logo

Quyết định 2638/QĐ-BTP điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2638/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thành Long
  Ngày ban hành: 24/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ TƯ PHÁP
  -------

  Số: 2638/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

  Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

  Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục II, III, IV.

  Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018.

  Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

  Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
  - Lưu: VT, TCCB.

  BỘ TRƯỞNG
  Thành Long

   

   

  PHỤ LỤC II

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

   

  I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

   

  TT

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

  Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

  130/02 lớp

  30 buổi/lớp Tháng 6, 8

  Tại Học viện Tư pháp

  310,00

  774,00

  Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia

  Bổ sung 01 lớp.

  2

  Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

  Trưng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  51/01 lớp

  6 tuần/lớp Tháng 3 (học vào thứ 7, chủ nhật)

  Tại Học viện Tư pháp

  105,00

  99,50

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

   

  3

  Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

  Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

  24/01 lớp

  12 ngày/lớp Tháng 3

  Tại Học viện Tư pháp

  64,00

  49,60

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

   

  4

  Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

  Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

  58/01 lớp

  04 ngày/lớp Tháng 3

  Tại Học viện Tư pháp

  75,00

  45,30

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

   

  5

  Lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị khóa I

  Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  106 người/02 lớp

  Theo quy định chung

  Tại Học viện Tư pháp

  0,00

  650,00

  Học viện Tư pháp

  Nhiệm vụ bổ sung.

  Kinh phí 837,40 triệu đồng. Kinh phí còn thiếu sẽ xem xét, bổ sung vào cuối năm 2018 hoặc năm 2019.

  Tổng cộng I:

  554,00

  1.618,40

   

   

   

  II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát của Đảng cho các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và công tác chính trị nội bộ

  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chi ủy viên các Chi bộ, người làm công tác kiểm tra thuộc các Đảng ủy trực thuộc Đng Bộ Bộ Tư pháp

  70/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 6

  Tại cơ quan Bộ Tư pháp

  40,00

  40,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng Đảng - Đoàn thể

   

  2

  Lớp bồi dưỡng chính trị cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

  Công chức, viên chức là đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

  80/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 6

  Tại cơ quan Bộ Tư pháp

  40,00

  40,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

   

  3

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  33/01 lớp

  03 ngày/lớp Tháng 6

  Tại Học viện Tư pháp

  51,00

  47,80

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ

   

  4

  Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  17/01 lớp

  03 ngày/lớp Tháng 7

  Tại Học viện Tư pháp

  84,00

  77,80

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ

   

  5

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đ

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  24/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 7

  Tại Hà Nội

  65,00

  65,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

   

  6

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, báo cáo viên

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  24/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 8

  Tại Hà Nội

  65,00

  65,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

   

  7

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức mới tuyển dụng

  Công chức, viên chức mới tuyển dụng hoặc mới chuyển công tác về Bộ Tư pháp từ năm 2017

  50/01 lớp

  05 ngày/lớp Quý II

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  80,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Không thực hiện.

  8

  Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác kế hoạch và tập huấn triển khai thực hiện Quy chế xây dựng kế hoạch mới của Bộ Tư pháp

  Lãnh đạo cấp Vụ, Chánh Văn phòng/Trưởng phòng và công chức/viên chức trực tiếp làm đầu mối công tác kế hoạch ở đơn vị

  90/01 lớp

  01 ngày/lớp Quý II

  Tại Hà Nội

  70,00

  0,00

  Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

  Không thực hiện.

  9

  Lớp bồi dưỡng về công tác tham mưu, tổng hợp

  Công chức, viên chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ

  50/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 8

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  30,00

  30,00

  Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

   

  10

  Lớp bồi dưỡng về công tác thông tin báo chí

  Thủ trưởng và chuyên viên làm công tác thông tin, truyền thông hoặc tổng hợp các đơn vị thuộc Bộ

  70/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 10

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  40,00

  40,00

  Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

   

  11

  Lớp bồi dưỡng về công tác phòng cháy và chữa cháy

  Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội; Ban chỉ huy, đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Tư pháp

  100/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 4

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  0,00

  30,20

  Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ

  Nhiệm vụ bổ sung.

  12

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

  Cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên, thành viên các đơn vị thuộc Bộ

  60/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 10

  Tại Nghệ An

  0,00

  53,00

  Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp

  Nhiệm vụ bổ sung.

  13

  Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu về kinh nghiệm chuyển đổi hệ thống pháp luật trong quá trình hội nhập quốc tế của Cộng hòa Liên Bang Nga

  Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trở lên

  12/01 Đoàn

  10 ngày/Đoàn Tháng 8

  Tại Cộng hòa Liên Bang Nga

  1.600,00

  1.116,14

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế

   

  Tổng cộng II:

  2.165,00

  1.604,94

   

   

   

  III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 hoàn thiện tiêu chuẩn

  Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ

  50/02 lớp

  02 tháng/lớp Quý III (học ngoài giờ hành chính)

  Tại Hà Nội

  260,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

  Không thực hiện.

  2

  Lớp bồi dưỡng tiếng Anh luyện thi hoàn thiện tiêu chuẩn

  Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ

  22/01 lớp

  2,5 tháng/lớp Tháng 10

  Tại Hà Nội

  130,00

  132,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng có uy tín

  Không bao gồm các đơn vị sau đây: Tng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

  3

  Lớp bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cơ bản

  Công chức, viên chức một số đơn vị thuộc Bộ (ưu tiên công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020)

  25/01 lớp

  02 tháng/lớp Quý IV

  Tại cơ quan Bộ

  100,00

  100,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với 1 số đơn vị thuộc Bộ, cơ sở bồi dưỡng có uy tín

  -nt-

  4

  Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên

  43/01 lớp

  02 tháng/lớp Tháng 6

  Tại Hà Nội

  86,00

  81,50

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và cơ sở đào tạo có uy tín

  -nt-

  5

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết luận tiếng Anh hướng tới đăng tạp chí quốc tế

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có trình độ tiến sỹ từ đủ 2 năm trở lên, có trình độ IELTS từ 6.5 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài bằng tiếng Anh

  20/1 lớp

  20 buổi/lớp Tháng 11

  Tại Hà Nội

  135,00

  135,00

  Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Biên - phiên dịch quốc gia và các đơn vị có liên quan

  Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bo đm.

  6

  Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

  Công chức, viên chức Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh và Sở Tư pháp

  200/03 lớp

  03 ngày/lớp Quý III

  Tại 03 miền

  300,00

  300,00

  Vụ Pháp luật quốc tế chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

   

  7

  Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật

  Công chức, viên chức làm công tác pháp luật của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương

  70/01 lớp

  05 ngày/lớp Tháng 6

  Tại Hà Nội

  67,00

  54,20

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

   

  8

  Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật

  Công chức, viên chức làm công tác pháp luật của địa phương

  70/01 lớp

  05 ngày/lớp Tháng 9

  Tại Đà Nng

  192,00

  181,40

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

   

  Tổng cộng III:

  1.270,00

  984,10

   

   

   

  IV. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   

  TT

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

  Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ (thuộc đối tượng 1, 2 theo quy định)

  12 người

  01 tháng

  Tại Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng

  0,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Kinh phí do Bộ Quốc phòng chi trả.

  2

  Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

  20 người

  Tại chức 02 năm/khóa

  Tập trung 10 tháng/khóa

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  200,00

  200,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Không bao gồm các đơn vị sau đây: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, Trường Đi học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 05 Trường Trung cấp Luật, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bn Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

  3

  Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  47 người

  Theo quy định chung

  Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

  350,00

  359,55

  Vụ Tổ chức cán bộ

  -nt-

  4

  Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

  103 lượt người

  03 tháng/khóa

  Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

  200,00

  336,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  -nt-

  5

  Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  20 người

  02 năm trở lên

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  300,00

  350,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  -nt-

  6

  Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  80 lượt người

  Theo quy định chung

  Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

  100,00

  48,01

  Vụ Tổ chức cán bộ

  -nt-

  7

  Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

  Trưởng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  25 người

  Theo quy định chung

  Tại Học viện Tư pháp và các cơ sở đào tạo khác

  0,00

  80,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  -nt-

  Nhiệm vụ bổ sung.

  Tổng cộng IV:

  1.150,00

  1.373,56

   

   

   

  V. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

   

  TT

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH S2707/QĐ BTP (TRIỆU ĐNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Biên soạn Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện

  Quý III, IV

   

  40,00

  9,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  Tổng cộng V:

  40,00

  9,00

   

   

  Tổng cộng Phụ lục II:

  5.179,00

  5.590,00

   

   

   

   

  PHỤ LỤC III

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

   

  I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIM

  KHOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký THA

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký THA

  219/03 lớp

  08 tuần/lớp

  Cuối Quý I và Quý II

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  817,00

  728,00

  Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  2

  Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

  331/04 lớp

  06 tuần/lớp Quý II

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  717,00

  887,50

  -nt-

   

  3

  Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp

  35/01 lớp

  06 tuần/lớp Quý II

  Tại Hà Nội

  410,00

  356,50

  -nt-

   

  4

  Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

  154/03 lớp

  08 tuần/lớp Quý II

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  730,00

  584,00

  -nt-

   

  5

  Lớp bồi dưỡng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

  Chi Cục Trưởng Thi hành án dân sự các địa phương

  250/03 lớp

  05 ngày/lớp Quý II

  Hà Nội, Đà Nng và Tp. Hồ Chí Minh

  416,00

  415,00

  -nt-

   

  Tổng cộng I:

  3.090,00

  2.971,00

   

   

   

  II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SNGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ THADS: tập trung vào các kỹ năng: xử lý đơn yêu cầu thi hành án, việc ủy quyền, việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Điều 54 Luật THADS; việc phân định chế độ tài sản của các loại hình DN, phân định nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân; kỹ năng kê biên, tổ chức định giá, định giá lại, bán đấu giá tài sản thi hành án

  Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và công chức làm công tác thi hành án hành chính tại Cục THADS

  1100/03 lớp

  03 ngày/01 lớp

  Quý III

  Tại Hà Nội (400 học viên), Tp. Đà Nng (300 học viên), Tp.Hồ Chí Minh (400 học viên)

  786,00

  786,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  2

  Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước

  Cục trưởng, Trưởng phòng KT&GQKNTC; Chi cục trưởng Chi cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

  800/03 lớp

  02 ngày/01 lớp

  Tháng 10, 11

  Tại Thái Nguyên, Quảng Bình, Cần Thơ

  460,00

  460,00

  Cục Bồi thường nhà nước chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  3

  Tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

  Kế toán trưng Hệ thống Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ

  850/04 lớp

  03 ngày/01 lớp

  Quý I

  Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nng

  850,00

  850,00

  Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Tổng cộng II:

  2.096,00

  2.096,00

   

   

   

  III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Chọn, cử đi học lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

  522 người (cao cấp: 150, trung cấp: 372)

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  846,00

  876,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  2

  Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

  Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

  134 người (chuyên viên cao cấp: 13, chuyên viên chính: 48, chuyên viên: 73)

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  230,00

  259,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  3

  Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

  Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

  20 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  200,00

  200,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  4

  Chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

  Công chức thi hành án dân sự

  Tin học: 162; Ngoại ngữ: 147

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  260,00

  400,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  5

  Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

  Công chức thi hành án dân sự

  184 người (đối tượng 2: 18, đối tượng 3: 166)

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cnước

  100,00

  130,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  6

  Chọn, cử đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm (Kế toán viên...)

  Công chức thi hành án dân sự

  335 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  400,00

  700,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  7

  Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

  Công chức thi hành án dân sự

  22 người

  Theo quy định chung

  Tại Học viện Tư pháp

  0,00

  128,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

  Nhiệm vụ bổ sung.

  8

  Kinh phí dự phòng

   

   

   

   

  538,00

  0,00

   

  Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

  Tng cộng III:

  2.574,00

  2.693,00

   

   

  IV. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

  TT

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Biên soạn Chương trình bồi dưỡng ngạch Thm tra viên trung cấp

  Quý I-IV

   

  160,00

  160,00

  Học viện Tư pháp

   

  2

  Biên soạn Chương trình bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp

  Quý I-IV

   

  80,00

  80,00

  Học viện Tư pháp

   

  Tổng cộng IV:

  240,00

  240,00

   

   

  Tổng cộng Phụ lục III:

  8.000,00

  8.000,00

   

   

   

   

  PHỤ LỤC IV

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

   

  TT

  NỘI DUNG

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2707/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  150,00

  220,00

  Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

   

  2

  Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  150,00

  200,00

  Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

   

  3

  Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên ccông chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  150,00

  200,00

  Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

   

  4

  Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Đồng Hi cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  150,00

  200,00

  Trường Trung cấp Luật Đồng Hi

   

  5

  Kinh phí hỗ trợ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  150,00

  200,00

  Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

   

  6

  Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III, IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  100,00

  100,00

  Cục Công tác phía Nam

   

  7

  Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

  Quý I, II, III, IV

   

  70,00

  60,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  8

  Kinh phí tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

  Quý IV

  Tại Hà Nội

  58,00

  55,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  9

  Kinh phí tổ chức hội thảo sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

  Quý II

  Tại Hà Nội

  58,00

  55,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  10

  Kinh phí tổ chức hội thảo về những vấn đề chuyên môn và phương pháp nghiên cứu, học tập cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

  Tháng 5

  Tại cơ quan Bộ

  50,00

  50,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  11

  Rà soát trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học... để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng chức danh, theo vị trí việc làm và yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm; phối hợp các cơ quan tiến hành xác nhận trình độ lý luận chính trị cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ

  Quý I

   

  40,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  12

  Kinh phí đi kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh một số Trường Trung cấp Luật

  Quý I, II, III

  Tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

  100,00

  20,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  13

  Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

  Quý I, II, III, IV

   

  50,00

  50,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  14

  Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

  Quý III, IV

   

  545,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

  Tng cộng Phụ lục IV:

  1.821,00

  1.410,00

   

   

  Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

  15.000,00

  15.000,00

   

   

  Tổng cộng: 15.000 triệu đồng.

  Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn./.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1916/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
  Ban hành: 29/11/2017 Hiệu lực: 29/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
  Ban hành: 11/03/2014 Hiệu lực: 28/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  Ban hành: 10/10/2017 Hiệu lực: 24/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2638/QĐ-BTP điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 2638/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/10/2018
  Hiệu lực: 24/10/2018
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Thành Long
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới