logo

Quyết định 1939/QĐ-BTP tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1939/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày ban hành: 17/09/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP

  ______

  Số: 1939/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp;

  Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3 (để thi hành);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

  - Lưu: VT, HVTP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Đặng Hoàng Oanh

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  _________________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, Ban, ngành và các địa phương liên quan đến các vấn đề về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

  II. NỘI DUNG

  1. Nội dung bồi dưỡng

  - Những yêu cầu cơ bản trong thực thi pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế về thương mại, đầu tư quốc tế của Việt Nam.

  - Nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng đầu tư quốc tế.

  - Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính quyền Việt Nam theo pháp luật quốc tế và thực tiễn áp dụng.

  - Kỹ năng xem xét, đánh giá, thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ cấp phép các dự án, hợp đồng, giao dịch đầu tư có yếu tố nước ngoài.

  - Kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng đầu tư, thương mại quốc tế.

  - Thực hành tình huống về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế.

  - Tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc.

  2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng: Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các Bộ, ngành Trung ương; Các Sở, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đội ngũ luật sư, cán bộ làm công tác pháp chế của các tập đoàn kinh tế chuyên sâu về lĩnh vực thương mại, đầu tư quốc tế nhằm phục vụ hội nhập kinh tế - quốc tế.

  3. Giảng viên tham gia giảng dạy

  Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia, luật sư có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

  4. Số lượng bồi duỡng:

  - 180 người/02 lớp (tổ chức theo hình thức tập trung): 80 người/01 lớp tại Hà Nội và 100 người/lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

  - 150 người/02 lớp (75 người/01 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến).

  5. Chiêu sinh

  Học viện Tư pháp sẽ gửi Công văn chiêu sinh tới các đơn vị đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp học.

  6. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

  Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Điều kiện để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng là:

  (i) Tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

  (ii) Thực hiện đúng nội quy và quy chế lớp học.

  7. Thời lượng, thời gian

  - Thời lượng bồi dưỡng: 05 ngày/lớp;

  - Thời gian tổ chức lớp học: dự kiến tổ chức các lớp học vào tháng 10/2020.

  8. Phương thức, địa điểm tổ chức

  - Lớp học tập trung: Tổ chức tại trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Lớp học trực tuyến: Tổ chức trên ứng dụng Microsoft Teams của Microsoft 365.

   III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

  1. Học viện Tư pháp

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học;

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh, tổ chức quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

  - Chịu trách nhiệm thực hiện phòng, chống dịch theo Thông báo số 75/TB-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ Tư pháp và phối hợp với địa phương nơi tổ chức thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định (nếu tổ chức lớp theo hình thức trực tiếp).

  - Trường hợp do điều kiện dịch bệnh Covid-19 phải tổ chức lớp học trực tuyến thì Học viện Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Công ty cung cấp phần mềm họp trực tuyến (ứng dụng Teams) của Microsoft 365 để tạo lớp học trực tuyến đáp ứng yêu cầu về đường truyền, chất lượng mạng, các tiện ích điện tử và cách thức quản lý học viên đảm bảo lớp học được tổ chức đạt chất lượng, hiệu quả.

  2. Vụ Tổ chức cán bộ

  Chịu trách nhiệm chiêu sinh, cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham gia lớp học và phối hợp với Học viện Tư pháp, các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học.

  3. Vụ Pháp luật quốc tế

  Chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học, nội dung chương trình, tài liệu; cử, giới thiệu giảng viên tham gia giảng dạy.

  4. Cục Kế hoạch - Tài chính

  Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  - Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

  - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng khác do cá nhân, tổ chức có liên quan đóng góp theo quy định của pháp luật;

  - Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

  - Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành./.

   

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Đặng Hoàng Oanh

   

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  ______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

   

  BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

  Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

   

  STT

  Nội dung công việc

  Chịu trách nhiệm triển khai

  Tham gia phối hợp

  Dự kiến thời gian thực hiện

  Ghi chú

  Bắt đầu

  Kết thúc

  1.

  Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị thuộc Bộ

   

  Trước

  30/5/2020

   

  2.

  Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị có liên quan

   

  Trước

  15/6/2020

   

  3.

  Hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị có liên quan

   

  Trước

  30/6/2020

   

  4.

  Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

  Học viện Tư pháp

  Cục Kế hoạch Tài chính

   

  Trước

  30/6/2020

   

  5.

  Báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

   

  Trước

  05/9/2020

   

  6.

  Chiêu sinh lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  Trước

  10/9/2020

   

  7.

  Chuẩn bị cơ sở vật chất và liên hệ nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị có liên quan

   

  Trước

  15/9/2020

   

  8.

  Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị có liên quan

   

  Trước

  20/9/2020

   

  9.

  Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên

  Học viện Tư pháp

  Các đơn vị có liên quan

   

  Trước 15/10/2020

   

  10.

  Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

  Học viện Tư pháp

  Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

   

  Trước

  20/10/2020

   

  11.

  Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp bồi dưỡng

  Học viện Tư pháp

  Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

   

  Tháng

  25/10/2020

   

  12.

  Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

  Học viện Tư pháp

   

   

  Tháng

  30/10/2020

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1939/QĐ-BTP tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 1939/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 17/09/2020
  Hiệu lực: 17/09/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đặng Hoàng Oanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới