logo

Quyết định 212/QĐ-BCT kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 307 đến 310-03/2019
  Số hiệu: 212/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: 14/03/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 30/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Hành chính
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  --------

  Số: 212/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG KỲ 2014-2018

  -------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

  Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn)

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương; gửi đăng Công báo đối với Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 theo quy định của pháp luật;

  2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hành Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (hình thức văn bản giấy) phục vụ việc lưu trữ, nghiên cứu, giảng dạy, tạo nguồn văn bản để phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và các hoạt động quản lý nhà nước khác của Bộ Công Thương.

  3. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ hoặc cơ quan cấp trên, đề nghị khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
  - Lưu: VT, PC.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 212 /QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số ký hiệu, ngày/tháng/năm ban hành văn bản

  Trích yếu nội dung văn bản

  Ngày có hiệu lực

  Ghi chú

  I. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

  I.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1

  Luật

  05/2017/QH14
  ngày 12/6/2017

  Quản lý ngoại thương

  01/01/2018

   

  2

  Nghị định

  69/2018/NĐ-CP
  ngày 15/5/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

  15/5/2018

   

  3

  Nghị định

  31/2018/NĐ-CP
  ngày 08/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

  08/3/2018

   

  4

  Nghị định

  28/2018/NĐ-CP
  ngày 01/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/03/2018

   

  5

  Nghị định

  14/2018/NĐ-CP
  ngày 23/01/2018

  Quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

  23/01/2018

   

  6

  Nghị định

  10/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

  15/01/2018

   

  7

  Quyết định

  10/2018/QĐ-TTg
  ngày 01/3/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  20/4/2018

   

  8

  Quyết định

  53/2013/QĐ-TTg
  ngày 13/9/2013

  Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  01/11/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  9

  Quyết định

  41/2005/QĐ-TTg
  ngày 02/3/2005

  Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa

  01/9/2005

   

  10

  Thông tư

  51/2018/TT-BCT
  ngày 19/12/2018

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  04/02/2019

   

  11

  Thông tư

  44/2018/TT-BCT
  ngày 15/11/2018

  Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

  01/01/2019 đến hết 31/12/2023

   

  12

  Thông tư

  41/2018/TT-BCT
  ngày 06/11/2018

  Quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

  20/12/2018 đến hết 31/12/2019

   

  13

  Thông tư

  27/2018/TT-BCT
  ngày 19/9/2018

  Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

  05/11/2018

   

  14

  Thông tư

  12/2018/TT-BCT
  ngày 15/6/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

  15/6/2018

   

  15

  Thông tư

  04/2018/TT-BCT
  ngày 02/4/2018

  Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

  17/5/2018

   

  16

  Thông tư

  06/2017/TT-BCT
  ngày 25/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  26/5/2017

   

  17

  Thông tư

  11/2015/TT-BCT
  ngày 04/6/2015

  Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  20/7/2015

   

  18

  Thông tư

  07/2015/TT-BCT
  ngày 12/5/2015

  Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế nhập khẩu thuốc lá xuất xứ từ các nước ASEAN

  01/01/2015

   

  19

  Thông tư

  27/2014/TT-BCT
  ngày 04/9/2014

  Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  20/10/2014

   

  20

  Thông tư

  24/2011/TT-BCT
  ngày 16/6/2011

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhâp khẩu

  01/8/2011

   

  21

  Thông tư

  10/2011/TT-BCT
  ngày 30/3/2011

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  15/5/2011

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lơn từ 175cm3 trở lên

  22

  Thông tư

  07/2011/TT-BCT
  ngày 24/3/2011

  Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  09/5/2011

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  23

  Thông tư

  05/2010/TT-BCT
  ngày 25/01/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  07/3/2010

   

  24

  Thông tư

  22/2009/TT-BCT
  ngày 04/8/2009

  Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  17/9/2009

   

  25

  Thông tư

  05/2001/TT-BTM
  ngày 23/02/2001

  Hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam

  09/3/2001

   

  26

  Thông tư liên tịch

  01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

  18/02/2012

   

  27

  Thông tư liên tịch

  62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 13/5/2011

  Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

  28/6/2011

   

  28

  Thông tư liên tịch

  47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011

  Về quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  01/01/2012

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  - Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  29

  Thông tư liên tịch

  03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007

  Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  14/11/2007

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

  30

  Nghị định

  31/2018/NĐ-CP
  ngày 08/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

  08/3/2018

   

  31

  Thông tư

  42/2018/TT-BCT
  ngày 12/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  01/01/2019

   

  32

  Thông tư

  39/2018/TT-BCT
  ngày 30/10/2018

  Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

  14/12/2018

   

  33

  Thông tư

  38/2018/TT-BCT
  ngày 30/10/2018

  Thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

  14/12/2018

   

  34

  Thông tư

  26/2018/TT-BCT
  ngày 14/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

  29/10/2018

   

  35

  Thông tư

  15/2018/TT-BCT
  ngày 29/6/2018

  Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi

  15/8/2018

   

  36

  Thông tư

  11/2018/TT-BCT
  ngày 29/5/2018

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

  01/7/2018

   

  37

  Thông tư

  05/2018/TT-BCT
  ngày 03/4/2018

  Quy định về xuất xứ hàng hóa

  03/4/2018

   

  38

  Thông tư

  22/2016/TT-BCT
  ngày 03/10/2016

  Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN

  15/11/2016

   

  39

  Thông tư

  21/2016/TT-BCT
  ngày 20/9/2016

  Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

  05/10/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu

  40

  Thông tư

  14/2016/TT-BCT
  ngày 5/8/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  20/9/2016

   

  41

  Thông tư

  48/2015/TT-BCT
  ngày 14/12/2015

  Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

  14/12/2015

   

  42

  Thông tư

  40/2015/TT-BCT
  ngày 18/11/2015

  Về việc quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

   

  20/12/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

  43

  Thông tư

  31/2015/TT-BCT
  ngày 24/9/2015

  Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

   

  01/10/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2018/TT0BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tăc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực tự do ASEAN – Úc – Niu Di-Lân

  44

  Thông tư

  05/2015/TT-BCT
  ngày 27/3/2015

  Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15 ngày 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

  11/5/2015

   

  45

  Thông tư

  04/2015/TT-BCT
  ngày 16/3/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

  01/5/2015

   

  46

  Thông tư

  21/2014/TT-BCT
  ngày 25/6/2014

  Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  01/7/2014

   

  47

  Thông tư

  20/2014/TT-BCT
  ngày 25/6/2014

  Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

  01/7/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

  - Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong HIệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

  48

  Thông tư

  31/2013/TT-BCT
  ngày 15/11/2013

  Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

   

  01/01/2014

  Được sửa đỏi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

  49

  Thông tư

  36/2010/TT-BCT
  ngày 15/11/2010

  Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  01/01/2011

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 01/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

  - Thông tư số 37/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

  - Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  - Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  50

  Thông tư

  37/2011/TT-BCT
  ngày 10/10/2011

  Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  25/11/2011

   

  51

  Thông tư

  01/2011/TT-BCT
  ngày 14/01/2011

  Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 1 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  01/3/2011

   

  52

  Thông tư

  15/2010/TT-BCT
  ngày 15/4/2010

  Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

  01/6/2010

   

  53

  Thông tư

  04/2010/TT-BCT
  ngày 25/01/2010

  Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào

  05/3/2010

   

  54

  Quyết định

  44/2008/QĐ-BCT
  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

  06/01/2009

   

  I.3. KHÁC

  55

  Thông tư

  35/2017/TT-BCT
  ngày 29/12/2017

  Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

  12/02/2018

   

  II. THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

  56

  Nghị định

  14/2018/NĐ-CP
  ngày 23/01/2018

  Quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

  23/01/2018

   

  57

  Thông tư

  56/2018/TT-BCT
  ngày 26/12/2018

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  18/02/2019

   

  58

  Thông tư

  02/2018/TT-BCT
  ngày 27/02/2018

  Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới

  27/02/2018

   

  59

  Thông tư

  01/2018/TT-BCT
  ngày 27/02/2018

  Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

  27/02/2018

   

  60

  Thông tư

  17/2017/TT-BCT
  ngày 19/9/2017

  Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  01/12/2017

   

  III. KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

  III.1. CHỢ

  61

  Nghị định

  114/2009/NĐ-CP
  ngày 23/12/2009

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

  15/02/2010

   

  62

  Nghị định

  02/2003/NĐ-CP
  ngày 14/01/2003

  Về phát triển và quản lý chợ

  15/3/2003

  Được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

  63

  Thông tư

  67/2003/TT-BCT
  ngày 11/7/2003

  Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ

  10/8/2003

   

  III.2. SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

  64

  Nghị định

  51/2018/CP-NĐ
  ngày 09/4/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

  01/6/2018

   

  65

  Nghị định

  158/2006/NĐ-CP
  ngày 28/12/2006

  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

  22/01/2007

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

  - Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

  66

  Thông tư

  38/2013/TT-BCT
  ngày 30/12/2013

  Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

  22/02/2014

   

  IV. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

  IV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  67

  Nghị định

  81/2018/NĐ-CP
  ngày 22/5/2018

  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

  15/7/2018

   

  IV.2. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

  68

  Nghị định

  28/2018/NĐ-CP
  ngày 01/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/3/2018

   

  69

  Quyết định

  72/2010/QĐ-TTg
  ngày 15/11/2010

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

  01/01/2011

   

  IV.3. CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

  70

  Nghị định

  28/2018/NĐ-CP
  ngày 01/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/03/2018

   

  IV.4. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  71

  Nghị định

  28/2018/NĐ-CP
  ngày 01/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/03/2018

   

  V. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  V.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  72

  Nghị định

  52/2013/NĐ-CP
  ngày 16/5/2013

  Về thương mại điện tử

  01/7/2013

  Được sửa bổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  73

  Quyết định

  07/2015/QĐ-TTg
  ngày 02/3/2015

  Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

  20/4/2015

   

  74

  Thông tư

  21/2018/TT-BCT
  ngày 20/08/2018

  Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  18/10/2018

   

  75

  Thông tư

  04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  20/7/2016

   

  76

  Thông tư

  47/2014/TT-BCT
  ngày 05/12/2014

  Quy định về quản lý website thương mại điện tử

  20/1/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử

  - Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  V.2. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  77

  Thông tư

  59/2015/TT-BCT
  ngày 31/12/2015

  Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  31/3/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  VI. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

  78

  Luật Cạnh tranh

  Số 23/2018/QH14
  ngày 12/6/2018

  Cạnh tranh

  01/07/2019

   

  79

  Luật Cạnh tranh

  Số 27/2004/QH11
  ngày 03/12/2004

  Cạnh tranh

  01/7/2005

  Hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019

  80

  Nghị định

  141/2018/NĐ-CP
  ngày 8/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  25/11/2018

  Được đính chính bởi Công văn số 551/CP-KTTH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 141/2018/NĐ-CP

  81

  Nghị định

  40/2018/NĐ-CP
  ngày 12/3/2018

  Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  02/5/2018

   

  82

  Nghị định

  71/2014/NĐ-CP
  ngày 21/7/2014

  Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

  15/9/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  83

  Nghị định

  116/2005/NĐ-CP
  ngày 15/9/2005

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

  10/10/2005

  Được sửa đổi bổ sung bởi:

  - Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

  - Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

  84

  Thông tư

  10/2018/TT-BCT
  ngày 24/5/ 2018

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  15/7/2018

   

  VII. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  VII.1. TỰ VỆ

  85

  Luật

  05/2017/QH14
  ngày 12/6/2017

  Quản lý ngoại thương

  01/01/2018

   

  86

  Nghị định

  10/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

  15/01/2018

   

  87

  Thông tư

  06/2018/TT-BCT
  ngày 20/4/2018

  Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

  15/6/2018

   

  VIII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  88

  Luật

  59/2010/QH12
  ngày 17/11/2010

  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  01/7/2011

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

  89

  Nghị định

  99/2011/NĐ-CP
  ngày 27/10/2011

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  15/12/2011

   

  90

  Quyết định

  38/2018/QĐ-TTg
  ngày 05/9/2018

  Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  22/10/2018

   

  91

  Quyết định

  35/2015/QĐ-TTg
  ngày 20/8/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  15/10/2015

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  92

  Quyết định

  02/2012/QĐ-TTg
  ngày 13/01/2012

  Về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  01/03/2012

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  93

  Thông tư

  10/2013/TT-BCT
  ngày 30/5/2013

  Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  30/5/2013

   

  94

  Thông tư

  08/2017/TT-BCT
  ngày 26/6/2017

  Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

  10/8/2017

   

  IX. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  IX.1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

  95

  Nghị định

  07/2016/NĐ-CP
  ngày 25/01/2016

  Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  10/3/2016

   

  96

  Thông tư

  11/2016/TT-BCT
  ngày 05/7/2016

  Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  20/8/2016

   

  IX.2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN VÀO XÚC TIẾN TẠI VIỆT NAM

  97

  Nghị định

  28/2018/NĐ-CP
  ngày 01/3/2018

  Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/3/2018

   

  98

  Thông tư

  35/2016/TT-BCT
  ngày 28/12/2016

  Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

  10/2/2017

   

  IX.3. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

  99

  Nghị định

  09/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  15/01/2018

   

  100

  Thông tư

  34/2013/TT-BCT
  ngày 24/12/2013

  Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  05/02/2013

   

  101

  Thông tư

  04/2007/TT-BTM
  ngày 04/4/2007

  Về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  06/5/2007

   

  X. CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

  X.1. CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG

  102

  Nghị định

  45/2012/NĐ-CP
  ngày 21/5/2012

  Về khuyến công

  05/7/2012

   

  103

  Thông tư

  17/2018/TT-BCT
  ngày 10/7/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

  23/8/2018

   

  104

  Thông tư

  14/2018/TT-BCT
  ngày 28/6/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  16/8/2018

   

  105

  Thông tư

  20/2017/TT-BCT
  ngày 29/9/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

  16/11/2017

   

  106

  Thông tư

  26/2014/TT-BCT
  ngày 28/8/2014

  Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  21/10/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  107

  Thông tư

  36/2013/TT-BCT
  ngày 27/12/2013

  Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

  10/2/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

  108

  Thông tư

  46/2012/TT-BCT
  ngày 28/12/2012

  Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

  10/2/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

  X.2. QUẢN LÝ KHU, CỤM, ĐIỂM CÔNG NGHIỆP

  109

  Nghị định

  68/2017/NĐ-CP
  ngày 25/5/2017

  Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  15/7/2017

   

  110

  Thông tư

  15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017

  Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  16/10/2017

   

  XI. CƠ KHÍ – LUYỆN KIM – CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

  111

  Nghị định

  116/2017/NĐ-CP
  ngày 17/10/2017

  Quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

  17/10/2017

   

  112

  Nghị định

  111/2015/NĐ-CP
  ngày 03/11/2015

  Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

  01/01/2016

   

  113

  Quyết định

  10/2017/QĐ-TTg
  ngày 03/4/2017

  Ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

  25/5/2017

   

  114

  Quyết định

  10/2009/QĐ-TTg
  ngày 16/01/2009

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

  02/3/2009

   

  115

  Thông tư

  18/2017/TT-BCT
  ngày 21/9/2017

  Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công - nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  08/11/2017

   

  116

  Thông tư

  55/2015/TT-BCT
  ngày 30/12/2015

  Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển

  01/01/2016

   

  118

  Thông tư

  03/2014/TT-BCT
  ngày 25/01/2014

  Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  01/6/2014

   

  117

  Thông tư liên tịch

  58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015

  Quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  21/3/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  XII. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

  118

  Thông tư

  50/2018/TT-BCT
  ngày 05/12/2018

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân

  18/01/2019

   

  119

  Thông tư

  20/2018/TT-BCT
  ngày 15/8/2018

  Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  01/01/2019

   

  120

  Thông tư

  07/2018/TT-BCT
  ngày 26/4/2018

  Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

  26/4/2019

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2018/TTBCT ngày 26 tháng 4 năm 2018 sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

   

  121

  Thông tư

  33/2017/TT-BCT
  ngày 28/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  01/01/2018

   

  122

  Thông tư

  31/2017/TT-BCT
  ngày 28/12/2017

  Ban hành Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò

  01/7/2018

   

  123

  Thông tư

  30/2017/TT-BCT
  ngày 26/12/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

  01/7/2018

   

  124

  Thông tư

  21/2017/TT-BCT
  ngày 23/10/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

  01/5/2018

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  - Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

  125

  Thông tư

  33/2016/TT-BCT
  ngày 23/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

  01/01/2017

   

  126

  Thông tư

  32/2016/TT-BCT
  ngày 15/12/2016

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

  01/4/2017

   

  127

  Thông tư

  29/2016/TT-BCT
  ngày 13/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  01/02/2017

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  128

  Thông tư

  47/2015/TT-BCT
  ngày 11/12/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, ký hiệu QCVN 10:2015/BCT

  01/7/2016

   

  129

  Thông tư

  46/2015/TT-BCT
  ngày 11/12/2015

  Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  01/7/2016

   

  130

  Thông tư

  41/2015/TT-BCT
  ngày 24/11/2015

  Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  01/01/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

  131

  Thông tư

  36/2015/TT-BCT
  ngày 28/10/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, QCVN 09:2015/BCT

  01/01/2017

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

  132

  Thông tư

  20/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện, ký hiệu QCVN 08:2015/BCT

  22/12/2015

   

  133

  Thông tư

  19/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1, ký hiệu QCVN 07:2015/BCT

  22/12/2015

   

  134

  Thông tư

  18/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp, ký hiệu QCVN 06:2015/BCT

  22/12/2015

   

  135

  Thông tư

  17/2015/TT-BCT ngày 22/6/ 2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương, ký hiệu QCVN 05:2015/BCT

  22/12/2015

   

  136

  Thông tư

  16/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước, ký hiệu QCVN 04:2015/BCT

  22/12/2015

   

  137

  Thông tư

  15/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ, ký hiệu QCVN 02:2015/BCT và QCVN 03:2015/BCT

  22/12/2015

   

  138

  Thông tư

  14/2015/TT-BCT
  ngày 22/6/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện, ký hiệu QCVN 01:2015/BCT

  22/12/2015

   

  139

  Thông tư

  46/2014/TT-BCT
  ngày 03/12/2014

  Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương

  19/01/2015

   

  140

  Thông tư

  12/2011/TT-BCT
  ngày 30/12/2011

  Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  15/02/2012

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  141

  Quyết định

  12/2008/QĐ-BCT
  ngày 17/6/2008

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

  13/7/2008

   

  XIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

  142

  Thông tư

  43/2018/TT-BCT
  ngày 15/11/2018

  Quy định quản lý về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

  01/01/2019

   

  143

  Thông tư

  40/2013/TT-BCT
  ngày 31/12/2013

  Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  01/3/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  - Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

  144

  Thông tư liên tịch

  13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014

  Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  26/5/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP này 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

  XIV. ĐIỆN

  XIV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  145

  Luật

  24/2012/QH13
  ngày 20/12/2012

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

  01/7/2013

   

  146

  Luật

  28/2004/QH11
  ngày 03/12/2004

  Điện lực

  01/7/2005

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

  147

  Nghị định

  71/2018/NĐ-CP
  ngày 15/5/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  01/7/2018

   

  148

  Nghị định

  08/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  149

  Nghị định

  14/2014/NĐ-CP
  ngày 26/02/2014

  Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện

  26/02/2014

   

  150

  Nghị định

  137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

  quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực

  21/10/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  151

  Thông tư

  31/2018/TT-BCT
  ngày 05/10/2018

  Sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực, giải quyết tranh chấp mua bán điện 

  5/10/2018

   

  152

  Thông tư

  19/2017/TT-BCT
  ngày 29/09/2017

  Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 

  16/11/2017

   

  153

  Thông tư

  33/2015/TT-BCT
  ngày 27/10/2015

  Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

  06/01/2017

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  154

  Thông tư

  06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

  01/6/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

  155

  Thông tư

  31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014

  Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

  02/10/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

  156

  Quyết định

  153/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

  23/12/2008

   

  XIV.2. ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN

  157

  Quyết định

  39/2018/QĐ-TTg
  ngày 10/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về

  01/11/2018

   

  158

  Quyết định

  24/2014/QĐ-TTg
  ngày 24/3/2014

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

  10/05/2014

   

  159

  Quyết định

  37/2011/QĐ-TTg
  ngày 29/6/2011

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

  20/8/2011

  Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

  160

  Thông tư

  02/2019/TT-BCT
  ngày 15/01/2019

  Quy định thực hiện phát triển Dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

  28/02/2019

   

  161

  Thông tư

  54/2018/TT-BCT
  ngày 25/12/2018

  Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  18/02/2019

   

  162

  Thông tư

  44/2015/TT-BCT
  ngày 09/12/2015

  Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  25/01/2016

  Đươc sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  163

  Thông tư

  30/2015/TT-BCT
  ngày 16/9/2015

  Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

  02/11/2015

   

  164

  Thông tư

  23/2015/TT-BCT
  ngày 13/7/2015

  Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

  01/09/2015

   

  165

  Thông tư

  43/2014/TT-BCT
  ngày 19/11/2014

  Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

  05/01/2015

   

  166

  Thông tư

  43/2013/TT-BCT
  ngày 31/12/2013

  Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

  15/02/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

  167

  Thông tư

  06/2013/TT-BCT
  ngày 08/3/2013

  Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió

  01/5/2013

  Hết hiệu lực ngày 27/02/2019

  168

  Thông tư

  43/2012/TT-BCT
  ngày 27/12/2012

  Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

  10/02/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

  169

  Thông tư

  32/2012/TT-BCT
  ngày 12/11/2012

  Quy định thực hiện phát triển Dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

  27/12/2012

  Hết hiệu lực từ 27/02/2019

  170

  Quyết định

  30/2006/QĐ-BCN
  ngày 31/8/2006

  Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

  28/09/2006

   

  171

  Thông tư liên tịch

  32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 01/12/2013

  Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn

  20/01/2014

   

  172

  Thông tư liên tịch

  06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001

  Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn

  23/8/2001

   

  XIV.4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

  173

  Thông tư

  36/2018/TT-BCT
  ngày 16/10/2018

  Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

  06/12/2018

   

  XIV.5. MUA BÁN ĐIỆN

  174

  Thông tư

  45/2018/TT-BCT
  ngày 15/11/2018

  Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra Hợp đồng mua bán điện

  01/01/2019

  Được đính chính bởi Quyết định số 4894/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chinh Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra Hợp đồng mua bán điện

  175

  Thông tư

  16/2017/TT-BCT
  ngày 12/9/2017

  Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

  26/10/2017

   

  176

  Thông tư

  04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  20/7/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  177

  Thông tư

  32/2015/TT-BCT
  ngày 08/10/2015

  Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

  07/12/2015

   

  178

  Thông tư

  09/2015/TT-BCT
  ngày 29/5/2015

  Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

  10/7/2015

   

  179

  Thông tư

  19/2014/TT-BCT
  ngày 18/6/2014

  Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  05/8/2014

   

  180

  Thông tư

  15/2014/TT-BCT
  ngày 28/5/2014

  Quy định về mua bán công suất phản kháng

  10/12/2014

   

  181

  Thông tư

  30/2013/TT-BCT
  ngày 14/11/2013

  Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

  25/12/2013

   

  XIV.6. GIÁ ĐIỆN

  182

  Quyết định

  34/2017/QĐ-TTg
  ngày 25/7/2017

  Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020

  10/9/2017

   

  183

  Quyết định

  24/2017/QĐ-TTg
  ngày 30/6/2017

  Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

  15/8/2017

   

  184

  Quyết định

  28/2014/QĐ-TTg
  ngày 07/4/2014

  Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

  01/6/2014

   

  186

  Thông tư

  54/2018/TT-BCT
  ngày 25/12/2018

  Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  18/02/2019

   

  187

  Thông tư

  46/2018/TT-BCT
  ngày 15/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

  01/01/2019

   

  188

  Thông tư

  25/2018/TT-BCT
  ngày 12/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

  26/10/2018

   

  189

  Thông tư

  24/2018/TT-BCT
  ngày 31/8/2018

  Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương

  9/10/2018

   

  190

  Thông tư

  26/2017/TT-BCT
  ngày 29/11/2017

  Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

  18/01/2018

   

  191

  Thông tư

  13/2017/TT-BCT
  ngày 03/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  19/9/2017

  Hết hiệu lực một phần bởi: Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

  192

  Thông tư

  02/2017/TT-BCT
  ngày 10/02/2017

  Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

  27/3/2017

   

  193

  Thông tư

  06/2016/TT-BCT
  ngày 14/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

  29/7/2016

   

  194

  Thông tư

  44/2015/TT-BCT
  ngày 09/12/2015

  Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  25/01/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư 54/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  195

  Thông tư

  21/2015/TT-BCT
  ngày 23/6/2015

  Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

  07/8/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 46/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng sáu năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

  196

  Thông tư

  57/2014/TT-BCT
  ngày 19/12/2014

  Quy định trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện

  03/02/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

  197

  Thông tư

  32/2014/TT-BCT
  ngày 09/10/2014

  Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

  25/11/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

  198

  Thông tư

  25/2014/TT-BCT
  ngày 06/8/2014

  Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

  25/9/2014

   

  199

  Thông tư

  16/2014/TT-BCT
  ngày 29/5/2014

  Quy định về thực hiện giá bán điện

  01/6/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

  200

  Thông tư

  12/2014/TT-BCT
  ngày 31/3/2014

  Quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

  15/5/2014

   

  201

  Thông tư

  31/2011/TT-BCT
  ngày 19/8/2011

  Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

  01/9/2011

   

  202

  Thông tư

  13/2010/TT-BCT
  ngày 15/4/2010

  Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  01/6/2010

   

  XIV.7. HỆ THỐNG ĐIỆN

  203

  Thông tư

  31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  20/11/2018

   

  204

  Thông tư

  23/2017/TT-BCT
  ngày 16/11/2017

  Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

  02/01/2018

   

  205

  Thông tư

  22/2017/TT-BCT
  ngày 23/10/2017

  Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

  12/12/2017

   

  206

  Thông tư

  19/2017/TT-BCT
  ngày 29/9/2017

  Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

  16/11/2017

   

  207

  Thông tư

  25/2016/TT-BCT
  ngày 30/11/2016

  Quy định hệ thống điện truyền tải

  16/01/2017

   

  208

  Thông tư

  42/2015/TT-BCT
  ngày 01/12/2015

  Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

  18/01/2016

   

  209

  Thông tư

  39/2015/TT-BCT
  ngày 18/11/2015

  Quy định hệ thống điện phân phối

  18/01/2016

   

  210

  Thông tư

  44/2014/TT-BCT
  ngày 28/11/2014

  Quy định quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia

  23/01/2015

   

  211

  Thông tư

  40/2014/TT-BCT
  ngày 05/11/2014

  Quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

  24/12/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối

  212

  Thông tư

  28/2014/TT-BCT
  ngày 15/9/2014

  Quy định Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

  05/11/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối

  213

  Thông tư

  27/2013/TT-BCT
  ngày 31/10/2013

  Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  15/12/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  214

  Thông tư

  34/2011/TT-BCT
  ngày 07/9/2011

  Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện

  24/10/2011

   

  215

  Quyết định

  02/2007/QĐ-BCN
  ngày 09/01/2007

  Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện

  07/08/2007

   

  XIV.8. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

  216

  Quyết định

  63/2013/QĐ-TTg
  ngày 08/11/2013

  Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

  25/12/2013

   

  217

  Thông tư

  43/2016/TT-BCT
  ngày 31/12/2016

  Quy định về cam kết phát triển dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết

  15/02/2017

   

  218

  Thông tư

  24/2016/TT-BCT
  ngày 30/11/2016

  Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

  16/012017

   

  219

  Thông tư

  51/2015/TT-BCT
  ngày 29/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  01/01/2016

   

   

  220

  Thông tư

  56/2014/TT-BCT
  ngày 29/12/2014

  Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  3/2/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

  XIV.9. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

  221

  Nghị định

  134/2013/NĐ-CP
  ngày 17/10/2013

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  01/12/2013

   

  222

  Thông tư

  04/2016/TT-BCT
  ngày 06/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  20/7/2017

   

  223

  Thông tư

  14/2014/TT-BCT
  ngày 26/5/2014

  Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

  15/7/2014

   

   

  224

  Thông tư

  27/2013/TT-BCT
  ngày 31/10/2013

  Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

  15/12/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  225

  Thông tư

  40/2010/TT-BCT
  ngày 13/12/2010

  Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực

  27/01/2011

   

  226

  Thông tư liên tịch

  27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 17/8/2015

  Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

  05/10/2014

   

  XV. DẦU KHÍ

  XV.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  227

  Luật

  10/2008/QH12
  ngày 03/6/2008

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

  01/01/2009

   

  228

  Luật

  19/2000/QH10
  ngày 09/6/2000

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

  01/7/2000

   

  229

  Luật

  18-L/CTN
  ngày 06/7/1993

  Dầu khí

  01/09/1993

   

  230

  Nghị định

  07/2018/NĐ-CP
  ngày 10/01/2018

  Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  10/01/2018

   

  231

  Nghị định

  124/2017/NĐ-CP
  ngày 14/11/2017

  Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  01/01/2018

   

  232

  Nghị định

  95/2015/NĐ-CP
  ngày 16/10/2015

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí

  01/12/2015

   

  233

  Nghị định

  33/2013/NĐ-CP
  ngày 22/4/2013

  Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

  08/6/2013

   

  XV.2. TÌM KIẾM, THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU

  234

  Quyết định

  84/2010/QĐ-TTg
  ngày 15/12/2010

  Quy chế khai thác dầu khí

  15/02/2011

   

  235

  Quyết định

  130/QĐ-TTg
  ngày 28/01/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí

  28/01/2008

   

  236

  Quyết định

  399/QĐ-BCN
  ngày 24/02/2006

  Đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  24/02/2006

   

  237

  Quyết định

  38/2005/QĐ-BCN
  ngày 06/12/2005

  Quy định phân cấp tài nguyên trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí

  31/12/2005

   

  238

  Quyết định

  37/2005/QĐ-BCN
  ngày 25/11/2005

  Về việc ban hành Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

  29/12/2005

   

  Được đính chính bởi Quyết định số 399/QĐ-BCN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công nghiệp đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  XV.3. THU DỌN CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SAU HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

  239

  Quyết định

  49/2017/QĐ-TTg
  ngày 21/12/2017

  Thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

  12/02/2018

   

  XV.4. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

  240

  Nghị định

  67/2017/NĐ-CP
  ngày 25/5/2017

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

  10/7/2017

   

  XV.5. QUY ĐỊNH KHÁC

  241

  Nghị định

  13/2011/NĐ-CP
  ngày 11/02/2011

  Về an toàn Công trình dầu khí trên đất liền

  05/4/2011

   

  242

  Quyết định

  04/2015/QĐ-TTg
  ngày 20/01/2015

  Quy định về quản lý an toàn hoạt động dầu khí

  16/3/2015

   

  243

  Thông tư

  40/2018/TT-BCT
  ngày 31/10/2018

  Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

  14/12/2018

   

  XVI. HÓA CHẤT

  XVI.1. QUY ĐỊNH CHUNG

  244

  Luật

  06/2007/QH12
  ngày 21/11/2007

  Hóa chất

  01/7/2008

   

  245

  Nghị định

  08/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

   

  246

  Nghị định

  38/2014/NĐ-CP
  ngày 06/5/2014

  Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  01/7/2014

   

  247

  Nghị định

  163/2013/NĐ-CP
  ngày 12/11/2013

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

  31/12/2013

   

  248

  Thông tư

  49/2018/TT-BCT
  ngày 21/11/2018

  Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

  07/01/2019

   

  249

  Thông tư

  48/2018/TT-BCT
  ngày 21/11/2018

  Về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  07/01/2019

   

  250

  Thông tư

  32/2017/TT-BCT
  ngày 28/12/2017

  Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  28/12/2017

   

  251

  Thông tư

  04/2016/TT-BCT
  ngày 06/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  20/7/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  252

  Thông tư

  55/2014/TT-BCT
  ngày 19/12/2014

  Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

  15/02/2015

   

  253

  Thông tư

  42/2013/TT-BCT
  ngày 31/12/2013

  Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  10/3/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 ngày 10 tháng 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  254

  Thông tư

   44/2012/TT-BCT
  ngày 28/12/2012

  Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

  20/02/2013

   

  XVII. VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

  255

  Nghị định

  79/2018/NĐ-CP
  ngày 16/5/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  01/7/2018

   

  256

  Nghị định

  71/2018/NĐ-CP
  ngày 15/5/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  01/07/2018

   

  257

  Thông tư

  13/2018/TT-BCT
  ngày 15/6/2018

  Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

  01/7/2018

   

  XVII.2. XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

  258

  Thông tư

  28/2017/TT-BCT
  ngày 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

  01/01/2018

   

  271

  Thông tư

  26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016

  Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

  25/01/2017

   

  259

  Thông tư

  12/2016/TT-BCT
  ngày 05/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

  20/8/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  260

  Thông tư

  41/2012/TT-BCT
  ngày 24/12/2012

  Quy định về xuất khẩu khoáng sản

  04/02/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về xuất khẩu khoáng sản.

  XVII.3. KINH DOANH THAN

  261

  Thông tư

  34/2018/TT-BCT
  ngày 11/10/2018

  Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

  26/11/2018

   

  262

  Thông tư

  28/2017/TT-BCT
  ngày 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  01/01/2018

   

  263

  Thông tư

  27/2016/TT-BCT
  ngày 05/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  20/01/2017

   

  264

  Thông tư

  13/2016/TT-BCT
  ngày 11/7/2016

  Quy định quản lý than trôi.

  25/8/2016

   

  265

  Thông tư

  15/2013/TT-BCT
  ngày 15/7/2013

  Quy định về xuất khẩu than

  01/9/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  - Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  266

  Thông tư

  14/2013/TT-BCT
  ngày 15/7/2013

  Quy định về điều kiện kinh doanh than

  01/9/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  267

  Quyết định

  41/2002/QĐ-BCN
  ngày 04/10/2002

  Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên

  19/10/2002

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên.

  XVIII. NĂNG LƯỢNG

  XVIII.1. NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

  268

  Quyết định

  39/2018/QĐ-TTg
  ngày 10/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

  01/11/2018

   

  269

  Quyết định

  11/2017/QĐ-TTg
  ngày 11/4/2017

  Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

  01/06/2017

   

  270

  Quyết định

  31/2014/QĐ-TTg
  ngày 05/5/2014

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

  20/06/2014

   

  271

  Quyết định

  24/2014/QĐ-TTg
  ngày 24/3/2014

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

  10/05/2014

   

  272

  Thông tư

  16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017

  Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

  26/10/2017

   

  273

  Thông tư

  44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015

  Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  25/01/2016

   

  274

  Thông tư

  32/2015/TT-BCT ngày 08/10/2015

  Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

  07/12/2015

   

  275

  Thông tư

  29/2015/TT-BCT ngày 31/8/2015

  Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối

  16/10/2015

   

  XVIII.2. ĐIỆN HẠT NHÂN

  276

  Thông tư

  23/2013/TT-BCT
  ngày 18/10/2013

  Quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân

  01/12/2013

   

  XVIII.3. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

  277

  Luật

  50/2010/QH12
  ngày 17/06/2010

  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  01/01/2011

   

  278

  Nghị định

  134/2013/NĐ-CP
  ngày 17/10/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  01/12/2013

   

  279

  Nghị định

  21/2011/NĐ-CP
  ngày 23/3 /2011

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  15/05/2011

   

  280

  Quyết định

  24/2018/QĐ-TTg
  ngày 18/5/2018

  Ban hành danh mục phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy điện hiệu suất thấp không được xây mới

  10/7/2018

   

  281

  Quyết định

  04/2017/QĐ-TTg
  ngày 09/3/2017

  Quy định danh mục thiết bị, phương tiện phải thực hiện dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

  25/4/2017

   

  282

  Quyết định

  41/2016/QĐ-TTg
  ngày 10/10/2016

  Về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia

  25/11/2016

   

  283

  Quyết định

  68/2011/QĐ-TTg
  ngày 12/12/2011

  Về ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

  01/02/2012

   

  284

  Thông tư

  24/2017/TT-BCT
  ngày 23/11/2017

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

  10/01/2018

   

  285

  Thông tư

  38/2016/TT-BCT
  ngày 28/12/2016

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

  10/02/2017

   

  286

  Thông tư

  36/2016/TT-BCT
  ngày 28/12/2016

  Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  10/02/2017

   

  287

  Thông tư

  20/2016/TT-BCT
  ngày 20/09/2016

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

  08/11/2016

   

  288

  Thông tư

  19/2016/TT-BCT
  ngày 14/09/2016

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

  01/11/2016

   

  289

  Thông tư

  04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  20/7/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  290

  Thông tư

  02/2014/TT-BCT
  ngày 16/01/2014

  Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp (hóa chất)

  01/6/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương

  291

  Thông tư

  09/2012/TT-BCT
  ngày 20/4/2012

  Về quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

  05/06/2012

   

  292

  Thông tư

  39/2011/TT-BCT
  ngày 28/10/2011

  Về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng

  15/12/2011

   

  293

  Thông tư

  29/2018/TT-BCT
  Ngày 28/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công thương.

  12/11/2018

   

  294

  Thông tư

  liên tịch

  111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009

  Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  16/07/2009

   

  XIX. CÔNG NGHIỆP NHẸ

  XIX.1. CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

  XIX.2.1. Thuốc lá

  295

  Nghị định

  08/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  296

  Nghị định

  106/2017/NĐ-CP
  ngày 14/9/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

  01/11/2017

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  297

  Nghị định

  67/2013/NĐ-CP
  ngày 27/6/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

   

  15/8/2013

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.

  - Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2918 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  298

  Thông tư

  37/2013/TT-BCT
  ngày 30/12/2013

  Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

  20/02/2014

   

  299

  Thông tư

  21/2013/TT-BCT
  ngày 25/09/2013

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

  15/10/2013

  Được đính chính bởi: Công văn số 739/BCT-CNN ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương V/v đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

  XIX.2.2. Rượu, bia, nước giải khát

  300

  Nghị định

  105/2017/NĐ-CP
  ngày 14/9/2017

  Về kinh doanh rượu

  01/11/2017

   

  XIX.2.3. Dầu thực vật

  301

  Thông tư liên tịch

  20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013

  Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

  10/10/2013

   

  XX. KINH DOANH XĂNG DẦU

  302

  Nghị định

  08/2018/NĐ-CP
  ngày 15/01/2018

  Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  303

  Nghị định

  83/2014/NĐ-CP
  ngày 03/9/2014

  Về kinh doanh xăng dầu

  1/11/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

  - Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  304

  Thông tư

  28/2017/TT-BCT
  ngày 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  01/01/2018

   

  305

  Thông tư

  38/2014/TT-BCT
  ngày 24/10/2014

  Quy định chi tiết một số điều của 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

  01/11/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

  XXI. KINH DOANH KHÍ

  306

  Nghị định

  87/2018/NĐ-CP
  ngày 15/6/2018

  Kinh doanh Khí

  01/08/2018

   

  307

  Thông tư

  53/2018/TT-BCT
  ngày 25/12/2018

  Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

  18/02/2019

   

  308

  Thông tư

  37/2018/TT-BCT
  ngày 16/4/2018

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

  10/12/2018

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng và Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

  XXII. KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

  309

  Nghị định

  107/2018/NĐ-CP
  ngày 15/8/2018

  Về kinh doanh xuất khẩu gạo

  01/10/2018

   

  310

  Thông tư

  30/2018/TT-BCT
  ngày 01/10/2018

  Quy định chi tiết Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

  15/11/2018

   

  XXIII. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

  311

  Luật

  14/2017/QH14
  ngày 20/6/2017

  Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  01/07/2018

   

  312

  Pháp lệnh

  01/2018/UBTVQH14
  ngày 22/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

  01/01/2019

   

  313

  Pháp lệnh

  11/2016/UBTVQH13
  ngày 08/3/2016

  Quản lý thị trường

  01/9/2016

  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

  314

  Nghị định

  148/2016/NĐ-CP
  ngày 04/11/2016

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

  25/12/2016

   

  315

  Nghị định

  127/2015/NĐ-CP
  ngày 14/12/2015

  Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

  01/02/2016

   

  316

  Nghị định

  07/2012/NĐ-CP
  ngày 09/02/2012

  Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

  05/4/2012

   

  317

  Nghị định

  27/2008/NĐ-CP
  ngày 13/3/2008

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  02/4/2008

   

  318

  Nghị định

  10/CP
  ngày 23/01/1995

  Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  23/01/1995

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 sửa đổi Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  319

  Quyết định

  34/2018/QĐ-TTg
  ngày 10/8/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

  12/10/2018

   

  320

  Quyết định

  120/2006/QĐ-TTg
  ngày 29/5/2006

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường

  22/06/2006

   

  321

  Thông tư

  35/2018/TT-BCT
  ngày 12/10/2018

  Quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

  26/11/2018

   

  322

  Thông tư

  33/2018/TT-BCT
  ngày 08/10/2018

  Quy định về thẻ kiểm tra thị trường

  23/11/2018

   

  323

  Thông tư

  09/2018/TT-BCT
  ngày 23/5/2018

  Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

  09/7/2018

   

  324

  Thông tư

  08/2018/TT-BCT
  ngày 02/5/2018

  Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  17/5/2018

  Kiến nghị rà soát xây dựng Thông tư thay thế để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

  325

  Thông tư

  32/2018/TT-BCT
  ngày 08/10/2018

  Quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hợp, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

  23/11/2018

   

  326

  Thông tư

  15/2016/TT-BCT
  ngày 10/08/2016

  Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

  25/09/2016

   

  327

  Thông tư

  34/2014/TT-BCT
  ngày 15/10/2014

  Quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

  01/12/2014

   

  328

  Thông tư

  13/2014/TT-BCT
  ngày 14/5/2014

  Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

  01/7/2014

   

  329

  Thông tư

  41/2013/TT-BCT
  ngày 31/12/2013

  Quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường

  01/3/2014

   

  330

  Thông tư

  26/2013/TT-BCT
  ngày 30/10/2013

  Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  01/01/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  331

  Quyết định

  20/2008/QĐ-BCT
  ngày 31/7/2008

  Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

  29/8/2008

   

  332

  Quyết định

  2453/2005/QĐ-BTM
  ngày 03/10/2005

  Ban hành quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường

  30/10/2005

   

  333

  Quyết định

  0441/2002/QĐ-BTM
  ngày 16/4/2002

  Quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

  01/5/2002

   

  334

  Thông tư liên tịch

  34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường ở địa phương

  15/12/2015

   

  335

  Thông tư liên tịch

  64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015

  Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

  01/7/2015

   

  336

  Thông tư liên tịch

  36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYT- TANDTC- VKSNDTC ngày 07/12/2012

  Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

  22/01/2013

   

  337

  Thông tư liên tịch

  29/2011/TTLT- BCT- BTC ngày 04/8/2011

  Hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá

  18/9/2011

   

  338

  Thông tư liên tịch

  12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC ngày 02/10/2006

  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

  13/12/2006

  Được đính chính bởi Quyết định số 1987/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thương mại đính chính Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC của 02 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường

  XXIV. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  339

  Nghị định

  141/2018/NĐ-CP
  ngày 08/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  25/11/2018

  Được đính chính lại bởi Công văn 551/CP-KTTH 2018 ngày 12/11/2018 đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt trong bán hàng đa cấp

  340

  Nghị định

  67/2017/NĐ-CP
  ngày 25/5/2017

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

  10/07/2017

  Đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung

  341

  Nghị định

  124/2015/NĐ-CP
  ngày 19/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013

  05/01/2016

  Được sửa đổi bởi Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  342

  Nghị định

  185/2013/NĐ-CP
  ngày 15/11/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  01/01/2014

  Được sửa đổi, bổ sung bởi:

  - Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  - Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  343

  Nghị định

  134/2013/NĐ-CP
  ngày 17/10/2013

  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  01/12/2013

   

  XXV. THANH TRA

  344

  Nghị định

  127/2015/NĐ-CP
  ngày 14/12/2015

  Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

  01/2/2016

   

  345

  Thông tư

  15/2016/TT-BCT
  ngày 10/08/2016

  Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

  25/9/2016

   

  XXVI. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

  346

  Nghị định

  123/2014/NĐ-CP
  ngày 25/12/2014

  Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

  15/02/2015

   

  347

  Thông tư

  16/2018/TT-BCT
  ngày 04/7/2018

  Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

  04/7/2018

   

  348

  Quyết định

  38/2008/QĐ-BCT
  ngày 21/10/2008

  Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học nữ ngành Công Thương.

  05/11/2008

   

  XXVII. QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  349

  Thông tư

  37/2016/TT-BCT
  ngày 28/12/2016

  Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

  10/02/2017

   

  350

  Thông tư

  50/2014/TT-BCT
  ngày 15/12/2014

  Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

  28/01/2015

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  XXVIII. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

  351

  Luật

  36/2005/QH11
  ngày 14/6/2005

  Thương mại

  01/01/2006

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về quản lý ngoại thương

  352

  Thông tư

  47/2018/TT-BCT
  ngày 15/11/2018

  Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh bực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  01/01/2019

   

  353

  Thông tư

  23/2018/TT-BCT
  ngày 28/8/2018

  Quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương

  12/10/2018

   

  354

  Thông tư

  19/2018/TT-BCT
  ngày 19/7/2018

  Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

  03/9/2018

   

  355

  Thông tư

  18/2018/TT-BCT
  ngày 19/7/2018

  Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  03/9/2018

   

  356

  Thông tư

  37/2016/TT-BCT
  ngày 28/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

  02/10/2017

   

  357

  Thông tư

  30/2016/TT-BCT
  ngày 13/12/2016

  Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương

  03/02/2017

   

  358

  Thông tư

  35/2013/TT-BCT
  ngày 26/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

  08/02/2014

   

  359

  Thông tư

  25/2011/TT-BCT
  ngày 30/6/2011

  Quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

  15/8/2011

  Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  TT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

   

  I. XUẤT NHẬP KHẨU

   

  I.1. QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

   

  1.

  Nghị định

  77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Chương VI

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

  20/09/2017

   

  Điều 8

  Bị bãi bởi Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  25/11/2017

   

  - Nội dung sửa đổi Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học tại Điều 9

  - Nội dung sửa đổi Điểm b Khoản 1; điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 20a Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp đã được bổ sung tại Điều 13

  - Nội dung sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ đã được bổ sung tại Điều 11

  - Điểm a Khoản 1 Điều 24; điểm c, điểm d Khoản 1; điểm a Khoản 2; điểm a, điểm b và điểm e Khoản 3; điểm a Khoản 4; điểm b Khoản 5; điểm b Khoản 6; điểm b Khoản 8 và Khoản 10 Điều 26; Điểm c Khoản 2; điểm a, điểm d Khoản 3; điểm b Khoản 4; điểm b Khoản 5 và điểm a Khoản 6 Điều 27; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 29; Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 14, Khoản 15 và Khoản 16 Điều 30; Khoản 2 Điều 31; Điểm b, điểm d và điểm đ Khoản 2 Điều 33; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, điểm a Khoản 4, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, điểm b Khoản 8; điểm a Khoản 9; Khoản 12 và Khoản 13 Điều 34; Khoản 1, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 35; Bãi bỏ Khoản 1, điểm a, điểm c, điểm d Khoản 2, Khoản 4, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 5, Khoản 6, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 7, điểm b, điểm a Khoản 10, điểm a, điểm b Khoản 11 và Khoản 12 Điều 36; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, điểm b Khoản 6, Khoản 9, Khoản 11 và Khoản 12 Điều 37; Bãi bỏ Khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 2; điểm a, điểm b Khoản 3; điểm a, điểm d Khoản 4; Khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d Khoản 6; điểm a; điểm b Khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d Khoản 8; điểm a Khoản 9; Khoản 10; Khoản 12, Khoản 13 Điều 38; Khoản 1, Khoản 6, Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10 Điều 39; Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46

  - Nội dung sau tại điểm a Khoản 8 Điều 34: “Được bố trí riêng biệt với khu sản xuất; Nguyên liệu, phụ gia được đặt trên kệ/giá đỡ, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp; Đảm bảo các Điều kiện quy định về nhiệt độ, độ ẩm, thời gian và Điều kiện lưu giữ khác theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất; Đối với nguyên liệu, phụ gia đã mở bao nhưng chưa sử dụng hết phải bao gói kín sau mỗi lần sử dụng và lưu kho theo quy định; Nguyên liệu, phụ gia bảo quản trong kho phải ghi các thông tin về: Dấu cách tên nguyên liệu, phụ gia và thời hạn sử dụng; Thực hiện chế độ bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở”

  - Nội dung sau tại điểm c Khoản 8 Điều 34: “Bố trí riêng biệt với khu sản xuất, thuận tiện cho việc nhập và xuất sản phẩm; Đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ theo quy định, khô, sạch, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp để không làm thay đổi các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan và an toàn của sản phẩm; Có khu vực dành riêng cho các sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu chờ xử lý; Thực hiện chế độ bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở”

  - Nội dung sau tại điểm b Khoản 9 Điều 34: “Vệ sinh khu vực hàng ngày hoặc ngay khi kết thúc chu kỳ sản xuất của từng loại sản phẩm”

  - Nội dung sau tại điểm c Khoản 9 Điều 34: “Vệ sinh thiết bị chiết, rót hàng ngày hoặc ngay khi kết thúc chu kỳ sản xuất của từng loại sản phẩm; Chỉ những người có trách nhiệm hoặc được phân công thực hiện mới được vào khu vực này để tránh xảy ra nhiễm chéo”

  - Nội dung sau tại điểm d Khoản 3 Điều 36: “Sàn khu vực lên men làm từ vật liệu bền, chống trơn, khó bong tróc, có độ dốc đảm bảo thoát nước tốt”

  - Nội dung sau tại điểm đ Khoản 3 Điều 36: “Sàn nhà xưởng làm từ vật liệu bền, chống trơn, khó bong tróc và đảm bảo thoát nước tốt. Hệ thống cống thoát nước phải có nắp đậy”

  - Nội dung sau tại điểm a Khoản 7 Điều 36: “Phải được thu gom và chứa đựng trong thùng hoặc dụng cụ chứa đựng phù hợp và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; Các dụng cụ chứa phế liệu phải được ghi rõ hoặc có dấu hiệu phân biệt với dụng cụ chứa nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm; làm bằng vật liệu không thấm nước, ít bị ăn mòn; đảm bảo kín, thuận tiện để làm vệ sinh (nếu sử dụng lại nhiều lần) hay tiêu hủy (nếu sử dụng 1 lần); Các chất thải rắn phải được xử lý bởi tổ chức hoặc cá nhân do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường”

  - Nội dung sau tại điểm a Khoản 8 Điều 36: “Có chế độ bảo dưỡng và làm vệ sinh định kỳ theo quy định của cơ sở; Đáp ứng các Điều kiện bảo quản theo hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất; Phòng chống được sự xâm hại của côn trùng, loài gặm nhấm và các tác nhân gây hại khác; Có thông tin để nhận biết từng loại nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, vật tư, bao bì, thành phẩm chứa trong kho; có hồ sơ theo dõi việc xuất và nhập tại từng kho”

  - Nội dung sau tại điểm c Khoản 8 Điều 36: “Đảm bảo duy trì các Điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để bảo quản từng loại bia theo quy định của cơ sở sản xuất; Có đầy đủ các thông tin về: Tên sản phẩm, lô sản xuất, ngày sản xuất, ca sản xuất và các thông tin khác theo quy định của cơ sở; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý”

  - Nội dung sau tại điểm a Khoản 6 Điều 38: “Phải được xử lý bởi tổ chức hoặc cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường”

  - Nội dung sau tại điểm c Khoản 7 Điều 38: “Đảm bảo độ ẩm, nhiệt độ phù hợp với từng loại dầu thực vật, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm; Có đầy đủ các thông tin về: Tên sản phẩm, lô sản xuất, ngày sản xuất, ca sản xuất và các thông tin khác theo quy định của cơ sở”

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chinh phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước cuả Bộ Công Thương

  15/01/2018

   

  Khoản 1 Điều 27; Khoản 11 Điều 30; Khoản 3 Điều 31; Điểm g Khoản 5 Điều 34; Khoản 10 Điều 34

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chinh phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước cuả Bộ Công Thương

  15/01/2018

   

  Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

  15/5/2018

   

  Chương III

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  01/7/2018

   

  Chương V

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

  01/8/2018

   

  2.

  Thông tư

  10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  - Khoản 1, Khoản 2 Điều 1

  - Phụ lục I, Phụ lục II

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  20/02/2014

   

  - Khoản 4 Điều 1

  - Phục lục V

  Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

  20/02/2014

   

  Điều 3

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 9 năm 2018 bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

  05/11/2018

   

  3.

  Thông tư

  02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Điểm a khoản 1 mục A phần II

  Thông tư số 05/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  07/3/2010

   

  4.

  Thông tư

  07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhâp khẩu

  Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  01/8/2011

   

  5.

  Thông tư liên tịch

  14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

  Điểm a khoản 1 Điều 12, mục II

  Khoản 1 Điều 14, mục III

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

  18/2/2012

   

   

  6.

  Thông tư liên tịch

  08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

  Mục IV

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT này 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải

  28/6/2011

   

  I.2. XUẤT XỨ HÀNG HÓA

   

  7.

  Thông tư

   

  21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

  - Điều 3

  - Phụ lục II

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

  01/7/2018

   

  8.

  Thông tư

  31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  Điều 2

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  01/01/2019

   

  Phụ lục II

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  01/01/2019

   

  9.

  Thông tư

  20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

  Phụ lục II

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

  01/5/2015

   

   

  Phụ lục IV

  Bãi bỏ phụ lục IV bởi Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khối thương mại tư do ASEAN – Hàn Quốc

  29/10/2018

   

  10.

  Thông tư

  36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  Khoản 3 Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  01/3/2011

   

  Khoản 4 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 01/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  01/3/2011

   

  Điều 11 Phụ lục 2

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  25/11/2011

   

   

  Phụ lục 1

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  01/7/2014

   

  11.

  Thông tư

  20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

  Phụ lục II

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

  01/5/2015

   

   

  Phụ lục IV

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2018/TT-BBCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tẮc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

  29/10/2018

   

  12.

  Thông tư

  40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

  Điều 3

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

  14/12/2015

   

  13.

  Thông tư

  31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

  Phụ lục IV-A – Mẫu C/O VC của Việt Nam

  Phụ lục IV-B – Mẫu C/O VC của Chi Lê

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

  11/5/2015

   

  II. KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

   

  II.1. CHỢ

   

  14.

  Nghị định

  02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ

  - Điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 3, 4 Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Điểm a, c Khoản 1 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 7; Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 14

  - Cụm từ “Bộ Công Thương” thay cho cụm từ “Bộ Thương mại”;

  - Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh”;

  - Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện”;

  - Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” thay cho cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường”;

  - Cụm từ “hạng chợ” thay cho cụm từ “loại chợ”;

  - Cụm từ “chợ hạng” thay cho cụm từ “chợ loại”

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

  15/02/2010

   

  II.2. SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

   

  15.

  Nghị định

  158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

  - Khoản 3 Điều 3; Điểm đ Khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 13; điểm e, khoản 1 Điều 14; Điều 17; Khoản 2 Điều 19; Khoản 2 Điều 21; Điều 26; khoản 4 Điều 27; khoản 5 Điều 28; Điều 32; Điều 53

  - Tên chương IV thành “Trung tâm thanh toán bù trừ và Trung tâm giao nhận hàng hóa”

  - Thay thế cụm từ “Bộ Thương mại” bằng cụm từ “Bộ Công Thương” tại các Điều 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 32, 34, 55

  - Thay thế cụm từ “Trung tâm thanh toán” bằng cụm từ “Trung tâm thanh toán bù trừ” tại các Điều 26, 27, 28, 39, 41, 42

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

   

  01/6/2018

   

  Điểm đ khoản 2 Điều 4; khoản 3 Điều 4; khoản 6 Điều 15; Khoản 3 Điều 19; Khoản 3 Điều 21; Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 34; Điều 46; Điều 52;

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

  01/6/2018

   

  III. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   

  III.1. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  16.

  Nghị định

  52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử

  Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 54; Điểm a Khoản 1 Điều 61; Điểm đ Khoản 1 Điều 62

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

   

  Khoản 2 Điều 52; Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 54; điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 62; điểm b Khoản 1 Điều 63

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

   

  17.

  Thông tư

  47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 về quản lý website thương mại điện tử

  Điều 14; Khoản 2 Điều 22

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  15/01/2018

   

  Điều 8; Điều 21

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  18/10/2018

   

  - Điều 13

  - Thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; khoản 1 và 3 Điều 32 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  18/10/2018

   

  III.2. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   

  18.

  Thông tư

  59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  - Điều 10; Điều 13

  - Thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại phần căn cứ ban hành, Khoản 2 và 3 Điều 17, Khoản 1 và 3 Điều 23 và các Mẫu biểu tại Phụ lục

  Đã được sửa đổi bởi Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

  18/10/2018

   

  IV. QUẢN LÝ CẠNH TRANH

   

  19.

  Nghị định

  71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

  Điều 36

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  25/11/2018

   

  V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

   

  20.

  Nghị định

  185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Khoản 5 Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điểm b Khoản 8 Điều 3; Khoản 14 Điều 3; Điểm d Khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Khoản 4 Điều 13; Khoản 4 Điều 14; Điều 16; Khoản 2 Điều 17; Khoản 3 Điều 17; Khoản 5 Điều 17; Điều 21; Điều 25; Điểm h Khoản 1 Điều 26; Điểm b Khoản 3 Điều 45; Điều 63; Điều 68; Điều 72; Điểm g Khoản 1 Điều 74; Điểm a Khoản 1 Điều 75; Điều 80; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; Điều 85; Điều 92; Điều 100; Điều 103.

  Được sửa đổi bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

   

  05/01/2016

   

  Điều 92

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 141/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

  25/11/2018

   

   

  21.

  Quyết định

  35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  Khoản 2 Điều 2

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

  22/10/2018

   

  VI. CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

   

  22.

  Thông tư

  46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

  Điểm c Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Khoản 4 Điều 4; Khoản 2,Điều 5; Điểm b Khoản 1 Điều 6; Điểm d khoản 2 Điều 6 ; Điểm a Khoản 1 Điều 9

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

  16/11/2017

   

  23.

  Thông tư

  36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

   

  - Khoản 3 Điều 2; Điều 3; khoản 1 và khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 6; Điều 7; khoản 1 và khoản 2 Điều 8; khoản 1, khoản 2 Điều 10; điểm a khoản 2 Điều 11; khoản 4 Điều 11; khoản 1 và khoản 6 Điều 12; điểm a khoản 1 và điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 13; khoản 13 Điều 14; điểm a, điểm c khoản 2 Điều 21; điểm a khoản 4 Điều 23

  - Tiêu đề Điều 15: “Điều 15. Tạm ứng đối với đề án thực hiện nhiều năm và đề án điểm”

  - Tiêu đề khoản 2 Điều 15: “2. Đề án điểm và các đề án khác”

  - Thay thế cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại phần căn cứ ban hành; khoản 2 Điều 3; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6; điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10; khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11; khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 12; Điều 14; khoản 1, khoản 2 Điều 16; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18; khoản 1, khoản 2 Điều 19; tiêu đề, khoản 2, khoản 4 Điều 20; điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 21; khoản 2 Điều 22; khoản 3, điểm a khoản 4, khoản 6 Điều 23 và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

  23/08/2018

   

  khoản 3 Điều 13

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

  23/08/2018

   

  24.

  Thông tư

  26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  - Khoản 2 khoản 3 Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Khoản 3 Điều 6; Khoản 1, khoản 2 Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1, khoản 2 Điều 13; Điểm a khoản 1,điểm a khoản 2 Điều 14; Khoản 3 Điều 17; Khoản 3, khoản 4 Điều 21; Điểm b khoản 5 Điều 21; Điểm b khoản 1, Điểm a, điểm h, điểm i khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 23

  - Thay cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục Công Thương địa phương” tại điểm c khoản 1 Điều 3; điểm c khoản 1 Điều 8; điểm a, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 9; điểm c khoản 4 Điều 12; khoản 2 Điều 17; điểm a khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 24; Mẫu số 3 của Phụ lục số 6 ban hành kèm theo

  Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  16/8/2018

   

  Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2

   

  Được thay thế bằng Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  16/8/2018

   

  Quy định “Cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ quan, đơn vị khi đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và gửi về Hội đồng bình chọn, hồ sơ cụ thể.” tại Điều 12

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  16/8/2018

   

  VII. TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

   

  25.

  Thông tư

  58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  Điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22; Mục 2 Phụ lục III; Phụ lục IV; Phụ lục V; Phụ lục VI; Phụ lục VII; Phụ lục VIII; Phụ lục IX; Phụ lục X

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

  08/11/2017

   

  26.

  Thông tư

  41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  Bị thay thế bởi ngày Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  01/02/2017

   

   

  27.

  Thông tư

  29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  Mã số HS trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  01/01/2018

   

  28.

  Thông tư

  48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

  Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  01/01/2018

   

  29.

  Thông tư

  03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

  Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 64; Điều 65; Điều 82; Điều 83; Điều 84 (trừ các Điểm e, k, l Khoản 9 và Điểm b Khoản 10); Điều 85; Điều 86; Điều 87; Điều 88; Điều 89; Điều 90; Điều 91; Điều 92 quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

  01/4/2017

   

  Điều 11 QCVN01:2011/BCT

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ

  01/7/2018

   

  Điểm a và b, khoản 15 Điều 29 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

  01/7/2018

   

  VIII. AN TOÀN THỰC PHẨM

   

  30.

  Thông tư liên tịch

  13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  Chương II

  Bị bãi bỏ bởi bởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  02/02/2018

   

  31.

  Thông tư

  40/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  Chương II

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bổ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  20/01/2017

   

  - Sửa đổi quy định dẫn chiếu tại khoản 1 Điều 6; điểm a, điểm b Điều 7 và Phụ lục VII như sau:

  + Thay thế cụm từ “quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này” thành “Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP”;

  + Thay thế cụm từ “quy định tại Điều 5” thành “Điều 25 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP”.

  - Khoản 1 và khoản 3 Điều 8; Khoản 2 Điều 14; Khoản 1 Điều 14

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bổ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

   

  20/01/2017

   

  Chương II, Chương IV, Chương V

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

  01/01/2019

   

  IX. ĐIỆN

   

  IX.1. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  32.

  Luật

  28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Luật Điện lực

  - Khoản 1 và khoản 3 Điều 8; khoản 1, Khoản 2 Điều 9; Khoản 1 Điều 11; Điểm đ khoản 1 Điều 16; Khoản 2 Điều 18; Khoản 6 Điều 23; Khoản 2 Điều 24; Khoản 1, khoản 2 Điều 25; Điểm c khoản 2 Điều 28; khoản 1, 2 và 3 Điều 31; khoản 1 và khoản 4 Điều 32; Điểm a khoản 2 Điều 39; Điểm c khoản 1 Điều 44; Khoản 1 Điều 54; Điều 62; điểm đ, g và k khoản 1, khoản 2 Điều 66; Điều 67

  - Thay cụm từ “quy hoạch phát triển điện lực địa phương” bằng cụm từ “quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” tại khoản 2 Điều 10;

  - Thay cụm từ “phi dịch vụ phụ trợ” bằng cụm từ “giá dịch vụ phụ trợ” tại điểm h khoản 1 Điều 21; thay cụm từ “các loại phí dịch vụ” bằng cụm từ “giá dịch vụ phụ trợ” tại điểm b khoản 2 Điều 21;

  - Thay cụm từ “phí truyền tải điện” bằng cụm từ “giá truyền tải điện” tại điểm b khoản 1 Điều 40;

  - Thay từ “quy phạm bằng cụm từ “quy chuẩn kỹ thuật” tại khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 28 khoản 2 Điều 34; điểm đ khoản 1 Điều 39; điểm d khoản 1 Điều 40; điểm đ khoản 1 Điều 41; điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 45; điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều 54; khoản 7 và khoản 8 Điều 55; các khoản 1, 2, 3 và 7 Điều 57; khoản 1 Điều 64;

  - Thay cụm từ “quy phạm kỹ thuật” bằng cụm từ “quy chuẩn kỹ thuật” tại khoản 12 Điều 3; khoản 5 Điều 55;

  - Thay cụm từ “Bộ Công nghiệp” bằng cụm từ “Bộ Công thương” tại khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 11; khoản 3 Điều 13; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 1 Điều 34; khoản 1 và khoản 2 Điều 38; khoản 1 và khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 59; khoản 3 Điều 61; khoản 4 Điều 64; khoản 2 và khoản 3 Điều 65.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

  01/7/2013

   

  - Từ “thứ tự” tại khoản 1 Điều 18;

  - Điểm b khoản 1 Điều 41; điểm e khoản 1 Điều 66

  Bị bãi bỏ bởi Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

  01/7/2013

   

  Điều 8a

  Bị bãi bỏ bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

  01/01/2019

   

  Điều 8; Điều 9; Điều 10

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

  01/01/2019

   

  33.

  Nghị định

  137/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

  - Bãi bỏ khoản 3 Điều 2; điểm a và điểm d khoản 2 Điều 3; Điều 28; khoản 3 Điều 31; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 32; khoản 2 và khoản 3 Điều 33; Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 39; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 40; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 41; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 42; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 43; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 44.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương