logo

Quyết định 3668/QÐ-BVHTTDL phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3668/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành: 07/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  __________

  Số: 3668/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Hội đồng PBGDPLTW (Bộ Tư pháp);
  - Thành viên Hội đồng PBGDPL của Bộ;
  - Lưu: VT,PC,TM (180).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trịnh Thị Thủy

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  __________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2021
  (Kèm theo Quyết định số: 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  ____________________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên… trong toàn Ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật;

  b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực phù hợp với thực tế của địa bàn, đối tượng.

  c) Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Yêu cầu

  a) Công tác PBGDPL phải thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên;

  b) Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp, có hệ thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, địa bàn cấp cơ sở;

  c) Có cán bộ phụ trách chuyên môn, có kinh nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, cập nhật công tác PBGDPL;

  d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL;

  e) Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành văn hoá, thể thao và du lịch với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL;

  f) Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

  II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Nội dung PBGDPL trọng tâm trong năm 2021:

  1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh;

  2. Phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội…; lồng ghép PBGDPL tại các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; lồng ghép PBGDPL trong các sinh hoạt văn hóa dân gian, nghi lễ, tôn trọng phong tục tập quán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng;

  3. Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Luật Thư viện, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các quy định của Chính phủ về: hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đề án “Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025”; Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021 – 2025;

  4. Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để việc xây dựng, thực hiện hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã hội; chú trọng các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, hoặc cần định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách;

  5. Các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình;

  6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

  7. Quan tâm, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL.

  III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  a) Vụ Pháp chế:

  - Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành khác ban hành trong năm 2020-2021 có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đến các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn công tác pháp chế.

  Thời gian thực hiện: Quý II/2021;

  - Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn công tác pháp chế cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác pháp chế.

  Thời gian thực hiện: Quý IV/2021;

  - Tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan trực tiếp đến ngành, hội nghị chuyên đề phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, giám định tư pháp.

  Thời gian thực hiện: Cả năm;

  - Biên soạn và xuất bản sách, tài liệu liên quan đến công tác PBGDPL.

  Thời gian thực hiện: Cả năm;

  - Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin biên soạn, cập nhật, đăng tải tin, bài lên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ.

  Thời gian thực hiện: Cả năm;

  - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

  Thời gian thực hiện: Quý III/2021;

  - Tham mưu tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (9/11).

  Thời gian thực hiện: Quý III/2021;

  - Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng thực hiện công tác khen thưởng trong công tác PBGDPL.

  Thời gian thực hiện: Cả năm.

  - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành.

  Thời gian thực hiện: Quý III/2021;

  b) Các cơ quan, đơn vị tham mưu quản lý nhà nước trực thuộc Bộ:

  - Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các đối tượng khác có liên quan.

  Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị;

  - Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan, đơn vị;

  - Lồng ghép công tác PBGDPL vào các hoạt động tham mưu quản lý nhà nước và các công việc do cơ quan, đơn vị tổ chức.

  Thời gian thực hiện: Cả năm;

  - Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp với lĩnh vực quản lý.

  c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

  - Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và cho các đối tượng chịu sự quản lý trực tiếp.

  Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị;

  - Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan, đơn vị;

  - Hoàn thiện việc xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị;

  - Lồng ghép công tác PBGDPL vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị phục vụ người xem, người tham quan, du lịch hoặc tham gia sự kiện.

  - Các đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa-thể thao lồng ghép PBGDPL tại các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; phát huy các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung PBGDPL với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn.

  Thời gian thực hiện: Cả năm;

  - Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp.

  d) Các cơ quan báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

  - Củng cố các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi - đáp pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, cập nhật liên tục, biên soạn, đăng tải các nội dung liên quan đến PBGDPL.

  - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật, phổ biến áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân; tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng đảm bảo an ninh, tiết kiệm, hiệu quả.

  Thời gian thực hiện: Cả năm.

  đ) Các trường thuộc Bộ:

  - Tổ chức triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trên cơ sở Đề án tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì;

  - Tổ chức các hội nghị, hội thảo về quán triệt các văn bản pháp luật; thông báo các văn bản mới trên bản tin, cập nhật trên trang tin điện tử, hộp thư điện tử của nhà trường; tăng cường các đầu sách về pháp luật trong nhà trường;

  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua chương trình học tập, trong đó đặc biệt là môn học Pháp luật đại cương;

  - Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; ngoài ra, tùy lĩnh vực đào tạo mà các nhà trường bổ sung PBGDPL các Luật Du lịch, Luật Thể dục, Thể thao… và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Thời gian thực hiện: Cả năm.

  2. Nhiệm vụ của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL;

  - Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị theo quy định của pháp luật;

  - Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động của ngành ở địa phương;

  - Tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức cổ động trực quan với các loại hình như panô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự..., trong đó tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hoá, khu thể thao du lịch;

  - Lồng ghép PBGDPL với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hoá cộng đồng tại địa phương; hội thi trong cán bộ, công chức, viên chức về từng chủ đề; biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hoá nghệ thuật;

  - Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan theo hướng dẫn chung;

  - Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

  Thời gian thực hiện: Cả năm.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những văn bản do cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng và các văn bản có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2021.

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch phải phân công một đồng chí Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác PBGDPL.

  2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho từng công việc cụ thể được giao trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định; tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp.

  3. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 14/2014/TT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Quốc hội, số 14/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
  Ban hành: 04/04/2013 Hiệu lực: 27/05/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3668/QÐ-BVHTTDL phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu: 3668/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/12/2020
  Hiệu lực: 07/12/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Thị Thủy
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới