lọ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Hàng, sinh năm 1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Long Thành, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hàng

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nghiên, sinh năm 1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Làng Vây, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghiên

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Thảo Viêng, sinh năm 1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thảo Viêng

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Thanh, sinh năm 1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thanh

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Rao, sinh năm 1981 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rao

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Noi, sinh năm 1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Noi

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Nang My (Hồ Thị My), sinh năm 1989 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị My

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Tà Ơn, sinh năm 1985 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Ơn

   

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Beng, sinh năm 1959 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Beng

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Mỹ, sinh năm 1975 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mỹ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Bồ, sinh năm 1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bồ

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Văn, sinh năm 2004 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Chăn, sinh năm 2006 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chăn

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Vòn, sinh năm 2009 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vòn

   

     Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Vy, sinh năm 2011 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vy

     Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Còng, sinh năm 1991 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Còng

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Khăm Bòng, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khăm Bòng

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Tuội, sinh năm 1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tuội

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn A Rơi, sinh năm 1951 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Rơi

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Loi, sinh năm 2002 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loi

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Choi, sinh ngày 14/4/2004 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choi

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Văn Thong, sinh ngày 15/5/2008 tại Việt Nam

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thong

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Tia, sinh ngày 06/9/1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Nguôi, sinh ngày 10/8/1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ngân

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Phoi, sinh năm 1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phoi

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Phê, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phê

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Phay, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phay

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Bộ, sinh ngày 13/4/1963 tại Lào

  Hiện trú tại: Khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo,

  Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bộ

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Thao In Ta Su Ly Vong, sinh ngày 03/3/1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Sĩ Ủy

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Văn Đơn, sinh năm 1984 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đơn

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Bay, sinh năm 1997 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bay

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị May, sinh năm 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Văn, sinh năm 1985 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Xa Ngót, sinh năm 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ngót

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Luôi, sinh năm 1942 tại Lào

  Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Xẻng Thong, sinh năm 1959 tại Lào

  Hiện trú tại: Khóm Duy Tân, Lao Bảo, Hướng Hóa,

  Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Trương Sẻng Thong

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Ka Rai, sinh ngày 01/01/1983 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ka Rai

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Miên, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Miên

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Phễ, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phễ

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Đon, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đon

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Thị Roong, sinh ngày 01/01/1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Roong

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ A Mỹ, sinh năm 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 5, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ A Mỹ

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hồ Thị Chữ, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 2, Thuận, Hướng Hóa, quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chữ

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hồ Xa Cư, sinh ngày 01/01/1985 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản 1, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xa Cư.

  Giới tính: Nữ

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới