logo

Quyết định 2327/QĐ-BGTVT triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2327/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
  Ngày ban hành: 18/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  _______

  Số: 2327/QĐ-BGTVT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Nhật

   

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

  (Kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (sau đây viết tắt là Luật) đã được Quốc hội thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và triển khai Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp với nội dung cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

  Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo các nội dung của Luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

  2. Yêu cầu:

  a) Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ.

  b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Vụ, Tổng cục, Cục, Viện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  II. NỘI DUNG:

  1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ người làm giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải:

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

  - Cơ quan phối hợp: Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải;

  - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

  2. Thực hiện rà soát Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật:

  - Cơ quan chủ trì: Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian hoàn thành: trước ngày 02/01/2021 và gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp.

  3. Xây dựng quy trình giám định thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị (trong đó xác định cụ thể thời hạn giám định đối với từng loại việc giám định); xây dựng nội dung về hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị:

  - Cơ quan chủ trì: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian hoàn thành: trước ngày 02/01/2021 và gửi quy trình giám định, nội dung về hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp về Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp.

  4. Xây dựng nội dung hướng dẫn về mẫu, thành phần hồ sơ và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định đối với loại việc giám định thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị:

  - Cơ quan chủ trì: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian hoàn thành: trước ngày 02/01/2021 và gửi nội dung hướng dẫn về mẫu, thành phần hồ sơ và chế độ lưu trữ hồ sơ giám định đối với loại việc giám định thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị về Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp.

  5. Xây dựng nội dung yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện giám định đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị:

  - Cơ quan chủ trì: Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

  - Thời gian hoàn thành: trước ngày 02/01/2021 và gửi nội dung yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện giám định đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị về Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải) để tổng hợp.

  6. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó đưa các nội dung tại mục 2, 3, 4, 5 Phần II của Kế hoạch này vào dự thảo Thông tư.

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

  - Cơ quan phối hợp: Các Vụ thuộc Bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2021

  7. Củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng; rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải; đăng tải danh sách người tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc:

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2021.

  8. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Trung tâm công nghệ thông tin; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

  - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2020.

  9. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp cho người làm giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

  a) Rà soát, chỉnh lý hoặc xây dựng mới nội dung, chương trình, tài liệu chuẩn phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải:

  - Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải

  - Cơ quan phối hợp: Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;

  - Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2021.

  b) Tổ chức bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, cán bộ chuyên môn làm giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải:

  - Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải.

  - Cơ quan phối hợp: Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  10. Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp của các cơ quan, đơn vị:

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  11. Đánh giá công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải; đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp:

  - Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

  - Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

  1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

  a) Chịu trách nhiệm cuối cùng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các nội dung được giao tại Kế hoạch;

  b) Kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

  2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ là cơ quan phối hợp có trách nhiệm: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

  3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

  a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

  b) Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

  4. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục: bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hoặc nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14
  Ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
  Ban hành: 24/09/2020 Hiệu lực: 24/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
  Ban hành: 08/08/2014 Hiệu lực: 30/09/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2327/QĐ-BGTVT triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 2327/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 18/12/2020
  Hiệu lực: 18/12/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Nhật
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới