logo

Quyết định 2490/QĐ-BGTVT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2490/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
  Ngày ban hành: 30/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ____________

  Số: 2490/QĐ-BGTVT

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

  ________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

  Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2021;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Các Thứ trưởng;

  - Hội đồng PHPBGDPL Trung ương;

  - Bộ Tư pháp;

  - Ủy ban ATGTQG (để phối hợp);

  - Đảng ủy, Công đoàn Bộ GTVT;

  - Đoàn thanh niên Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, PC(3).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Thể

   

   

   

   

  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  __________________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

  2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

  3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực thi công vụ; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, công chức.

  4. Nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT cũng như các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông.

  II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

  1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể tại Phụ lục của Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

  2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT

  - Nội dung: Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm mới được ban hành; hưởng ứng tổ chức Ngày pháp luật hàng năm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Hình thức: Tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị (có thể tổ chức lồng ghép với hội nghị có liên quan); tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ; phổ biến, giáo dục thông qua Báo, Tạp chí Ngành, Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

  2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về GTVT cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động GTVT và người tham gia giao thông

  - Nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải tới các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản; các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

  - Hình thức: Tổ chức hội nghị, viết bài đăng trên các báo, tạp chí, Cổng/Trang Thông tin điện tử, phóng sự, chuyên mục trên truyền hình, các cuộc thi tìm hiểu, băng rôn, khẩu hiệu, sổ tay hỏi đáp...; kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông vận tải với các nội dung tuyên truyền, phổ biến khác nhằm đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

  3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên tại các Trường thuộc Bộ GTVT

  - Nội dung: Triển khai phổ biến các bộ luật, luật nói chung và các luật chuyên ngành giao thông vận tải, đặc biệt là các luật mới được ban hành. Phổ biến bổ sung các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, cách ứng phó các tình huống và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; giáo dục cho học sinh, sinh viên ý thức tự giác, chủ động chấp hành luật giao thông.

  - Hình thức: Việc phổ biến các nội dung cho học sinh, sinh viên trong quá trình dạy học thông qua các môn học pháp luật đại cương, các buổi học ngoại khóa, qua các đợt tổ chức hội thi tìm hiểu về luật giao thông và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; phát động các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền qua loa các buổi sinh hoạt đầu tuần; tích hợp, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ..

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các Vụ, Tổng cục, Cục, Trường thuộc Bộ

  - Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ tại cơ quan, đơn vị.

  - Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong quan, đơn vị.

  - Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và hằng năm (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

  2. Vụ Pháp chế

  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

  - Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  - Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan theo quy định về kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải định kỳ và hằng năm.

  - Thực hiện việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ.

  3. Trung tâm Công nghệ thông tin

  Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

   
   
   

  PHỤ LỤC

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Nội dung, hình thức

  Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

  Đối tượng PBGDPL

  Thời gian thực hiện

  I

  Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ

  1.

  Triển khai thực hiên Ngày pháp luật trong Ngành Giao thông vận tải

  Vụ Pháp chế

  Các bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành GTVT

  Trong năm 2021, trọng tâm tháng 10, 11/2021

  2.

  Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

  TTCNTT

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Thường xuyên

  3.

  Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, in ấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

  Vụ Pháp chế

  Các cơ quan, đơn vị liên quan

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Thường xuyên

  4.

  Đăng tin, đăng bài trên thư viện tài liệu phổ biến pháp luật

  5.

  Đăng tin, đăng bài liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

  Văn phòng Bộ

  Các cơ quan, đơn vị liên quan

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Cả năm

  6.

  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Cả năm

  7.

  Hội thảo đánh giá tác động chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động của văn bản trước khi xây dựng, ban hành.

  Vụ Pháp chế

  Các cơ quan, đơn vị có liên quan

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Khi có văn bản phải thực hiện

  8.

  Tuyên truyền, phổ biến Luật và Bộ luật và các văn bản QPPL chuyên ngành GTVT cho học sinh, sinh viên trong các trường thuộc Bộ

  Các Trường thuộc Bộ

  Các cơ quan, đơn vị có liên quan

  Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ

  Cả năm

  9.

  Thực hiện việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ.

  Vụ Pháp chế

  Tổ chức, cá nhân có liên quan

  Cả năm

  10.

  Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 gửi Bộ Tư pháp (định kỳ, đột xuất)

  Vụ Pháp chế

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các sở GTVT

  - Tháng 6 và Tháng 12/2021

  - Theo yêu cầu đột xuất

  II

  Các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

  11.

  Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

  Tổ chức pháp chế (Các Cục, Tổng cục)

   

  Trước ngày

  30/01/2021

  12.

  - Tuyên truyền phục vụ các hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết.

  - Cập nhật các văn bản QPPL trong lĩnh vực đường bộ trên Trang Thông tin điện tử.

  - Tổ chức Hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến .... Hội thảo đánh giá tác động của chính sách trong các văn bản QPPL lĩnh vực giao thông đường bộ để lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu sự tác động của văn bản trước khi xây dựng, ban hành văn bản.

  - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL có liên quan được ban hành trong năm 2021.

  - In ấn các văn bản QPPL về lĩnh vực đường bộ.

  - Đăng tin, bài liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản QPPL trong lĩnh vực đường bộ.

  Tổng cục ĐBVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  13.

  - Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

  - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải.

  - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số Công ước quốc tế Việt Nam là thành viên và các khuyến nghị của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).

  - Tuyên truyền chủ quyền biển đảo.

  - Tập huấn chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc.

  Cục HHVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  14.

  Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn để phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới được ban hành năm 2020 và năm 2021.

  Cục ĐTNĐVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  15.

  Tổ chức các hoạt động để thực hiện phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

  Cục HKVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  16.

  - Tuyên truyền phục vụ hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết.

  Cập nhật các văn bản QPPL trong lĩnh vực đường bộ trên Trang Thông tin điện tử.

  - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; in ấn các văn bản QPPL về giao thông vận tải đường sắt mới ban hành.

  - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL có liên quan được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

  Cục ĐSVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  17.

  Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn để phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới được ban hành năm 2020 và năm 2021.

  Cục ĐKVN

  Các đối tượng phổ biến phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của từng văn bản QPPL được phổ biến

  Cả năm

  18.

  Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và hằng năm gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp

  Tổ chức pháp chế (Các Cục, Tổng cục)

   

  - Trước ngày 15/06/2021 và trước ngày 25/11/2021;

  - Theo yêu cầu đột xuất.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Quốc hội, số 14/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
  Ban hành: 25/05/2017 Hiệu lực: 25/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2490/QĐ-BGTVT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2490/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/12/2020
  Hiệu lực: 30/12/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Thể
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới