logo

Quyết định 429/QĐ-TANDTC tuyên truyền về triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 429/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Du
  Ngày ban hành: 15/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  -------

  Số: 429/QĐ-TANDTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

  ----------

  CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020;

  Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Biên tập: Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án các cấp, Thủ trưởng; các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
  - Các đ/c Phó Chánh án TANDTC;
  - Thẩm phán TANDTC;
  - Thành viên Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
  - Như Điều 3;
  - Các đơn vị trực thuộc TANDTC;
  - Lưu: VT.

  KT. CHÁNH ÁN
  PHÓ CHÁNH ÁN
  Nguyễn Văn Du

   

  KẾ HOẠCH

  TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2020 của Chánh án Tòa án nhân dán tối cao)

   

  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây viết tắt là Luật). Nhằm triển khai Luật nhanh chóng, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin điện tử Tòa án các cấp và các đơn vị khác có liên quan, nhằm đảm bảo việc tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật kịp thời và hiệu quả.

  - Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

  - Lan tỏa được nội dung và giá trị của Luật đến toàn xã hội. Đảm bảo cho mọi người dân đều cập nhật được những quy định của Luật.

  2. Yêu cầu

  - Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

  - Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin điện tử Tòa án các cấp cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị có liên quan.

  - Hoạt động tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

  II. NỘI DUNG CẦN TUYÊN TRUYỀN

  1. Nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  2. Các hoạt động triển khai thi hành Luật: Tiến độ và nội dung; quá trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và các hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo triển khai...

  3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật trong thực tế, những kinh nghiệm trong hòa giải.

  4. Các tài liệu: Tài liệu tập huấn; Kỹ năng hòa giải; Tài liệu hỏi đáp..., nội dung các tờ rơi, khẩu hiệu...

  III. PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

  1. Để triển khai có hiệu quả những nội dung trên đây, các đơn vị, cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân cần bám sát vào Kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn.

  2. Căn cứ vào từng điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương để chủ động xây dựng các phương thức tuyên truyền phù hợp: Tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, mời chuyên gia nói chuyện...

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Báo Công lý - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thông tin, tuyên truyền là đơn vị thường trực giúp việc Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật; là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

  1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật

  Tòa án nhân dân tối cao thành lập Tiểu Ban chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân tối cao, do 01 thủ trưởng đơn vị báo chí thuộc Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng tiểu ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

  2. Phân công nhiệm vụ

  a) Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Cổng thông tin điện tử Tòa án các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các hoạt động triển khai thi hành Luật và hiệu quả của việc áp dụng Luật trên các ấn phẩm do cơ quan, đơn vị mình chủ biên và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

  b) Tòa án nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  c) Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn các tài liệu để kịp thời cung cấp, phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền. Bao gồm những nội dung cơ bản của Luật; sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tài liệu hỏi đáp và các tài liệu khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

  d) Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao dự thảo Công văn đề nghị các cơ quan báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trong ngành mình; Văn phòng dự thảo Công văn đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông trong cả nước để tuyên truyền về những nội dung cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị, vai trò và ý nghĩa của Luật.

  e) Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp có liên quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Báo Công lý để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời hướng dẫn giải quyết.

  3. Tiến độ triển khai

  STT

  HOẠT ĐỘNG

  THỜI GIAN

  ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

  I

  Công tác chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật

  1

  Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo tuyên truyền về việc triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân tối cao

  Trước 20/12/2020

  Báo Công lý

  II

  Tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, các hoạt động triển khai Luật và hiệu quả thi hành Luật

  1

  Biên soạn và đăng tải các ấn phẩm về Luật phù hợp với tiêu chí hoạt động của từng đơn vị (theo nội dung cụ thể trong kế hoạch tuyên truyền của đơn vị)

  Từ tháng 12/2020

  Báo Công lý;

  Tạp chí Tòa án nhân dân;

  Cổng thông tin điện tử Văn phòng TANDTC.

  2

  Phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết và việc triển khai thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (các đài phát thanh và truyền hình, các loại hình báo chí khác trong cả nước)

  Từ tháng 12/2020

  Báo Công lý;

  Tạp chí Tòa án nhân dân;

  Cổng thông tin điện tử Văn phòng TANDTC;

  Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC;

  Tòa án nhân dân các cấp.

  3

  Dự thảo Công văn gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

  Tháng 12/2020

  Văn phòng TANDTC

  4

  Biên soạn và in ấn tài liệu triển khai thi hành Luật; sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tài liệu hỏi đáp về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các khẩu hiệu; tờ rơi...

  Bắt đầu từ

  Tháng 12/2020

  Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC chủ trì xây dựng nội dung;

  Văn phòng TANDTC phối hợp.

  5

  Thông tin tuyên truyền về ngày đầu tiên thực hiện Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án và các văn bản hướng dẫn thi hành (lựa chọn 1 số Tòa án đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam để đưa tin phản ánh về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; trao quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên...).

  Từ ngày 01/01/2021

  Báo Công lý;

  Tạp chí Tòa án nhân dân;

  Văn phòng TANDTC; Tòa án nhân dân các cấp.

  6

  Tuyên truyền về hiệu quả của việc thi hành Luật trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí truyền thông của Tòa án nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

  Từ tháng 12/2020 và các năm tiếp theo

  Báo Công lý;

  Tạp chí Tòa án nhân dân;

  Văn phòng TANDTC; Tòa án nhân dân các cấp.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân của Quốc hội, số 62/2014/QH13
  Ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
  Ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới