logo

Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 624/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Lương Khôi
  Ngày ban hành: 24/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  ________

  Số: 624/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

  _____________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  Căn cứ Thông tư s 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp lut;

  Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của của Bộ Tư pháp năm 2020;

  Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tng cục Thi hành án dân sự.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Bộ trư
  ng (để báo cáo);
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng);
  - Cổng thông tin điện tử TCTHADS (để đăng);
  - Lưu: VT, Tổng cục THADS (2).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Mai Lương Khôi

   

   

  BỘ TƯ PHÁP
  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________

   

   

  KẾ HOẠCH

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-BTP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  __________________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Tchức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự theo Nghị định s59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông tư số 14/2014/TT-BTP);

  b) Đánh giá thực trạng thi hành Luật thi hành án dân sự (THADS), kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của Luật THADS.

  2. Yêu cầu

  a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP;

  b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS;

  c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật THADS về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

  2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

  3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  3.1. Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS

  a) Nội dung:

  - Thu thập thông tin từ Báo cáo của Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng Cục THADS về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS;

  - Tiếp nhận, thu thập thông tin qua phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành luật THADS hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS;

  - Tổng hợp thông tin từ báo cáo các Hội nghị/họp chuyên đề, Hội nghị triển khai/tổng kết công tác THADS của Tổng cục THADS và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; từ các văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước: Quốc hội, Chính phủ, Viện Kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kim sát quân sự Trung ương, Tòa án quân sự Trung ương;

  - Tổng hợp thông tin về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS qua các Đoàn kiểm tra, Thanh tra về THADS do Tổng cục THADS hoặc Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức; Thu thập, tổng hợp thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

  - Theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS qua các hoạt động khác của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có).

  b) Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

  c) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan có liên quan.

  d) Kết quả thực hiện: Báo cáo tng hp thông tin thu thập về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS; Tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét ban hành văn bản xử lý hạn chế, bất cập phát hiện được hoặc có văn bản kiến nghị xử lý thông tin thu thập được về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS.

  e) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/11/2020.

  3.2. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành Luật THADS.

  a) Xây dựng mẫu Phiếu điều tra tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS; phát Phiếu điều tra và tng hợp thông tin từ Phiếu điều tra, khảo sát.

  - Nội dung điều tra, khảo sát: được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP;

  - Đối tượng điều tra, khảo sát:

  + Công chức cơ quan THADS trực tiếp tổ chức thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS tại 15 - 20 địa phương theo lựa chọn của đơn vị chủ trì; mỗi cơ quan THADS địa phương dự kiến khảo sát khoảng 60 người.

  + Các quan THADS được Tổng cục THADS lựa chọn là đối tượng khảo sát giúp Tng cục lựa chọn một số cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng có liên quan hoặc chịu sự tác động của các quy định của Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS đtiến hành điều tra, khảo sát (dự kiến mỗi địa phương khoảng 10 người).

  - Hình thức khảo sát: Khảo sát bằng văn bản

  b) Tổ chức Hội thảo/họp chuyên đề phân tích, đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật THADS.

  - Thành phần dự kiến:

  + Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tổng cục THADS, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Bộ;

  + Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Gồm một số Cục THADS được kiểm tra, điều tra, khảo sát theo Kế hoạch và một số Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo đề nghị của đơn vị chủ trì;

  + Một số tchức, cá nhân khác có liên quan.

  c) Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

  d) Đơn vị phi hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành hành pháp luật, Thanh tra Bộ, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  e) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả Hội thảo/họp chuyên đề, kết quả điều tra, khảo sát. Trên cơ sở các hạn chế, bất cập, vướng mắc phát hiện qua điều tra, khảo sát, tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS.

  g) Thời gian thực hiện:

  - Xây dựng mẫu Phiếu điều tra: Hoàn thành trước 30/7/2020.

  - Tổ chức phát và thu Phiếu điều tra: Trong tháng 8, tháng 9/2020.

  - Tổng hp thông tin từ Phiếu điều tra: Hoàn thành trước 31/10/2020.

  - Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo/họp chuyên đề: Trong tháng 11/2020.

  3.3. Kiểm tra/lồng ghép kim tra công tác theo dõi tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tc thi hành án dân s.

  - Đối tượng kiểm tra: Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS.

  - Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xlý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành hành pháp luật.

  - Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả kiểm tra/Kết luận kiểm tra.

  - Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

  3.4. Xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật THADS

  a) Nội dung báo cáo: Trên cơ sở báo cáo theo dõi tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS của các cơ quan THADS địa phương và báo cáo theo dõi của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục; kết quả điều tra, khảo sát về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS, Tng cục THADS tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết, trong đó kiến nghị Lãnh đạo Bộ tư pháp xử lý kết quả theo dõi thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS theo các nội dung sau:

  - Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

  - Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tchức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

  - Kịp thời tchức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực.

  - Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật.

  - Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

  - Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  b) Đơn vị chủ trì: Tng cục THADS.

  c) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

  d) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2020.

  e) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/12/2020.

  3.5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  a) Nội dung hoạt động:

  - Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong việc thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

  - Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật được nêu tại Kế hoạch này sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ.

  b) Đơn vị chủ trì: Tng cục THADS.

  c) Đơn vị phi hp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  d) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tổng cục THADS

  1.1. Chủ trì, phối hp vi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ, Cục THADS các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  1.2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ th:

  a) Vụ Nghiệp vụ 3: Trực tiếp tham mưu, đề xuất, phối hp với các đơn vị khác thuộc Tng cục, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tiến hành các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định tại mục 3 phần II của Kế hoạch này.

  b) Các đơn vị khác thuộc Tổng cục: Thực hiện các công việc theo đề nghị phối hợp của Vụ Nghiệp vụ 3 nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

  2. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

  Phối hp với Tổng cục THADS triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

  3. Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành Luật THADS theo các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch; xây dựng báo cáo quy định tại điểm 3.4 Mục II của Kế hoạch này.

  - Các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, thực hiện điều tra, khảo sát phải có trách nhiệm phối hp, bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật THADS theo yêu cầu của Tổng cục THADS.

  IV. KINH PHÍ

  Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cấp từ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của Tổng cục THADS năm 2020./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Ban hành: 23/07/2012 Hiệu lực: 01/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 76/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thep dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020
  Ban hành: 15/01/2020 Hiệu lực: 15/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 14/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 624/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/03/2020
  Hiệu lực: 24/03/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Lương Khôi
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới